Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 23/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Accumulateurs au lithium

2020/S 200-484480  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Bucarest: Accumulateurs au lithium 2020/S 200-484480 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Serviciul de Telecomunica?ii Speciale NumÈro national d'identification: 4267230 Adresse postale: Splaiul Independen?ei nr. 323A Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060044 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Monica Lisette Paun Courriel: achizitii.publice@stsnet.ro TÈlÈphone: +40 212022351 Fax: +40 212222134 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.stsnet.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104926 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord-cadru de furnizare acumulatori externi pentru tablete NumÈro de rÈfÈrence: 4267230_2020_PAAPD1150949
II.1.2) Code CPV principal 31434000 Accumulateurs au lithium
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Se vor achizi?iona acumulatori externi pentru functionarea la parametrii optimi a tabletelor utilizate in cadrul proceselor electorale/referendumurilor/recensamintelor. Conform prevederilor legale Serviciul de Telecomunica?ii Speciale asigur suportul tehnic de comunica?ii ?i tehnologia informa?iei pentru birourile electorale ?i sec?iile de votare, Ón vederea bunei organiz?ri ?i desf??ur?ri a proceselor electorale, asigur'nd permanent m?suri de rezilien? ?i securitate cibernetic?. De asemenea conform prevederilor legale, Serviciul de Telecomunica?ii Speciale are atributii specifice si in preg?tirea, organizarea, culegerea, prelucrarea ?i publicarea rezultatelor recens?m'ntului populatiei si locuintelor din Romania in anul 2021. Autoritatea contractanta va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare p'n Ón a 11-a zi Ónainte de data limit de depunere a ofertelor, pentru clarificarile primite cu cel pu?in 18 zile Ónainte de data limit de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 5 000 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Sediul autorit??ii contractante
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul achizi?iei: Acumulatori externi pentru tablete Cantitati estimate: pe durata acordului-cadru: minimum 1 buc. - maxim 50.000 buc. Cantit??ile de produse men?ionate anterior sunt estimate, cantit??ile efectiv achizi?ionate urm'nd a fi mai mici sau mai mari Ón func?ie de nevoile concrete ale institu?iei de la momentul atribuirii contractelor subsecvente ?i creditele bugetare alocate cu aceast destina?ie. Cantit??i estimate de acumulatori externi pentru tablete ce pot face obiectul celui mai mare contract subsecvent: minim 1 buc. maxim 17.000 buc.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Operatorul economic participant la procedur?, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofert individual?, ofertant asociat, subcontractant, ter sus?in?tor), nu trebuie s se afle sub inciden?a prevederilor 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, care determin excluderea din procedura de atribuire. Modalitatea de Óndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se va completa ?i prezenta DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European) pentru fiecare operator economic participant la procedur (nominalizat la nivelul unei oferte). Se va completa ?i prezenta obligatoriu un DUAE separat inclusiv pentru asocia?i, subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori, dac ace?tia exist?. OEn cazul Ón care ofertantul demonstreaz Óndeplinirea criteriilor referitoare la situa?ia economic ?i financiar ori privind capacitatea tehnic ?i profesional baz'ndu-se pe capacit??ile altor entit??i, invoc'nd, dup caz, sus?inerea unui ter?, DUAE, Ómpreun cu angajamentul de sus?inere, trebuie s fie completat separat ?i de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor(i) pe a c?ror capacitate se bazeaz ofertantul. DUAE prezentat de ter?ul/ter?ii sus?in?tor(i) va include toate informa?iile men?ionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i informa?iile de la alin. (1) lit. b) ?i c) ale aceluia?i articol, care prezint relevan? pentru sus?inerea acordat Ón cadrul procedurii de atribuire respective. OEn cazul Ón care ofertantul inten?ioneaz s subcontracteze o parte/p?r?i din acordul-cadru ?i implicit din contractele subsecvente, DUAE include ?i informa?ii privind partea din acordul - cadru care urmeaz a fi eventual subcontractat ?i va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractan?ii pe ale c?ror capacit??i se bazeaz ofertantul trebuie s completeze, la r'ndul lor, DUAE separat, incluz'nd toate informa?iile men?ionate la art. 193, alin. (1) lit. a), din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, precum ?i cele de la alin. (1) lit. b) ?i c), ale aceluia?i articol, care prezint relevan? din perspectiva capacit??ilor subcontractan?ilor pe care se bazeaz ofertantul Ón cadrul procedurii de atribuire. OEn cazul subcontractan?ilor pe ale c?ror capacit??i ofertantul nu se bazeaz?, DUAE va con?ine numai informa?iile men?ionate la art. 193, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. OEnainte de atribuirea acordului ñ cadru, autoritatea contractant va solicita ofertantului clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire, s prezinte documente justificative actualizate prin care s demonstreze Óndeplinirea criteriilor de calificare, Ón conformitate cu informa?iile cuprinse Ón DUAE. Se vor solicita/prezenta urm?toarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezent?rii acestora:
