Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Ambulances

2020/S 201-486841  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/10/2020 S201 Roumanie-Bucarest: Ambulances 2020/S 201-486841 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Complexul Multifunc?ional Caraiman Numéro national d'identification: 23410107 Adresse postale: Str. Caraiman nr. 33A Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011561 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Monica Ghi? Courriel: achizitii.caraiman@yahoo.com Téléphone: +40 760644901 Fax: +40 212241307 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cmcaraiman.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Autre activité: Asisten? medical general
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Ambulan?e tip B1 4x4 complet echipate"
II.1.2) Code CPV principal 34114121 Ambulances
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
"Ambulante tip B1 4x4 complet echipate".
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 528 800.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti
II.2.4) Description des prestations:
"Ambulante tip B1 4x4 complet echipate".
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Legea 98/2016, Hotararea 395/2016 si Legea 101/2016.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
A fost publicata in SICAP licitatia deschisa cu anuntul de participare nr. CN1014578/30.8.2019, cu termen de depunere a ofertelor in data de
   8. 10.2019 la ora 15.00, la care au fost inscrisi trei operatori economici, dintre care doar un singur operator a depus oferta: asociere S.C. Midocar S.R.L.- lider cu S.C. Deltamed S.R.L.-asociat. Comisia de evaluare numita prin Decizia nr. 239/3.10.2019 a facut evaluarea privind documentele de calificare, precum si evaluarea tehnica si a concluzionat anularea procedurii in conformitate cu art. 137 alin. (3) lit. a) din HG 395/2016 coroborat cu art. 215 alin. 5^1 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice: "Art. 137: (3) În condi?iile art. 215 alin. (5) din lege, oferta este considerat neconform în urm?toarele situa?ii: a) nu satisface în mod corespunz?tor cerin?ele caietului de sarcini; art. 215: (5^1): oferta este considerat neadecvat dac este lipsit de relevan? fa? de obiectul contractului, neputând în mod evident satisface, f?r modific?ri substan?iale, necesit??ile ?i cerin?ele autorit??ii contractante indicate în documentele achizi?iei." Prin prezenta va informam existenta fondurilor disponibile in lista de investitii privind achizitionarea ambulantelor bugetate si ca demararea unei noi procedurei prin licitatie deschisa nu ar mai fi posibila deoarece perioada de publicitate conform art. 74 din Legea 98/2016, alin. (1) este de cel putin 35 de zile si nu ar mai exista timpul necesar pentru evaluare, precum si atribuirea prin licitatie deschisa. Se doreste achizitionarea acestor ambulante in regim de urgenta pentru acoperirea tuturor solicitarilor/cerintelor medicale ale cetatenilor din sectorul
   1.  Tinand cont ca in situatia de fata exista buget disponibil si suntem in ultimul trimestru al anului bugetar, exista posibilitatea ca anul viitor sa nu mai fie buget disponibil/alocat pentru necesitatile urgente ale institutiei. A fost identificata necesitatea suplimentarii parcului auto CM Caraiman, prin achizitionarea unui numar de patru ambulante. Avand in vedere ca cele din cadrul parcului auto au o vechime de peste 12 ani fiind achizitionate in 2007 si conform legislatiei in vigoare privind casarea, acestea urmeaza a fi casate. De asemenea, in prezent exista foarte multe solicitari de tip interventii, aproximativ 25-30 pe zi si 10-15 pe noapte de la pacientii cu domiciliul pe raza sectorului
   1.  Programul serviciului de ambulanta este de luni pana duminica, 24 din 24 si se lucreaza inclusiv de sar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7810 Intitulé:
"Ambulan?e tip B1 4x4 complet echipate"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/10/2019
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asociere MIDOCAR S.R.L.-lider, S.C. Deltamed S.R.L.-asociat Numéro national d'identification: 4992254 Adresse postale: ?oseaua Od?ii nr. 219-225, sector 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011561 Pays: Roumanie Courriel: mihai.balan@midocar.ro Téléphone: +40 722610296 Adresse internet: www.midocar.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 568 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 528 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34114121 - Ambulances