Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: C'ble sous-marin

2020/S 201-486865  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/10/2020 S201 Roumanie-Bucarest: C'ble sous-marin 2020/S 201-486865 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: OMV Petrom S.A.
NumÈro national d'identification: RO 1590082 Adresse postale: Str. Coralilor nr. 22 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013329 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Dumitru Grigorescu Courriel: ojs@e-licitatie.ro TÈlÈphone: +40 725448412 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.petrom.com Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) ActivitÈ principale Extraction de gaz et de pÈtrole
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizare cablu ombilical submarin ?i componente, inclusiv instrumente, echipamente asociate ?i servicii conexe NumÈro de rÈfÈrence: WS335657222
II.1.2) Code CPV principal 31321500 C'ble sous-marin
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizarea de cablu ombilical submarin si componente, inclusiv instrumente, echipamente asociate si servicii conexe. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, respectiv cel mai tarziu cu 19 zile inainte de data-limita de depunere a solicitarilor de participare, entitatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul-limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea solicitarilor de participare/candidaturilor, conform prevederilor art. 172 din Legea nr. 99/2016. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul stabilit, conform prevederilor art. 29 alin. (3) din HG 394/2016. Intrucat platforma electronica SEAP nu permite inscrierea la procedura de negociere competitiva offline a operatorilor economici interesati, solicitarile de clarificare se vor transmite exclusiv pe e-mail la adresa: WS335657222@petrom.com in atentia persoanei de contact mentionata in cadrul anuntului de participare. Raspunsul entitatii contractante la respectivele solicitari de clarificare, in masura in care acestea au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, va fi transmis exclusiv prin intermediul platformei SEAP in cadrul anuntului de participare, la sectiunea ÑClarificariî. WS335657222@petrom.com
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO ROMANIA Lieu principal d'exÈcution:
Locatii OMV Petrom.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare cablu ombilical submarin si componente, inclusiv instrumente, echipamente asociate si servicii conexe cu scopul de a beneficia de furnizarea si managementul, proiectarea, ingineria, achizitionarea, fabricarea, producerea, asamblarea, testarea, conservarea si stocarea. Echipamentele submarine ombilicale includ urmatoarele: ó cabluri submarine ombilicale statice, inclusiv stabilirea unei configuratii adecvate care sa asigure stabilitate pe fundul marii; ó sisteme ombilicale auxiliare precum limitatoare de indoire, echipamente de prindere si decuplare si proiectarea terminatiilor submarine, dupa cum este necesar; ó echipamente de testare si monitorizare a presiunii pentru incarcare, testare post-incarcare si pentru utilizare in timpul transportului prin cablul ombilical catre locul de operare si activitati de asistenta tehnica la instalare; ó terminatii pentru cabluri ombilicale de legatura cu tub superior; ó testare terminatii pentru cablu ombilical, flanse despartitoare si limitatoare de indoire si instalare capace, ansamblul de prindere si limitatoare indoire pe cablul submarin ombilical inainte de incarcare la vasul de instalare; ó un kit universal de reparatie si imbinare a instalatiilor offshore, conform specificatiilor documentului descriptiv.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Factorul de evaluare ÑTimpul de livrareî are o pondere de 30 % ?i un punctaj maxim de 30 de puncte. Cerin?a minim solicitat de entitatea contractant conform documentului descriptiv pentru timpul de livrare este de maximum 420 de zile calendaristice, Ón condi?ii de livrare DDP; peste aceast valoare oferta este declarat neconform / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Valoarea totala a contractului include valoarea pentru ajustarile tehnice potentiale generate de integrarea generala a cablului ombilical si/sau a interfetelor cu alte componente ale platformelor marine.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe avec appel la concurrence prÈalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 024-054869
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: OMV Petrom S.A., Legal department Adresse postale: Str. Coralilor nr. 22, Petrom City, Tower Building, etaj 4, sector 1 Ville: Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: WS335657222@petrom.com TÈlÈphone: +40 725448412 Adresse internet: www.petrom.com
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
31321500 - Câble sous-marin