   1.  Documente justificative privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor ?i a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezent?rii;
   2.  Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au puterea de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de Ministerul Justi?iei - Oficiul Registrului Comer?ului/Actul constitutiv al operatorului economic;
   3.  Dup caz, alte documente prin care operatorul economic demonstreaz c se Óncadreaz Ón situa?iile de excep?ie care nu determin excluderea din procedur?, prev?zute la art. 165 alin. (2), art. 166, art. 167 alin.(2), respectiv art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
   4.  Dup caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin (1) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Ofertan?ii vor prezenta odat cu DUAE o list cu datele de identificare ale ter?ilor sus?in?tori/subcontractan?ilor, Ón vederea respect?rii prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Nedepunerea DUAE odat cu oferta (inclusiv pentru asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?in?tori) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Se vor depune, odat cu DUAE, urm?toarele documente: angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult modul efectiv Ón care se va materializa sus?inerea acestuia, acordul de subcontractare ?i/sau acordul de asociere, dup caz. OEn conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Ón cazul Ón care Ón ?ara de origine sau Ón ?ara Ón care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art. 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se va accepta o declara?ie pe propria r?spundere sau, dac Ón ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat Ón fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e Ón acest sens. Persoanele cu func?ii de decizie la nivelul autorit??ii contractante, Ón sensul prevederilor art. 60 ?i art. 167 lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare: ó dl. B?LAN Ionel-Sorin ñ Directorul Serviciului de Telecomunica?ii Speciale, ó dl. MIHAI M?d?lin-Virgil ñ Adjunct tehnic al directorului Serviciului de Telecomunica?ii Speciale, ó dl. R?DOI Marian-Cosmin ñ Adjunct economic al directorului Serviciului de Telecomunica?ii Speciale, ó dl. B?R?NESCU Mihail ñ ?eful Direc?iei Achizi?ii Publice, ó dl. BAICU Constantin-Lucian ñ Loc?iitor al ?efului Direc?iei Achizi?ii Publice ó dna P?UN Monica-Lisette ñ Loc?iitor al ?efului Direc?iei Achizi?ii Publice. Dl. ANGHELINA DRAGO ñ Loc?iitor al ?efului Direc?iei Achizi?ii Publice. Modalitatea de Óndeplinire: Fiecare operator economic care va participa la procedur va trebui s prezinte, odat cu DUAE, o declara?ie pe propria r?spundere Ón conformitate cu art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare Operatorul economic participant la procedur?, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofert individual?, ofertant asociat, subcontractant, ter sus?in?tor) trebuie s dovedeasc o form de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, respectiv c este legal constituit, c nu se afl Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii ?i c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile care fac obiectul acordului -cadru ?i care cad Ón sarcina sa conform ofertei depuse. Modalitate de Óndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se va completa ?i prezenta DUAE. OEnainte de atribuirea acordului - cadru, autoritatea contractant va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dup aplicarea criteriului de atribuire, s prezinte documente justificative actualizate prin care s demonstreze Óndeplinirea criteriului. Se vor solicita urm?toarele documente justificative din care s reias capacitatea fiec?rui operator economic participant la procedur (nominalizat la nivelul ofertei) de a executa activit??ile care cad Ón sarcina sa, conform ofertei depuse, pe parcursul implement?rii acordului - cadru:
   1.  Pentru persoanele juridice rom'ne: se va solicita certificatul constatator emis de Ministerul Justi?iei - Oficiul Registrului Comer?ului din care s rezulte denumirea complet?, sediul social ?i punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane Ómputernicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare ?i codurile CAEN aferente acestora.
