Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 09/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: ...clisses et selles de rail

2020/S 149-366313  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Roumanie-Bucarest: ...clisses et selles de rail 2020/S 149-366313 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania Na?ional de C?i Ferate ÑCFR" ñ S.A.
NumÈro national d'identification: RO 11054529 Adresse postale: Str. Dinicu Golescu nr. 38 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Lorena Hropaciov Courriel: alin.munteanu@cfr.ro TÈlÈphone: +40 372843299 Fax: +40 213192401 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.cfr.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.cfr.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100100597 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Eclise metalice tip R65 NumÈro de rÈfÈrence: 7/4/595/28.07.2020
II.1.2) Code CPV principal 34946121 ...clisses et selles de rail
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Eclisele metalice sunt componente ale suprastructurii c?ii ?i au ca rol asigurarea continuit??ii firului de ?in prin legarea, prin intermediul buloanelor orizontale, cap la cap a doua capete de ?in adiacente. OEn exploatare datorit solicitarilor repetate date de materialul rulant Ón circula?ie se produce uzura ecliselor metalice Ón unele situa?ii putandu-se produce chiar ruperea acestora cu consecinte grave Ón exploatare. Pentru prevenirea unor situa?ii periculoase prin uzura urmata de ruperea acestora este necesara Ónlocuirea acestora. Eclisele metalice sunt fabricate prin laminare si tipul eclisei este in concordanta cu tipul de sina la care se utilizeaza. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri/informa?ii suplimentare Ón leg?tur cu documenta?ia de atribuire pana in a 22-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 12-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita. Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP, semnata cu semnatura electronica extinsa.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 798 320.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO ROMANIA Lieu principal d'exÈcution:
Conform caietului de sarcini
II.2.4) Description des prestations:
Eclisele metalice sunt componente ale suprastructurii c?ii ?i au ca rol asigurarea continuit??ii firului de ?in prin legarea, prin intermediul buloanelor orizontale, cap la cap a doua capete de ?in adiacente. OEn exploatare datorit solicitarilor repetate date de materialul rulant Ón circula?ie se produce uzura ecliselor metalice Ón unele situa?ii putandu-se produce chiar ruperea acestora cu consecinte grave Ón exploatare. Pentru prevenirea unor situa?ii periculoase prin uzura urmata de ruperea acestora este necesara Ónlocuirea acestora. Eclisele metalice sunt fabricate prin laminare si tipul eclisei este in concordanta cu tipul de sina la care se utilizeaza. Cantitatea necesara: Denumirea produselor Total buc Total tone Eclise metalice tip R65
   3. 400 79.832
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 4 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Sursa de finan?are este asigurat din fonduri proprii prev?zut la capitolul cheltuieli pentru exploatare ñ cheltuieli materiale, din care materii prime, materiale aferente Direc?iei Linii.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr.
   1.  Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca Ón situatiile prevazute la art.177,178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice; d) orice document considerat edificator, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respective. In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.177, 178 si 180, entitatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea Ón cadrul procedurii: Se va completa in acest sens documentul DUAE de catre fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre entitatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: Raspunsurile la DUAE se completeaza in SEAP in mod direct dupa autentificare. Necompletarea DUAE odat cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. Corespondent DUAE: Partea III ñ Motive de excludere (A ñ Motive referitoare la condamnarile penale, B ñ Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarilor sociale). Cerinta nr.
