Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 29/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Étude de faisabilité

2021/S 37-093625  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Roumanie-Bucarest: Étude de faisabilité 2021/S 037-093625 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania Na?ional de C?i Ferate "CFR" S.A.
Numéro national d'identification: RO 11054529 Adresse postale: Str. Dinicu Golescu nr. 38 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Mircea Linca Courriel: alin.munteanu@cfr.ro Téléphone: +40 372843233 Fax: +40 3158549 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cfr.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113785 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Studiu de fezabilitate ?i proiect tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferat Apahida-Suceava, subsec?iunea 3: Pojorâta-Suceava" Numéro de référence:
   1. D/2/194/15.02.2021
II.1.2) Code CPV principal 79314000 Étude de faisabilité
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis în SEAP (http://www.e-licitatie.ro/pub). Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri/ informa?ii suplimentare în leg?tur cu documenta?ia de atribuire cu 22 zile înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractant va raspunde în mod clar ?i complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractant nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita. Serviciile aferente obiectivului de investi?ii,,Modernizarea liniei de cale ferat Apahida - Suceava, Subsec?iunea 3: Pojorâta - Suceava" constau în elaborarea studiului de fezabilitate ?i a proiectului tehnic în conformitate cu legisla?ia ?i reglement?rile tehnice în vigoare. Obiectivul contractului de prestari servicii este de a asigura Beneficiarului solu?ia optima pentru executarea lucr?rilor de modernizare a liniei de cale ferata Pojorâta - Suceava, atât din punct de vedere tehnic, opera?ional, cât ?i economic si financiar, precum si al impactului asupra mediului si al schimbarilor climatice. Contractantul va îndeplini, în cadrul contractului de prest?ri servicii sectorial, urm?toarele obiective specifice: - elaborarea Studiului de Fezabilitate în conformitate cu Anexa 4 la H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare ?i con?inutul-cadru al documenta?iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi?ii finan?ate din fonduri publice), cu scopul de a determina solu?ia optim de investi?ii pentru modernizarea parametrilor tehnici ai infrastructurii feroviare existente, - elaborarea documenta?iei aferente Proiectului Tehnic în conformitate cu Anexele nr. 9 ?i 10 la H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare ?i con?inutul-cadru al documenta?iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi?ii finan?ate din fonduri publice, - elaborarea documenta?iei necesare necesare în vederea promov?rii Hot?rârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici si respectiv pentru emiterea Hot?rârii de Guvern privind exproprierea imobilelor necesare lucr?rii de utilitate public?, - elaborarea documenta?iei pentru finalizarea procedurii de expropriere, - elaborarea documenta?iei tehnice necesar întocmirii documenta?iilor de licita?ie pentru achizi?ia execu?iei lucr?rilor, respectiv a serviciilor de consultan??/supervizare lucr?ri. Studiul de Fezabilitate ?i Proiectul tehnic se vor realiza în conformitate cu legile, reglement?rile, directivele, standardele, instruc?iile specifice ?i metodele aprobate aflate în vigoare la momentul prest?rii serviciilor contractuale, cu respectarea conformit??ii standardelor impuse pentru Coridoarele Europene TEN-T ?i asigurarea specifica?iilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul României. Valoarea estimat pentru achizi?ionarea serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic este 42.740.987,93 RON, f?r TVA, la care se adaug TVA în valoare de
