Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bra?ov:Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil

2023/S 227-714744  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Roumanie-Bra?ov: Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil 2023/S 227-714744 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUNICIPIUL BRASOV NumÈro national d'identification: 4384206 Adresse postale: B-dul Eroilor, nr. 8, Judet: Brasov Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500007 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ALLEN COLiBAN Courriel: achizitiipublice@brasovcity.ro TÈlÈphone: +40 268416550 Fax: +40 268473001 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.brasovcity.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
EXECU?IA LUCR?RILOR DE CONSTRUC?IE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTI?II ìINFRASTRUCTUR? DE GARAJ PENTRU TRANSPORTUL PUBLICî - Cod SMIS 126998 NumÈro de rÈfÈrence: 4384206/2022/6A11
II.1.2) Code CPV principal 45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Obiectul contractului Ól constituie: EXECU?IA LUCR?RILOR DE CONSTRUC?IE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTI?II ìINFRASTRUCTUR? DE GARAJ PENTRU TRANSPORTUL PUBLICî , Cod SMIS 126998 Contractul de achizitie publica de lucrari are ca obiect constructia unui numar de 10 imobile (cladiri si amenajari) in incinta actualei societati de transport public RATBV cu functiuni de garaje si ateliere de mentenanta pentru viitorul parc de autobuze electrice si diesel ale societatii, birouri si functiuni anexe. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Autoritatea contractanta va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarific?ri Ón a 11-a zi Ónainte de data limit? stabilit? pentru depunerea ofertelor. Num?rul de zile p'n? la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 132 423 709.59 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exÈcution:
MUNICIPIUL BRASOV, Str. Harmanului nr. 49, Brasov, Romania (Incinta societatii de transport public RATBV)
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul achizi?iei Ól reprezint?: EXECU?IA LUCR?RILOR DE CONSTRUC?IE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTI?II ìINFRASTRUCTUR? DE GARAJ PENTRU TRANSPORTUL PUBLICî , Cod SMIS 126998 Lucr?rile se vor executa conform cu Proiectului Tehnic Óntocmit de Proiectant general: Asocierea SC PENCRAFT SRL, SC MIHUL SRL ?i SC ELMA STIL, parte integranta din caietul de sarcini. Indicatorii tehnico economici au fost aprobati prin HCL nr.839/ 31.10.2022. Scopul desfasurarii prezentei proceduri de atribuire il reprezinta atribuirea unui contract de achizitie de lucrari pentru realizarea unui numar de 10 obiecte ñ cladiri si amenajari ñ in incinta actualei societati de transport public RATBV. Imobilele vor avea functiuni de garaje si ateliere de mentenanta pentru viitorul nou parc de autobuze electrice si diesel ale societatii, birouri si functiuni anexe, fiind dimensionate pentru un numar de 157 de vehicule de transport public. Noua dotare se va constitui intr-unul dintre marii consumatori de energie electrica ai orasului, necesitand o putere instalata de circa 7000 KW/h. Din acest motiv, suprafetele de terasa ale halelor care vor alcatui noua dotare, in suprafata totala de circa 30 000 mp, vor fi utilizate pentru dipsunerea panourilor fotovoltaice in sistem îon-gridî. Cu exceptia cladirii administrative P+3 cu accesul din strada Harmanului, toate celelalte constructii care alcatuiesc in prezent baza RATBV vor fi demolate.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: P2.1. Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investitiei publice / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: P2.2. Demonstrarea unei metodologii corespunzatoare / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: P2.3 - Durata de execu?ie a lucr?rilor / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Finan?area este din Programul Opera?ional Regional 2014-2020 prin Contractul de finan?are nr.5428/13.05.2020 ?i Bugetul local al Municipiului Bra?ov, conform HCL nr.745/2018 republicat? de aprobare a Proiectului ?i a cheltuielilor legate de proiect, obiectivul de investi?ii afl'ndu-se pe Lista de investi?ii pentru anul 2022, COD SMIS 126998
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 080-240693
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 329/163574 IntitulÈ:
EXECU?IA LUCR?RILOR DE CONSTRUC?IE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTI?II ìINFRASTRUCTUR? DE GARAJ PENTRU TRANSPORTUL PUBLICî , Cod SMIS 126998
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EREN CONS NumÈro national d'identification: RO 17203875 Adresse postale: Strada Carpa?ilor, Nr. 60 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500269 Pays: Roumanie Courriel: marinescu.gabriela@eren.ro TÈlÈphone: +40 268410960 Fax: +40 268315500 Adresse internet: www.eren.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IMSAT CUADRIPOL NumÈro national d'identification: RO 1093431 Adresse postale: Strada Fanionului, Nr. 30 Ville: Brasov Code NUTS: RO122 Bra?ov Code postal: 500245 Pays: Roumanie Courriel: marketing@cuadripol.ro TÈlÈphone: +40 268543880 Fax: +40 268543881 Adresse internet: www.cuadripol.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 141 002 494.92 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 132 423 709.59 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Nota 1: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Nota 2: Garantia de participare se restituie in conditiile art. 154 din Legea 98/2016/2016; Nota 3: Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul ofertei si veti motiva optiunea Dvs.!!!!! . Nota 4: DUAE va fi completat Ón SEAP Ón mod direct, dup? autentificare, de c?tre fiecare operator economic din grupul participant la procedur? (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, ter? sus?in?tor). Detalii cu privire la Óntocmirea DUAE se reg?sesc, dup? autentificarea Ón sistem, Ón sec?iunea ÑInforma?ii DUAEî ñGhid de completare DUAE. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba/descarce softuri ce permit vizualizarea fisierelor semnate electronic, disponibile gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica (aplicatii care pot deschide fisierele autentificate electronic, de genul celor Ñdigisignerî, cu titlu de exemplu http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download) Dupa descarcarea prezentei documentatii va rugam sa verificati frecvent fisierul electronic îLista clarificari, notificari si deciziiî anexat anuntului de participare publicat in SEAP, pentru a o completa cu eventualele clarificari/completari aduse ulterior publicarii acesteia. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016, si vor transmite solicitarile avand in vedere termenele de raspuns ale entitatii contractante prevazute in lege. Solicitarile de clarificari, referitorare la prezenta documentatie, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea specifica dedicata in acest sens, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Operatorii economici vor completa DUAE utilizand facilitatile SEAP. Enitatea contractanta va stabili oferta castigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in documentatia de atribuire. Castigatoare va fi desemnata oferta cu cel mai bun punctaj total acordat. In cazul in care doua sau mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia extrema in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti (pentru departajare), o noua propunere financiara, contractul fiind atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, conform art.138 din HG nr. 395/2016. Clauza suspensiv?: OEncheierea contractului este condi?ionat? de identificarea surselor de finan?are, semnarea contractului f?c'ndu-se cu respectarea dispozi?iilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice.î Av'nd Ón vedere dispozi?iile Legii 98/2016 privind achizi?iile publice ?i H.G. nr. 395/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea Contractant? precizeaz? c? va Óncheia contractul cu ofertantul declarat c'?tig?tor numai Ón m?sura Ón care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu aceast? destina?ie. OEn cazul Ón care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractant?, dup? primirea notific?rii cu privire la neacordarea finan??rii, Ó?i rezerv? dreptul de a anula procedura de atribuire, Ón condi?iile Ón care nu exist? o alt? surs? de finan?are, Ón conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, fiind imposibil? Óncheierea contractului de achizi?ie public?. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri Ón?eleg c? Autoritatea Contractant? nu poate fi considerat? r?spunz?toare pentru vreun prejudiciu Ón cazul anul?rii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac? Autoritatea Contractant? a fost notificat? asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accept? utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asum'ndu-?i Óntreaga r?spundere Ón raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi Ón situa?ia descris?. http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Primaria Municipiului Brasov-Serviciul Contencios Adresse postale: Bdul Eroilor nr. 8, Localitatea: Brasov Ville: Brasov Code postal: 500007 Pays: Roumanie Fax: +40 268473001 Adresse internet: http://www.brasovcity.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 EXECU?IA LUCR?RILOR DE CONSTRUC?IE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTI?II ìINFRASTRUCTUR? DE GARAJ PENTRU TRANSPORTUL PUBLICî - Cod SMIS 126998 24/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil