Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bra?ov:Articles en papier usage hospitalier

2023/S 193-601046  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Roumanie-Bra?ov: Articles en papier usage hospitalier 2023/S 193-601046 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA BRASOV NumÈro national d'identification: 4384117 Adresse postale: Strada: CALEA BUCURESTI, nr. 25-27 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500326 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Monica Ciobanu Courriel: spcjubv@gmail.com TÈlÈphone: +40 753096732 Fax: +40 268327998 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.hospbv.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spital
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Materiale sanitare - Campuri Chirurgicale ?i Comprese sterile NumÈro de rÈfÈrence: 4384117202237
II.1.2) Code CPV principal 33198000 Articles en papier usage hospitalier
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
MATERIALE SANITARE - CAMPURI CHIRURGICALE SI COMPRESE STERILE Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Bra?ov, este o unitate sanitar? public? cu personalitate juridic?, Ón subordinea Consiliului Jude?ean Bra?ov, av'nd ca obiect de activitate furnizarea de servicii medicale de urgen?? ?i Ó?i desf??oar? activitatea Ón conformitate cu prevederile Legii 95/2006 privind reforma Ón domeniul s?n?t??ii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. OEn cadrul acestei proceduri, Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Bra?ov Óndepline?te rolul de Autoritate contractant?, respectiv Autoritate contractant? Ón cadrul Contractului. Pentru scopul prezentei sec?iuni a Documenta?iei de Atribuire, orice activitate descris? Óntr-un anumit capitol din Caietul de Sarcini ?i nespecificat? explicit Ón alt capitol, trebuie interpretat? ca fiind men?ionat? Ón toate capitolele unde se consider? de c?tre Ofertant c? aceasta trebuia men?ionat? pentru asigurarea Óndeplinirii obiectului Contractului. Cerin?ele impuse sunt minimale si obligatorii. Oferta care nu respect? cerin?ele obligatorii prev?zute Ón caietul de sarcini va fi considerat? neconform? ?i va fi respins?. Specifica?iile tehnice care indic? un anumit produc?tor, o anumit? origine sau un anumit procedeu ori care se refer? la m?rci, brevete, tipuri, la o origine sau la o produc?ie specific? sau la standarde sunt men?ionate doar pentru identificarea cu u?urin?? a caracteristicilor produselor ce urmeaz? a fi achizi?ionate ?i NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici. Aceste specifica?ii vor fi Óntotdeauna considerate ca av'nd men?iunea ´ sau echivalent ª. Se va Óncheia acord cadru pe o perioada de 24 luni. S-a ales acordul-cadru deoarece acesta permite autorit??ii contractante atribuirea de contracte subsecvente lunar, Ón func?ie de necesitatile concrete si de fondurile alocate cu aceasta destinatie. Cantitatile minime si maxime estimative ale contractelor subsecvente se reg?sesc at't Ón Caietul de sarcini c't ?i Ón Strategia de contractare. Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitatile autoritatii contractante, cantitatile minime si maxime fiind estimative. Termenul limit? p'n? la care operatorii economici pot solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare Ón legatura cu documenta?ia de atribuire este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritarea contractanta va r?spunde, Ón mod clar ?i complet, tuturor solicit?rilor de clarific?ri/informa?iilor suplimentare Ón a 11-a zi Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 16 488 924.00 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Set steril angiografie
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33198000 Articles en papier usage hospitalier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Bra?ov
II.2.4) Description des prestations:
Set steril angiografie - Cantit??ile minime ?i maxime ce pot face obiectul contractului subsecvent se reg?sesc la pag 6-8 din caietul de sarcini ata?at la documenta?ie. Conform cerintelor si descrierii din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cantitatea se reg?se?te Ón Caietul de Sarcini. Specifica?iile tehnice minime obligatorii se reg?sesc Ón Caietul de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Camp bistratificat 50cmx50cm
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33198000 Articles en papier usage hospitalier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Bra?ov
II.2.4) Description des prestations:
Camp bistratificat 50cmx50cm - Cantit??ile minime ?i maxime ce pot face obiectul contractului subsecvent se reg?sesc la pag 6-8 din caietul de sarcini ata?at la documenta?ie. Conform cerintelor si descrierii din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cantitatea se reg?se?te Ón Caietul de Sarcini. Specifica?iile tehnice minime obligatorii se reg?sesc Ón Caietul de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Halate si costume
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33198000 Articles en papier usage hospitalier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Bra?ov
II.2.4) Description des prestations:
