Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Br?ila:Gaz mÈdicaux

2023/S 62-185664  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Roumanie-Br?ila: Gaz mÈdicaux 2023/S 062-185664 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA NumÈro national d'identification: 4342863 Adresse postale: Strada: SOSEAUA BUZAULUI , nr. 2 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Code postal: 810325 Pays: Roumanie Point(s) de contact: MIRELA PARASCHIV Courriel: achizitie12@spitjudbraila.ro TÈlÈphone: +40 239692222 Fax: +40 239693868 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalbraila.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spital
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT, OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT SI PROTOXID DE AZOT NumÈro de rÈfÈrence: 4342863-OXIGEN2022
II.1.2) Code CPV principal 24111500 Gaz mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
OEIncheierea unui acord cadru pentru furnizarea de OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT, OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT SI PROTOXID DE AZOT, conform caietului de sarcini. Durata acordului cadru va fi de 48 luni. Termenul limita de solicitare clarificari este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Raspunsul clar si complet va fi transmis cu cel putin 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). In cazul in care achizitiile publice centralizate organizate de Ministerul Sanatatii vor fi definitivate in decursul valabilitatii acordului cadru incheiat pentru produsele ce fac obiectul prezentei proceduri, unitatea contractanta va rezilia contractul acord cadru de furnizare, urmand ca procedura de achizitie sa se deruleze in conformitate cu noile contracte incheiate de Ministerul Sanatatii. Autoritatea contactanta Ósi rezerv? dreptul de a redimensiona cantitatea contractat? conf art .221, alin.1, lit.e/ si alin.2 Legea 98/2016. http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 19 987 200.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exÈcution:
SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA SOSEAUA BUZAULUI NR.2
II.2.4) Description des prestations:
OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT, OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT SI PROTOXID DE AZOT- conform caietului de sarcini Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru: 764.900,00 ron Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru: OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT - MINIM AC
   1. 200.000 - MAXIM AC
   3. 360.000 (Nmc) OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT - MINIM AC 120.000- MAXIM AC 480.000 (Nmc) PROTOXID DE AZOT MEDICINAL - MINIM AC
   3. 600 - MAXIM AC 14.400 (KG)
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 170-481024
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 319 IntitulÈ:
Contract
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LINDE GAZ ROMANIA S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 8721959 Adresse postale: Strada Imbroane Avram, Nr. 9 Ville: Timisoara Code NUTS: RO424 Timi? Code postal: 300136 Pays: Roumanie Courriel: vanzari.ro@linde.com TÈlÈphone: +40 256300700 Fax: +40 256225608
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIAD ROMANIA NumÈro national d'identification: RO 8184529 Adresse postale: Strada Drumul Osiei, Nr. 75-79, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 062395 Pays: Roumanie Courriel: siad@siad.ro TÈlÈphone: +40 0213103658 Fax: +40 0213149806 Adresse internet: www.siad.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 19 987 200.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 19 987 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
a)Daca se constata existenta a doua sau mai multe oferte cu acelasi pret,clasate pe primul loc,pentru departajare,comisia de evaluare va solicita clarificari in SEAP,in sensul reofertarii preturilor. Daca operatorii economici nu reoferteaza un alt pret decat cel initial,comisia de evaluare,va declara oferta inacceptabila conform art.134,alin.5 din HG Nr.395/2016. b)In cazul in care exista 2 sau mai multe oferte clasate pe locul II , ce prezinta pret egal(avand in vedre ca numarul maxim al operatorilor economici cu care se va incheia acordul cadru este de 2 pentru departajare, comisia de evaluare va solicita clarificari in SEAP,in sensul reofertarii preturilor pana la nivelul ofertei clasate pe locul I,fara a schimba clasamentul initial. c)Ofertantii care primesc aceasta solicitare de clarificari,vor putea reoferta pretul prin depunerea unui nou document,in format electronic,cu semnatura electronica extinsa,bazat pe un certificat calificat,eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP,la rubrica intrebari,ca si raspuns la solicitarea de clarificari transmisa de autoritatea contractanta. In cazul in care si in urma solicitarii de reofertare a preturilor se constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe primele doua locuri cu acelesi pret autoritatea contractanta va aplica prevederile art.212,alin(1),litera c) din legea nr.98/2016. d)Clasamentul final se va stabili in urma reofertarii preturilor. Oferta este considerat? inacceptabil? dac? nu Óndepline?te condi?iile de form? aferente elabor?rii ?i prezent?rii acesteia, a fost prezentat? de c?tre un ofertant care nu are calific?rile necesare sau al c?rei pre? dep??e?te valoarea estimat?,candidatul/ofertantul nu transmite Ón termenul precizat de comisia de evaluare clarific?rile/complet?rile solicitate sau clarific?rile/complet?rile transmise nu sunt concludente, ofertantul modific? prin r?spunsurile continutul propunerii tehnice sau propunerii financiare, Oferta este considerat? neconform? dac? nu respect? cerin?ele prezentate Ón documentele achizi?iei sau a fost considerat? de autoritatea contractant? ca fiind neobi?nuit de sc?zut? Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: BIROUL JURIDIC AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BRAILA Adresse postale: SOSEAUA BUZAULUI NR 2 Ville: Braila Pays: Roumanie Fax: +40 0239692222 Adresse internet: www.spitalbraila.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2023 OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT, OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT SI PROTOXID DE AZOT 28/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
24111500 - Gaz médicaux