01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/12/2018
Date de péremption : 28/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Br?ila: Travaux routiers

2018/S 246-562643 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/12/2018 S246  - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Br?ila: Travaux routiers 2018/S 246-562643 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Consiliul Jude?ean Br?ila Romania Str. Independen?ei nr. 1 Br?ila 810210 Roumanie Point(s) de contact: Serviciul Achizi?ii Publice Téléphone: +40 239619600-249 Courriel: achizitii.publice@portal-braila.ro Fax: +40 239619044 Code NUTS: RO221 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.portal-braila.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.portal-braila.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.e-licitatie.ro Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Modernizarea infrastructurii de transport jude?ean pe traseul Gulianca - Ianca - Viziru, asigurând conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Br?ila - Buz?u" Numéro de référence: 4205491_2018_PAAPD1010690
II.1.2) Code CPV principal 45233140
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Acest obiectiv de investitii face obiectul contractului de finantare nr. 46/14.6.2017 pentru acordarea finantarii nerambursabile de catre AM POR pentru implementarea proiectului intitulat "Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca - Ianca - Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila - Buzau", cod SMIS 118085. Valoarea estimata totala a lucrarilor: - cheltuieli pentru investitia de baza: 70 338 731,03 RON, fara TVA, - lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 1 203 489,98 RON, fara TVA. Total valoare C+M = 71 542 221,01 RON, fara TVA. Cheltuieli conexe organizarii de santier (reprezinta toate valorile ce nu pot fi detaliate in proiectul tehnic, cuprinzand cheltuieli conform H.G. 907/2016 - Anexa 6, Alte cheltuieli cap.
   5. 1.2.): [...] detalii pe www.e-licitatie.ro. www.e-licitatie.ro
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 71 893 095.01 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO221 Lieu principal d'exécution:
Judetul Braila.
II.2.4) Description des prestations:
Lucrarile ce urmeaza a fi achizitionate sunt lucrari de modernizare a tronsoanelor de drum judetean respectiv reabilitarea structurii rutiere, a dispozitivelor de preluare a apelor pluviale, reparatii/inlocuiri ale podetelor existente si semnalizarea rutiera a drumurilor judetene: - DJ 202A - intre localitatile Gulianca si Gradistea, km 0+000 - 27+012, L = 27,012 km, - DJ 221 - intre localitatile Sutesti si Ianca, km 42+550 - 53+485, L = 10,935 km, - DJ 211 - intre localitatile Ianca si Bordei Verde, km 43+800 - 52+548, L = 8,748 km, - DJ 211A - intre localitatile Bordei Verde si Ianca, km 0+000 - 14+465, L = 14+465 km. Lungimea totala a tronsoanelor de drum ce se vor moderniza este de 61,160 km. Santuri de pamant = 97,377 km, din care: DJ 202A = 43,849 km, DJ 221 = 14,379 km, DJ 211 = 15,696 km, DJ 211A = 23,453 km. Sant pereat DJ 221 = 2,944 km. Rigola deschisa DJ 202A = 0,95 km Rigola carosabila = 9,6715 km, din care: DJ 202A = 2,8575 km, DJ 211 = 1,8 km, DJ 211A = 5,014 km. Rigola de acostament DJ 221 = 4,267 km.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 10 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Sursa de finantare este asigurata prin Programul Operational Regional 2014-2020 din FEDR (85 %), bugetul national (13 %) si bugetul local (2 %) pentru cheltuielile eligib... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
III.2.1.a)Situatia personala a candidatului sau ofertantului: 1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care se demonstreaza îndeplinirea cerintei: Se va completa si prezenta initial DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca dovada a neincadrarii in situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea 98/2016. In vederea completarii DUAE se va accesa link-ul https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, utilizand fisierul atasat, avand extensia .xml. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Aceste documente pot fi: (a) certificat privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la data prezentarii documentului, (b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, (c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016, (d) alte documente, dupa caz. Informatiile prezentate trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestora. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta, daca este cazul, angajamentul tertului/tertilor sustinator(i), acordul de asociere si acordul de subcontractare, urmând ca documentele justificative pentru acestea sa fie prezentate la solicitarea comisiei de evaluare numai de catre ofertantul clasat pe primul loc. Nota 1: Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora. Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba romana. Nota 2: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Nota 3: Persoanele fizice sau juridice straine si romane care desfasoara activitati in strainatate trebuie sa prezinte documentele edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii si a obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Se vor accepta: certificate - sau echivalent, cazier juridic - sau echivalent, declaratii pe propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 184 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 5, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament (art. 182 alin. (4) Legea 98/2016). Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. In conformitate cu art. 175 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 177 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016, ofertantii vor trebui sa demonstreze un nivel minim al cifrei de afaceri anuale pe ultimii 3 (trei) ani de referinta: 2015, 2016, 2017. Nivelul minim solicitat pentru fiecare an in parte este de 71 500 000 RON. Numarul anilor de referinta se micsoreaza in mod normal in functie de data infiintarii sau inceperii activitatii operatorului economic. În cazul în care oferta este depusa de o asociere, conditia va fi considerata indeplinita prin cumularea cifrelor de afaceri prezentate de toti membrii asocierii, pentru fiecare an de referinta in parte. In cazul in care valorile sunt exprimate in alta moneda, pentru conversia in RON se va lua în considerare cursul mediu anual RON/moneda in care este exprimata, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va prezenta alaturi de DUAE si angajamentul ferm de sustinere insotit de documente transmise de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament (art. 182 alin. (4) Legea 98/2016). Formularul nr. 5A. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati, terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative: In principal contul de profit si pierdere aferent anilor de referinta sau daca acest lucru nu este posibil se vor depune alte documente contabile edificatoare din care sa reiasa cifra de afaceri. Documentele solicitate vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. Persoanele juridice straine vor prezenta documente relevante inregistrate la autoritatile competente din tara de origine sau provenienta sau documente echivalente, insotite de traducere autorizata in limba romana din care sa rezulte situatia economico-financiara, in scopul de a se putea stabili indeplinirea cerintei privind valoarea solicitata pentru cifra de afaceri.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Capacitatea tehnica si/sau profesionala poate fi dovedita prin sustinere, in conformitate cu prevederile alin. (1) art. 182 din Legea 98/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie sa fie explicit, scris si neconditionat, precizand fara echivoc cerinta pentru care tertul intelege sa acorde sustinerea, precum si modalitatea concreta de acordare a sustinerii, in conditiile legii. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie sa prevada care sunt resursele care sunt aduse in sustinere si sa evidentieze faptul ca disponibilizarea acestora se va realiza neconditionat in functie de necesitatile care apar pe parcursul indeplinirii contractului in cauza, in conditiile si in termenele acestuia. Atunci cand ofertantul demonstreaza indeplinirea cerintei de calificare legata de capacitatea tehnica si/sau profesionala prin invocarea sustinerii acordate de unul sau mai multi terti, capacitatea acestuia/acestora se va cumula cu cea a ofertantului in ceea ce priveste respectiva/respectivele cerinte. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si 167 din Legea 98/2016. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. In cazul în care ofertantul are subcontractanti, ofertantul are obligatia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte, in conformitate cu prevederile art. 219 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul în care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare daca se vor prezenta documente relevante pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit. Autoritatea contractanta va verifica inexistenta unei situatii de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 în legatura cu subcontractantii propusi. Cerinta 1: Experienta similara Principalele lucrari executate in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), care vor contine valori, perioade de derulare a contractelor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, informatii din care sa rezulte ca au fost executate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit lucrari de natura si complexitate similara/ comparabila cu lucrarile care fac obiectul contractului/operatiuni de tipul celor precizate in obiectul contractului în valoare cumulata de min. 70 000 000 RON fara TVA la nivelul a minimum un contract - maximum 3 contracte. Prin lucr?ri similare d.p.d.v. al complexitatii se în?elege lucr?ri de construc?ie/modernizare/reabilitare aferente unor drumuri care se încadreaz cel pu?in în clasa tehnica IV de complexitate conform Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor (unde clasa I include nivelul de complexitate cel mai ridicat). În clasa tehnica IV de complexitate se încadreaz?: Drumuri na?ionale principale, drumuri na?ionale secundare, drumuri jude?ene si drumuri comunale cu 2 benzi de circula?ie. Se vor lua in considerare lucrari similare cu obiectul achizitiei, din care sa reiasa ca acestea au fost duse la bun sfârsit. Lucrarile se considera finalizate/duse la bun sfârsit în ultimii 5 ani daca acestea se încadreaza în una din urmatoarele categorii: Lucrari receptionate pe obiecte, care sunt însotite de proces-verbal de receptie întocmit în conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului/sau lucrari receptionate însotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor/sau lucrari receptionate însotite de proces-verbal de receptie finala. Nu se iau in considerare contractele aflate in derulare si nereceptionate deloc la data limita de depunere a ofertei, in schimb se accepta lucrari receptionate partial la aceasta data, cu conditia ca specificul contractului prezentat, sa permita elaborarea unui obiect de constructie cu functionalitate independent si cu mentiunea ca sfarsitul executarii lucrarilor pentru o investitie nu presupune expirarea perioadei de garantie. Astfel, ofertantii pot depune orice documente justificative daca din acestea rezulta urmatoarele: Executantul lucrarii, beneficiarul lucrarii, obiectul lucrarii, valoarea finala a lucrarii, perioada de realizare, procentul indeplinit in cadrul contractelor prezentate. Daca valorile contractelor de natura similara sunt in alta moneda decat RON, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicatde BNR pentru anul/anii indeplinirii contractului/contractelor, disponibil pe adresa www.bnr.ro. Informatii privind asociatii (daca este cazul): Oferta depusa de o asociere de operatori economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: Oferta trebuie sa includa un Acord de asociere, structura asocierii nu va fi modificata, pe durata executiei contractului, decat cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante. În cazul în care este declarata câstigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia îsi vor legaliza asocierea înainte de semnarea contractului. In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la Sectiunea III.2.1) - Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei. In conformitate cu prevederile art. 179 lit. j) din Legea 98/2016, ofertantii vor prezenta o declaratie cu minimul de utilajele si echipamentele tehnice disponibile considerate de acestia necesare pentru executarea contractului. Ofertantii trebuie sa faca dovada detinerii (proprietate, chirie etc.) unui minim de utilaje considerate de acestia necesare pentru executarea contractului in conditiile de calitate impuse de standardele tehnice in vigoare, cu respectarea tehnologiei de executie a lucrarilor. Consideratia privind utilajele necesare executarii lucrarilor ce fac obiectul contractului este lasata la latitudinea ofertantilor. www.bnr.ro Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti) cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu DUAE se va prezenta Angajamentul tertului sustinator impreuna cu documente anexa la angajament, transmise acestora de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora - Formularul nr.
