Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 20/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Accumulateurs au plomb

2020/S 180-435509  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Roumanie-Bucarest: Accumulateurs au plomb 2020/S 180-435509 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania Na?ional de C?i Ferate "CFR" - S.A.
Numéro national d'identification: RO 11054529 Adresse postale: Str. Dinicu Golescu nr. 38 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Silviana Drob Courriel: alin.munteanu@cfr.ro Téléphone: +40 372843233 Fax: +40 213192433 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.cfr.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.cfr.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103203 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Baterii de acumulatoare Numéro de référence: 7/4/1056/07.09.2020
II.1.2) Code CPV principal 31431000 Accumulateurs au plomb
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Func?ionarea în permanen? a echipamentelor electrice ?i electronice din instala?iile SCB, este asigurat prin alimentarea continu cu energie electric care trebuie furnizat în orice moment la parametrii corespunz?tori (tensiune, frecven??, putere etc.). Ob?inerea unei autonomii totale fa? de întreruperile re?elei de distribu?ie, se asigur cu ajutorul bateriilor de acumulatoare sta?ionare, prev?zute atât în cl?direa postului de comand cât ?i la exterior în spa?ii special amenajate. Din cauza gradului avansat de deteriorare a bateriilor de acumulatoare, se produc deranjamente la instala?iile SCB cu consecin?e în circula?ia trenurilor ?i interven?ii repetate pentru restabilirea provizorie a func?ion?rii instala?iilor SCB, f?r asigurarea în parametrii tehnici normali ai tensiunilor de alimentare a instala?iilor. Prin înlocuirea bateriilor de acumulatoare vechi cu baterii noi în cadrul lucr?rilor de între?inere ?i de repara?ii la instala?iile de centralizare, se va ob?ine o îmbun?t??ire evident a regularit??ii circula?iei trenurilor, iar activitatea de între?inere va fi mai eficient?. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri/informa?ii suplimentare în leg?tur cu documenta?ia de atribuire pana în a 22-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire în a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 904 999.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2 Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 1 Baterii de acumulatoare tip OPzS
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31431000 Accumulateurs au plomb
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Locul principal de livrare: Loca?iile de pe raza Sucursalelor RCF 1-8, conform Anexa 2 din caietul de sarcini nr.3/749/2020.
II.2.4) Description des prestations:
Baterie 24V-150Ah OPzS, compus din 2 monoblocuri cu tensiunea de 12V buc??i 5 Baterie 24V-200Ah OPzS, compus din 4 monoblocuri cu tensiunea de 6V buc??i 9 Baterie 168V-150Ah OPzS, compus din 14 monoblocuri cu tensiunea de 12V buc??i 3 Baterie 162V-200Ah OPzS, compus din 27 monoblocuri cu tensiunea de 6V buc??i 4 Baterie 160V-250Ah OPzS, 80 elemen?i (celule) cu tensiunea de 2V buc??i 15
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 714 292.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 145 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Sursa de finan?are: Sursele proprii ale CNCF "CFR" S.A. aferente Direc?iei Instala?ii la capitolul "Cheltuieli materiale" - prev?zute în Bugetul de Venituri ?i Cheltuieli al CNCF "CFR" S.A. pe anul 2020 aprobat prin Hot?rârea de Guvern nr. 333/23 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 347/29 aprilie 2020.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 2 Baterii de acumulatoare tip VRLA
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31431000 Accumulateurs au plomb
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Locul principal de livrare: Loca?iile de pe raza Sucursalelor RCF 1-8, conform Anexa 2 din caietul de sarcini nr.3/749/2020.
II.2.4) Description des prestations:
Baterie 24V-150Ah VRLA, compus din 2 monoblocuri cu tensiunea de 12V buc??i 23 Baterie 384V-150Ah VRLA, compus din 64 monoblocuri cu tensiunea de 6V buc??i 3 Baterie 384V-150Ah VRLA compus din 32 monoblocuri cu tensiunea de 12V buc??i 1 Baterie 162V-200Ah VRLA compus din 27 monoblocuri cu tensiunea de 6V buc??i 1
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 190 707.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 145 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Sursa de finan?are: Sursele proprii ale CNCF "CFR" S.A. aferente Direc?iei Instala?ii la capitolul "Cheltuieli materiale" - prev?zute în Bugetul de Venituri ?i Cheltuieli al CNCF "CFR" S.A. pe anul 2020 aprobat prin Hot?rârea de Guvern nr. 333/23 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 347/29 aprilie 2020.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr. 1 Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.177,178, 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice; d) orice document considerat edificator, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respective. In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.177, 178 si 180, entitatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va completa in acest sens documentul DUAE de catre fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre entitatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta nr.2 Informatii privind neincadrarea in prevederile art.73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: PINTEA Ioan - Director General; BAICU Sorina - Director Financiar.; STOICHESCU Ion - Director Gen.Adj.Tehnic; SCURTU Viorel - Director Gen. Adj. Exploatare; UNGUREANU Mihai-Director Gen. Adj. Guvernanta si Administrare MIHAESCU Ovidiu-Director Directia Instalatii MITROI Valentin - Director - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; CRETU Corneliu - Director - Directia Operatiuni Financiare; STROE Ion Claudiu - Director - Directia Juridica si Resurse Umane; DUMITRESCU Daniela- Sef Serviciu- Serviciul Achizitii Sectoriale Fonduri Proprii si Buget de Stat - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; HROPACIOV Lorena-Petruta - Sef Birou- Biroul Achizitii Directe Monitorizari Raportari- Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; JITEA Monica -Expert Achizitii- Serviciul Achizitii Sectoriale Fonduri Proprii si Buget de Stat - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active TOMA Mirela -Expert Achizitii- Serviciul Achizitii Sectoriale Fonduri Proprii si Buget de Stat - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active DROB Silviana -Expert Achizitii- Serviciul Achizitii Sectoriale Fonduri Proprii si Buget de Stat - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active DRAGOMIRESCU Bianca -Expert Achizitii- Serviciul Achizitii Sectoriale Fonduri Proprii si Buget de Stat - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; MUNTEANU Alin Mihai- Sef proiect- Serviciul Achizitii Sectoriale Fonduri Proprii si Buget de Stat - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; DIDU