Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Équipements de protection

2021/S 65-164626  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Roumanie-Bucarest: Équipements de protection 2021/S 065-164626 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sector 4 (Prim?ria Sectorului 4 Bucure?ti) Numéro national d'identification: RO 4316422 Adresse postale: Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, complex comercial Grand Arena, et. 1, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040532 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Iordana Hudisteanu Courriel: achizitiipublice@ps4.ro Téléphone: +40 213360360 Fax: +40 213360360 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia General de Eviden? a Persoanelor Sector 4 Numéro national d'identification: 29481212 Adresse postale: Str. Str?duin?ei nr. 1, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO România Code postal: 041776 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Daniela Silvia Hrynczuk Courriel: evidentapersoanes4@yahoo.com Téléphone: +40 214600509 Fax: +40 214600509 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia General de Asisten? Social ?i Protec?ia Copilului Sector 4 Numéro national d'identification: 17226151 Adresse postale: Str. Olteni?ei nr. 252-254, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO România Code postal: 041334 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Drago?-Vasile Pelmu Courriel: achizitii@dgaspc4.ro Téléphone: +40 372715100 Fax: +40 372713885 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dgaspc4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.dgaspc4.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia Mobilitate Urban Sector 4 Numéro national d'identification: 38872198 Adresse postale: Str. Metalurgiei nr. 12-18, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO România Code postal: 041833 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ioan Gaf Deac Courriel: dmu@ps4.ro Téléphone: +40 371536075 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia Pie?e ?i Gestionare Activit??i Comerciale Sector 4 Numéro national d'identification: 17090008 Adresse postale: Str. Giurgiului nr. 109A, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO România Code postal: 040658 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ioan Dociu Courriel: contactdap4@gmail.com Téléphone: +40 314370699 Fax: +40 314370698 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.daps4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.daps4.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia de Administrare a Unit??ilor de Înv???mânt Sector 4 Numéro national d'identification: 38248861 Adresse postale: Str. Metalurgiei nr. 12-18, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO România Code postal: 041833 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ana Maria Moc?ni? Courriel: office@daui.ro Téléphone: +40 786883180 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia General de Impozite ?i Taxe Locale Sector 4 Numéro national d'identification: 13839528 Adresse postale: Str. Sergent Ni?u Vasile nr. 50-54, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO România Code postal: 041546 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ioana Bucur Courriel: office@dgitl4.ro Téléphone: +40 214606166 Fax: +40 214606167 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dgitl4.ro Adresse du profil d'acheteur: http://www.dgitl4.ro
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrul European Cultural si de Tineret pentru UNESCO "Nicolae B?lcescu" Numéro national d'identification: 4266170 Adresse postale: Str. 11 Iunie nr. 41, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO România Code postal: 040171 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Alexandru Adrian Alexandrescu Courriel: ccnb4@yahoo.com Téléphone: +40 213364340 Fax: +40 213366375 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ps4.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
cord-cadru - echipamente ?i materiale individuale de protec?ie pentru prevenirea r?spândirii COVID-19 - m??ti ?i m?nu?i Numéro de référence: 4316422/2020/20
II.1.2) Code CPV principal 18143000 Équipements de protection
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Obiectul achizitiei este reprezentat de furnizarea de echipamente ?i materiale individuale de protec?ie pentru prevenirea r?spândirii COVID-19 - m??ti ?i m?nu?i. Urmare a situa?iei create la nivel na?ional de c?tre pandemia cu coronavirus, pentru prevenirea r?spândirii COVID-19 si în vederea asigur?rii protec?iei, personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 4, directiilor descentralizate subordonate Consiliului Local Sector 4, pe durata programului de lucru, precum ?i a elevilor din Sistemul National de Educatie din institutiile de invatamant situate pe raza sectorului 4, pe durata anului ?colar, se impune achizi?ia de produse care sa asigure protec?ia individuala si astfel limitarea posibilita?ilor de extindere a pandemiei, in timpul desf??ur?rii activit??ii. Numarul zilelor pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile. Termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 625 378.40 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
M??ti de protec?ie
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sectorul 4 al municipiului Bucuresti.