Halate si costume - Cantit??ile minime ?i maxime ce pot face obiectul contractului subsecvent se reg?sesc la pag 6-8 din caietul de sarcini ata?at la documenta?ie. Conform cerintelor si descrierii din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cantitatea se reg?se?te Ón Caietul de Sarcini. Specifica?iile tehnice minime obligatorii se reg?sesc Ón Caietul de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Comprese si pansamente sterile
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141118 Compresses de gaze
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Bra?ov
II.2.4) Description des prestations:
Comprese si pansamente sterile - Cantit??ile minime ?i maxime ce pot face obiectul contractului subsecvent se reg?sesc la pag 6-8 din caietul de sarcini ata?at la documenta?ie. Conform cerintelor si descrierii din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cantitatea se reg?se?te Ón Caietul de Sarcini. Specifica?iile tehnice minime obligatorii se reg?sesc Ón Caietul de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Set Chirurgical Pace Maker
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33198000 Articles en papier usage hospitalier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Bra?ov
II.2.4) Description des prestations:
Set Chirurgical Pace Maker - Cantit??ile minime ?i maxime ce pot face obiectul contractului subsecvent se reg?sesc la pag 6-8 din caietul de sarcini ata?at la documenta?ie. Conform cerintelor si descrierii din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cantitatea se reg?se?te Ón Caietul de Sarcini. Specifica?iile tehnice minime obligatorii se reg?sesc Ón Caietul de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Seturi chirurgicale bloc operator ortopedie
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33198000 Articles en papier usage hospitalier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Bra?ov
II.2.4) Description des prestations:
Seturi chirurgicale bloc operator ortopedie - cantitatile minime si maxime aferente AC se regasesc la pag 6-8 din caietul de sarcini atasat la documentatie, conform cerintelor si descrierii din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cantitatea se reg?se?te Ón Caietul de Sarcini. Specifica?iile tehnice minime obligatorii se reg?sesc Ón Caietul de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Seturi chirurgicale bloc operator central
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33198000 Articles en papier usage hospitalier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
Calea Bucure?ti, nr. 25-27, Bra?ov
II.2.4) Description des prestations:
Seturi chirurgicale bloc operator central - cantitatile minime si maxime aferente AC se regasesc la pag 6-8 din caietul de sarcini atasat la documentatie, conform cerintelor si descrierii din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cantitatea se reg?se?te Ón Caietul de Sarcini. Specifica?iile tehnice minime obligatorii se reg?sesc Ón Caietul de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Diverse campuri chirurgicale
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33198000 Articles en papier usage hospitalier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Bra?ov
II.2.4) Description des prestations:
Diverse campuri chirurgicale - Cantit??ile minime ?i maxime ce pot face obiectul contractului subsecvent se reg?sesc la pag 6-8 din caietul de sarcini ata?at la documenta?ie. Conform cerintelor si descrierii din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cantitatea se reg?se?te Ón Caietul de Sarcini. Specifica?iile tehnice minime obligatorii se reg?sesc Ón Caietul de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Camp chirurgical trilaminar steril de unica folosinta 120 x 170 cm cu orificiu adeziv 5cmx8cm
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33198000 Articles en papier usage hospitalier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Bra?ov
II.2.4) Description des prestations:
Cantit??ile minime ?i maxime ce pot face obiectul contractului subsecvent se reg?sesc la pag 6-8 din caietul de sarcini ata?at la documenta?ie. Conform cerintelor si descrierii din caietul de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cantitatea se reg?se?te Ón Caietul de Sarcini. Specifica?iile tehnice minime obligatorii se reg?sesc Ón Caietul de sarcini.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 111-348418
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 29205
Lot n : 9,8,7 IntitulÈ:
Acord-cadru
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 16 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 16 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 16
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CORAMED MEDIZINISCHE PRODUKTE NumÈro national d'identification: RO 16623412 Adresse postale: Strada Gl?di?ei, Nr. 42, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041211 Pays: Roumanie Courriel: office@coramedmp.ro TÈlÈphone: +40 269561474 Fax: +40 269206352 Adresse internet: www.coramedmp.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 410 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 924 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 29209
Lot n : 6 IntitulÈ:
Acord-cadru
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ONE MED LOGISTIC S.R.L.
