Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Boto?ani:Produits de panification

2022/S 181-512024  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Roumanie-Boto?ani: Produits de panification 2022/S 181-512024 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: JUDETUL BOTOSANI NumÈro national d'identification: 3372955 Adresse postale: Strada: Revolu?iei, nr. 1-3 Ville: Botosani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710236 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Tiganasu Viorel Courriel: patrascu.antonela@cjbotosani.ro TÈlÈphone: +40 231514712/4152 Fax: +40 231514715 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjbotosani.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizarea si distributia merelor, laptelui, produselor lactate ?i produselor de panifica?ie pentru pre?colarii din gr?dini?ele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate ?i particulare acreditate ?i pentru elevii din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2020-2023, lot I,II,XVI,XVII,XIX,XX. NumÈro de rÈfÈrence: 14678/21.10.2020
II.1.2) Code CPV principal 15811000 Produits de panification
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acordarea gratuit? pentru pre?colarii din gr?dini?ele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate ?i particulare acreditate ?i pentru elevii din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i particular din judetul Botosani de mere, lapte ?i produse lactate ?i de produse de panifica?ie Ón limita unei valori zilnice/pre?colar/elev. Limita valoric? zilnic? cuprinde pre?ul integral de achizi?ie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea ad?ugat?, cheltuielile de transport, distribu?ie ?i depozitare a acestora, dup? caz. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informa?ii suplimentare, semnate cu semnatura electronic? extinsa, numai prin SICAP, intr-un termen de cel mult 19 zile inainte de data limit? de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. 1 si 2 din Legea 98/2016. In masura in care solicitarea de clarificari sau informa?iile suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, Autoritatea Contractant? va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri Ón a 11-a zi Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. 1 si 2 din Legea 98/2016, AC urmand sa nu dea curs solicit?rilor adresate prin alt? modalitate de comunicare sau alt termen decat cel stabilit.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 9 987 874.32 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 9 987 874.32 RON prise en considÈration
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT XVII - Zona 6 SULITA - Produse lactate;
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Scolile cu clasele I ñ VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
II.2.4) Description des prestations:
LOT XVII - Zona 6 SULITA - Produse lactate; Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui ?i produselor lactate pentru pre?colarii din gr?dini?ele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate ?i particulare acreditate ?i pentru elevii din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2020-2023 - Zona 6 SULITA. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata Óntregului acord-cadru; cantit??i minime = 615657 buc??i ?i cantit??i maxime = 684063 buc??i Acord-cadru: Valoare minim?: 492525,36 lei; Valoare maxim?: 547250,40 lei. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantit??i minime: 238782.00 buc??i ?i cantit??i maxime: 265302.00 buc??i. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 212241,60 lei. Valoarea garantiei de participare: 2122,41 lei.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Lan?ul de aprovizionare (P2) / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea particip?rii Rom'niei la Programul pentru ?coli al Uniunii Europene ,,Resursele financiare necesare implement?rii Programului pentru ?coli al Rom'niei se asigur? de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea ad?ugat?, repartizate pe jude?e ?i municipiul Bucure?ti prin anex... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT I - Zona 1 BOTOSANI - Produse panifica?ie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15811000 Produits de panification
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Scolile cu clasele I ñ VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
II.2.4) Description des prestations:
LOT I - Zona 1 BOTOSANI - Produse panifica?ie; Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panifica?ie pentru pre?colarii din gr?dini?ele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate ?i particulare acreditate ?i pentru elevii din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2020-2023 - zona I BOTOSANI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 por?ii de produse de panifica?ie. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata Óntregului acord-cadru; cantit??i minime = 6342553 buc??i ?i cantit??i maxime = 7047281 buc??i. Acord-cadru: Valoare minim?: 3298127,51 lei; Valoare maxim?: 3664586,12 lei. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantit??i minime: 2457572 buc??i ?i cantit??i maxime: 2730617 buc??i. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1419920,84 lei. Valoarea garantiei de participare: 14199,20 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Lan?ul de aprovizionare (P2) / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea particip?rii Rom'niei la Programul pentru ?coli al Uniunii Europene ,,Resursele financiare necesare implement?rii Programului pentru ?coli al Rom'niei se asigur? de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea ad?ugat?, repartizate pe jude?e ?i municipiul Bucure?ti prin anex... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT XIX - Zona 7 FLAMANZI - Produse panifica?ie;
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15811000 Produits de panification
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Scolile cu clasele I ñ VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
II.2.4) Description des prestations:
LOT XIX - Zona 7 FLAMANZI - Produse panifica?ie; Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panifica?ie pentru pre?colarii din gr?dini?ele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate ?i particulare acreditate ?i pentru elevii din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2020-2023 - Zona 7 FLAMANZI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 por?ii de produse de panifica?ie. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata Óntregului acord-cadru; cantit??i minime = 1564789 buc??i ?i cantit??i maxime = 1738654 buc??i Acord-cadru: Valoare minim?: 813690,07 lei; Valoare maxim?: 904100,08 lei. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantit??i minime: 606210.00 buc??i ?i cantit??i maxime: 673678.00 buc??i. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 350312,56 lei. Valoarea garantiei de participare: 3503,12 lei.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Lan?ul de aprovizionare (P2) / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea particip?rii Rom'niei la Programul pentru ?coli al Uniunii Europene ,,Resursele financiare necesare implement?rii Programului pentru ?coli al Rom'niei se asigur? de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea ad?ugat?, repartizate pe jude?e ?i municipiul Bucure?ti prin anex... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT II - Zona 1 BOTOSANI - Produse lactate
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Scolile cu clasele I ñ VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
II.2.4) Description des prestations:
LOT II - Zona 1 BOTOSANI - Produse lactate; Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui ?i produselor lactate pentru pre?colarii din gr?dini?ele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate ?i particulare acreditate ?i pentru elevii din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2020-2023 - zona I BOTOSANI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata Óntregului acord-cadru; cantit??i minime = 3870282 buc??i ?i cantit??i maxime = 4300313 buc??i. Acord-cadru: Valoare minim?: 3096225,36 lei; Valoare estimat? maxim?: 3440250,40 lei. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantit??i minime: 1501032.00 buc??i ?i cantit??i maxime: 1667802.00 buc??i. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1334241,60 lei. Valoarea garantiei de participare: 13342,41 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Lan?ul de aprovizionare (P2) / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea particip?rii Rom'niei la Programul pentru ?coli al Uniunii Europene ,,Resursele financiare necesare implement?rii Programului pentru ?coli al Rom'niei se asigur? de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea ad?ugat?, repartizate pe jude?e ?i municipiul Bucure?ti prin anex... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT XX - Zona 7 FLAMANZI - Produse lactate;
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Scolile cu clasele I ñ VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani.
II.2.4) Description des prestations:
LOT XX - Zona 7 FLAMANZI - Produse lactate; Obiectul contractului il constituie furnizarea si distributia laptelui ?i produselor lactate pentru pre?colarii din gr?dini?ele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate ?i particulare acreditate ?i pentru elevii din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2020-2023 - Zona 7 FLAMANZI. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 2 portii de lapte si o portie de produse lactate. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata Óntregului acord-cadru; cantit??i minime = 954848 buc??i ?i cantit??i maxime = 1060942 buc??i Acord-cadru: Valoare minim?: 763878,24 lei; Valoare maxim?: 848753,60 lei. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantit??i minime: 370260.00 buc??i ?i cantit??i maxime: 411468.00 buc??i. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 329174,40 lei. Valoarea garantiei de participare: 3291,74 lei.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Lan?ul de aprovizionare (P2) / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea particip?rii Rom'niei la Programul pentru ?coli al Uniunii Europene ,,Resursele financiare necesare implement?rii Programului pentru ?coli al Rom'niei se asigur? de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea ad?ugat?, repartizate pe jude?e ?i municipiul Bucure?ti prin anex... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LOT XVI - Zona 6 SULITA - Produse panifica?ie;
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15811000 Produits de panification
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO212 Boto?ani Lieu principal d'exÈcution:
Scolile cu clasele I ñ VIII, inclusiv clasele pregatitoare si gradinitele din judetul Botosani
II.2.4) Description des prestations:
LOT XVI - Zona 6 SULITA - Produse panifica?ie; Obiectul contractului il constituie furnizarea produselor de panifica?ie pentru pre?colarii din gr?dini?ele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate ?i particulare acreditate ?i pentru elevii din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i particular din judetul Botosani, pentru anii scolari 2020-2023 - Zona 6 SULITA. Pe parcursul saptamanii unui prescolar/elev i se acorda gratuit 5 por?ii de produse de panifica?ie. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata Óntregului acord-cadru; cantit??i minime = 1008928 buc??i ?i cantit??i maxime = 1121031 buc??i Acord-cadru: Valoare minim?: 524642,51 lei; Valoare maxim?: 582936,12 lei. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru; cantit??i minime: 390947.00 buc??i ?i cantit??i maxime: 434367.00 buc??i. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 225870,84 lei. Valoarea garantiei de participare: 2258,70 lei
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Lan?ul de aprovizionare (P2) / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Conform art. 3, alin. 1 din O.G. Nr. 13 din 18 august 2017 privind aprobarea particip?rii Rom'niei la Programul pentru ?coli al Uniunii Europene ,,Resursele financiare necesare implement?rii Programului pentru ?coli al Rom'niei se asigur? de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea ad?ugat?, repartizate pe jude?e ?i municipiul Bucure?ti prin anex... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 212-515916
