Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 11/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bistri?a: PiËces pour machines sylvicoles

2021/S 179-465254  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Roumanie-Bistri?a: PiËces pour machines sylvicoles 2021/S 179-465254 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA NumÈro national d'identification: RO1590120 Adresse postale: prin Directia Silvica Bistrita-Nasaud , str. General Grigore Balan, nr.21 Ville: Bistrita Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Code postal: 420016 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Directia Silvica Bistrita-Nasaud Courriel: daniel.robu@rnp.rosilva.ro TÈlÈphone: +40 263232737 Fax: +40 263231343 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rosilva.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127530 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: regie autonoma
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Silvicultura si exploatari forestiere
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizare piese de schimb pentru utilaje forestiere Direc?ia Silvica Bistrita ñ Nasaud NumÈro de rÈfÈrence: 4067 / 07.09.2021
II.1.2) Code CPV principal 16820000 PiËces pour machines sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare piese de schimb necesare pentru reparatii si intretinere utiulaje forestiere (tractoare, TAF,IFRON,camioane,platforme forestiere,raba,remorci,funiculare) aflate Ón dotarea Direc?iei Silvice Bistrita-Nasaud, conform caietului de sarcini. Nota: In conformitate cu art.160, alin 2 din Legea 98/2016, modificat prin OUG 107/2017, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in termen de a 10 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 774 016.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Lieu principal d'exÈcution:
la punctele de lucru din tara unde beneficiarul isi desfasoara activitatea la momentul lansarii comenzii, puncte de lucru care vor fi indicate in comanda, unde sunt necesare pisele de schimb.
II.2.4) Description des prestations:
Conform caietului de sarcini, urmeaza a se incheia un acord cadru cu durata de 24 de luni. Se estimeaza ca se va incheia cate un contract subsecvent anual. Durata contractelor subsecvente este de 12 luni. Durata acordului cadru nu se va prelungi, insa ultimul contract subsecvent incheiat in perioada de valabilitate a acestuia poate depasi durata acordului cadru, cu conditia incadrarii in valoarea maxima a acordului cadru. Valori minime ?i maxime ale acordului cadru: Valoare minim acord-cadru ñ 219.997,00 lei, fara TVA Valoare maxim acord-cadru ñ 774.016,00 lei, fara TVA Valori minime ?i maxime ale unui contract subsecvent: Valoare minim contract subsecvent ñ 144.477,00 lei, fara TVA Valoare maxima contract subsecvent - 387.008,00 lei, fara TVA
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Piesa de schimb originala este factorul care influenteaza performanta utilajului, permite pastrarea calitatilor intrinseci ale utilajelor forestiere: fiabilitatea, securitatea, confortul si manevrabilitatea in conducere, fiind proiectata dupa acelasi caiet de sarcini si fabricata dupa aceleasi norme de productie ca si componentele utilizate la montarea utilajelor forestiere pe linia de asamblare, piesele originale contin materiale adecvate, cu o calitate optima, pentru a aduce fiecarui utilaj un plus de longevitate si siguranta. / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare este un factor care influenteaza modul in care piesa necesara ajunge la utilaj in cel mai scurt timp ñ maxim 48 de ore, in vederea efectuarii lucrarilor de exploatarea padurilor (termenul de livrare se calculeaza din momentul lansarii comenzii catre furnizor pana la momentul livrarii piesei de schimb la sediul CVPP Bistrita si la punctele de lucru din tara ( puntele de lucru pot fi pe intreg teritoriul tarii ) unde unitatea desfasoara lucrari de exploatare masa lemnoasa, care vor fi comunicate odata cu nota de comanda). Pentru termenul de livrare minim se vor acorda 10 puncte. / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Operatorii economici participanti la procedura ñ ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator - nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de indeplinire: ,,Completare DUAEî de catre Operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc urmatoarele documente justificative: ïCertificat fiscal emis de ANAF care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii; ïCertificat taxe si impozite locale care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii. Ofertantul va prezenta pentru sediul principal documente din care s reias neÓncadrarea Ón prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria r?spundere privind Óndeplinirea obliga?iilor de plat a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate. ïCazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic , sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv; ïDupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; ïAlte documente edificatoare dupa caz. Mentionam ca data prezentarii este data la care s-a prezentat ca urmare a solicitarii comisiei de evaluare si nu este data limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice straine: se vor depune documente echivalente emise in tara de rezidenta. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Se va depune DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE POTENTIAL GENERATOARE DE CONFLICT DE INTERESE, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea 98/2016, conform prevederilor sectiunii IV din acest act normativ. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Aceasta declaratie se va prezenta odata cu DUAE. Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Ivan Gheorghe, Lombrea Adriana, Bodea Maria, Pupeza Luca, Timoce Grigore Vasile, Bartha Adriana Gabriela, Ungur Elena, Buhai Alin Mihai, Alboi Sandru Vasile,Ursa Titus Danut. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Ofertantul trebuie sa precizeze, daca este cazul, proportia de subcontractare sau sa declare intentia de a subcontracta parti din contract. Initial ofertantul va completa in Documentul European de Achizitie Unic (DEAU) informatiile aferente situatiei lui. Odata cu depunerea DUAE va prezenta si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DEAU si prin angajamente/acorduri urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate Ón traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere. Modalitatea de indeplinire: Initial ofertantul va completa in Documentul European de Achizitie Unic (DEAU) informatiile aferente situatiei lui. Odata cu depunerea DUAE va prezenta si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DEAU si prin angajamente/acorduri urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate Ón traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertei. NOTA: Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DEAU urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. NOTA: cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant), pentru partea de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv. SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau Ón cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise Ón tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentat, numai la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Datele prevazute Ón certificat trebuie sa fie reale/valide la momentul prezentarii. SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, echivalent al ofertantilor straini, urmeaza a fi prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Datele prevazute Ón certificat trebuie sa fie reale/valide la momentul prezentarii acestuia. Documentele de calificare care dovedesc indeplinirea cerintelor conform declaratiei DUAE depuse odata cu oferta vor fi analizate din punct de vedere al actualitatii/ realitatii /valabilitatii datelor numai dupa stabilirea clasamentului intermediar si numai pentru ofertantul clasat pe primul loc.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opÈrateur
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 11/10/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 11/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 11/10/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. OEn situatia Ón care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii elecronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. OEn cazul Ón care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SEAP nu este posibila transmiterea Ón format electronic prin intermediul SEAP documentele respective se transmit autoritatii contractante Ón forma scrisa in plic sigilat.
   2.  Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor Ón circumstante exceptionale Ónainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade. OEn cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita Ón mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.
   3. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse Ón modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia Ón care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate Ón scris cu justificari si Ónaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta Ósi rezerva dreptul de a le respinge, inform'nd ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va Óncadra oferta ca neconforma si o va respinge.
   4. In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, ofertantii vor prezenta, odata cu depunerea DUAE, angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente /acorduri vor fi prezentate doar de catre ofertantul declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
In conditiile si in termenul prevazut de Legea nr. 101 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: DIRECTIA SILVICA BISTRITA-NASAUD-OFICIU JURIDIC Adresse postale: prin Directia Silvica Bistrita-Nasaud, str. General Grigore Balan, nr.21 Ville: Bistrita Code postal: 420016 Pays: Roumanie Courriel: office@bistrita.rosilva.ro TÈlÈphone: +40 263232743 Adresse internet: www.rosilva.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
16820000 - Pièces pour machines sylvicoles