NumÈro national d'identification: 43238465 Adresse postale: Strada Opalului, Nr. 1-43 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014061 Pays: Roumanie Courriel: claudia@1med.ro TÈlÈphone: +40 720609370 Adresse internet: www.1med.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 192 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 69 120.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 29206
Lot n : 1,5,4,2 IntitulÈ:
Acord-cadru
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 16 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 15 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 16
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC BIOPHARM INTERNATIONAL SRL NumÈro national d'identification: RO7962932 Adresse postale: Strada Apaductului, Nr. 16 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540280 Pays: Roumanie Courriel: adrian.vesea@biopharminternational.ro TÈlÈphone: +40 740071175 Fax: +40 265312857 Adresse internet: www.biopharminternational.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 15 457 200.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 13 236 204.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 29207
Lot n : 3 IntitulÈ:
Acord-cadru
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Flexi Pro SRL NumÈro national d'identification: RO 25188580 Adresse postale: Strada Republicii, Nr. 18 Ville: Targu Mures Code NUTS: RO125 Mure? Code postal: 540110 Pays: Roumanie Courriel: myxpaul@yahoo.com TÈlÈphone: +40 754788375 Fax: +365 424377 Adresse internet: www.flexipro.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 664 000.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 259 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ofertele se vor depune exclusiv online, acestea trebuie transmise Ón SEAP Ón format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. Toate documentele se vor depune in lb.romana. Avand in vedere ca procedura se desfasoara online, ofertantii vor depune toate documentele scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa. Operatorii economici pot participa la procedura numai daca sunt inregistrati in SEAP . Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea îSolicitari de clarificare/intrebari/comunicariîî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP catre solicitantul clarificarii la sectiunea îSolicitari de clarificare/intrebari/comunicariî, iar catre toti operatorii economici la rubrica de "Lista clarificari, notificari si deciziiî" a anuntului de participare publicat pe site ñul www.e-licitatie.ro. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea ìSolicitari de clarificare/intrebari/comunicariî. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, Sectiunea ìSolicitari de clarificare/intrebari/comunicariî), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Modul de departajare al ofertelor depuse, In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de noi preturi. Acest sistem urmeaz? s? fie aplicat ori de c'te ori este necesar p'n? la realizarea departaj?rii ofertelor pe pozi?ii distincte Ón clasament, lu'ndu-se Ón considerare pretul ofertat. Oferta c'?tig?toare va fi declarat? cea care se claseaz? pe pozi?ia 1 din clasamentul ref?cut. R?spunsurile la DUAE ale operatorilor economici care particip? la procedur? vor fi completate Ón SEAP Ón mod direct, dup? autentificare, de c?tre fiecare participant. Detalii cu privire la Óntocmirea DUAE ve?i reg?si, dup? autentificarea Ón sistem, Ón sec?iunea ÑInforma?ii DUAEî ñ Ghid de completare DUAE. www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen??, Brasov Adresse postale: CALEA BUCURESTI, NR. 25-27 Ville: Brasov Code postal: 500326 Pays: Roumanie Courriel: spjbv@yahoo.co.uk TÈlÈphone: +0 0372676265 Adresse internet: www.hospbv.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/10/2023 Materiale sanitare - Campuri Chirurgicale ?i Comprese sterile 06/10/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33141118 - Compresses de gaze 
33198000 - Articles en papier à usage hospitalier