Renaty Gabriela - Sef Serviciu - Directia Operatiuni Financiare; BURLACU Liana- Sef Proiect - Directia Operatiuni Financiare; DRAGOI Silvia - Economist - Directia Operatiuni Financiare; POPESCU Constantin Cornel - Sef Serviciu - Serviciul Contracte - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; CRISTESCU Emilia Marina - sef birou- Biroul Emitere Facturi- Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; MITROI Marilena- economist specialist- Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active ALECU Iulia- Dana - economist - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active MELINTE Ionut - Sef Serviciu - Directia Juridica si Resurse Umane; MIHAI Crenguta-Mihaela- Consilier juridic - Directia Juridica si Resurse Umane; BALACI Elena - Consilier juridic - Directia Juridica si Resurse Umane; MARUNTU Violeta-Elena- Consilier juridic- Directia Juridica si Resurse Umane PREDA Georgiana- Consilier juridic specialist - Directia Juridica si Resurse Umane; BUHOLT Mariana- Sef proiect - Directia Directia Juridica si Resurse Umane; LAMBRU Liviu- Sef Serviciu PDA - Directia Instalatii; SANDU Dorin Nicolae - Administrator de sistem - Directia Instalatii; CONSTANTIN Oana - Sef proiect - Directia Instalatii; CHIFOR Gabriel Stefan - Inginer sistem - Directia Instalatii; DUMITRU Stefan - Sef Proiect - Directia Instalatii; Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va completa in acest sens DUAE, de catre fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. De asemenea, se vor depune declaratii in conformitate cu art.73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul 3 din Sectiunea Formulare) de catre fiecare ofertant, ofertant asociat odata cu depunerea DUAE. Se va completa in acest sens DUAE de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator). Nota:
   1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana.
   2. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Cerin?a nr. 1 Forma de inregistrare. Obiectul de activitate Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti sau terti sustinatori care completeaza informatii aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Documentele se depun in limba romana, iar cele in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. In cazul ofertelor comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va completa in acest sens DUAE, de fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Document suport DUAE: - Certificatul constatator emis de ONRC de pe lâng Tribunalul Municipiului Bucure?ti/ teritorial, sau document edificator, - Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Se depune de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat. Nota:
   1. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune DUAE distinct.
   2.  In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parte din contract, acesta va prezenta certificat constatator si pentru tertul sustinator/ subcontractantul declarat in DUAE.
   3. Declaratie DUAE se va completa in SEAP in mod direct, dupa autentificare in sistem. Corespondent DUAE- Criterii de selectie - A- Capacitate de a corespunde cerintelor - Înscrierea în registrul comertului. Cerinta 2 Cerin? minim obligatorie referitoare la atestate AFER Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina: - Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate, eliberate de AFER, conform nr HG 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Roman... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 1,2 Proportia de subcontractare Precizarea p?r?ii/p?r?ilor din contract pe care operatorul economic inten?ioneaz s le subcontracteze, dac este cazul. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta ?i acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate in angajamente / acorduri, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Cuantumul garan?iei de participare:
   9. 049 RON, pentru Lot 1 -
   7. 142lei si Lot 2 -
   1. 907 RON. Garantia de participare se va constitui pentru fiecare lot in parte, in lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR din data publicarii anuntului de participare, valabila 4 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor Si va fi constituita prin: - virament bancar - OP in contul RO73WBAN009948500013RO02 deschis la BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. Sucursala/Agentia AGENTIA BUCURESTI MIHALACHE, sau - instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Comisia de evaluare, va solicita clarificari in termen de 1 zi lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea acesteia, acordand ofertantului un termen de 3 zile pentru a raspunde la solicitarea de clarificare, in conf. cu prev. art. 138 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora limita depunere a ofertelor. Garantia de participare este irevocabila. ENTITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a ofertei c) oferta sa fiind stabilit câ?tig?toare, ofertantul nu a constituit garan?ia de bun execu?ie. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5 % din valoarea contractului, f?r TVA. In conformitate cu art.46 din H.G. nr. 394/2016, modalitatea de constituire a garantiei de buna executie a contractului sectorial se va realiza prin... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 20/10/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 20/02/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 20/10/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.
   2.  Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.
   3.  Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.
   4.  Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.
   5.  Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termenul legal (conf. art.29 alin. (3) din H.G. nr.394/2016) in cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.
   6.  Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse prin intermediul SEAP. Ofertantii vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
   7.  În cazul în care se constat c ofertele clasate pe primul loc au pre?uri egale, entitatea contractant va solicita prin intermediul SEAP reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departaj?rii ofertelor si va fi declarat castigator cel cu oferta cea mai mica. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. In continuarea sectiunii III.1.6.a) - Restituirea garantiei se realizeaza potriv art.44 din H.G. nr.394/2016, în baza cererii scrise, conform Formularului nr. 5 din sectiunea formulare si modele de documente. In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. In cazul constituirii garantiei de participare sub forma de scrisoare de garantie de participare, OP/ orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, se va transmite in SEAP, in format electronic, semnata cu semnatura electronica, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare emisa in alta limba se va incarca in SEAP insotita de traducere autorizata in limba romana. www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Preciz?ri privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
31431000 - Accumulateurs au plomb