Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 29/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bra?ov: Travaux routiers

2020/S 200-484209  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
14/10/2020
S200
Roumanie-Bra?ov: Travaux routiers

2020/S 200-484209

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 190-457766)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Jude?ul Bra?ov
Numéro national d'identification: 4384150
Adresse postale: Str. Eroilor nr. 5
Ville: Bra?ov
Code NUTS: RO122 Bra?ov
Code postal: 500007
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Andreea Radulea
Courriel: andreea.radulea@judbrasov.ro
Téléphone: +40 268410777
Fax: +40 368440040
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.judbrasov.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Execu?ie deviere canal colector Beselcin cu impact asupra drumului perimetral ?i de acces la echipamente tehnologice, precum ?i asupra gardului perimetral ?i a por?ilor de acces - etapa III AIBG; execu?ie sistem de protec?ie perimetral (sistem de televiziune cu circuit închis pentru gard perimetral ?i zona tehnic?) etapa a III-a AIBG

Numéro de référence: 4384150/2020/L/6-7

II.1.2)
Code CPV principal
45233140 Travaux routiers

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Obiectul prezentei proceduri il reprezinta: executarea lucrarilor pentru obiectivul "Deviere canal colector Beselcin cu impact asupra drumului perimetral si de acces la echipamente tehnologice, precum si asupra gardului perimetral si a portilor de acces - etapa a III-a AIBG" si "Sistem de protectie perimetrala (sistem de televiziune cu circuit inchis pentru gard perimetral si zona tehnica) etapa a III-a AIBG", finantat din bugetul local. Valoarea estimat nu cuprinde suma aferent cheltuielilor diverse ?i neprev?zute precizat în bugetul proiectului, acestea putand fi accesate, dup caz, în functie de necesit?ti, în conditiile prev?zute la art. 221 din Legea nr. 98 din 2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura în care aceste solicitari vor fi adresate în termenul prevazut la sectiunea I.1) din fisa de date, respectiv 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 190-457766

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Capacitatea tehnic ?i profesional

Au lieu de:


   1.  Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Experien?a similar?. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit lucrari similare, in ultimii cinci ani, in cadrul unor contracte care cuprind lucrari de aceeasi natura. Prin lucrari similare se inteleg cumulativ lucrari de construire/reabilitare drumuri, lucrari de amenajari hidrotehnice aferente cursurilor de apa, lucrari de instalare de sisteme de televiziune cu circuit inchis. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au dus la bun sfarsit cel putin cate un contract care cuprinde lucrari de natura celor solicitate, respectiv sa prezente min. un contract de lucrari de drumuri, min. un contract care cuprinde lucrari de amenajari hidrotehnice pentru cursuri de apa, min. un contract care cuprinde lucrari de instalare sisteme televiziune cu circuit inchis. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a dus la bun sfarsit lucrari similare asa cum sunt definite mai sus. Tipul de lucrari pot face obiectul unui singur contract sau unor contracte independente. Valoarea cumulata a lucrarilor similare aferente acestora trebuie sa se situeze cel putin la nivelul sumei de 13 076 902,13 RON fara TVA. Ultimii cinci ani se raporteaz la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Se vor lua în considerare numai lucr?rile duse la bun sfarsit. Prin lucr?ri duse la bun sfarsit se intelege: (a) lucr?ri recep?ionate pe obiecte, care sunt înso?ite de proces-verbal de recep?ie întocmit în conformitate cu prevederile legale ?i tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau (b) lucr?ri recep?ionate înso?ite de proces-verbal la terminarea lucr?rilor; sau (c) lucr?ri recep?ionate înso?ite de proces-verbal de recep?ie final?. În situa?ia în care contractele au fost semnate înainte de perioada de cinci ani ?i se prezint un document care confirm ducerea la bun sfarsit a respectivelor lucr?ri în perioada de referin??, autoritatea contractant va lua în considerare întreaga valoare a lucr?rilor care fac obiectul respectivului document prezentate pentru îndeplinirea cerin?ei numai în situa?ia în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construc?ie cu func?ionalitate independent?. In cazul in care este depusa o oferta de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire indeplinirea cerintei se face prin cumulul experientei similare a tuturor operatorilor implicati. Op. ec. (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerin?a coresp. în DUAE din doc. de atribuire. În ved. îndepl. cerin?ei, ofertantul/ofertant asociat/tert sustinator va completa DUAE Part. IV "Criteriile de selectie", Sect. C "Cap. tehn. si profes.", indicand in mod explicit, pt. fiecare ctr. prezentat, cel putin urmat. inform. nec. pt. a verifica modul de indepl. a criteriului: denumire ctr., nr. si data, beneficiarul, val. lucr. duse la bun sfarsit, data ?i nr. doc. de recep?ie. Pt. calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta BNR pt. fiecare an in parte. Pt. îndepl. cerin?ei priv. exp. similar se va prezenta, ca dovad preliminar?, DUAE completat de ofertant/candidat, ter sus?in?tor dup caz, cu inform. relevante care s demonstreze realizarea plafoanelor valorice/cantitative impuse prin doc.de atribuire. La nivelul DUAE trebuie preciz. de c?tre candida?i/ofertan?i inform. cum ar fi: nr. ?i data ctr. invocat ca exp. similar?, beneficiarul ?i datele sale de contact, data ?i nr. doc. de recep?ie, ponderea ?i/sau activit. pt. care a fost responsabil, împreun cu val. acestora, f?r TVA. Doc. justific. care probeaza indepl. celor asumate prin completarea DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea aut. contract., numai de ofertantul clasat pe primul loc la final. evaluarii ofertelor. Din aceste doc. trebuie sa reiasa: beneficiarul, val., cantitatea (indicatori tehn. ce caracterizeaza obiectul lucr.), perioada (inclusiv data incheierii ctr.) si locul exec. lucr. In cazul in care ctr. invocate ca exp. similara contin clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea lor in integralitate, op. ec. va prezenta paginile din ctr. si anexele acestuia care contin referinte privind: partile contractante, obiectul si durata ctr., pretul ctr. si valorile, semnaturile partilor. Op. ec. nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducere autorizata in lb. romana. Pt. calculul pretului ctr.in alta moneda decat lei se va folosi cursul mediu BNR pt. anii in care au fost incheiate ctr. respective. In cazul in care un op. ec. prezinta pt. indepl. cerintei de calificare ctr. ce au fost exec. intr-o asociere, vor fi avute in ved. partile exec. de op. ec. In sit. particip. unor op. ec. care au calitate de subcontractanti in procedura, entitatea contractanta nu poate stabili cerinte de calificare pt. acestia, dar ia in considerare capacit. tehn. si profes. a acestora pt.partea lor de implicare in ctr. În cazul depunerii unei oferte comune,DUAE va fi completat de fiecare Op.Ec.in parte ?i prezentat al?turi de acordul de asociere (Form. 4). Capacit. tehn. ?i/sau profes. a op. ec. poate fi sus?inut cf. art. 182 din Legea 98/2016, cu modific. ?i complet. Mod. de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include inform. cu priv. la existen?a unei sus?ineri de ter? parte, precum ?i celelalte aspecte solicit. prin formatul standard al DUAE ?i va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al ter?ului sustin?tor/tertilor sus?in?tori [împreun cu doc. anexe la angajam., transmise acestora de ter?(i) sus?in?tor(i), din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustin. acestuia/acestora], prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces în orice moment la sus?in. ter?ului (Form. 5). Ter?ul/ter?ii sus?in?tori vor completa DUAE cu inform. priv. nivelul lor de experienta, prin raportare la ctr. exec. in trecut, corespunz. sustinerii acordate. Urmat. doc. justific. care probeaza indepl. cerintei vor fi prezentate, la solicit. aut. contract., doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finaliz. evaluarii ofertelor: doc. justific. ale ter?ului(lor) sustin?tor(i). Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentand doc. justific., dupa caz, ca va/vor sprijini ofertantul in ved. indepl. oblig. contractuale, fie prin preciz. mod. in care va interveni concret., pt. a duce la indepl. activit. pt. care a acordat sustinerea, fie prin identif. resurselor tehn. si profes. pe care le va pune la dispoz. ofertantului, descriind modul concret in care va realiza acest lucru.

Lire:


