Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Antiseptiques et désinfectants

2021/S 65-164680  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Roumanie-Bucarest: Antiseptiques et désinfectants 2021/S 065-164680 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sector 4 (Prim?ria Sectorului 4 Bucure?ti) Numéro national d'identification: RO 4316422 Adresse postale: Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Complex Comercial Grand Arena, sector 4, Bucure?ti Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040532 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Iordana Hudisteanu Courriel: achizitiipublice@ps4.ro Téléphone: +40 213360360 Fax: +40 213360360 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia General de Eviden? a Persoanelor Sector 4 Numéro national d'identification: 29481212 Adresse postale: Str. Str?duin?ei nr. 1, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO România Code postal: 041776 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Daniela Silvia Hrynczuk Courriel: evidentapersoanes4@yahoo.com Téléphone: +40 214600509 Fax: +40 214600509 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia General de Asisten? Social ?i Protec?ia Copilului Sector 4 Numéro national d'identification: 17226151 Adresse postale: Str. Olteni?ei nr. 252-254, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO România Code postal: 041334 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Drago?-Vasile Pelmu Courriel: achizitii@dgaspc4.ro Téléphone: +40 372715100 Fax: +40 372713885 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dgaspc4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.dgaspc4.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia de Administrare a Unit??ilor de Înv???mânt Sector 4 Numéro national d'identification: 38248861 Adresse postale: Str. Metalurgiei nr. 12-18, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO România Code postal: 041833 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ana Maria Moc?ni? Courriel: office@daui.ro Téléphone: +40 786883180 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia Mobilitate Urban Sector 4 Numéro national d'identification: 38872198 Adresse postale: Str. Metalurgiei nr. 12-18, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO România Code postal: 041833 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ioan Gaf Deac Courriel: dmu@ps4.ro Téléphone: +40 371536075 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia General de Impozite ?i Taxe Locale Sector 4 Numéro national d'identification: 13839528 Adresse postale: Str. Sergent Ni?u Vasile nr. 50-54, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO România Code postal: 041546 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ioana Bucur Courriel: office@dgitl4.ro Téléphone: +40 214606166 Fax: +40 214606167 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dgitl4.ro Adresse du profil d'acheteur: http://www.dgitl4.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia Pie?e ?i Gestionare Activit??i Comerciale Sector 4 Numéro national d'identification: 17090008 Adresse postale: Str. Giurgiului nr. 109A, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO România Code postal: 040658 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ioan Dociu Courriel: contactdap4@gmail.com Téléphone: +40 314370699 Fax: +40 314370698 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.daps4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.daps4.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO "Nicolae B?lcescu" Numéro national d'identification: 4266170 Adresse postale: Str. 11 Iunie nr. 41, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO România Code postal: 040171 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Alexandru Adrian Alexandrescu Courriel: ccnb4@yahoo.com Téléphone: +40 213364340 Fax: +40 213366375 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord-cadru - solu?ie dezinfectant pentru mâini, material de protec?ie pentru prevenirea r?spândirii COVID-19 Numéro de référence: 4316422/2020/21
II.1.2) Code CPV principal 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Prezenta documentatie de atribuire contine cerintele, criteriile, regulile si informatiile necesare pentru a asigura potentialilor ofertanti o informare completa, corecta si explicita cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire a acordului-cadru avand ca obiect achizitia de solu?ie dezinfectant pentru mâini, material de protec?ie pentru prevenirea r?spândirii COVID-19. In cadrul acestei proceduri, beneficiarii achizitiei si semnatarii acordului-cadru sunt mai multe autoritati contractante care, in baza art. 44 din Legea nr. 98/2016 realizeaza in comun prezenta achizitie, autoritatea contractanta care este mandatata sa organizeze prezenta procedura de atribuire fiind Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti (Primaria Sectorului 4 Bucuresti) si in continuare prin autoritate contractanta se va intelege oricare dintre autoritatile contractante beneficiare/semnatare ale acordului-cadru. Autoritatile contractante care se asociaza pentru realizarea prezentei achizitii in comun sunt: - Sectorul 4 al Municipiului Bucure?ti; - Direc?ia General de Eviden? a Persoanelor Sector 4; - Direc?ia de Administrare a Unit??ilor de Înv???mânt Sector 4; - Direc?ia General de Asisten? Social ?i Protec?ia Copilului Sector 4; - Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO "Nicolae B?lcescu"; - Direc?ia General de Impozite ?i Taxe Locale Sector 4; - Direc?ia Mobilitate Urban Sector 4; - Direc?ia Pie?e ?i Gestionare Activit??i Comerciale Sector