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 16951
Lot n : 2 IntitulÈ:
Act aditional nr. 1 la Acord-cadru lot II nr. 1890/01.02.2021
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 16351776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. - Ville: Rachiti Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717310 Pays: Roumanie Courriel: fivegroup@fivecontinents.ro TÈlÈphone: +40 231544217 Fax: +40 231544250 Adresse internet: www.five-continents.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 166 780.20 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 166 780.20 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 16702
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2022-2023 - LOT II - Zona 1 BOTOSANI - Produse lactate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 16351776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. - Ville: Rachiti Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717310 Pays: Roumanie Courriel: fivegroup@fivecontinents.ro TÈlÈphone: +40 231544217 Fax: +40 231544250 Adresse internet: www.five-continents.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 417 046.40 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 417 046.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 16701
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2022-2023 - LOT I - Zona 1 BOTOSANI - Produse panifica?ie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CASA PAINII NumÈro national d'identification: RO 6257209 Adresse postale: Strada CALEA NATIONALA, Nr. 121A Ville: Botosani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710350 Pays: Roumanie Courriel: office@casa-painii.ro TÈlÈphone: +40 231513110 Fax: +40 231513144 Adresse internet: www.casa-painii.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 548 254.40 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 548 254.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 16717
Lot n : 16 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2022-2023 - LOT XVI - Zona 6 SULITA - Produse panifica?ie;
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LIVAL IMPORT-EXPORT NumÈro national d'identification: RO 612530 Adresse postale: Strada Prieteniei, Nr. 14 Ville: Botosani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710071 Pays: Roumanie Courriel: livalcontact@gmail.com TÈlÈphone: +40 0231584173/ +40 0744527103 Fax: +40 0231573473 Adresse internet: www.livalimpex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 247 950.45 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 247 950.45 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 16720
Lot n : 20 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2022-2023 - LOT XX - Zona 7 FLAMANZI - Produse lactate;
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 16351776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. - Ville: Rachiti Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717310 Pays: Roumanie Courriel: fivegroup@fivecontinents.ro TÈlÈphone: +40 231544217 Fax: +40 231544250 Adresse internet: www.five-continents.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 345 975.30 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 345 975.30 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 16971
Lot n : 20 IntitulÈ:
Act aditional nr. 1 la Acord-cadru lot XX nr. 1898/01.02.2021
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 16351776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. - Ville: Rachiti Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717310 Pays: Roumanie Courriel: fivegroup@fivecontinents.ro TÈlÈphone: +40 231544217 Fax: +40 231544250 Adresse internet: www.five-continents.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 41 146.80 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 41 146.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 16718
Lot n : 17 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2022-2023 - LOT XVII - Zona 6 SULITA - Produse lactate;
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 16351776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. - Ville: Rachiti Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717310 Pays: Roumanie Courriel: fivegroup@fivecontinents.ro TÈlÈphone: +40 231544217 Fax: +40 231544250 Adresse internet: www.five-continents.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 226 937.70 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 226 937.70 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 15360
Lot n : 19 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2021-2022 - LOT XIX - Zona 7 FLAMANZI - Produse panifica?ie;
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LIVAL IMPORT-EXPORT NumÈro national d'identification: RO 612530 Adresse postale: Strada Prieteniei, Nr. 14 Ville: Botosani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710071 Pays: Roumanie Courriel: livalcontact@gmail.com TÈlÈphone: +40 0231584173/ +40 0744527103 Fax: +40 0231573473 Adresse internet: www.livalimpex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 345 770.88 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 345 770.88 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 15341
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2021-2022 - LOT I - Zona 1 BOTOSANI - Produse panifica?ie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CASA PAINII NumÈro national d'identification: RO 6257209 Adresse postale: Strada CALEA NATIONALA, Nr. 121A Ville: Botosani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710350 Pays: Roumanie Courriel: office@casa-painii.ro TÈlÈphone: +40 231513110 Fax: +40 231513144 Adresse internet: www.casa-painii.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 386 228.48 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 386 228.48 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 15361
Lot n : 20 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2021-2022 - LOT XX - Zona 7 FLAMANZI - Produse lactate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 16351776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. - Ville: Rachiti Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717310 Pays: Roumanie Courriel: fivegroup@fivecontinents.ro TÈlÈphone: +40 231544217 Fax: +40 231544250 Adresse internet: www.five-continents.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 319 806.40 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 319 806.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 15342