   1.  Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Experien?a similar?. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit lucrari similare, in ultimii cinci ani, in cadrul unor contracte care cuprind lucrari de aceeasi natura. Prin lucrari similare se inteleg lucr?ri de construire ?i/sau de modernizare ?i/sau de reabilitare de drumuri. Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au dus la bun sfarsit cel putin un contract care cuprinde lucrari de natura celor solicitate, respectiv sa prezente min. un contract de lucrari de drumuri. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a dus la bun sfarsit lucrari similare asa cum sunt definite mai sus. Lucrarile pot face obiectul unui singur contract sau a unor contracte independente. Valoarea cumulata a lucrarilor similare aferente acestora trebuie sa se situeze cel putin la nivelul sumei de 13 076 902,13 RON fara TVA. Ultimii cinci ani se raporteaz la termenul-limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Se vor lua în considerare numai lucr?rile duse la bun sfarsit. Prin lucr?ri duse la bun sfarsit se intelege: (a) lucr?ri recep?ionate pe obiecte, care sunt înso?ite de proces-verbal de recep?ie întocmit în conformitate cu prevederile legale ?i tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau (b) lucr?ri recep?ionate înso?ite de proces-verbal la terminarea lucr?rilor; sau (c) lucr?ri recep?ionate înso?ite de proces-verbal de recep?ie final?. În situa?ia în care contractele au fost semnate înainte de perioada de cinci ani ?i se prezint un document care confirm ducerea la bun sfarsit a respectivelor lucr?ri în perioada de referin??, autoritatea contractant va lua în considerare întreaga valoare a lucr?rilor care fac obiectul respectivului document prezentate pentru îndeplinirea cerin?ei numai în situa?ia în care acestea sunt integrate într-un livrabil/obiect de construc?ie cu func?ionalitate independent?. In cazul in care este depusa o oferta de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire indeplinirea cerintei se face prin cumulul experientei similare a tuturor operatorilor implicati. Op. ec. (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerin?a coresp. în DUAE din doc. de atribuire. În ved. îndepl. cerin?ei, ofertantul/ofertant asociat/tert sustinator va completa DUAE Part. IV "Criteriile de selectie", Sect. C "Cap. tehn. si profes.", indicand in mod explicit, pt. fiecare ctr. prezentat, cel putin urmat. inform. nec. pt. a verifica modul de indepl. a criteriului: denumire ctr., nr. si data, beneficiarul, val. lucr. duse la bun sfarsit, data ?i nr. doc. de recep?ie. Pt. calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual leu/valuta BNR pt. fiecare an in parte. Pt. îndepl. cerin?ei priv. exp. similar se va prezenta, ca dovad preliminar?, DUAE completat de ofertant/candidat, ter sus?in?tor dup caz, cu inform. relevante care s demonstreze realizarea plafoanelor valorice/cantitative impuse prin doc. de atribuire. La nivelul DUAE trebuie preciz. de c?tre candida?i/ofertan?i inform. cum ar fi: nr. ?i data ctr. invocat ca exp. similar?, beneficiarul ?i datele sale de contact, data ?i nr. doc. de recep?ie, ponderea ?i/sau activit. pt. care a fost responsabil, împreun cu val. acestora, f?r TVA. Doc. justific. care probeaza indepl. celor asumate prin completarea DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea aut. contract., numai de ofertantul clasat pe primul loc la final. evaluarii ofertelor. Din aceste doc. trebuie sa reiasa: beneficiarul, val., cantitatea (indicatori tehn. ce caracterizeaza obiectul lucr.), perioada (inclusiv data incheierii ctr.) si locul exec. lucr. In cazul in care ctr. invocate ca exp. similara contin clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea lor in integralitate, op. ec. va prezenta paginile din ctr. si anexele acestuia care contin referinte privind: partile contractante, obiectul si durata ctr., pretul ctr. si valorile, semnaturile partilor. Op. ec. nerezidenti vor prezenta copiile respective insotite de traducere autorizata in lb. romana. Pt. calculul pretului ctr. in alta moneda decat lei se va folosi cursul mediu BNR pt. anii in care au fost incheiate ctr. respective. In cazul in care un op. ec. prezinta pt. indepl. cerintei de calificare ctr. ce au fost exec. intr-o asociere, vor fi avute in ved. partile exec. de op. ec. In sit. particip. unor op. ec. care au calitate de subcontractanti in procedura, entitatea contractanta nu poate stabili cerinte de calificare pt. acestia, dar ia in considerare capacit. tehn. si profes. a acestora pt. partea lor de implicare in ctr. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de fiecare op. ec. in parte ?i prezentat al?turi de acordul de asociere (Form. 4). Capacit. tehn. ?i/sau profes. a op. ec. poate fi sus?inut cf. art. 182 din Legea 98/2016, cu modific. ?i complet. Mod. de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include inform. cu priv. la existen?a unei sus?ineri de ter? parte, precum ?i celelalte aspecte solicit. prin formatul standard al DUAE ?i va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al ter?ului sustin?tor/tertilor sus?in?tori [împreun cu doc. anexe la angajam., transmise acestora de ter?(i) sus?in?tor(i), din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustin. acestuia/acestora], prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces în orice moment la sus?in.ter?ului (Form. 5).Ter?ul/ter?ii sus?in?tori vor completa DUAE cu inform.priv.nivelul lor de experienta, prin raportare la ctr. exec. in trecut, corespunz. sustinerii acordate. Urmat. doc. justific. care probeaza indepl. cerintei vor fi prezentate, la solicit. aut. contract., doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finaliz. evaluarii ofertelor: doc. justific. ale ter?ului(lor) sustin?tor(i). Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentand doc. justific., dupa caz, ca va/vor sprijini ofertantul in ved. indepl. oblig. contractuale, fie prin preciz. mod. in care va interveni concret, pt. a duce la indepl. activit. pt. care a acordat sustinerea, fie prin identif. resurselor tehn. si profes. pe care le va pune la dispoz. ofertantului, descriind modul concret in care va realiza acest lucru.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
-

 
 
C L A S S E    C P V
45232453 - Travaux de construction de tuyaux de drainage 
45233140 - Travaux routiers 
45312200 - Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'effraction 
45340000 - Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité