Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bistri?a: Travaux de construction de routes

2020/S 200-484153  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Bistri?a: Travaux de construction de routes 2020/S 200-484153 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Municipiul Bistri?a Numéro national d'identification: 4347569 Adresse postale: Pia?a Central nr. 6 Ville: Bistri?a Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Code postal: 420004 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Elena Grecu Courriel: achizitii.publice@primariabistrita.ro Téléphone: +40 263224917/+40 263223923 Fax: +40 263237323/+40 263224706 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.primariabistrita.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Execu?ie lucr?ri aferente obiectivului de investi?ii "Linia verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric sau hibrid sau norm de poluare redus?" Numéro de référence: 4347569_2020_PAAPD1136418
II.1.2) Code CPV principal 45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Proiectul prevede reabilitarea infrastructurii rutiere, pe ruta noua de transport public care traverseaza orasul de la est la vest, prin centrul orasului, pentru eficientizarea transportului public si oferirea unei rute de transport rapide si durabile cu vehicule electrice, pentru cetatenii orasului. De asemenea, sunt prevazute trasee dedicate si/sau prioritare pentru vehiculele de transport public, modernizarea statiilor de transport public existente, realizarea pistelor pentru biciclisti si a traseelor pietonale. Pe langa crearea rutei noi de transport public (Unirea-Calea Moldovei-Gen. G. Balan-Bistricioarei-Piata Petru Rares-Piata Unirii-Dornei, Gh. Sincai-Independentei-Libertatii-Viisoara) operat cu vehicule electrice, se prevede modernizarea partii carosabile ?i a zonelor adiacente prin remodelarea parcarilor, trotuarelor, spatiilor verzi si a pistelor de ciclisti. Proiectul implica, de asemenea, achizi?ia de autobuzele electrice, sta?ii de încarcare de cap?t, sta?ie de încarcare mobil?, sta?ii de încarcare pentru autobuzele electrice în depou care se realizeaz pentru garare ?i dispecerat pentru managementul traficului. Lucr?rile propuse sunt: - lucr?ri de remodelare a elementelor geometrice ale str?zilor ?i constau în: -- realizarea de benzi dedicate/prioritare transportului public; -- realizarea pistelor pentru bicicli?ti; -- reabilitarea trotuarelor; -- realizarea unui sistem rutier nou la partea carosabil pe unele str?zi; -- lucr?ri de iluminat public cu sistem de telegestiune; -- lucr?ri infrastructura curenti slabi; -- lucr?ri de construire a unei autobaze care va cuprinde un depou pentru garare ?i un dispecerat pentru managementul traficului; -- lucr?ri de construire sta?ii de autobuz: 42 de statii de autobuz curente ?i dou sta?ii de autobuz tip cap terminal. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari de catre operatorii economici inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 15. Autoritatea contractanta va raspunde la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare primite de la operatorii economici, in legatura cu documentatia de atribuire, cu opt zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 30 340 311.12 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45213310 Travaux de construction de bâtiments liés aux transports routiers 45231400 Travaux de construction de lignes électriques 45231600 Travaux de construction de lignes de communications
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Lieu principal d'exécution:
Municipiul Bistri?a.
II.2.4) Description des prestations:
Lucr?rile propuse sunt: - lucr?ri de remodelare a elementelor geometrice ale str?zilor ?i constau în: -- realizarea de benzi dedicate/prioritare transportului public; -- realizarea pistelor pentru bicicli?ti; -- reabilitarea trotuarelor; -- realizarea unui sistem rutier nou la partea carosabil pe unele str?zi; -- lucr?ri de iluminat public cu sistem de telegestiune; -- lucr?ri infrastructura curenti slabi; -- lucr?ri de construire a unei autobaze care va cuprinde un depou pentru garare ?i un dispecerat pentru managementul traficului; -- lucr?ri de construire sta?ii de autobuz: 42 de statii de autobuz curente ?i 2 sta?ii de autobuz tip cap terminal. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari de catre operatorii economici inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare primite de la operatorii economici, in legatura cu documentatia de atribuire, cu opt zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: component tehnic / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritar 4 "Sprijinirea dezvolt?rii urbane" - Prioritatea de investitii
   4. 1- "Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urban si a unor m?suri relevante pentru atenuarea ad [...]" detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 070-165939
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 110/L Intitulé:
Execu?ie lucr?ri aferente obiectivului de investi?ii "Linia verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric sau hibrid sau norm de poluare redus?"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/09/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Mis Grup Numéro national d'identification: RO 12472562 Adresse postale: Str. Principal nr. 79 Ville: Anies Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Code postal: 427130 Pays: Roumanie Courriel: constructii@misgrup.ro Téléphone: +40 263377779 Fax: +40 263377781
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 33 146 028.62 RON Valeur totale du marché/du lot: 30 340 311.12 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Valeur hors TVA: 932 729 245.37 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Swarco Traffic Romania SRL-Furnizare, livrare, configurare, programare ?i punere în func?iune echipamente ?i licen?e pentru SMAT-3,03 %. Omnitech Electric SRL- Instalare ?i punere în func?iune sistem de supraveghere video, sistem de detec?ie ?i alarmare la efrac?ie ?i control al accesului, bariera cu ac?ionare electric?-3,98 % Windaco Resources SRL- Instalare ?i p... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Compartimentul juridic ?i eviden? documente din cadrul prim?riei municipiului Bistri?a Adresse postale: Pia?a Central nr. 6 Ville: Bistri?a (Bistri?a-N?s?ud) Code postal: 420040 Pays: Roumanie Courriel: primaria@primariabistrita.ro Téléphone: +40 263223923 Adresse internet: www.primariabistrita.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45213310 - Travaux de construction de bâtiments liés aux transports routiers 
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45231600 - Travaux de construction de lignes de communications 
45233120 - Travaux de construction de routes