Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/03/2020
Date de péremption : 30/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bra?ov: Machines à fileter ou à tarauder

2020/S 61-145160  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/03/2020 S61 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Bra?ov: Machines à fileter ou à tarauder 2020/S 061-145160 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Carfil S.A.
Numéro national d'identification: RO13945863 Adresse postale: Str. Zizinului nr. 119 Ville: Bra?ov Code NUTS: RO122 Code postal: 500407 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mircea Petru Tantau Courriel: carfil@carfil.ro Téléphone: +40 268331347 Fax: +40 268330527 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.carfil.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.carfil.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100091313 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: S.C. Carfil S.A.
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizi?ie ma?in de filetat prin roluire - 1 buc.
Numéro de référence: 227
II.1.2) Code CPV principal 42622000
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ie ma?in de filetat prin roluire - 1 buc. Obiectul prezentului contract il reprezinta achizitionarea produsului [...], transportul, livrarea, descarcarea, amplasarea, montarea, punerea în func?iune, la beneficiar, instruirea personalului operator, programator ?i de între?inere, ce-l va deservi, conform caietului de sarcini. Pretul cuprinde valoarea tuturor componentelor necesare pentru a realiza cerintele minime impuse prin caietul de sarcini solicitat, inclusiv transportul, livrarea, descarcarea, amplasarea, montarea, punerea în func?iune, la beneficiar, instruirea personalului operator, programator ?i de între?inere, ce-l va deservi.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 810 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 51530000 71356200 80530000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO122 Lieu principal d'exécution:
Bra?ov, str. Ziziznului nr. 119, jud. Bra?ov.
II.2.4) Description des prestations:
Achizi?ie ma?in de filetat prin roluire - 1 buc.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic?. / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic?. / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic?. / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic?. / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic?. / Pondération: 5 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 6 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Durata prezentului contract este de 6 (sase) luni si va intra in vigoare de la data semn?rii de catre ambele parti si poate fi prelungit cu acordul ambelor parti, prin incheierea unui act aditional.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, se va completa de catre toti operatorii economici DUAE, pana la data-limita a depunerii ofertelor. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea excluderii operatorului economic conf. art. 169 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii/depunerii; - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2) cu modificarile ulterioare, art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice: - declaratie privind eligibilitatea; - certificat de cazier fiscal pentru companie; - certificat de atestare fiscala; - certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale; - certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului; - fisa informatii generale; - bilanturile contabile aferente ultimilor trei ani fiscali; - certificate ISO, dupa caz; - alte documente edificatoare dupa caz.
   2.  Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Nota: cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista. Operatorul economic care participa la procedura in cauza va fi completat DUAE, in mod direct in SEAP, dupa autentificare si descarcat in format PDF si semnat cu semnatura electronica extinsa. DUAE va fi incarcat in sectiunea de documente de calificare in SEAP. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Documentele justificative actualizate se vor prezenta in conformitate cu art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: - pentru operator economic roman: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte: a) obiectul de activitate al ofertantului - obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; b) starea ofertantului; c) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii. Informatiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Nota: Se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC în forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. - pentru operatorii economici straini: operatorii economici straini ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: completare DUAE, ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat de catre ofertantul clasat pe primul loc, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE. In conformitate cu art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016, persoanele cu functii de decizie pentru procedura, din partea autoritatii contractante, sunt: - fiz. Mircea Petru Tantau - director general; - ing Gigi Borcea - director tehnic si logistica; - ec. Liliana Ioana Bolba Mateescu - director economic; - ing. Radu Constantin Bancila Cucurengas - ?ef Serviciu managementul calitatii; - cj. Camelia Horga - consilier juridic; - sing. Nicolae Zamfir - director vanzari depozite. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Operatorii economici ce depun oferta trebuie: - s transporte, s livreze, s descarce, s amplaseze, s instaleze, s pun în func?iune, s asigure instruirea personalului operator ?i s asigure garan?ia produsului [...]; - sa asigure carausul si logistica necesara descarcarii utilajul; - sa poata livra ?i pune în func?iune produsul pân?, cel tarziu, la data de 30.11.2020. Termenul de livrare nu se poate prelungi; - s desp?gubeasc cump?r?torul împotriva oric?ror: reclama?ii ?i ac?iuni în justi?ie, ce rezult din înc?lcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, m?rci înregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele, instala?iile sau utilajele folosite pentru/sau în leg?tur cu produsele achizi?ionate; daune-interese, costuri, taxe ?i cheltuieli de orice natur?. Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau, pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul aflat pe primul loc. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina autorizatii de functionare in conformitate cu art. 4 si art. 5 din Legea nr. 359/2004 cu modificarile si copletarile ulterioare, completand in acest sens in DUAE, urmand ca documentele justificative (autorizatiile) sau, pentru ofertantii straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Respectarea cerintelor mentionate. Asa cum se prevede in art. 178 alin. (1) din Legea 98/2016, operatorii economici, ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatorul document justificativ care sa ateste experienta relevanta in domeniu: lista principalelor livrari de produse similare celor solicitate de autoritatea contractanta, in ultimii trei ani (2017, 2018, 2019), asa cum se prevede in art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, documentele suport (certificate/documente etc) pentru sustinerea experientei similare, sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul aflat pe primul loc, asa cum se prevede in art. 179 litera b) din Legea 98/2016. Asa cum se prevede in art. 175 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, operatorii economici ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatoarele documente ce vizeaza capacitatea economico-financiara: document justificativ in care se prezinta cifra de afaceri anuala pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) si care sa fie de minimum 400 000 RON/an fara TVA, demonstrand astfel ca ofertantul a avut un volum al afacerilor aproximativ similar cu valoarea estimata a viitorului contract. Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, asa cum este prevazut in art. 177 alin. (1) din Legea 98/2016, sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul aflat pe primul loc.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 30/04/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 30/07/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 30/04/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
În SEAP.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
 - Borcea Gigi: 25.7.1956, Slatina, jud. Olt; Brasov, Str. 13 Decembrie nr. 90A, bl.5, sc.C, et 1, ap. 4, jud. Brasov, 1560725080044; - Bolba Mateescu Liliana Ioana:
   7. 8.1974, Bran, jud. Brasov; Brasov, Str. Carpatilor, nr. 33, bl. R2, sc. A, ap. 9, jud. Brasov, 2740807083468; - Zamfir Nicolae: 17.11.1956, Brasov, jud. Brasov; Brasov, Str. Codrul Cosminului, nr. 22, bl. 403, sc. B, ap. 10, jud. Brasov, 1561117080107; - Pasca Mihaela Daniela: 18.10.1962 , Brasov, jud. Brasov; Brasov, Str.Alexandru Vlahuta, nr. 39, bl. 145, sc. A, ap. 28, jud. Brasov, 2621018080048; - Epure Vasile:
   1. 12.1953, com. Dolhasca, jud. Suceava; Brasov, Str. Florilor nr. 20, bl. 7, sc. C, ap. 6, jud. Brasov, 1531201080016; - Tunsoiu Irinel: 26.6.1964, Brasov, jud. Brasov; Brasov, Str. Neptun nr. 27, bl. 48, sc. A, ap. 12, jud. Brasov, 1640626080086; - Bancila Cucurengas Radu Constantin: 24.3.1960, Brasov, jud. Brasov; Brasov, Str. Marte nr.8, bl. 6, sc. A, ap. 7, jud. Brasov, 1600324080011; - Anghel Melania Laura: 25.1.1969, Brasov, jud. Brasov; Brasov, str. [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunalul Bra?ov Adresse postale: Str. 15 Noiembrie nr. 45 Ville: Bra?ov Code postal: 500400 Pays: Roumanie Courriel: trbrasov@just.ro Téléphone: +40 268419615 Fax: +40 268418054 Adresse internet: http://portal.just.ro/62/SitePages/prezentare.aspx http://portal.just.ro/62/SitePages/prezentare.aspx
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenul de exercitare a cailor de atac este de 10 zile.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
42622000 - Machines à fileter ou à tarauder 
51530000 - Services d'installation de machines-outils 
71356200 - Services d'assistance technique 
80530000 - Services de formation professionnelle