II.2.4) Description des prestations:
Autoritatea contractant a optat pentru încheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 24 de luni, având în vedere evolu?ia situa?iei epidemiologice pe teritoriul României ?i de evaluarea riscului de s?n?tate public pentru perioada imediat urm?toare, care indic o cre?tere masiv a num?rului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum si masurile dispuse in sarcina autoritatilor locale prin decrete si ordonante militare, in vederea limitarii infect?rii cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul cetatenilor, inclusiv pentru copii din Sistemul National de Educatie din institutiile de invatamant situate pe raza sectorului
   4.  Produsele vor fi livrate in sectorul 4 Bucuresti sau la sediile autoritatilor contractante asociate pentru organizarea prezentei proceduri de atribuire. Descrierea caracteristicilor produselor ce fac obiectul prezentei proceduri se regaseste la nivelul caietului de sarcini atasat anuntului de participare. Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce pot face obiectul acordului-cadru/contractului subsecvent: - acordul-cadru: min. 3 850 000 buc.-max. 15 400 000 buc.; - contractul subsecvent: min. 3 000 000 buc.-max. 9 600 000 buc. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 9 600 000 RON. Modificarea acordului-cadru/contractului subsecvent de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si ale prevederilor din cadrul instructiunilor ANAP.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta calitativ / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
M?nu?i de protec?ie
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 Équipements de protection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sectorul 4 al municipiului Bucuresti.
II.2.4) Description des prestations:
Autoritatea contractant a optat pentru încheierea unui acord-cadru pentru o perioada de 24 de luni, având în vedere evolu?ia situa?iei epidemiologice pe teritoriul României ?i de evaluarea riscului de s?n?tate public pentru perioada imediat urm?toare, care indic o cre?tere masiv a num?rului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum si masurile dispuse in sarcina autoritatilor locale prin decrete si ordonante militare, in vederea limitarii infect?rii cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul cetatenilor, inclusiv pentru copii din Sistemul National de Educatie din institutiile de invatamant situate pe raza sectorului
   4.  Produsele vor fi livrate in sectorul 4 Bucuresti sau la sediile autoritatilor contractante asociate pentru organizarea prezentei proceduri de atribuire. Descrierea caracteristicilor produselor ce fac obiectul prezentei proceduri se regaseste la nivelul caietului de sarcini atasat anuntului de participare. Estimari ale cantitatilor minime si maxime ce pot face obiectul acordului-cadru/contractului subsecvent: - acordul-cadru: min. 77 000 cutii-max. 308 000 cutii; - contractul subsecvent: min. 32 000 cutii-max. 64 000 cutii. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 3 840 000 RON. Modificarea acordului-cadru/contractului subsecvent de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 si ale prevederilor din cadrul instructiunilor ANAP.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta calitativ / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 097-231189
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 119
Lot nº: 1 Intitulé:
M??ti de protec?ie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 23 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 21 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 23
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Azera Trade S.R.L.
Numéro national d'identification: 23505002 Adresse postale: Str. Mihai Bravu nr. 62A, sector 2 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021328 Pays: Roumanie Courriel: office@azeratrade.ro Téléphone: +40 216242322 Fax: +40 216242322 Adresse internet: www.azeratrade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 84 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 6 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 118
Lot nº: 2 Intitulé:
M?nu?i de protec?ie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dolex COM Numéro national d'identification: RO 6670360 Adresse postale: Str. Timi nr. 24 Ville: Râmnicu Vâlcea Code NUTS: RO415 Vâlcea Code postal: 240275 Pays: Roumanie Courriel: dolexcomsrl@yahoo.com Téléphone: +40 745188846 Fax: +40 250748796
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 59 900.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 54 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 28
Lot nº: 1 Intitulé:
M??ti de protec?ie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 23 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 21 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 23
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Inedit Clean Total Numéro national d'identification: RO34397550 Adresse postale: Str. Independen?ei nr. 38 Ville: C??elu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077106 Pays: Roumanie Courriel: maria.rosu@ineditgrup.ro Téléphone: +40 214670292 Fax: +40 318163788 Adresse internet: www.ineditgrup.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 20 081.25 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 155.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 542
Lot nº: 1 Intitulé:
M??ti de protec?ie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 23 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 21 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 23
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Azera Trade S.R.L.
Numéro national d'identification: 23505002 Adresse postale: Str. Mihai Bravu nr. 62A, sector 2 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021328 Pays: Roumanie Courriel: office@azeratrade.ro Téléphone: +40 216242322 Fax: +40 216242322 Adresse internet: www.azeratrade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Inedit Clean Total Numéro national d'identification: RO34397550 Adresse postale: Str. Independen?ei nr. 38 Ville: C??elu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077106 Pays: Roumanie Courriel: maria.rosu@ineditgrup.ro Téléphone: +40 214670292 Fax: +40 318163788 Adresse internet: www.ineditgrup.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. Rovomatic Grup Construct S.R.L.
Numéro national d'identification: 26158013 Adresse postale: Str. Cri?ul Alb nr. 17, sector 4, localitate Bucure?ti, cod po?tal 040726 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040726 Pays: Roumanie Courriel: tanase.manciu@gmail.com Téléphone: +40 726171071 Adresse internet: www.rovomatic.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 46 200 000.00 RON Offre la plus basse: 25 872 000.00 RON / Offre la plus élevée: 34 650 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 585
Lot nº: 1 Intitulé:
M??ti de protec?ie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 23 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 21 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 23
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Inedit Clean Total Numéro national d'identification: RO34397550 Adresse postale: Str. Independen?ei nr. 38 Ville: C??elu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077106 Pays: Roumanie Courriel: maria.rosu@ineditgrup.ro Téléphone: +40 214670292 Fax: +40 318163788 Adresse internet: www.ineditgrup.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 46 200 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 25 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 512
Lot nº: 2 Intitulé:
M?nu?i de protec?ie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dolex COM Numéro national d'identification: RO 6670360 Adresse postale: Str. Bujorencii nr. 24 Ville: Râmnicu Vâlcea Code NUTS: RO415 Vâlcea Code postal: 240275 Pays: Roumanie Courriel: dolexcomsrl@yahoo.com Téléphone: +40 745188846 Fax: +40 250748796 Adresse internet: https://www.listafirme.ro/dolex-com-srl-6670360/
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: General Medicals Active S.R.L.
Numéro national d'identification: RO18604735 Adresse postale: Str. Jano Arany nr. 4 Ville: Târgu Mure Code NUTS: RO125 Mure Code postal: 540044 Pays: Roumanie Courriel: office@generalmedicalsactive.ro Téléphone: +40 745325095 Fax: +02 65250670 Adresse internet: www.generalmedicalsactive.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 18 480 000.00 RON Offre la plus basse: 18 449 200.00 RON / Offre la plus élevée: 18 480 000.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 52736
Lot nº: 1 Intitulé:
M??ti de protec?ie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 23 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 21 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 23
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Inedit Clean Total Numéro national d'identification: RO34397550 Adresse postale: Str. Independen?ei nr. 38 Ville: C??elu Code NUTS: RO322 Ilfov Code postal: 077106 Pays: Roumanie Courriel: maria.rosu@ineditgrup.ro Téléphone: +40 214670292 Fax: +40 318163788 Adresse internet: www.ineditgrup.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 46 200 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 1 Intitulé:
M??ti de protec?ie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 23 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 21 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 23
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Azera Trade S.R.L.
Numéro national d'identification: 23505002 Adresse postale: Str. Mihai Bravu nr. 62A, sector 2 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021328 Pays: Roumanie Courriel: office@azeratrade.ro Téléphone: +40 216242322 Fax: +40 216242322 Adresse internet: www.azeratrade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 46 200 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 580.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 19
Lot nº: 1 Intitulé:
M??ti de protec?ie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 23 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 21 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 23
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Azera Trade S.R.L.
Numéro national d'identification: 23505002 Adresse postale: Str. Mihai Bravu nr. 62A, sector 2 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 021328 Pays: Roumanie Courriel: office@azeratrade.ro Téléphone: +40 216242322 Fax: +40 216242322 Adresse internet: www.azeratrade.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 168 100.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 112 018.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 15
Lot nº: 2 Intitulé:
M?nu?i de protec?ie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
21/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Dolex COM Numéro national d'identification: RO 6670360 Adresse postale: Str. Timi nr. 24 Ville: Râmnicu Vâlcea Code NUTS: RO415 Vâlcea Code postal: 240275 Pays: Roumanie Courriel: dolexcomsrl@yahoo.com Téléphone: +40 745188846 Fax: +40 250748796
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 433 620.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 424 224.90 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
18143000 - Équipements de protection