   8. 120.787,71 RON, rezultând o valoarea total estimat de 50.861.775,64 RON. Durata contractului este de 23 luni. Durata de prestare a serviciilor este de 23 luni de la data de începere a prest?rii serviciilor, care include perioada necesara activit??ilor de verificare ?i aprobare a documentelor/livrabilelor de c?tre Entitatea Contractant?, inclusiv emiterea de c?tre Entitatea Contractant a Certificatului de Finalizare a obliga?iilor prev?zute în Contract. În situa?ia în care prestarea serviciilor nu se încadreaz în planul de lucru pentru activit??ile/serviciile soliciate în caietul de sarcini, durata contractului sectorial de prest?ri servicii poate fi prelungit peste perioada men?ionat conform clauzelor contractuale si legislatiei in vigoare. Aceast prelungire a duratei contractului se poate f... detalii pe www.e-licitatie.ro http://www.e-licitatie.ro/pub www.e-licitatie.ro
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 42 740 987.93 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322500 Services de conception technique pour installations de transport
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO ROMANIA Lieu principal d'exécution:
Romania
II.2.4) Description des prestations:
La nivelul Entit??ii Contractante, pentru proiectul în leg?tur cu care se solicit achizi?ionarea serviciilor de elaborare a Studiului de Fezabilitate ?i a Proiectului Tehnic, respectiv Modernizarea liniei de cale ferat Apahida - Suceava, Subsec?iunea 3: Pojorâta - Suceava", s-a efectuat o analiz tehnic ?i opera?ional a situa?iei actuale a infrastructurii feroviare aferente subsec?iunii 3: Pojorâta (Cap Y km. 77+680) - Suceava (Cap X km 443+995, în lungime de aproximativ 85 km. Din analiza tehnic a rezultat necesitatea proiect?rii lucr?rilor de modernizare pentru toate specialit??ile solicitate în Caietul de Sarcini. Contractantul va preg?ti documenta?ia tehnic aferent pentru: - lucr?ri de modernizare a liniei de cale ferat (suprastructur CF, terasamente, consolid?ri ?i ap?r?ri de maluri etc.), - lucr?ri de construc?ii civile cu destina?ie feroviar în sta?iile ?i punctele de oprire (cl?diri, peroane, copertine, rampe, pasarele ?i pasaje pietonale etc.), - lucr?ri de art (poduri, pode?e, pasaje, etc.), - lucr?ri la instala?iile feroviare (semnalizare, ERTMS/ETCS, GSM-R, CE, BLAI, energo- alimentare, linie de contact etc.), - punerea în func?iune a construc?iilor, - alte tipuri de lucr?ri. Caracteristicile actuale ale liniei de cale ferat Pojorâta - Suceava Ansamblul de elemente din care este alc?tuit calea ferat (?in?, traverse, prinderi, stratul de reparti?ie ?i prisma c?ii) prezint st?ri de uzur ?i degradare. Cl?dirile de c?l?tori ?i de exploatare, precum ?i peroanele ?i copertinele necesit lucr?ri de repara?ii ?i modernizare. Instala?iile prezint o stare avansat de uzur fizic ?i moral?, înregistrându-se dificult??i în activitatea de mentenan? din cauza diminu?rii sau epuiz?rii stocurilor de piese de schimb pentru unele repere tehnice. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor, const în modernizarea infrastructurii de cale ferat de pe Subsec?iunea 3: Pojorâta - Suceava în vederea facilit?rii integr?rii unui transport durabil între regiunea de Centru ?i Nord-Est a României, contribuind astfel la dezvoltarea socio-economic a zonelor traversate, îmbun?t??irea competitivit??ii economice a României ?i crearea condi?iilor pentru cre?terea volumului de m?rfuri ?i a num?rului de pasageri pe re?eaua TEN-T central?. Obiectivele specifice la care contribuie realizarea serviciilor sunt urm?toarele: - cre?terea vitezei de deplasare atât pe subsec?iunea analizat?, cât ?i pe întreaga sec?iune Apahida - Suceava, - reducerea timpului de c?l?torie atât pe subsec?iunea analizat?, cât ?i pe întreaga sec?iune Apahida - Suceava, - îmbun?t??irea condi?iilor de c?l?torie ?i de siguran? a circula?iei, gestionând în acela?i timp impactul asupra mediului, în conformitate cu standardele europene - cre?terea volumului de m?rfuri transporte la nivel intern ?i interna?ional - cre?terea num?rului de c?l?tori, inclusiv cre?terea num?rului de turi?ti. Durata contractului este de 23 luni.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Denumire subfactor de evaluare:
