Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 18/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bra?ov: Machines-outils de finissage des mÈtaux

2020/S 200-484496  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Bra?ov: Machines-outils de finissage des mÈtaux 2020/S 200-484496 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Carfil S.A.
NumÈro national d'identification: RO13945863 Adresse postale: Str. Zizinului nr. 119 Ville: Bra?ov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500407 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mircea Petru Tantau Courriel: carfil@carfil.ro TÈlÈphone: +40 268331347 Fax: +40 268330527 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.carfil.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104893 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: S Carfil S.A.
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizi?ie ma?in de honuit pentru diametre mari ñ 1 buc.
NumÈro de rÈfÈrence: 246
II.1.2) Code CPV principal 42631000 Machines-outils de finissage des mÈtaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizitie masina de honuit pentru diametre mari ñ 1 buc. Obiectului prezentului contract il reprezinta achizitionarea produsului, transportul, livrarea, descarcarea, amplasarea, montarea, punerea Ón func?iune, la beneficiar, instruirea personalului operator, programator ?i de Óntre?inere, ce-l va deservi, conform caietului de sarcini.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 3 320 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 51530000 Services d'installation de machines-outils 71356200 Services d'assistance technique 80530000 Services de formation professionnelle
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
Brasov, Str. Zizinului nr. 119, jud. Brasov.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitie masina de honuit pentru diametre mari ñ 1 buc.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalitÈs ou du calendrier des reconductions:
Fara descriere.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca Ón situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens se va completa de catre toti operatorii economici DUAE, pana la data-limita a depunerii ofertelor. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea excluderii operatorului economic conf. art. 169 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: ó certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii/depunerii; ó cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare de decizie sau de control in cadrul acestuia,asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; ó dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), cu modificarile ulterioare, art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; ó declaratie privind eligibilitatea; ó certificat de cazier fiscal pentru companie; ó certificat de atestare fiscala; ó certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale; ó certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului; ó fisa informatii generale; ó bilanturile contabile aferente ultimilor trei ani fiscali; ó certificate ISO, dupa caz; ó alte documente edificatoare, dupa caz;
   2.  Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Nota: cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista. Operatorul economic care participa la procedura in cauza va fi completat DUAE in mod direct in SEAP dupa autentificare si descarcat in format PDF si semnat cu semnatura electronica extinsa. DUAE va fi incarcat in sectiunea de documente de calificare in SEAP. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Documentele justificative actualizate se vor prezenta in conformitate cu art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In vederea verificarii informatiilor cuprinse Ón DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi: ó pentru operator economic roman: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte: (a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; (b) starea ofertantului; (c) persoanele care reprezinta ofertantul Ón relatia cu tertii. Informatiile cuprinse Ón acest document trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Nota: se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC Ón forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, av'nd Óncorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa; ó pentru operatorii economici straini: operatorii economici straini ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de Ónregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: completare DUAE; ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat de catre ofertantul clasat pe primul loc, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE. In conformitate cu art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016 persoanele cu functii de decizie pentru procedura, din partea autoritatii contractante, sunt: ó fiz. Mircea Petru Tantau, director general; ó ing. Gigi Borcea, director tehnic si logistica; ó ec. Liliana Ioana Bolba Mateescu, director economic; ó ing. Radu Constantin Bancila Cucurengas, sef Serviciul managementul calitatii; ó cj. Camelia Horga, consilier juridic; ó sing. Nicolae Zamfir, director vanzari depozite. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Operatorii economici ce depun oferta trebuie s transporte, s livreze, s descarce, s amplaseze, s instaleze, s pun Ón func?iune, s asigure instruirea personalului operator ?i s asigure garan?ia produsului; sa asigure carausul si logistica necesara descarcarii utilajul; sa poata livra ?i pune Ón func?iune a produsului p'n cel tarziu la data de
   1. 12.2021 (termenul de livrare nu se poate prelungi); s desp?gubeasc cump?r?torul Ómpotriva oric?ror: reclama?ii ?i ac?iuni Ón justi?ie, ce rezult din Ónc?lcarea unor drepturi de proprietate intelectual (brevete, nume, m?rci Ónregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instala?iile sau utilajele folosite pentru/sau Ón leg?tur cu produsele achizi?ionate; daune-interese, costuri, taxe ?i cheltuieli de orice natur?. Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul aflat pe primul loc. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina autorizatii de functionare in conformitate cu art. 4 si art. 5 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si copletarile ulterioare, completand in acest sens in DUAE, urmand ca documentele justificative (autorizatiile) sau pentru ofertantii straini documentele echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Respectarii cerintelor mentionate: asa cum se prevede in art. 178 alin. (1) din Legea 98/2016, operatorii economici ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatorul document justificativ care sa ateste experienta relevanta in domeniu: lista principalelor livrari de produse similare cu cele solicitate de autoritatea contractanta, in ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) asa cum se prevede in art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, documentele suport (certificate/documente etc.) pentru sustinerea experientei similare sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul aflat pe primul loc, asa cum se prevede in art. 179 litera b) din Legea 98/2016. Asa cum se prevede in art. 175 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, operatorii economici ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatoarele documente ce vizeaza capacitatea economico-financiara: document justificativ in care se prezinta cifra de afaceri anuala pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) si care sa fie de minimum: 400 000 RON/an fara TVA, demonstrand astfel ca ofertantul a avut un volum al afacerilor aproximativ similar cu valoarea estimata a viitorului contract. Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, asa cum este prevazut in art. 177 alin. (1) din Legea 98/2016, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul aflat pe primul loc.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Cifra de afaceri anuala generala. Asa cum se prevede in art. 175 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, operatorii economici ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatoarele documente ce vizeaza capacitatea economico-financiara: document justificativ in care se prezinta cifra de afaceri anuala pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) si care sa fie de minimum: 6 000 000 RON/an fara TVA, demonstrand astfel ca ofertantul a avut un volum al afacerilor aproximativ similar cu valoarea estimata a viitorului contract. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, asa cum este prevazut in art. 177 alin. (1) din Legea 98/2016.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Asa cum se prevede in art. 178 alin. (1) din Legea 98/2016, operatorii economici ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatorul document justificativ care sa ateste experienta relevanta in domeniu: lista principalelor livrari de produse similare cu cele solicitate de autoritatea contractanta, in ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) asa cum se prevede in art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE,urmand ca documentul justificativ, documentele suport (certificate/documente etc.) pentru sustinerea experientei similare sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul aflat pe primul loc, asa cum se prevede in art. 179 litera b) din Legea 98/2016. In conformitate cu Notificarea nr. 256/2016 emisa de ANAP, Ón cazul ofertantilor care beneficiaza de terti sustinatori, odata cu depunerea DUAE se va depune si angajamentul tertului/tertilor sustinatori impreuna cu documentele anexa la angajament transmise de catre tertul/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv Ón care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele doveditoare se vor prezenta, doar la solicitarea autoritatii contractante si numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele pe care le poate prezenta ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor in sustinerea cerintei de experienta similara, la solicitarea autoritatii contractante, pot fi certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 18/11/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 18/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 18/11/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Borcea Gigi, Bolba Mateescu Liliana Ioana, Zamfir Nicolae, Pasca Mihaela Daniela, Epure Vasile, Tunsoiu Irinel, Bancila Cucurengas Radu Constantin, Anghel Melania Laura, Horga Camelia, Tofan Alina Elena, Sabau Valentin, Dragan Iuliana Gratiela.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Tribunalul Bra?ov Adresse postale: Str. 15 Noiembrie nr. 45 Ville: Bra?ov Code postal: 500400 Pays: Roumanie Courriel: trbrasov@just.ro TÈlÈphone: +40 268419615 Fax: +40 268418054 Adresse internet: http://portal.just.ro/62/SitePages/prezentare.aspx
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Termenul de exercitare a cailor de atac este de 10 zile.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
42631000 - Machines-outils de finissage des métaux 
51530000 - Services d'installation de machines-outils 
71356200 - Services d'assistance technique 
80530000 - Services de formation professionnelle