   4.  Persoane cu putere de reprezentare din cadrul furnizorului de servicii de achizi?ie implicat în procedura de atribuire: S.C. Procurement Advisors S.R.L. reprezentata prin Mihai Alexandra. Obiectul achizitiei este reprezentat de furnizarea solu?iilor dezinfectante pentru mâini, materiale de protec?ie pentru prevenirea r?spândirii COVID-19. Urmare situa?iei create la nivel na?ional de c?tre pandemia cu coronavirus, pentru prevenirea r?spândirii COVID-19 si în vederea asigur?rii protec?iei, personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului sectorului 4, directiilor descentralizate subordonate Consiliului Local Sector 4, pe durata programului de lucru, precum ?i a elevilor din sistemul national de educatie din institutiile de invatamant situate pe raza sectorului 4, pe durata anului ?colar, se impune achizi?ia de produse care sa asigure protec?ia individuala si astfel limitarea posibilita?ilor de extindere a pandemiei, in timpul desf??ur?rii activit??ii. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire. In masura in care solicitarile de clarificare sunt primite cu cel putin 20 de zile inainte de termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor acestor solicitari de clarificare in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 484 055.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 2 - Dezinfectant pentru dezinfec?ia igienic a mâinilor prin frecare - flacon 1 litru
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Autoritatea contractant a optat pentru încheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 24 de luni, având în vedere evolu?ia situa?iei epidemiologice pe teritoriul României ?i de evaluarea riscului de s?n?tate public pentru perioada imediat urm?toare, care indic o cre?tere masiv a num?rului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum si masurile dispuse in sarcina Autoritatilor Locale prin Decrete si Ordonante Militare, in vederea limitarii infect?rii cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul cetatenilor, inclusiv pentru copii din Sistemul National de Educatie din Institutiile de Invatamant situate pe raza Sectorului
   4.  Produsele vor fi livrate in sectorul 4 Bucuresti sau la sediile autoritatilor contractante asociate pentru organizarea prezentei proceduri de atribuire. Descrierea caracteristicilor produselor ce fac obiectul prezentei proceduri se regaseste la nivelul caietului de sarcini atasat anuntului de participare. Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce pot face obiectul acordului-cadru/contractului subsecvent: - Acordul-cadru: min 50.000 si max 200.000 flacoane a cate 1 Litru - Contractul subsecvent: min
   3. 000 si max
   6. 000 flacoane a cate 1 Litru Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 510.000 lei Modificarea acordului-cadru/contractului subsecvent de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 3 - Dezinfectant pentru dezinfec?ia igienic si chirurgicala a mâinilor prin frecare - flacon 1 litru
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Autoritatea contractant a optat pentru încheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 24 de luni, având în vedere evolu?ia situa?iei epidemiologice pe teritoriul României ?i de evaluarea riscului de s?n?tate public pentru perioada imediat urm?toare, care indic o cre?tere masiv a num?rului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum si masurile dispuse in sarcina Autoritatilor Locale prin Decrete si Ordonante Militare, in vederea limitarii infect?rii cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul cetatenilor, inclusiv pentru copii din Sistemul National de Educatie din Institutiile de Invatamant situate pe raza Sectorului
   4.  Produsele vor fi livrate in sectorul 4 Bucuresti sau la sediile autoritatilor contractante asociate pentru organizarea prezentei proceduri de atribuire. Descrierea caracteristicilor produselor ce fac obiectul prezentei proceduri se regaseste la nivelul caietului de sarcini atasat anuntului de participare. Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce pot face obiectul acordului-cadru/contractului subsecvent: - Acordul-cadru: min 50.000 si max 200.000 flacoane a cate 1 Litru - Contractul subsecvent: min
   3. 000 si max
   5. 000 flacoane a cate 1 Litru Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 500.000 lei Modificarea acordului-cadru/contractului subsecvent de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 1 - Dezinfectant pentru dezinfec?ia igienic a mâinilor prin frecare - flacon 50 ml
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33631600 Antiseptiques et désinfectants
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Autoritatea contractant a optat pentru încheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 24 de luni, având în vedere evolu?ia situa?iei epidemiologice pe teritoriul României ?i de evaluarea riscului de s?n?tate public pentru perioada imediat urm?toare, care indic o cre?tere masiv a num?rului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum si masurile dispuse in sarcina Autoritatilor Locale prin Decrete si Ordonante Militare, in vederea limitarii infect?rii cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul cetatenilor, inclusiv pentru copii din Sistemul National de Educatie din Institutiile de Invatamant situate pe raza Sectorului
   4.  Produsele vor fi livrate in sectorul 4 Bucuresti sau la sediile autoritatilor contractante asociate pentru organizarea prezentei proceduri de atribuire. Descrierea caracteristicilor produselor ce fac obiectul prezentei proceduri se regaseste la nivelul caietului de sarcini atasat anuntului de participare. Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce pot face obiectul acordului-cadru/contractului subsecvent: - Acordul-cadru: min 150.000 si max 600.000 flacoane a cate 50 ml - Contractul subsecvent: min 25.000 si max 50.000 flacoane a cate 50 ml Valoarea celui mai mare contract subsecvent: = 500.000 lei Modificarea acordului-cadru/contractului subsecvent de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si al prevederilor din cadrul Instructiunilor ANAP.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 113-273737
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 117
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot 2 - Dezinfectant pentru dezinfec?ia igienic a mâinilor prin frecare - flacon 1 litru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CLEANING LOGISTIC DISTRIBUTION Numéro national d'identification: RO 32521457 Adresse postale: Strada Londra, Nr. 26, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011764 Pays: Roumanie Courriel: office@cleaninglogistic.ro Téléphone: +40 213170236 Fax: +40 213170256
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 13 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 13 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 18
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot 2 - Dezinfectant pentru dezinfec?ia igienic a mâinilor prin frecare - flacon 1 litru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CLEANING LOGISTIC DISTRIBUTION Numéro national d'identification: RO 32521457 Adresse postale: Strada Londra, Nr. 26, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011764 Pays: Roumanie Courriel: office@cleaninglogistic.ro Téléphone: +40 213170236 Fax: +40 213170256
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 469 755.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 469 755.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 575/576
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot 3 - Dezinfectant pentru dezinfec?ia igienic si chirurgicala a mâinilor prin frecare - flacon 1 litru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
06/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 21 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 20 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 21
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: REMIX COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6480145 Adresse postale: Strada Teodorescu Niculae, ing., Nr. 37, Sector: 6 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 060208 Pays: Roumanie Courriel: office@remixcom.ro Téléphone: +40 213137788 Fax: +40 213137788 Adresse internet: www.e-licitatie.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Karimed Partener Numéro national d'identification: RO15938900 Adresse postale: Strada Dimitrie Cantemir, Nr. 9, Sector: 4 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040233 Pays: Roumanie Courriel: office@karimedpartener.ro Téléphone: +40 314102388 Fax: +40 314102388 Adresse internet: www.karimedpartner.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CLEANING LOGISTIC DISTRIBUTION S.R.L.
Numéro national d'identification: 32521457 Adresse postale: Strada: Maniu Iuliu, nr. 6D, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 061102 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 061102 Pays: Roumanie Courriel: office@cleaninglogistic.ro Téléphone: +40 213170236 Fax: +40 213170256 Adresse internet: http://www.cleaninglogistic.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 37 000 000.00 RON Offre la plus basse: 7 380 000.00 RON / Offre la plus élevée: 9 920 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 570
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot 1 - Dezinfectant pentru dezinfec?ia igienic a mâinilor prin frecare - flacon 50 ml
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
04/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CLEANING LOGISTIC DISTRIBUTION S.R.L.
Numéro national d'identification: 32521457 Adresse postale: Strada: Maniu Iuliu, nr. 6D, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 061102 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 061102 Pays: Roumanie Courriel: office@cleaninglogistic.ro Téléphone: +40 213170236 Fax: +40 213170256 Adresse internet: http://www.cleaninglogistic.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 000 000.00 RON Offre la plus basse: 5 394 000.00 RON / Offre la plus élevée: 5 394 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2405
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot 2 - Dezinfectant pentru dezinfec?ia igienic a mâinilor prin frecare - flacon 1 litru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 11 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 10 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 11
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CLEANING LOGISTIC DISTRIBUTION Numéro national d'identification: RO 32521457 Adresse postale: Strada Maniu Iuliu, Nr. 6D Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 061102 Pays: Roumanie Courriel: office@cleaninglogistic.ro Téléphone: +40 213170236 Fax: +40 213170256
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 17 000 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 300.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, localitate Bucure?ti, cod po?tal 030084, ?ara România, codul NUTS RO321 Bucure?ti, adresa de e-mail: office@cnsc.ro, nr. de telefon: +40 213104641; adresa web a sediului principal al autorit??ii/entit??ii contractante (URL) http://www.cnsc.ro Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33631600 - Antiseptiques et désinfectants