Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 26/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Équipement de sous-station

2020/S 180-435554  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Roumanie-Bucarest: Équipement de sous-station

2020/S 180-435554

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 149-366312)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Compania Na?ional de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.
Numéro national d'identification: RO13328043
Adresse postale: Str. Olteni nr. 2-4, sector 3
Ville: Bucure?ti
Code NUTS: RO321 Bucure?ti
Code postal: 010325
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Direc?ia comercial - Cristina Opri?a
Courriel: nicoleta.popovici@transelectrica.ro
Téléphone: +40 213035786
Fax: +40 213035670 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.transelctrica.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

www.transelctrica.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
"Extinderea sta?iei Brazi Vest" - echipamente primare, echipamente secundare, integrare SCADA, adaptare PDB, PT montaj circuite primare ?i secundare, asisten? tehnic

Numéro de référence: 13328043/2019/22068

II.1.2)
Code CPV principal
31682540 Équipement de sous-station

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Operatorii economici vor prevedea în oferte cantit?tile de produse, a?a cum sunt definite în caietul de sarcini al investi?iei, cu urm?toarele preciz?ri: - celula GIS 400 kV pentru AT4, de fabrica?ie Toshiba, compatibil din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu cele din sta?ia existent (tip G1D); - celula GIS 400 kV pentru LEA 400 kV Teleajen, de fabrica?ie Toshiba, compatibil din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu cele din sta?ia existent (tip G1D); - set de bare capsulate monofazate tip GIS 400 kV de 4 m (corespunzator pasului celulei de rezerv neechipat dintre celula LEA 400 kV Domne?ti ?i celula LEA 400 kV Teleajen) prev?zut cu separatoarele de bare ?i c.l.p. (f?r dispozitive de ac?ionare) corespunz?tor celulei de rezerva C06, de fabrica?ie Toshiba, compatibile din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu celulele GIS 400 kV din sta?ia existent (tip G1D); - set de GIL 400 kV (tubulatur capsulat în SF6) pentru LEA 400kV Teleajen, de fabrica?ie Toshiba, compatibil din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu celulele GIS 400 kV din sta?ia existent (tip G1D); - celula GIS 220 kV pentru AT4, de fabrica?ie Toshiba, compatibil din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu celulele GIS 220 kV din sta?ia existent (tip G1B); - echipamentele secundare aferente sistemului de comand - control, de fabrica?ie Mitsubishi Electric Corporation, compatibile din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu cele din sta?ia existent?. Specificatiile tehnice au fost stabilite în conformitate cu art. 166 alin. (2) din Legea 99/2016, justificate de obiectul contractului. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in doua etape, astfel: - in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si - in a 11-a zi clalendaristica inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin. (3) din HG 394/2016.

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 149-366312

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 21/09/2020

Lire:

Date: 26/10/2020

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 21/09/2020

Lire:

Date: 26/10/2020

Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s î?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 21/03/2021

Lire:

Date: 26/04/2021

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
31682540 - Équipement de sous-station