Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bra?ov:PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire

2023/S 55-158260  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Roumanie-Bra?ov: PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire 2023/S 055-158260 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
NumÈro national d'identification: RO 11054545 Adresse postale: Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Brasov , Bulevardul Eroilor nr.3A, etaj 2 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: RO-500007 Pays: Roumanie Point(s) de contact: dana andronic Courriel: dana.andronic@cfrcalatori.ro TÈlÈphone: +40 0268410233/144515 Fax: +40 268477063 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cfrcalatori.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Indicator digital pentru stabilire nivel motorin? automotor DESIRO SR 20 D ~ S.R.T.F.C. Bra?ov NumÈro de rÈfÈrence: SRTFCBV LD 49/2022 , cod unic de identificare A1- RO11054545-2022ñ2578
II.1.2) Code CPV principal 34630000 PiËces dÈtachÈes pour locomotives ou matÈriel ferroviaire roulant, Èquipement de commande et de contrÙle du trafic ferroviaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ia 40 buc??i indicatoare digitale pentru stabilirea nivelului notorinei din instala?ia de combustibil la automotoarele DESIRO SR 20 D din parcul Depoului Sibiu conform cerin?elor Caietului de sarcini nr. BV 21 1/433/25.02.2022. Valoarea estimat? a achizi?iei = 69.000 lei f?r? TVA Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta r?spunz'nd in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
Conform Caietului de sarcini nr.BV 21 1/433/25.02.2022
II.2.4) Description des prestations:
Achizi?ia 40 buc??i indicatoare digitale pentru stabilirea nivelului notorinei din instala?ia de combustibil la automotoarele DESIRO SR 20 D din parcul Depoului Sibiu conform cerin?elor Caietului de sarcini nr. BV 21 1/433/25.02.2022. Operatorii economici vor putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta r?spunz'nd in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 233-672041
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Perioada de valabilitate a ofertelor - 6 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor. Note: a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea per. de valabi a ofertei, prelungirea acestei perioade; b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea per. de valab a ofertei; c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea per. de valab a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Avand in vedere dispoz. art.138 (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu priv. la indeplin. cond. de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii Ón max. 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor. -Ofertantul va mentiona instrumentul de garantare prin care se va constitui garantia de buna executie precum si Contul (cod IBAN) si banca Ón care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta. -Toate certifi si doc emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea îIntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea îDocumentatie si Clarificariî din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea ìIntrebariî. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ìIntrebariî), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. -In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea ìIntrebariî) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati. -Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare, si oferta tehnica. - Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme. -Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse Ón DUAE, Ón orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez, la solicitarea EC, de regula a doc solicitate. -Modific Contractului poate fi facuta numai Ón scris Ón conf cu prev Cap. VI ñ Sectiunea a 2-a din Legea nr. 99/2016 si Instructiunea 3/2017. Detalii cu privire la Óntocmirea DUAE ve?i reg?si, dup? autentificarea Ón sistem, Ón sec?iunea ÑInforma?ii DUAEî ñ Ghid de completare DUAE. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: S.R.T.F.C. Brasov - Oficiul Juridic Adresse postale: Bulevardul Eroilor nr.3A etaj 2 Ville: Brasov Code postal: 500007 Pays: Roumanie Fax: +40 268/477063 Adresse internet: www.cfrcalatori.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023 Indicator digital pentru stabilire nivel motorin? automotor DESIRO SR 20 D ~ S.R.T.F.C. Bra?ov 17/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
34630000 - Pièces détachées pour locomotives ou matériel ferroviaire roulant, équipement de commande et de contrôle du trafic ferroviaire