   2.  Informatii privind neincadrarea in prevederile art.73 din Legea nr. 99/2016. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: PINTEA Ioan ñ Director General; BAICU Sorina - Director Financiar.; STOICHESCU Ion ñ Director Gen.Adj.Tehnic; SCURTU Viorel - Director Gen. Adj. Exploatare; UNGUREANU MihaiñDirector Gen. Adj. Guvernanta si Administrare MITROI Valentin ñ Director - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; CRETU Corneliu - Director - Directia Operatiuni Financiare; STROE Claudiu - Director - Directia Juridica si Resurse Umane; MARUNTIS Horia- Director Directia Linii MIU Jean Daniel- Sef Serviciu Directia Linii DUMITRESCU Daniela- Sef Serviciu- Serviciul Achizitii Sectoriale Fonduri Proprii si Buget de Stat - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; HROPACIOV Lorena-Petruta ñ Sef Birou- Biroul Achizitii Directe Monitorizari Raportari- Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; MUNTEANU Alin-Mihai- Sef proiect- Biroul Achizitii Directe Monitorizari Raportari- Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active JITEA Monica ñExpert Achizitii- Serviciul Achizitii Sectoriale Fonduri Proprii si Buget de Stat - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active TOMA Mirela ñExpert Achizitii- Serviciul Achizitii Sectoriale Fonduri Proprii si Buget de Stat - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active DRAGOMIRESCU Bianca ñExpert Achizitii- Serviciul Achizitii Sectoriale Fonduri Proprii si Buget de Stat - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active DIDU Renaty Gabriela - Sef Serviciu ñ Directia Operatiuni Financiare; BURLACU Liana- Sef Proiect - Directia Operatiuni Financiare; DRAGOI Silvia - Economist - Directia Operatiuni Financiare; POPESCU Constantin Cornel - Sef Serviciu - Serviciul Contracte ñ Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; CRISTESCU Emilia Marina ñ Sef Birouñ Biroul Emitere Facturi- Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; MITROI Marilena- economist specialist- Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active ALECU Iulia- Dana - economist - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active MELINTE Ionut - Sef Serviciu ñ Directia Juridica si Resurse Umane; PREDA Georgiana- Consilier juridic specialist - Directia Juridica si Resurse Umane; BUHOLT Mariana- Sef proiect - Directia Directia Juridica si Resurse Umane; MARUNTU Violeta-Elena- Consilier juridic- Directia Juridica si Resurse Umane BALACI Elena- Consilier juridic- Directia Juridica si Resurse Umane MIHAI Crenguta - Consilier juridic- Directia Juridica si Resurse Umane Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea Ón cadrul procedurii: Se va completa in acest sens DUAE, de catre fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. De asemenea, se vor depune declaratii in conformitate cu art.73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul 3 din Sectiunea Formulare) de catre fiecare ofertant, ofertant asociat odata cu depunerea DUAE. Se va completa in acest sens DUAE de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator). Nota:
   1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana.
   2. OEn cazul Ón care exista incertitudini Ón ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, entitatea contractanta are dreptul de a solicita Ón mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Cerinta nr.
   1.  Forma de inregistrare. Obiectul de activitate. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului. Cerinta se aplica inclusiv pentru subcontractanti sau terti sustinatori care completeaza informatii aferente situatiei lor la nivelul unui DUAE distinct. Documentele se depun in limba romana, iar cele in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. In cazul ofertelor comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea Ón cadrul procedurii: Se va completa in acest sens DUAE, de fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Document suport DUAE: ó Certificatul constatator emis de ONRC de pe l'ng Tribunalul Municipiului Bucure?ti/ teritorial, sau document edificator, ó Pentru persoanele fizice / juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Se depune de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat. Nota:
   1. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune DUAE distinct.
   2.  In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parte din contract, acesta va prezenta certificat constatator si pentru tertul sustinator/ subcontractantul declarati in DUAE.
   3. Declaratie DUAE se va completa in SEAP in mod direct, dupa autentificare in sistem. Corespondent DUAE- Partea IV ñ Criterii de selectie ñ A- Capacitate de a corespunde cerintelor - OEnscrierea Ón registrul comertului. Cerinta nr. 2 Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina Autorizatie de furnizor feroviar sau agrement pentru servicii de intermediere a furnizarii produselor feroviare critice pentru produsele licitate, eliberate de AFER, conform HG 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane, art. 1, alin(2) si OMT nr. 290/13.04.2000, art. 1 si
   2.  Autorizatiile si agrementele solicitate mai sus trebuie s... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Proportia de subcontractare Precizarea p?r?ii/p?r?ilor din contract pe care operatorul economic inten?ioneaz s le subcontracteze, dac este cazul. Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii Cerinta 1 - Certificat de omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate Conform OMT 290/2000 ofertantul trebuie sa detina omologarile/agrementele solicitate eliberate de AFER, conform art. 1 alin.(2) din H.G. nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritatii Feroviare Romane, si art. 1, 2 din OMT nr. 290/13.04.2000, valabile la momentul prezentarii. In cazul in care omologarile/agrementele solicitate, eliberate de AFER, isi pierd valabilitatea in perioada derularii contractului, atunci operatorul economic va depune un angajament prin care se obliga sa faca demersurile necesare de prelungire a valabilitatii pe toata durata implementarii contractului. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta ?i acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaz Óndeplinirea celor asumate in angajamente / acorduri, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se va completa in acest sens DUAE de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat/ subcontractant, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Document suport DUAE: - Certificat de omologare tehnica AFER sau Agrement tehnic AFER pentru produsele licitate, valabile la momentul prezentarii. In cazul in care omologarile/agrementele solicitate, eliberate de AFER, isi pierd valabilitatea in perioada derularii contractului, atunci operatorul economic va depune un angajament prin care se obliga sa faca demersurile necesare de prelungire a valabilitatii pe toata durata implementarii contractului. Nota:
   1.  Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro.
