Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Br?ila:Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2022/S 224-643862  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Roumanie-Br?ila: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 2022/S 224-643862 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUNICIPIUL BRAILA Numéro national d'identification: 4205670 Adresse postale: Strada: Independen?ei, nr. 1 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Code postal: 810210 Pays: Roumanie Point(s) de contact: MIRELA MOLDOVEANU Courriel: achizitii@pmbr.ro Téléphone: +40 239694947 Fax: +40 239692394 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariabraila.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de proiectare - realizare documenta?ii tehnico-economice (Faza 1, DALI) pentru proiectul "Renovarea energetic? a Blocului C1, str.Tineretului, nr.36, Br?ila" Numéro de référence: 4205670/2022/89
II.1.2) Code CPV principal 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Servicii de proiectare - realizare documenta?ii tehnico-economice (Faza 1, DALI) pentru proiectul "Renovarea energetic? a Blocului C1, str.Tineretului, nr.36, Br?ila" Contractul ce va rezulta în urma finaliz?rii procedurii de achizi?ie public?, va avea ca obiect realizarea studiilor geotehnic ?i topografic, expertiz? tehnic?, audit energetic, tem? de proiectare, documenta?ia necesar? ob?inerii certificatului de urbanism, DALI, Documenta?ia necesar? pentru ob?inerea avizelor ?i acordurilor prev?zute în Certificatul de urbanism. Asisten?a tehnic? din partea proiectantului se va asigura pe întreaga durat? a procesului de evaluare a Cererii de finan?are cât ?i pe parcursului derul?rii procedurii de atribuire pentru contractele de servicii de proiectare faza II ?i/sau execu?ie lucr?ri. Totodat?, prestatorul are obliga?ia de a asigura f?r? alte costuri suplimentare, asisten?a tehnic? de specialitate atât pe perioada de realizare a documenta?iilor tehnico-economice faza PT+DE, cât ?i pe perioada de execu?ie a lucr?rilor. Operatorii economici interesa?i s? participe la prezenta procedur? de achizi?ie, au posibilitatea, în baza unei notific?ri prealabile adresat? autorit??ii contractante, s? viziteze amplasamentul, astfel încât s? poat? s? elaboreze oferte complete ?i conforme cu realitatea din teren. Num?rul zile pân? la care se pot solicita clarific?ri înainte de data limit? de depunere a ofertelor: 20 zile Autoritatea contractant? va r?spunde solicit?rilor de clarific?ri transmise in a 11-a zi înainte de data limit? de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 76 000.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exécution:
Municipiul Br?ila
II.2.4) Description des prestations:
Domeniul - Servicii de proiectare - realizare documenta?ii tehnico-economice (Faza 1, DALI) pentru proiectul "Renovarea energetic? a Blocului C1, str.Tineretului, nr.36, Br?ila" Valoarea estimat? totala f?r? TVA: 76.000,00 lei f?r? T.V.A.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experienta detinuta de Arhitect coordonator/ ?ef colectiv proiectare / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 177-501303
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 34912 Intitulé:
Contract servicii de proiectare - realizare documenta?ii tehnico-economice (Faza 1, DALI) pentru proiectul "Renovarea energetic? a Blocului C1, str.Tineretului, nr.36, Br?ila"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC BIA CONSPROIECT SRL Numéro national d'identification: RO 29523300 Adresse postale: Strada Alexandrescu Grigore, poet, Nr. 5 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Code postal: 810430 Pays: Roumanie Courriel: biaconsproiect@yahoo.com Téléphone: +40 752281879 Fax: +40 339805917
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 76 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 76 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare stabilite prin prezenta fisa de date, ofertantul va prezenta initial doar DUAE- documentul unic de achizitie european conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste cerintele de calificare respective, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. În vederea complet?rii DUAE - operatorii economici vor accesa SEAP si in momemtul inscrierii in procedura vor avea acces la modalitatea de completare a acestuia. Documentele justificative in sustinerea declaratiei, trebuie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei sau tertul sustinator, subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.196, al.2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. În cazul în care va uza de dreptul mai sus mentionat, ofertantul are obligatia de a prezenta documente edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, în urma unei solicitari scrise din partea autoritatii contractante, în termenul prevazut în continutul acesteia, care nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire. Pentru clarificarile transmise dupa expirarea termenului prevazut la sectiunea I.1 si care fac imposibila transmiterea raspunsului în termen, autoritatea contractanta va raspunde numai în conditiile prevazute de art. 103 din HG. nr. 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea "Întrebari"). Accesarea si completarea DUAE se va face in SEAP Se va consuta si Ghidul SEAP. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire "Cel mai bun raport calitate-pret". În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Operatorii economici vor specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considera confidentiale din cadrul oferte. "Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". www.elicitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul Juridic Contencios Adresse postale: piata Independentei nr.1 Ville: Braila Pays: Roumanie Fax: +40 239694994 Adresse internet: www.primariabr.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/11/2022 Servicii de proiectare - realizare documenta?ii tehnico-economice (Faza 1, DALI) pentru proiectul "Renovarea energetic? a Blocului C1, str.Tineretului, nr.36, Br?ila" 21/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil