Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bistri?a:Travaux d'isolation thermique

2023/S 200-626496  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/10/2023 S200 Roumanie-Bistri?a: Travaux d'isolation thermique 2023/S 200-626496 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Municipiul Bistrita NumÈro national d'identification: 4347569 Adresse postale: Strada: Piata Centrala, nr. 6 Ville: Bistrita Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Code postal: 420009 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Adrian-Petru ?anta Courriel: adrian.santa@primariabistrita.ro TÈlÈphone: +40 263224917 Fax: +40 263237323/+40 263224706 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.primariabistrita.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asisten?? tehnic? pe parcursul execut?rii lucr?rilor ?i executia lucr?rilor pentru obiectivul de investi?ii ìCre?terea eficien?ei energetice a cl?dirii - Gr?dini?a cu program normal nr.7, str. C.R. Vivu nr.35î NumÈro de rÈfÈrence: 4347569_2023_PAAPD1428211
II.1.2) Code CPV principal 45321000 Travaux d'isolation thermique
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asisten?? tehnic? pe parcursul execut?rii lucr?rilor ?i executia lucr?rilor pentru obiectivul de investi?ii ìCre?terea eficien?ei energetice a cl?dirii - Gr?dini?a cu program normal nr.7, Str,C.R. Vivu nr.35î, care face obiectul contractului de finantare nr.130605/18.11.2022 ñìCre?terea eficien?ei energetice a cl?dirii - Gr?dini?a cu program normal nr.7, str.C.R. Vivu nr.35 Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari de catre operatorii economici, inainte de data limita de depunere a ofertelor : 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la toate solicitarile de clarificari si/sau informatii suplimentare primite de la operatorii economici, in legatura cu documentatia de atribuire, cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Valoarea total? estimat? a achizi?iei este de
   1. 253.128,03 lei f?r? TVA, din care Proiectare + asisten?? tehnic? + CPE final - 66.828,94 lei f?r? TVA si Execu?ie lucrari -
   1. 186.299,09 lei f?r? TVA. Plata lucr?rilor se va face Ón termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data Ónregistr?rii facturii la registratura autoritatii contractante, ?in'nd cont de faptul c? lucr?rile sunt finan?ate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei prin PNRR ?i vor fi decontate Ón baza unor cereri de plat? care vor fi trimise Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei ?i de faptul c? este posibil ca acesta s? nu vireze Ón cont sumele Óntr-un termen mai scurt, din motive cum ar fi anumite solicitari de clarificari, lipsa unor documente justificative, erori, etc. Ofertan?ii participan?i la aceast? procedur? accept? utilizarea condi?iilor speciale de mai sus asum'ndu-?i Óntreaga r?spundere Ón raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi Ón situa?ia descris?.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 248 473.15 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Bistri?a
II.2.4) Description des prestations:
Descrierea lucrarilor propuse la obiectivul de investitii ìCre?terea eficien?ei energetice a cl?dirii - Gr?dini?a cu program normal nr.7, Str. C. R. Vivu nr.35î - repararea elementelor de ?arpant? deteriorate; - refacerea Ónvelitorii; - Ónlocuirea sistemului de evacuare a apelor pluviale; - repera?ii locale ale tencuielilor exterioare la fa?ade ?i soclu; - izolarea termic? a fa?adei ñ parte opac? cu termosistem compozit agrementat, cu placi rigide de vata minerala bazaltica de 20 cm grosime; - termoizolare soclu cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm; - izolarea termic? a peretilor la demisolul cl?dirii, pe interior, cu sisteme compozite agrementate de 10 cm grosime cu placi minerale; - refecere finisaje interioare; - refecere trotuare protec?ie cl?diri; - Ónlocuirea t'mpl?riei exterioara (u?ile de acces si ferestrele) existente , cu t'mpl?rie PVC , geam termoizolant triplu, cu un coeficient de transfer termic de U=max. 1,1 W/mpK; - izolarea planseului peste ultimul nivel, cu termosistem cu placi rigide de vata bazaltica de 30 cm, grosime; - instalarea de panouri fotovoltaice; - Ónlocuirea sistemului