   5.  Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu DUAE se va prezenta Acordul de subcontractare - Formularul nr.
   4.  Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE, conform art. 193 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati, terti sustinatori) cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii: num?rul si data contractului invocat drept experienta similar?, valoarea fara TVA, perioada de inceput si de sfarsit, beneficiarul, data si num?rul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activit?tile pentru care a fost responsabil, descrierea lucrarilor care au facut obiectul contractului. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, dupa cum urmeaza: Certificate de buna executie si/sau alte documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit si din care sa reiasa urmatoarele informatii: - denumirea partilor, - obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, - beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, - cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), - valoarea in RON, fara TVA, - data de inceput si data de finalizare, - procent indeplinit. Documentele trebuie sa fie datate, semnate in clar si fara prescurtari. In cazul asocierilor conditia se va considera a fi îndeplinita în mod cumulativ. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati) cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu DUAE se va prezenta Acord de asociere - Formularul nr.
   3.  Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Informatiile privind echipamentele tehnice se vor prezenta individual de catre ofertant/grup, tert sustinator/i si subcontractant/i, dupa caz, intr-un mod succint in cadrul DUAE. Descrierea inclusa de operatorul economic în DUAE trebuie sa indice echiparea tehnica considerata necesara si de care dispune, indicand modul de detinere a utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnice (proprietate, inchiriere, leasing, comodat etc.). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform prevederilor art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, dupa cum urmeaza: extrase din evidentele operatorului economic (lista mijloacelor fixe), contracte de inchiriere etc.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/01/2019 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 28/07/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/01/2019 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Comisia de evaluare va stabili oferta castigatoare in urma aplicarii criteriului de atribuire "Cel mai bun raport calitate-pret". În situatia în care doua sau mai multe oferte obtin acelasi punctaj în urma aplicarii algoritmului de calcul, clasamentul se va stabili in ordinea crescatoare a pretului ofertat, iar oferta câstigatoare va fi declarata cea care se claseaza pe pozitia 1 din clasamentului astfel refacut. În situatia în care prin aplicarea acestui sistem nu se obtine o departajare a ofertelor clasate pe locul 1, autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti reofertarea (prin intermediul SEAP la sectiunea "Intrebari") prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante. Operatorii economici vor specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considera confidentiale din cadrul ofertei. In vederea completarii DUAE-ului, operatorii economici interesati de prezenta procedura vor accesa link-ul a https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. La intocmirea DUAE-ului, ofertantii vor avea in vedere si informatiile cuprinse in Notificarea A.N.A.P. privind utilizarea D.U.A.E. in procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica. Astfel, in etapa de analiza a continutului DUAE, pot interveni urmatoarele situatii: (a) inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in DUAE, (b) inadvertente de fond ale informatiilor cuprinse in DUAE. In raport cu inadvertente de forma, comisia de evaluare poate solicita clarificari care sa duca la inlaturarea acestora, fiind permisa depunerea unui DUAE revizuit. In raport cu inadvertente de fond insa, comisia de evaluare nu poate solicita clarificari care sa duca la inlaturarea lor, nefiind permisa depunerea unui DUAE revizuit. Pentru mai multe informatii cu privire la diferenta dintre erorile de fond si de forma, ofertantii pot consulta, la adresa de web http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/Notificare-utilizare- DUAE.pdf., notificarea emisa de ANAP in acest sens. In cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in DUAE si cele din fisa de date, prevaleaza informatiile din fisa de date, DUAE urmand a fi revizuit in mod corespunzator. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/Notificare-utilizare
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucure?ti 030084 Roumanie Téléphone: +40 213104641 Courriel: office@cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Persoana v?t?mat poate sesiza C.N.S.C. în condi?iile Legii 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
45233140 - Travaux routiers