Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 26/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Carburant diesel

2021/S 37-093523  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Roumanie-Bucarest: Carburant diesel 2021/S 037-093523 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SNTFC ÑCFR C?l?tori" S.A.
NumÈro national d'identification: RO 11054545 Adresse postale: Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010867 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Georgeta Manole Courriel: georgeta.manole@cfrcalatori.ro TÈlÈphone: +40 732671661 Fax: +40 213192428 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cfrcalatori.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113840 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑCarburant pentru motoare diesel (motorin?), conform SR EN 590 + A1:2017î NumÈro de rÈfÈrence: Cod unic de identificare la entitatea contractanta: A1_RO11054545-2021, var. 14.12.2020, pozitia 50
II.1.2) Code CPV principal 09134200 Carburant diesel
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizitie de ÑCarburant pentru motoare diesel (motorina), conform SR EN 590 + A1:2017î. SNTFC 06/2021. Operatorul economic va putea solicita clarificari in termen de 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 53 950 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Franco depozit subunit??i material rulant
II.2.4) Description des prestations:
Achizitie de 13.000 tone ÑCarburant pentru motoare diesel (motorina), conform SR EN 590 + A1:2017î, conform prevederilor Caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Se vor puncta termenele de livrare mai mici dec't cele prev?zute Ón documenta?ia de atribuire. Termenele de livrare prev?zute Ón documenta?ia de atribuire la sec?iunea Modelul de contract, sunt de 7 zile pentru livrarea cu cistern auto. / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 4 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;
   2.  Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare; Se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016 cu modificarile si compltarile ulterioare; si se va prezenta odata cu oferta. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: Dan Marian COSTESCU ñ DIRECTOR GENERAL, Livia CIURTIN - DIRECTOR FINANCIAR - CONTABIL, Carmen POPESCU - DIRECTOR ACHIZITII, Bogdan TIMIS ñ DIRECTOR Tractiune, Dan MIHALCEA - Sef Serviciu Aprovizionare, Georgeta MANOLE - Sef Serviciul Achizi?ii Produse, Lucrari, Servicii, Cristina Pecingine - Expert Achizitii Publice - Serviciul Achizi?ii Produse, Lucrari, Servicii. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate. Aceste documente pot fi:
   1. ï certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.)
   2. ï cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv - pentru persoanele mentionate in acesta ñ valabile la momentul prezentarii;
   3. ï dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
   4. ï alte documente edificatoare, dupa caz. 1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului sectorial. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse Ón DUAE, Ón orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Documentele vor fi valabile la momentul prezentarii. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau Ón cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise Ón tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I. 2) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina autorizatie/certificat ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina: Operatori economici - persoane juridice romane ,,Atestatul de inregistrare pentru comercializare si/sau depozitare angro sau en-detail de produse energeticeî pentru operatorii economici care comercializeaza ori intentioneaza sa comercializeze in sistem angro sau en-detail produse energetice precum motorina vor depune, conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 3236/2018 art. 5 si art. 6, referitor la inregistrarea operatorilor economici care comercializeaza produse energetice, si conform prevederilor art. 435 alin. (3) si (4) din Codul Fiscal cu toate modificarile si completarile ulterioare - valabil la momentul prezentarii; In cazul Ón care operatorul economic participant la procedura de atribuire detine si antrepozit fiscal, acesta trebuie s fac dovada de?inerii Autoriza?iei valabile de antrepozit fiscal pentru desf??urarea activit??ilor de produc?ie sau depozitare produse energetice, motorina, conform art. 362 si art. 363 din Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare - valabila la momentul prezentarii Operatori economici - persoane juridice str?ine: Documente echivalente, emise Ón conformitate cu legislatia aplicabila Ón tara de rezidenta, valabila la momentul prezentarii. Documentul se va prezenta insotit traducerea autorizata a acestora in limba romana. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Documentele vor fi valabile la momentul prezentarii. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
In cuantum de 539.500 RON sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu 6 zile de data limita stabilita pentru depunere a ofertelor, valabila 3 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor. Va fi constituita prin: ó virament bancar sau OP in cont RO24 BACX 0000 0000 7023 0310, deschis la Sucursala UniCredit Bank Grigore Mora Bucuresti sau ó orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria entitatii contractante in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de
   5. 000 RON. Avand in vedere dispozitiile art.138 (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicit clarific?ri, Ón termen de o zi lucr?toare de la data-limit de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordan?e referitoare la Óndeplinirea condi?iilor de form a garan?iei de participare, precum ?i la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acord'nd ofertantului un termen de 3 zile pentru a r?spunde la solicitare. Tinand seama de dispoz. art. 42 (7) din HG 394/2016, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai t'rziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare este irevocabila. E.C. are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierz'nd astfel suma constituita, atunci c'nd acesta din urma se afla Ón oricare dintre urmatoarele situatii: a) Ósi retrage oferta Ón perioada de val. a acesteia; b) oferta sa fiind stabilita c'stigatoare, nu constituie gar. de buna executie Ón termenul prevazut la art. 44 alin.(3); c) oferta sa fiind stabilita c'stigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial/acordul-cadru Ón perioada de val. a ofertei. Restituirea garantiei se realizeaza potriv art. 44 din HG nr.394/2016, Ón baza cererii depuse conform Formularului 3 transmisa entitatii contractante in origin... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 26/03/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 26/06/2021
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 26/03/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Nu
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Note a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabi a ofertei, prelungirea acestei perioade. b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei. c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Avand in vedere dispozitiile art.138 (3) din HG 394/2016, eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre comisia de evaluare cu ofertantii Ón maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea îIntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea îDocumentatie si Clarificariî din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea ìIntrebariî. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ìIntrebariî), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea ìIntrebariî) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante In vederea completarii de catre operatorii economici interesati. Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare, si oferta tehnica. Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme. Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse Ón DUAE, Ón orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez, la solicitarea EC, de regula a doc solicitate. - Modificarea Contractului poate fi facuta numai Ón scris Ón conf cu prev Cap. VI ñ Sectiunea a 2-a din Legea nr. 99/2016 si Instructiunea 1/2021.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Oficiul juridic al SNTFC ÑCFR C?l?tori" S.A.
Adresse postale: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Ville: Bucure?ti Code postal: 010867 Pays: Roumanie TÈlÈphone: +40 213199528 / 122961 Adresse internet: www.cfrcalatori.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
09134200 - Carburant diesel