   2.  In vederea indeplinirii acestei cerinte, ofertantul nu poate uza de prevederile art.55 din H.G. nr.394/2016, in acest sens nefiind posibila prezentarea autorizatiilor solicitate de catre un tert sustinator, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai Ón nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
   3.  Pentru persoanele fizice/ juridice straine, se vor prezenta documente echivalente emise in tara de rezidenta si care sa fie recunoscute de AFER. OEn cazul Ón care operatorul economic inten?ioneaz s subcontracteze o parte/ p?r?i din contract, vor fi respectate prevederile art. 202 alin.(3) din Legea nr. 99/2016. www.afer.ro
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Cuantumul garan?iei de participare:
   7. 900 lei Garantia de participare se va constitui in lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR din data publicarii anuntului de participare. Garantia de participare se va constitui conform prevederilor Art. 42 din HG nr. 394/2016. Daca se alege varianta de depunere prin virament bancar, contul in care urmeaza a fi virata suma este: RO73WBAN009948500013RO02 deschis la BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. Sucursala/Agentia AGENTIA BUCURESTI MIHALACHE. Durata de valabilitate a garantiei de participare este de 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare se va depune impreuna cu oferta. Conform art. 138 alin. (3) din HG 394/2016 si in condi?iile art. 228 alin. (4) din Lege, comisia de evaluare solicit clarific?ri, Ón termen de o zi lucr?toare de la data-limit de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordan?e referitoare la Óndeplinirea condi?iilor de form a garan?iei de participare, precum ?i la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acord'nd ofertantului un termen de 3 zile pentru a r?spunde la solicitarea de clarificare, sub sanc?iunea respingerii ofertei ca inacceptabil?. Garan?ia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din Rom'nia sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, Ón condi?iile legiiñ conform art. 42 din HG nr. 394/2016. Incadrarea in prevederile art. 43 alin (1) din HG nr. 394/2016 da dreptul entitatii contractante de a retine garantia de participare. Garantia de participare este irevocabila. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 5 % din valoarea contractului, f?r TVA. In conformitate cu art.46 din H.G. nr. 394/2016, modalitatea de constituire a garantiei de buna executie a contractului sectorial se va realiza prin: ó virament bancar - OP in contul RO15RNCB0080002713930059 deschis la Banca Comerciala Romana, sau ó inst... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016 Informatii privind asocierea: In cazul asocierii ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune odata cu oferta si documentele care o Ónsotesc, acordul de asociere (operatorii economici asociati vor specifica in acordul de asociere partea din contract pe care urmeaza sa o execute fiecare). OEn cazul declararii ofertantului ca si c'stigator, acordurile de asociere vor fi prezentate Ón forma legalizata p'na la semnarea contracului.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 09/09/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 09/01/2021
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 09/09/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.
   2.  Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.
   3.  Documentatia de atribuire se posteaza integral Ón cadrul anuntului de participare publicat pe site ñul www.e-licitatie.ro.
   4.  Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP in cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.
   5.  Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termenul legal (conf. art.29 alin. (3) din H.G. nr.394/2016) in cadrul anuntului de participare publicat pe siteñul www.e-licitatie.ro. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.
   6.  Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse prin intermediul SEAP. Ofertantii vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
   7.  OEn cazul Ón care se constat c ofertele clasate pe primul loc au pre?uri egale, entitatea contractant va solicita prin intermediul SEAP reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, Ón vederea departaj?rii ofertelor si va fi declarat castigator cel cu oferta cea mai mica. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Preciz?ri privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34946121 - Éclisses et selles de rail