Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 03/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bra?ov: Services de gardiennage

2020/S 124-304988  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Bra?ov: Services de gardiennage 2020/S 124-304988 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Societatea de Distribu?ie a Energiei Electrice Transilvania Sud S.A. Numéro national d'identification: RO14493260 Adresse postale: Str. Pictor ?tefan Luchian nr. 25 Ville: Bra?ov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500193 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Petru N?stase Courriel: cornel.munteanu@distributie-energie.ro Téléphone: +40 268305308 Fax: +40 268305004 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.sdeets.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.sdeets.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098237 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de paz ?i protec?ie la obiectivele aflate în proprietatea SDEE Transilvania Sud - Structura Regional Bra?ov Numéro de référence: RO14493260/2019-cap C poz.14 - SDEE-TS
II.1.2) Code CPV principal 79713000 Services de gardiennage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Servicii de paza si protectie la obiectivele aflate in proprietatea SDEE Transilvania Sud S.A. - Structura Regionala Brasov, conform Anexei nr.1 din caietul de sarcini, atasat, astfel:
   1.  sediul SDEE SR Brasov cu casierie SDEE Brasov, Str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 32, Brasov - permanent 24 ore/zilnic;
   2.  sediul SDEE SR Brasov, Str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 32 Brasov - temporar L-V, opt ore zilnic, orele 7-15;
   3.  sediul Central SDEE Transilvania SUD SA - Str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 33, Brasov - permanent 24 ore zilnic;
   4.  sediul PE Rupea cu Oficiul comercial AFEE Brasov - Str. Republicii nr. 150, loc. Rupea, jud. Brasov - permanent 24 ore/zilnic;
   5.  sediul PE Victoria cu Oficiul comercial AFEE Brasov - Piata Parcului, nr. 10, loc. Victoria, jud. Brasov - permanent 24 ore/zilnic;
   6.  sediul PE Sacele cu Oficiul comercial AFEE Brasov - Str. George Moroianu nr. 13, loc. Sacele, jud. Brasov - permanent 24 ore/ zilnic;
   7.  sediul PE Rasnov cu Oficiul comercial AFEE Brasov - Str. Ghimbaselului, nr. 9, loc. Rasnov - permanent 24 ore/zilnic;
   8.  spatiu birouri bloc nr. 35-36, Str. Pictor Luchian nr. 25 Brasov cu Dispecerat SDEE TR. Sud S.A - Str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 35-36, jud. Brasov - permanent 24 ore/zilnic;
   9.  statia de transformare Zizin - Str. Zizinului nr. 106, loc. Brasov, jud. Brasov - permanent 24 ore/zilnic; Data la care entitatea contractant va r?spunde în mod clar ?i pe deplin la toate cererile de clarificare/informa?ii suplimentare primite de la operatorii economici interesa?i: in a sasea zi înainte de termenul-limit stabilit în anun?ul de participare pentru depunerea ofertelor, cu condi?ia ca cererile de clarificare sa fie transmise cu cel pu?in 10 zile înainte de termenul-limit stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 577 263.61 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exécution:
Jud. Brasov.
II.2.4) Description des prestations:
Servicii de paza si protectie la obiectivele aflate in proprietatea SDEE Transilvania Sud S.A. - Structura Regionala Brasov, conform Anexei nr.1 din caietul de sarcini, atasat, astfel:
   1.  sediul SDEE SR Brasov cu casierie SDEE Brasov, Str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 32, Brasov - permanent 24 ore/zilnic;
   2.  sediul SDEE SR Brasov, Str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 32 Brasov - temporar L-V, opt ore zilnic, orele 7-15;
   3.  sediul Central SDEE Transilvania SUD SA - Str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 33, Brasov - permanent 24 ore zilnic;
   4.  sediul PE Rupea cu Oficiul comercial AFEE Brasov - Str. Republicii nr. 150, loc. Rupea, jud. Brasov - permanent 24 ore/zilnic;
   5.  sediul PE Victoria cu Oficiul comercial AFEE Brasov - Piata Parcului, nr. 10, loc. Victoria, jud. Brasov - permanent 24 ore/zilnic;
   6.  sediul PE Sacele cu Oficiul comercial AFEE Brasov - Str. George Moroianu nr. 13, loc. Sacele, jud. Brasov - permanent 24 ore/ zilnic;
   7.  sediul PE Rasnov cu Oficiul comercial AFEE Brasov - Str. Ghimbaselului, nr. 9, loc. Rasnov - permanent 24 ore/zilnic;
   8.  spatiu birouri bloc nr. 35-36, Str. Pictor Luchian nr. 25 Brasov cu Dispecerat SDEE TR. Sud S.A - Str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 35-36, jud. Brasov - permanent 24 ore/zilnic;
   9.  statia de transformare Zizin - Str. Zizinului nr. 106, loc. Brasov, jud. Brasov - permanent 24 ore/zilnic;
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul si asociatul/subcontractantul/tertul sustinator (dupa caz) nu se incadreaza in situatiile prevazute la: (a) art. 177 din Legea 99/2016; (b) art. 178 din Legea 99/2016; (c) art. 180 din Legea 99/2016, prin prezentare DUAE (vezi art. 202 din Lg 99/2016);
   2.  Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016, privind conflictul de interese, persoanele cu functii de decizie în cadrul autoritatii pentru aceasta procedura sunt: - dir. gen. Sinan Mustafa; - dir. Monica Radulescu; - dir. gen. adj. Dragos Eduard Staicu; - dir. Alexandru Nine; - dir. dep. Lelia-Bianca Grasin; - sef birou Zoltan Sandor. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura(ofertant, asociat, subcontractant, tert sustinator) Initial la depunerea ofertelor se va prezenta DUAE, iar ofertantul clasat pe primul loc, dupa finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea entitatii contractante va trebui sa prezinte: (a) certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si taxelor locale la momentul depunerii acestora, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". (b) certificat privind plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat din care sa rezulte lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor si taxelor si a contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat la momentul depunerii acestora, in original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul"; (c) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv si dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice; pentru a face dovada neincadrarii in situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. Persoanele juridice/fizice straine, initial la depunerea ofertelor vor depune DUAE, iar ulterior dupa finalizarea evaluarii ofertelor,la solicitarea entitatii contractante ofertantul clasat pe primul loc. poate depune documente doveditoare in conformitate cu prevederile art. 177, 178, 180 si 181 din Legea nr 99/2016; cf. art. 181 din legea 99/2016, se vor prezenta documente edificatoare,eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. Alte documente edificatoare dupa caz.
   1.  Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc in urma finalizarii evaluarii ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Datele inscrise in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale in momentul prezentarii documentelor;
   2.  Operatorii economici trebuie sa prezinte licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane, in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Modalitate de îndeplinire: completare DUAE si prezentare licenta de functionare eliberata de Inspectoratul General al Politiei Romane, in conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Operatorilor economici li se impune/solicita sa demonstreze ca au executat servicii similare obiectul contractului in ultimii trei ani (calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin invitatia de participare publicata in SEAP, chiar daca ulterior initierii procedurii entitatea contractanta va decala aceasta data) din care sa rezulte faptul ca ofertantul a executat servicii de natura si complexitatea similara/comparabila cu serviciile care fac obiectul contractului/livrari de tipul celor precizate in obiectul contractului (serv. de paza si protective, interventie) pentru valori cumulate de cel putin 2 577 000,00 RON la nivelul a unui sau mai multor contracte. Proportia de subcontractare. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Documentele ce urmeaza a fi prezentate pentru dovedirea serviciilor prestate, asa cum sunt acestea specificate de operatorul economic/ofertant in DUAE, vor trebui prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii. Odata cu completarea DUAE se prezinta si acordul de subcontractare. Conform DUAE la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele suport pentru indeplinirea cerintei.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
Angajamentul privind tertul sustinator (daca este cazul). Odata cu completare DUAE se va prezenta atat angajamentul de tert sustinator cat si documentele anexe la angajament,transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, iar documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Completare DUAE.Certificatele/documentele ce urmeaza a fi prezentate pentru dovedirea lucrarilor executate, asa cum sunt acestea specificate de operatorul economic/ofertant in DUAE, vor trebui prezentate la solicitarea entitatii contractante doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Acord de asociere (daca este cazul). În cazul asocierii se va depune acordul de asociere, si propriul dosar de calificare intrucat criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului, trebuie respectate de fiecare asociat în parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie respectate de fiecare asociat in parte pentru partea de contract pe care o realizeaza. Capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Odata cu completare DUAE se prezinta si acordul de asociere. Documentele justificative in ceea ce priveste acordurile de asociere si de subcontractantare si angajamentul ferm vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea entitatii contractante, conf. art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 si art. 109 alin. (3) coroborat cu art. 72 din HG nr. 394/2016.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Valoarea garantiei de participare este de 25 000,00 RON. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se constituie conform art. 42 din HG 394/2016. Pentru cei care doresc sa depuna garantia prin virament bancar/ordin de plata contul este: cont RO68RNCB0053016896031571 BCR Brasov. In cazul constituirii garantiei de participare prin polita de asigurare se va prezenta si copie dupa documentul prin care s-a facut plata contravalorii Politei de asigurare. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata, cel mai tarziu la termenul-limita de depunere a ofertelor, odata cu depunerea documentelor in SEAP (document semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiille legii) si in original la sediul societatii. Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse conf. art. 71 din HG 394/2016. Ofertantul pierde garantia de participare conform art. 43 din HG 394/2016. Garantia pentru participare se restituie conf. art. 44 din HG 94/2016. Perioada de valabilitate a garantia de participare este de 100 zile de la termenul-limita de primire a ofertelor Garantia buna executie in cuantum de 10 % din val. contract fara TVA. Modalitatea de constituire este conform art. 46 din HG 394/2016.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 03/08/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 03/11/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 03/08/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Conf. art. 22 alin. (6) din HG 394/2016, operatorii economici vor completa DUAE. Entitatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. Ofertantul are obligatia de a comunica entitatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Limba de redactare a ofertei - romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea "Documentatie si Clarificari" din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea "Intrebari". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea "Intrebari"), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor,entitatea contractanta va solicita acestora reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al entitatii contractante considerat nelegal, conform art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departamentul juridic ?i control general SDEE Transilvania Sud Adresse postale: Str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 33 Ville: Bra?ov Code postal: 500193 Pays: Roumanie Téléphone: +40 268305999 Fax: +40 268305004 Adresse internet: www.sdeets.ro www.sdeets.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
79713000 - Services de gardiennage