de distributie a agentului termic; - Ónlocuirea instala?iilor electrice prize-iluminat, precum ?i a corpurilor de iluminat fluorescente/incandescente cu corpuri de iluminat LED; - realizarea instala?iei de paratrasnet cu dispozitiv tip PDA; - realizarea instala?iilor de curen?i slabi voce-date; - instalarea unui sistem de alarmare incendiu ?i modernizarea instala?iei de stingere incendii; - instalarea unei sta?ii electrice cu Ónc?rcare rapid? a vehiculelor electrice Activitatile principale ale contractului, ce urmeaz? a fi atribuit sunt : - Elaborare Faza de proiectare PAC+PT+CS+DE, asistenta pe perioada de executie a lucrarilor ?i elaborare CPE la finalizarea lucrarilor - Executie lucrari
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Experien?a profesionala a expertului cheie ñ Sef/ Manager/Responsabil /coordonator proiectare -arhitect cu drept de semnatur?/ Inginer proiectant constructii civile, industriale si agricole / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garan?ie a lucr?rilor / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Finan?area se face din fonduri europene nerambursabile prin Planul Na?ional de Redresare ?i Rezilien??, Contract de finantare nr.130605/18.11.2022.
II.2.14) Informations complÈmentaires Contractului de finan?are prin PNRR
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 139-441958
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 131/L IntitulÈ:
Servicii de proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asisten?? tehnic? pe parcursul execut?rii lucr?rilor ?i s? execute lucr?ri la obiectivul de investi?ii îCre?terea eficien?ei energetice a cl?dirii ñ Gr?dini?a cu program normal nr. 7, str. C.R.Vivu nr. 35î
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Amicii Building NumÈro national d'identification: RO 24060832 Adresse postale: Strada PRINCIPALA, Nr. 295 Ville: Tiha Bargaului Code NUTS: RO112 Bistri?a-N?s?ud Code postal: 427360 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@amiciibuilding.ro TÈlÈphone: +40 758086216 Fax: +40 263266797 Adresse internet: www.amiciibuilding.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 253 128.03 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 248 473.15 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Valeur hors TVA: 200 249.86 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
 
1.INST-NISTOR SRL -Proiectare ?i execu?ie instalatii gaze naturale; -Executie instalatii stingere incendiu,termice ?i sanitare; -Montare ?i punere Ón func?iune a centralei termice cu func?ionare pe gaze naturale. Procent: 12,30%
   2. LOYAL CENTER SRL - Proiectare ?i executie instalatii detective si stingere incendiu, curenti slabi voce-date. Procent: 3,20%.
   3.  ... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Plata lucr?rilor se va face Ón termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data Ónregistr?rii facturii la registratura autoritatii contractante, ?in'nd cont de faptul c? lucr?rile sunt finan?ate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei , prin PNRR ?i vor fi decontate Ón baza unor cereri de plat? care vor fi trimise Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei ?i de faptul c? este posibil ca acesta s? nu vireze Ón cont sumele Óntr-un termen mai scurt, din motive cum ar fi anumite solicitari de clarificari, lipsa unor documente justificative, erori, etc. Ofertan?ii participan?i la aceast? procedur? accept? utilizarea condi?iilor speciale de mai sus asum'ndu-?i Óntreaga r?spundere Ón raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi Ón situa?ia descris?.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Compartimentul Juridic si evidenta documente din cadrul Primariei Municipiului Bistrita Adresse postale: Piata Centrala nr.6 Ville: Bistrita Code postal: 420040 Pays: Roumanie Adresse internet: www.primariabistrita.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2023 Proiectare (PAC+PT+CS+DE) + asisten?? tehnic? pe parcursul execut?rii lucr?rilor ?i executia lucr?rilor pentru obiectivul de investi?ii ìCre?terea eficien?ei energetice a cl?dirii - Gr?dini?a cu program normal nr.7, str. C.R. Vivu nr.35î 17/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45321000 - Travaux d'isolation thermique