Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Br?ila:Travaux de construction

2023/S 62-183638  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Roumanie-Br?ila: Travaux de construction 2023/S 062-183638 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUNICIPIUL BRAILA Numéro national d'identification: 4205670 Adresse postale: Strada: Independen?ei, nr. 1 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Code postal: 810210 Pays: Roumanie Point(s) de contact: MIRELA MOLDOVEANU Courriel: achizitii@pmbr.ro Téléphone: +40 239694947 Fax: +40 239692394 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariabraila.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
servicii de proiectare faza II ?i execu?ie lucr?ri în cadrul proiectului "Amenajare zona de Agrement Fitness Urban pe Faleza Dunarii" Numéro de référence: 4205670/2022/72
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Servicii de proiectare faza II ?i execu?ie lucr?ri în cadrul proiectului "Amenajare zona de Agrement Fitness Urban pe Faleza Dunarii" Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimata totala este de
   1. 677.774,00 lei f?r? T.V.A., din care: Activitatea 1 - Proiectare faza II în valoare de 70.000,00 lei:
   1. a.Documenta?ie tehnic? pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construire -D.T.A.C., Documenta?ie tehnic? de organizare a execu?iei lucr?rilor - D.T.O.E. ?i alte documente;
   1. b.Proiect Tehnic ?i Detalii de Execu?ie
   1. c. Verificarea tehnic? de calitate a P.T, D.T.A.C., S.F Asisten?a tehnic? din partea proiectantului pe perioada de execu?ie a lucr?rilor, inclusiv pe perioada de garan?ie a lucr?rilor pân? la emiterea procesului verbal de recep?ie final?; Activitatea 2 - Execu?ie lucr?ri (Cap.4.1+ Cap.
   4. 3 +
   4. 5+ Cap.5.1) în valoare de
   1. 607.774,00 lei Valoarea cheltuielilor diverse ?i neprev?zute este de 5,32 % din valoarea total? (f?r? TVA) Suma cheltuielilor diverse si neprevazute nu este inclusa în valoarea estimat?. Cheltuielie diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Num?rul zile pân? la care se pot solicita clarific?ri înainte de data limit? de depunere a ofertelor: 20 zile Autoritatea contractant? va r?spunde solicit?rilor de clarific?ri transmise în termen cu 11 zile înainte de data limit? de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 667 674.24 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO221 Br?ila Lieu principal d'exécution:
La locatia indicata de beneficiar.
II.2.4) Description des prestations:
Activitatea 1 - Proiectare faza II :
   1. a.Documenta?ie tehnic? pentru autorizarea execut?rii lucr?rilor de construire -D.T.A.C., Documenta?ie tehnic? de organizare a execu?iei lucr?rilor - D.T.O.E. ?i alte documente;
   1. b.Proiect Tehnic ?i Detalii de Execu?ie
   1. c. Verificarea tehnic? de calitate a P.T, D.T.A.C., S.F Asisten?a tehnic? din partea proiectantului pe perioada de execu?ie a lucr?rilor, inclusiv pe perioada de garan?ie a lucr?rilor pân? la emiterea procesului verbal de recep?ie final?; Activitatea 2 - Execu?ie lucr?ri: amenajarea a doua arii fitness pentru adulti si pentru seniori, separat; amenajarea unei zone destianta copiilor supravegheati de adulti, cu echipamente specific si de asemenea cu elemente ludice elemente monolite si pardoseala alternand betonul colorat in masa cu covor cauciucat si jardinierele de spatiu verde; realizarea circuitului instala?iilor electrice cat si furnizarea si montarea de stâlpi pentru iluminatul arhitectural si iluminatul sportiv, ce vor asigura lumina pe întregul amplasament; furnizarea si instalarea de mobilier urban modern, care se încadreaz? armonios în mediul înconjur?tor; amenajarea zonelor de relaxare ?i a spa?iilor verzi.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Servicii de proiectare faza II ?i execu?ie lucr?ri în cadrul proiectului "Amenajare zona de Agrement Fitness Urban pe Faleza Dunarii" finan?at prin Programul Opera?ional pentru Pescuit ?i Afaceri Maritime (P.O.P.A.M.) 2014-2020, Masura
   1. 2. "Consolidarea, dezvoltarea ?i diversificarea activit??ilor economice în zona pesc?reasc? prin sprijinirea dezvolt?rii infrastructurii ?i serviciilor din sector
II.2.14) Informations complémentaires "Procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public? este ini?iat? sub inciden?a prezentei clauze suspensive, în sensul c? încheierea contractului de achizi?ie public? este condi?ionat? de alocarea creditelor bugetare cu aceast? destina?ie, semnarea contractului f?cându-se cu respectarea dispozi?iilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. Având în vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizi?iile publice ?i H.G. nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea Contractant? precizeaz? c? va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tig?tor numai în m?sura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceast? destina?ie. în cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractant?, dup? primirea notific?rii cu privire la neacordarea finan??rii, î?i rezerv? dreptul de a anula procedura de atribuire, în condi?iile în care nu exist? o alt? surs? de finan?are, în conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c) din Legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, fiind imposibil? încheierea contractului de achizi?ie public?. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri în?eleg c? Autoritatea Contractant? nu poate fi considerat? r?spunz?toare pentru vreun prejudiciu în cazul anul?rii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac? Autoritatea Contractant? a fost notificat? asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accept? utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-isi întreaga r?spundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situa?ia descris?." Clauza suspensiv? va avea o valabilitate de 6 luni de la data atribuirii.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 233-672829
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 48764 Intitulé:
Contract de executie lucrari
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SPORT PLAY SYSTEMS Numéro national d'identification: RO32375416 Adresse postale: Strada Borza Alexandru, Nr. 1 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400488 Pays: Roumanie Courriel: mihai.balas@sportplay.ro Téléphone: +40 742774046 Adresse internet: www.sportplay.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 677 774.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 667 674.24 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare stabilite prin prezenta fisa de date, ofertantul va prezenta initial doar DUAE- documentul unic de achizitie european conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca îndeplineste cerintele de calificare respective, astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. În vederea complet?rii DUAE - operatorii economici vor accesa SEAP si in momentul inscrierii in procedura vor avea acces la modalitatea de completare a acestuia. Documentele justificative in sustinerea declaratiei, trebuie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de catre ofertantul asociat al castigatorului licitatiei sau tertul sustinator, subcontractant, dupa caz) pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art.196, al.2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire. Pentru clarificarile transmise dupa expirarea termenului prevazut la sectiunea I.1 si care fac imposibila transmiterea raspunsului în termen, autoritatea contractanta va raspunde numai în conditiile prevazute de art. 103 din HG. nr. 395/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea "Întrebari"). Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire pretul cel mai scazut, doua sau mai multe oferte au acelasi pret, se va solicita ofertantilor care au ofertat pret egal, sa depuna o noua oferta in SEAP. "Procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public? este ini?iat? sub inciden?a prezentei clauze suspensive, în sensul c? încheierea contractului de achizi?ie public? este condi?ionat? de alocarea creditelor bugetare cu aceast? destina?ie, semnarea contractului f?cându-se cu respectarea dispozi?iilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice. Având în vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizi?iile publice ?i H.G. nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea Contractant? precizeaz? c? va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tig?tor numai în m?sura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceast? destina?ie. în cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractant?, dup? primirea notific?rii cu privire la neacordarea finan??rii, î?i rezerv? dreptul de a anula procedura de atribuire, în condi?iile în care nu exist? o alt? surs? de finan?are, în conformitate cu prevederile art. 212 alin (1) lit. c) din Legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, fiind imposibil? încheierea contractului de achizi?ie public?. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri în?eleg c? Autoritatea Contractant? nu poate fi considerat? r?spunz?toare pentru vreun prejudiciu în cazul anul?rii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac? Autoritatea Contractant? a fost notificat? asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accept? utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-isi întreaga r?spundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situa?ia descris?." Clauza suspensiv? va avea o valabilitate de 6 luni de la data atribuirii. www.elicitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul Juridic Contencios Adresse postale: piata Independentei nr.1 Ville: Braila Pays: Roumanie Fax: +40 239694994 Adresse internet: www.primariabr.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2023 servicii de proiectare faza II ?i execu?ie lucr?ri în cadrul proiectului "Amenajare zona de Agrement Fitness Urban pe Faleza Dunarii" 28/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction