Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/11/2023
Date de péremption : 27/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bra?ov:Travaux de construction d'Èquipements hospitaliers

2023/S 222-697755  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


17/11/2023
S222
Roumanie-Bra?ov: Travaux de construction d'Èquipements hospitaliers

2023/S 222-697755

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 134-423397)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: MUNICIPIUL BRASOV
NumÈro national d'identification: 4384206
Adresse postale: B-dul Eroilor, nr. 8, Judet: Brasov
Ville: Brasov
Code NUTS: RO122 Bra?ov
Code postal: 500007
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: ALLEN COLiBAN
Courriel: achizitiipublice@brasovcity.ro
TÈlÈphone: +40 268416550
Fax: +40 268473001
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.brasovcity.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Proiectare ?i execu?ie pentru realizarea obiectivul de investi?ii ìCONSTRUIRE SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ?I BOLI INFEC?IOASE , BRA?OV î

NumÈro de rÈfÈrence: 4384206/2023/139

II.1.2)
Code CPV principal
45215140 Travaux de construction d'Èquipements hospitaliers

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Obiectul contractului Ól constituie : Proiectare ?i execu?ie pentru realizarea obiectivul de investi?ii ìCONSTRUIRE SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ?I BOLI INFEC?IOASE , BRA?OV î. Valoarea total? a achizi?iei este de 389.131.226,67 lei f?r? TVA; Valoare estimat? servicii proiectare: 16.117.436,35 lei f?r? T.V.A, Valoare estimat? execu?ie lucr?ri: 373.013.790,32 lei f?r? T.V.A. In urma prezentei proceduri se vor achizitiona urmatoarele: - Documentatia tehnica proiect tehnic impreuna cu detaliile de executie si caietele de sarcini cu listele de cantitati de lucrari si formularele conform HG 907/ 2016 - (D.T.P.Th.+C.S.+D.E.); - Documentia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire conform cerintelor din certificatul de urbanism si a legii nr. 50/1991 actualizatd - (D.T.A.C.); - Documentia tehnica pentru organizarea executiei conform cerintelor din certificatul de urbanism si a legii nr. 50/1991 actualizata - (D.T.O.E.); - Obtinerea avizelor si acordurilor conform certificatului de urbanism si a legislatiei in vigoare (fara plata taxelor aferente); - Asistenta tehnica de specialitate pe perioada implementarii proiectului. - Executia lucrarilor Dot?rile ?i echipamentele care nu se pun Ón oper? ?i nu contribuie la realizarea ?i men?inerea, pe Óntreaga durat? de existen?? a construc?iilor, a cerin?elor fundamentale aplicabile, Ón conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicat?, incluse Ón documenta?ia tehnic?, nu fac obiectul prezentei proceduri (ex. achizitia de mobilier, dot?ri ?i echipamente medicale, etc ). Acestea se vor achizitiona separat, Ón cadrul unei proceduri de achizi?ie distincte. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare, numai prin SICAP, cu cel pu?in 20 zile Ónainte de data limit? de depunere stabilit? pentru depunerea ofertelor, conform art. 160 alin. (1) ?i alin. (2) din Legea 98/2016. OEn m?sura Ón care solicit?rile de clarific?ri sau informa?ii suplimentare au fost adresate Ón termenul prev?zut anterior, r?spunsurile autorit??ii contractante vor fi publicate Ón SICAP cu cel pu?in 11 zile Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor, conform art. 161 alin.(1) din Legea 98/2016, autoritatea contractant? urm'nd s? nu dea curs solicit?rilor adresate prin alt? modalitate de comunicare sau la un alt termen dec't cel stabilit.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
13/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 134-423397

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 15/11/2023

Lire:

Date: 27/11/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 15/11/2023

Lire:

Date: 27/11/2023

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 15/05/2024

Lire:

Date: 27/05/2024

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Proiectare ?i execu?ie pentru realizarea obiectivul de investi?ii ìCONSTRUIRE SPITAL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ?I BOLI INFEC?IOASE , BRA?OV î 27/11/2023 17/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45215140 - Travaux de construction d'équipements hospitaliers 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71356200 - Services d'assistance technique