Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Br?ila: Services de collecte des ordures

2020/S 201-486862  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
15/10/2020
S201
Roumanie-Br?ila: Services de collecte des ordures

2020/S 201-486862

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 155-379456)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Asocia?ia de Dezvoltare Intercomunitar "ECO Dun?rea" Br?ila
Numéro national d'identification: 25951818
Adresse postale: Str. Buz?ului nr. 3A
Ville: Br?ila
Code NUTS: RO221 Br?ila
Code postal: 810303
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Director executiv
Courriel: ecodunareabraila@yahoo.com
Téléphone: +40 239616060
Fax: +40 239616060
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ecodunareabraila.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Contractul de delegare a gestiunii activit??ii de colectare ?i transport a de?eurilor municipale în jude?ul Br?ila ?i a activit??ii de m?turat, sp?lat, stropit ?i între?inere c?i publice în municipiul Br?ila

Numéro de référence: 1

II.1.2)
Code CPV principal
90511000 Services de collecte des ordures

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Principalele activitati ce urmeaza a fi prestate de catre delegatar/prestator pe parcursul perioadei de derulare a contractului constau în: colectarea de?eurilor municipale de pe raza jude?ului Br?ila, estimandu-se cantitate anuala de 86 546 tone, in valoare estimata de maximum 44 050 719 RON/an ?i activitatea de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in municipiul Br?ila, conform datelor din caietul de sarcini, in valoare estimata de maximum 14 473 607 RON/an (pag. 54 din Decizia CNSC). Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 25 de zile. Autoritatea contractant va r?spunde, în mod clar ?i complet, tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?ii suplimentare în a 11-a zi înainte de data-limit de depunere a ofertelor. Conform art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia autoritatii contractante de a raspunde la solicitarile de clarificari este conditionata de transmiterea solicitarilor de clarificare in termenul impus prin documentatia de atribuire, a se tine cont in acest caz de termenul indicat la I.3).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
10/10/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 155-379456

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale, inclusiv cerin?ele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale

Au lieu de:

Cerinta
   2.  Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator participant la procedur nu se afl în niciuna dintre situa?iile men?ionate la art. 165 alin. (1) ?i alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribu?iilor la asigur?rile sociale. [...] (b) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016. [...] Nota nr.
   4.  Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante la data prezentarii documentelor, vor fi excluse în confomitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 165 alin. (3) si art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ.

Lire:

Cerinta
   2.  Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator participant la procedur nu se afl în niciuna dintre situa?iile men?ionate la art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribu?iilor la asigur?rile sociale. [...] (b) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 165 alin. (2), 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016. [...] Nota
   4.  Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii restante la data prezentarii documentelor, vor fi excluse în confomitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 165 alin. (2) si art. 166 alin. (2) din acelasi act normativ. (pag. 64 din Decizia CNSC).

Numéro de section: II.1.4)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Descriere succint?:

Au lieu de:

14 476 607 RON/an

Lire:

14 473 607 RON/an (pag. 54 din Decizia CNSC)

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Din sectiunea III.1.6. b) se elimina fraza: "Dac p?r?ile convin, garan?ia de bun execu?ie se poate constitui ?i prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturi par?iale (pag. 72 alin. 3 din Decizia CNSC)". Modificarile au fost efectuate ca urmare a masurilor adoptate de autoritatea contractanta in cadrul procedurii de contestare a documentatiei de atribuire si expuse in Decizia CNSC 1774/C6/1773,1775,1787/30.9.2020.

 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511100 - Services de collecte de déchets solides urbains 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90610000 - Services de voirie et services de balayage des rues