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2021-2022 - LOT II - Zona 1 BOTOSANI - Produse lactate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 16351776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. - Ville: Rachiti Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717310 Pays: Roumanie Courriel: fivegroup@fivecontinents.ro TÈlÈphone: +40 231544217 Fax: +40 231544250 Adresse internet: www.five-continents.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 282 134.40 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 282 134.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 15356
Lot n : 16 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2021-2022 - LOT XVI - Zona 6 SULITA - Produse panifica?ie;
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LIVAL IMPORT-EXPORT NumÈro national d'identification: RO 612530 Adresse postale: Strada Prieteniei, Nr. 14 Ville: Botosani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710071 Pays: Roumanie Courriel: livalcontact@gmail.com TÈlÈphone: +40 0231584173/ +40 0744527103 Fax: +40 0231573473 Adresse internet: www.livalimpex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 227 223.36 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 227 223.36 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 15357
Lot n : 17 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2021-2022 - LOT XVII - Zona 6 SULITA - Produse lactate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 16351776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. - Ville: Rachiti Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717310 Pays: Roumanie Courriel: fivegroup@fivecontinents.ro TÈlÈphone: +40 231544217 Fax: +40 231544250 Adresse internet: www.five-continents.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 210 160.80 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 210 160.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1893
Lot n : 16 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2020-2021, LOT XVI - Zona 6 SULITA - Produse panifica?ie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LIVAL IMPORT-EXPORT NumÈro national d'identification: RO 612530 Adresse postale: Strada Prieteniei, Nr. 14 Ville: Botosani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710071 Pays: Roumanie Courriel: livalcontact@gmail.com TÈlÈphone: +40 0231584173/ +40 0744527103 Fax: +40 0231573473 Adresse internet: www.livalimpex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 110 906.64 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 110 906.64 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1891
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2020-2021, LOT II - Zona 1 BOTOSANI - Produse lactate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 16351776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. - Ville: Rachiti Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717310 Pays: Roumanie Courriel: fivegroup@fivecontinents.ro TÈlÈphone: +40 231544217 Fax: +40 231544250 Adresse internet: www.five-continents.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 654 040.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 654 040.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1895
Lot n : 17 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2020-2021 LOT XVII - Zona 6 SULITA - Produse lactate;
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 16351776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. - Ville: Rachiti Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717310 Pays: Roumanie Courriel: fivegroup@fivecontinents.ro TÈlÈphone: +40 231544217 Fax: +40 231544250 Adresse internet: www.five-continents.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 104 040.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 104 040.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1892
Lot n : 16 IntitulÈ:
ACORD CADRU-LOT XVI-Zona 6 Suli?a-Produse panifica?ie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LIVAL IMPORT-EXPORT NumÈro national d'identification: RO 612530 Adresse postale: Strada Prieteniei, Nr. 14 Ville: Botosani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710071 Pays: Roumanie Courriel: livalcontact@gmail.com TÈlÈphone: +40 0231584173/ +40 0744527103 Fax: +40 0231573473 Adresse internet: www.livalimpex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 582 936.12 RON Offre la plus basse: 582 936.12 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 582 936.12 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1894
Lot n : 17 IntitulÈ:
ACORD CADRU-LOT XVII-Zona 6 Suli?a-Produse lactate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 16351776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. - Ville: Rachiti Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717310 Pays: Roumanie Courriel: fivegroup@fivecontinents.ro TÈlÈphone: +40 231544217 Fax: +40 231544250 Adresse internet: www.five-continents.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 547 250.40 RON Offre la plus basse: 547 250.40 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 547 250.40 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1888
Lot n : 1 IntitulÈ:
ACORD CADRU-LOT I-Zona I Boto?ani-Produse de panifica?ie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CASA PAINII NumÈro national d'identification: RO 6257209 Adresse postale: Strada CALEA NATIONALA, Nr. 121A Ville: Botosani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710350 Pays: Roumanie Courriel: office@casa-painii.ro TÈlÈphone: +40 231513110 Fax: +40 231513144 Adresse internet: www.casa-painii.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 664 586.12 RON Offre la plus basse: 3 664 586.12 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 3 664 586.12 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1890
Lot n : 2 IntitulÈ:
ACORD CADRU-LOT II-Zona I Boto?ani-Produse lactate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 16351776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. - Ville: Rachiti Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717310 Pays: Roumanie Courriel: fivegroup@fivecontinents.ro TÈlÈphone: +40 231544217 Fax: +40 231544250
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 440 250.40 RON Offre la plus basse: 3 440 248.80 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 3 440 248.80 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1896
Lot n : 19 IntitulÈ:
ACORD CADRU-LOT XIX-Zona 7 Fl?m'nzi-Produse panifica?ie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LIVAL IMPORT-EXPORT NumÈro national d'identification: RO 612530 Adresse postale: Strada Prieteniei, Nr. 14 Ville: Botosani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710071 Pays: Roumanie Courriel: livalcontact@gmail.com TÈlÈphone: +40 0231584173/ +40 0744527103 Fax: +40 0231573473 Adresse internet: www.livalimpex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 904 100.08 RON Offre la plus basse: 904 100.08 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 904 100.08 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1898
Lot n : 20 IntitulÈ:
ACORD CADRU-LOT XX-Zona 7 Fl?m'nzi-Produse lactate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 16351776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. - Ville: Rachiti Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717310 Pays: Roumanie Courriel: fivegroup@fivecontinents.ro TÈlÈphone: +40 231544217 Fax: +40 231544250
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 848 753.60 RON Offre la plus basse: 848 752.80 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 848 752.80 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1897
Lot n : 19 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2020-2021 LOT XIX - Zona 7 FLAMANZI - Produse panifica?ie;
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LIVAL IMPORT-EXPORT NumÈro national d'identification: RO 612530 Adresse postale: Strada Prieteniei, Nr. 14 Ville: Botosani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710071 Pays: Roumanie Courriel: livalcontact@gmail.com TÈlÈphone: +40 0231584173/ +40 0744527103 Fax: +40 0231573473 Adresse internet: www.livalimpex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 172 009.76 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 172 009.76 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1899
Lot n : 20 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2020-2021 LOT XX - Zona 7 FLAMANZI - Produse lactate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 16351776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. - Ville: Rachiti Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717310 Pays: Roumanie Courriel: fivegroup@fivecontinents.ro TÈlÈphone: +40 231544217 Fax: +40 231544250 Adresse internet: www.five-continents.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 161 360.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 161 360.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1889
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract subsecvent 2020-2021, LOT I - Zona 1 BOTOSANI - Produse panifica?ie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CASA PAINII NumÈro national d'identification: RO 6257209 Adresse postale: Strada CALEA NATIONALA, Nr. 121A Ville: Botosani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710350 Pays: Roumanie Courriel: office@casa-painii.ro TÈlÈphone: +40 231513110 Fax: +40 231513144 Adresse internet: www.casa-painii.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 697 206.64 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 697 206.64 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 16950
Lot n : 1 IntitulÈ:
Act aditional nr. 1 la Acord-cadru lot 1 nr. 1888/1.02.2021
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CASA PAINII NumÈro national d'identification: RO 6257209 Adresse postale: Strada CALEA NATIONALA, Nr. 121A Ville: Botosani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710350 Pays: Roumanie Courriel: office@casa-painii.ro TÈlÈphone: +40 231513110 Fax: +40 231513144 Adresse internet: www.casa-painii.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 191 143.19 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 191 143.19 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 16968
Lot n : 17 IntitulÈ:
Act aditional nr. 1 la Acord-cadru lot XVII nr. 1894/01.02.2021
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIVE CONTINENTS GROUP S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 16351776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. - Ville: Rachiti Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 717310 Pays: Roumanie Courriel: fivegroup@fivecontinents.ro TÈlÈphone: +40 231544217 Fax: +40 231544250 Adresse internet: www.five-continents.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 26 529.40 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 26 529.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 16967
Lot n : 16 IntitulÈ:
Act aditional nr. 1 la Acord-cadru lot XVI nr. 1892/01.02.2021
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LIVAL IMPORT-EXPORT NumÈro national d'identification: RO 612530 Adresse postale: Strada Prieteniei, Nr. 14 Ville: Botosani Code NUTS: RO212 Boto?ani Code postal: 710071 Pays: Roumanie Courriel: livalcontact@gmail.com TÈlÈphone: +40 0231584173/ +40 0744527103 Fax: +40 0231573473 Adresse internet: www.livalimpex.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 30 405.65 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 30 405.65 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 710236 Pays: Roumanie Courriel: suster.sandu@cjbotosani.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul Juridic - Contencios din cadrul Consiliului Judetean Botosani. Adresse postale: Piata Revolutiei nr.1-3; Ville: Boto?ani Code postal: 710236 Pays: Roumanie Courriel: curcan.monica@cjbotosani.ro TÈlÈphone: +40 231514712 Adresse internet: www.cjbotosani.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Roumanie-Boto?ani: Produits de panificationType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 20/09/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
15500000 - Produits laitiers 
15811000 - Produits de panification