   2.  Pentru persoanele juridice str?ine: se vor solicita documente edificatoare care s dovedeasc o form de Ónregistrare/atestare ori apartenen? din punct de vedere profesional, Ón conformitate cu legisla?ia din ?ara de reziden? a operatorului economic.
   3.  Pentru persoanele fizice rom'ne/str?ine: se vor solicita documente edificatoare care s dovedeasc o form de Ónregistrare ca persoan fizic autorizat?, Ón conformitate cu legisla?ia din ?ara de reziden? a operatorului economic. OEn cazul unei oferte depuse Ón asociere, documentele se prezint de c?tre fiecare ofertant asociat, pentru partea de acord - cadru pe care o realizeaz?. Documentele prezentate trebuie s fie valabile (actuale/reale) la data prezent?rii. OEn cazul Ón care, potrivit legisla?iei Ón vigoare din ?ara de reziden? a operatorului economic, pentru documentele prezentate nu este prev?zut o perioad de valabilitate (de exemplu, cazul Certificatului constatator emis de Ministerul Justi?iei - Oficiul Registrului Comer?ului), documentele prezentate vor purta men?iunea ìConfirm pe propria r?spundere c prezentul document con?ine informa?ii actuale, conforme cu realitatea de la data prezent?riiî, sub semn?tura reprezentantului legal/Ómputernicit al operatorului economic respectiv sau vor fi Ónso?ite de o declara?ie pe propria r?spundere a reprezentantului legal/Ómputernicit al operatorului economic respectiv prin care acesta confirma valabilitatea informa?iilor din documentele prezentate. Documentele emise Óntr-o alt limb dec't limba rom'n vor fi prezentate Ónso?ite de traducerile autorizate Ón limba rom'n?. Toate documentele vor avea, pe l'ng semn?tur?, men?ionat Ón clar, numele Óntreg al persoanei semnatare.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Cifra de afaceri anuala generala Av'nd Ón vedere prevederile Legii nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i prevederile Hot?r'rii Guvernului nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, autoritatea contractant va solicita ca ?i cerin? minim de calificare privind capacitatea economic ?i financiar?, ca media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimele trei exerci?ii financiare (2017, 2018 ?i 2019) s fie cel pu?in egal cu
   1. 500.000,00 RON. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, operatorul economic participant la procedur va completa ?i prezenta DUAE. OEnainte de atribuirea acordului -cadru, autoritatea contractant va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dup aplicarea criteriului de atribuire, s prezinte documente justificative actualizate prin care s demonstreze Óndeplinirea criteriului de calificare, Ón conformitate cu informa?iile cuprinse Ón DUAE. Se vor solicita urm?toarele documente justificative din care s reias capacitatea economic ?i financiar a operatorului economic, respectiv media cifrei de afaceri anuale pe ultimele trei exerci?ii financiare (2017, 2018 ?i 2019): bilan?urile contabile sau extrase din bilan?urile contabile aferente exerci?iilor financiare 2017, 2018 ?i 2019, validate de organele competente, sau orice alte documente edificatoare, care s sus?in f?r echivoc informa?iile din DUAE. Echivalentul Ón lei al cifrelor de afaceri anuale exprimate Ón euro va fi determinat pe baza urm?toarelor cursuri medii anuale comunicate de Banca Central European (BCE) pentru anii 2017, 2018 ?i 2019: 4,5688 euro/lei pentru anul 2017, 4,6540 euro/lei o pentru anul 2018 ?i 4,7453 euro/lei o pentru anul 2019. Pentru conversia altor monede na?ionale Ón lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de c?tre BCE pentru euro/moneda na?ional respectiv?, pentru anii de referin? 2017, 2018 ?i 2019 (se va consulta site-ul www.ecb.europa.eu). OEn situa?ia Ón care publicarea bilan?urilor nu este prev?zut de legisla?ia ??rii Ón care este stabilit operatorul economic, se pot prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare Ón ?ara de reziden? a operatorului economic prin care se pot sus?ine informa?iile prezentate Ón DUAE (de exemplu, raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar ?i contabil, scrisoare de bonitate din partea unei b?nci etc.). Documentele emise Óntr-o alt limb vor fi prezentate Ónso?ite de traducerile autorizate Ón limba rom'n?. OEn cazul Ón care ofertantul demonstreaz Óndeplinirea cerin?ei minime privind situa?ia economic ?i financiar invoc'nd sus?inerea acordat de c?tre o alt persoan?, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, acesta se consider a fi calificat dac ter?ul sus?in?tor demonstreaz Óndeplinirea cerin?ei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodat?, Ón acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei sus?in?toare, precum ?i documentele transmise ofertantului de c?tre ter?ul sus?in?tor, din care s rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura Óndeplinirea angajamentului, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. OEn cazul invoc?rii sus?inerii unui ter?, neprezentarea odat cu oferta a DUAE completat de c?tre respectivul ter sus?in?tor sau a angajamentului ferm al acestuia, din care s rezulte modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acordat?, va avea drept consecin? respingerea ofertei Ón cauz?, ca fiind inacceptabil?. OEn cazul Ón care ofertantul este un grup de operatori economici, cerin?a minim privind situa?ia economic ?i financiar poate fi Óndeplinit prin cumul. Dac grupul de operatori economici demonstreaz Óndeplinirea cerin?ei minime privind situa?ia economic ?i financiar invoc'nd sus?inerea acordat de c?tre un ter?, modalitatea de Óndeplinire a cerin?ei este similar celei aferente ofertei individuale men?ionat mai sus, cu precizarea c sus?inerea va fi acordat asocierii ?i nu unuia dintre asocia?i. www.ecb.europa.eu
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Av'nd Ón vedere prevederile Legii nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ?i ale Hot?r'rii Guvernului nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, autoritatea contractant va solicita ca ?i cerin? minim de calificare privind experien?a similar ca ofertantul s fac dovada faptului c a livrat Ón ultimii trei ani, calcula?i p'n la data limit de depunere a ofertelor, produse similare celor care fac obiectul achizitiei. Prin sintagma Ñproduse similareî se Ón?elege: - acumulatori pentru domeniul IT&C Experien?a similar solicitat nu reprezint experien? similar identic cu ceea ce urmeaz a se achizi?iona ci se refer la categorii/tipuri de produse de complexitate comparabil cu a celor care fac obiectul acordului- cadru ce urmeaz a fi atribuit, fiind utilizat o descriere general raportat la domeniul Ón care se Óncadreaz?, care s garanteze c ofertantul are capacitate de a Ón?elege cerin?ele autorit??ii contractante. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator economic (OE) participant la procedur a c?rui experien? similar se dore?te a fi luat Ón calcul la analiza experien?ei similare a ofertantului. OEnainte de atribuirea acordului -cadru, autoritatea contractant va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dup aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, s prezinte documentele justificative actualizate prin care s demonstreze Óndeplinirea cerin?ei minimale de calificare, Ón conformitate cu informa?iile cuprinse Ón DUAE. Se vor solicita ca ?i documente justificative documente suport relevante: certificate/ documente emise sau contrasemnate de autorit??ile contractante sau clien?ii priva?i, beneficiari ai livr?rilor, cum ar fi procese-verbale de recep?ie cantitativ ?i calitativ?, recomand?ri, certificate constatatoare sau orice alte documente edificatoare echivalente care s ateste livrarea si receptia efectiv a produselor specificate Ón DUAE. Pentru a-?i demonstra capacitatea de furnizare, ofertantul trebuie s fac dovada faptului c aceste produse au fost recep?ionate. Documentele emise Óntr-o alt limb dec't limba rom'n vor fi Ónso?ite de traduceri autorizate Ón limba rom'n?. OEn cazul Ón care ofertantul demonstreaz Óndeplinirea cerin?ei minime privind experien?a similar invoc'nd sus?inerea acordat de c?tre o alt persoan?, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, acesta se consider a fi calificat dac ter?ul sus?in?tor demonstreaz Óndeplinirea cerin?ei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodat?, Ón acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei sus?in?toare respective, precum ?i documentele transmise ofertantului de c?tre ter?ul sus?in?tor, din care s rezulte modul efectiv prin care ter?ul sus?in?tor va asigura Óndeplinirea propriului angajament de sus?inere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. OEn cazul Ón care ofertantul este un grup de operatori economici, cerin?a minim privind experien?a similar poate fi Óndeplinit prin cumul. Dac grupul de operatori economici demonstreaz Óndeplinirea cerin?ei minime privind experien?a similar invoc'nd sus?inerea acordat de c?tre un ter?, modalitatea de Óndeplinire a cerin?ei este similar celei aferente ofertei individuale men?ionat mai sus, cu precizarea c sus?inerea va fi acordat asocierii ?i nu unuia dintre asocia?i. Neprezentarea odat cu oferta a DUAE completat de c?tre ter?ul sus?in?tor sau a angajamentului ferm al acestuia va avea drept consecin? respingerea ofertei in cauz?, ca fiind inacceptabil?. Num?rul contractelor prin care se demonstreaz experien?a similar nu este limitat.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opÈrateur
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 23/11/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 23/02/2021
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 23/11/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Confiden?ialitate: OE vor elabora ofertele Ón conformitate cu prevederile documenta?iei de atribuire ?i vor indica, motivat, Ón cuprinsul acestora, care informa?ii din propunerea tehnic ?i/sau propunerea financiar sunt confiden?iale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectual conform legisla?iei aplicabile.
   2.  AC are dreptul s solicite Ón original orice document cu regim special a c?rui valabilitate este condi?ionat de prezentarea Ón aceast form?.
   3.  Documentelor transmise prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semn?tura electronic (Legea nr. 455/2001, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare). Astfel, documentele ofertei, DUAE, documentele de calificare, orice alte documente justificative, precum ?i, dup caz, r?spunsurile la solicit?rile de clarific?ri, se transmit conform solicit?rii AC, prin intermediul SEAP, Ón mod obligatoriu semnate cu semn?tura electronic extins?, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate documente originale. Documentele emise de institu?ii/ organisme oficiale abilitate trebuie s fie semnate ?i parafate conform prevederilor legale, urm'nd ca semn?tura electronic extins?, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, apar?in'nd OE s fie aplicat de acesta asupra copiei respectivului document.
   4.  DUAE va fi completat conform Instructiunilor prezentate in anexa nr. 1 din Ordinul Presedintelui ANAP nr.1017/ 2019.
   5.  Datele cu caracter personal solicitate Ón prezenta procedur?, sunt prelucrate Ón conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016. Scopul prelucr?rii datelor cu caracter personal este cel stabilit de Óndeplinirea obliga?iilor instituite de legislatia privind achizi?iile publice, iar durata de prelucrare a acestora este perioada derul?rii procedurii, c't ?i cea ulterior acesteia, Ón conformitate cu actele normative in vigoare.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Termenul de exercitare a c?ilor de atac este cel prev?zut la art. 8 din Legea 101/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul de Telecomunica?ii Speciale ñ Direc?ia achizi?ii publice Adresse postale: Splaiul Independen?ei nr. 323A Ville: Bucure?ti Code postal: 060044 Pays: Roumanie Courriel: achizitii.publice@sts.ro TÈlÈphone: +40 212022305 Adresse internet: www.sts.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
31434000 - Accumulateurs au lithium