   2. 1. Demonstrarea unei abord?ri ?i a unei metodologii corespunz?toare pentru realizarea activit??ilor ?i ob?inerea rezultatelor în cadrul Contractului Metodologia de acordare a punctajului pentru acest factor este detaliata in Anexa la Instructiuni pentru ofertanti (Fisa de date) - punctaj maxim 36 puncte Denumire subfactor de evaluare:2.2. Experien?a profesional a personalului desemnat pentru executarea contractului (exper?i cheie propu?i) pentru realizarea activit??ilor în cadrul Contractului - punctaj maxim 24 puncte / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 23 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Sursa de Finantare este asigurat din Fonduri alocate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF) astfel: a) finan?are extern nerambursabil (85 %) acordat CNCF CFR-SA conform Acordului de Finan?are nr. INEA/CEF/TRAN/M2019/2091973/22.10.2020; b) finan?are na?ional (15%+TVA) alocat de la Bugetul de Stat.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a nr.1 Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Ter?ul sus?in?tor trebuie s demonstreze c nu se încadreaz în prevederile la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016. Declara?ia DUAE se completeaz online direct în SEAP în sec?iunea dedicat procedurii, pe formularul DUAE deja configurat de entitatea contractant?, urmând ca documentele justificative s fie solicitate de c?tre Entitatea Contractant ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. - Va completa în DUAE: - sec?iunea Partea III "Motive de excludere" - - pct. A "Motive referitoare la condamn?ri penale" (art. 177 din legea 99/2016) - - pct. B "Motive legate de plata impozitelor sau a contribu?iilor la asigur?rile sociale" (art. 178 din legea 99/2016) - - pct. C. "Motive legate de insolven??, conflicte de interese sau abateri profesionale". (art. 180 din legea 99/2016) - Documente suport DUAE: - - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) a unit??ii administrativ teritoriale pe raza c?reia societatea are sediul social, din care s reias c ofertantul nu are datorii restante scadente la plata la momentul prezent?rii, - - cazier judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv, - - dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizi?iile publice, - - orice document considerat edificator, în ?ara de origine sau în ?ara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autorit??i competente din ?ara respectiv?, dup caz. În cazul unui grup de operatori economici care î?i depun ofert comun?, fiecare membru al grupului are obliga?ia de a depune aceast declara?ie (fiecare membru al asociatiei cât ?i fiecare subcontractant propus ?i/sau ter sus?in?tor). În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator, nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractant are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac în ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Nota: Nedepunerea DUAE odat cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor/ subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. Nedepunerea odat cu DUAE, a angajamentului ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dup caz, constituie temei pentru solicitarea de clarific?ri pentru eventualele inadverten?e de form ale informa?iilor cuprinse în sec?iunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului/ofertantului asociat, cât ?i ale subcontractantului/ter?ului sus?in?tor, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desf??urarea corespunz?toare a procedurii de atribuire. Cerin?a nr.2 Informatii privind neîncadrarea în prevederile art.73 din Legea 99/2016 Persoanele cu func?ii de decizie din cadrul entit??ii contractante în ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire: POPA GABRIEL Membru C.A. FERENCZ ?TEFANIA GABRIELLA Membru C.A. GÎRL LAURA-DIANA Membru C.A. ILEA GEORGE-BOGDAN Membru C.A. MOCANU MIHAELA Membru C.A. PINTEA IOAN -Director General BAICU SORINA- Director Financiar (CFO) SCURTU VIOREL- Director General Adjunct Exploatare ION STOICHESCU - Director - Direc?ia Preg?tire Proiecte cu Finan?are Extern?/ (in prezent Director SRCF Timisoara) MONICA MARIA MIH?ILEANU -Director General Adjunct Proiecte cu Finan?are Extern STROE ION CLAUDIU -Director - Direc?ia Juridic ?i Resurse Umane BLEOTU IULIAN -Director - Directia Operatiuni Financiare Proiecte cu Finan?are Extern CRETU CORNELIU -Director - Direc?ia Opera?iuni Financiare MARIN FLORINA - ?ef Serviciu - Direc?ia Operatiuni Financiare Proiecte cu Finan?are Extern DEDU EUGEN- Director - Direc?ia Management Executie Proiecte cu Finantare Extern BADEA MANUELA-?ef Serviciu - Direc?ia Preg?tire Proiecte cu Finan?are Extern DRAGOMIRESCU ADRIAN -?ef Serviciu - Direc?ia Preg?tire Proiecte cu Finan?are Extern GHICIU FLORIN VASILE- Inginer I- Direc?ia Preg?tire Proiecte cu Finan?are Extern STAICU IULIA- ?ef Serviciu - Serviciul Achizi?ii Sectoriale ?i Contracte cu Finan?are Extern FIERARU DOINI?A- ?ef Birou -Serviciul ASCFE BALA SIMONA LAVINIA ?ef Birou -Serviciul ASCFE ILIE MARIANA- ?ef Proiect- Serviciul ASCFE ARHIRE M?D?LINA- ?ef Proiect -Serviciul ASCFE KISS MARIANA -?ef Proiect- Serviciul ASCFE ST?NESCU BOGDAN IULIAN -?ef Proiect -Serviciul ASCFE LINC MIRCEA -?ef Proiect -Serviciul ASCFE CONSTANTIN DOINA-?ef proiect -Serviciul ASCFE MEDELE CECILIA MARCELA- ?ef proiect -Serviciul ASCFE MELINTE IONU -?ef Serviciu -Direc?ia Juridic ?i Resurse Umane GREAB VIORICA -?ef Serviciu -Direc?ia Juridic ?i Resurse Umane PREDA GEORGIANA- Consilier juridic specialist- Direc?ia Juridic ?i Resurse Umane BUHOLT MARIANA -?ef Proiect - Direc?ia Juridic ?i Resurse Umane M?RUNTU VIOLETA -Consilier juridic - Direc?ia Juridic ?i Resurse Umane MIHAI CRENGU?A MIHAELA- Consilier juridic - Direc?ia Juridic ?i Resurse Umane BALACI ELENA -Consilier juridic - Direc?ia Juridic ?i Resurse Umane GHEORGHE MIRELA -?ef Proiect - Direc?ia Opera?iuni Financiare ?INCAI FLORIN DANIEL- ?ef Proiect - Direc?ia Opera?iuni Financiare Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii Declara?ia DUAE se completeaz online direct in SEAP in sectiunea dedicata procedurii, pe formularul DUAE deja configurat de entitatea contractant?, urmând ca documentele justificative s fie solicitate de c?tre Entitatea Contractant ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar dup aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor admisibile, anterior atribuirii contractului. Se va completa în acest sens DUAE de c?tre fiecare ofertant / ofertant asociat/ ter sus?in?tor/subcontractant în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016. Motivele de excludere sunt identificate în Partea III, Sec?iunea C din Partea DUAE În cazul unui grup de operatori economici care i?i depun ofert comun?, fiecare membru al grupului are obliga?ia de a depune aceasta declara?ie (fiecare membru al asocia?iei cât ?i fiecare subcontractant propus ?i/sau ter sus?in?tor). Note:
   1. Documentele emise în alt limb decât limba român trebuie s fie înso?ite de traduceri autorizate în limba român
   2. În cazul în care exist incertitudini în ceea ce prive?te situa?ia personal a respectivilor candida?i/ofertan?i, entitatea contractant are dreptul de a solicita în mod direct informa?ii de la autorit??ile competente care emit documente de natura celor prev?zute.
   3.  De asemenea se vor depune declara?ii în conformitate cu art.73 din Legea nr.99/2016 de c?tre fiecare ofertant / ofertant asociat/ ter sus?in?tor/subcontractant (Formular 7 din Sec?iunea Formulare), odat cu depunerea DUAE. III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale Operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie sectorial?. Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii. Declara?ia DUAE se completeaz online direct în SEAP în sec?iunea dedicat procedurii, pe formularul DUAE deja configurat de entitatea contractant?, urmând ca documentele justificative s fie solicitate de c?tre Entitatea Contractant ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - sec?iunea "Criteriile de selec?ie" - pct. A "Capacitatea de a corespunde cerin?elor". Documente suport DUAE: - Certificatul constatator emis de ONRC de pe lâng Tribunalul Municipiului Bucure?ti/ Teritorial în integralitate, din care s rezulte ca activitatea principal?/ secundar pe care o desfa?oar conform codific?rii CAEN corespunde obiectului contractului, sau document edificator. Informa?iile cuprinse în Certificatul constatator trebuie s fie reale/actuale la data prezent?rii. În cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator. De asemenea, în Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lâng Tribunalul Teritorial trebuie s se reg?seasc ?i urmatoarele informa?ii: datele de identificare ale operatorului economic, ac?ionarii/ asocia?ii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administra?ie, membrii Consiliului de Supraveg... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractare Se precizeaza partea/p?r?ile din contract pe care operatorul economic inten?ioneaz s o/le subcontracteze, dac este cazul. Potrivit art.185 alin (4) din Legea nr 99/2016 se va lua în considerare capacitatea tehnic ?i profesional a subcontractan?ilor propu?i pentru partea lor de implicare în contractul ce urmeaz s fie îndeplinit, dac sunt prezentate documente relevante în acest sens. În cazul în care este identificat o situa?ie de excludere, cu aplicarea în mod corespunz?tor a dispozi?iilor art.184 din Legea nr.99/2016, Entitatea Contractant solicit ofertantului o singur dat s înlocuiasc un subcontractant în legatur cu care a rezultat, în urma verific?rii, ce se afl în aceast situa?ie. Potrivit art.68 alin (1) din Legea nr.99/2016 se vor indica partea/p?r?ile din contract care urmeaz s fie subcontractate. Ofertan?ii trebuie s declare to?i subcontractan?ii ?i toate datele de recunoa?tere a subcontractan?ilor. În cazul în care un ofertant subcontracteaz o parte/ p?r?i din contract ?i este declarat câstig?tor al procedurii de atribuire, va depune înainte de încheierea contractului cu Entitatea Contractant?, contractul încheiat între ofertant ?i subcontractant, care se constituie anex la contractul de achizi?ie sectoriala. Înlocuirea sau introducerea unui subcontractant dup încheierea contractului, se poate face numai cu acordul Entit??ii Contractante. Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Cerin?a 1 Ofertantul trebuie sa faca dovada c a prestat si a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani (perioad ce se calculeaz de la data limit de depunere a ofertelor), servicii de elaborare studii de fezabilitate în domeniul de cale ferat?, cel putin pentru specialit??ile suprastructura c.f., terasamente cf, lucrari de arta - cale ferata (poduri/podete), instala?ii de semnalizare c.f. (Centralizare electronica si ETCS nivel 2), telecomunica?ii c.f. (inclusiv GSM-R), energoalimentare c.f.(inclusiv SCADA), linie de contact c.f. în valoare cumulat de minimum 12.000.000 RON f?r T.V.A. Not?: Domeniile c.f. se refer la calea ferata ?i nu cuprind domeniile metrou ?i tramvai.
   1.  Prin sintagma servicii duse la bun sfâr?it se în?elege (conf art. 9 alin. (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017): a) Servicii recep?ionate par?ial, cu condi?ia ca specificul contractului/activit??ilor ce reprezint experien? similar s permita elaborarea unui livrabil care s poat fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) Servicii recep?ionate la sfâr?itul prest?rii; sfâr?itul prest?rii nu presupune expirarea perioadei de garan?ie, respectiv a perioadei de notificare a defectelor în cadrul contractelor.
   2.  Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei este cursul mediu anual in lei/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv. Daca, ulterior ini?ierii procedurii entitatea contractant va decala data limit de depunere a ofertelor, limita inferioar a perioadei de 5 ani se extinde cu perioada de timp aferent decal?rii, urmând a fi considerat îndeplinit cerin?a pentru to?i operatorii care au prezentat dovada prestarii serviciilor in cadrul contractului/lor de experien? similar în intervalul de timp nou rezultat. Cerin?a 2 Ofertantul trebuie sa faca dovada c a prestat si a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani (perioada ce se calculeaza de la data limita de depunere a ofertelor), servicii de elaborare proiecte tehnice în domeniul de cale ferat?, cel putin pentru specialit??ile suprastructura c.f., terasamente cf, lucrari de arta - cale ferata (poduri/podete), instala?ii de semnalizare c.f. (Centralizare electronica si ETCS nivel 2), telecomunica?ii c.f. (inclusiv GSM-R), energoalimentare c.f.(inclusiv SCADA), linie de contact c.f. in valoare cumulat de minimum
   9. 000.000 RON f?r T.V.A. Nota: Domeniile c.f. se refera la calea ferata si nu cuprind domeniile metrou si tramvai.
   1.  Prin sintagma servicii duse la bun sfâr?it se în?elege (conf art. 9 alin. (3) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017): a) Servicii recep?ionate par?ial, cu condi?ia ca specificul contractului/activit??ilor ce reprezint experien? similar s permita elaborarea unui livrabil care s poat fi utilizat de beneficiar ca rezultat independent; b) Servicii recep?ionate la sfâr?itul prest?rii; sfâr?itul prest?rii nu presupune expirarea perioadei de garan?ie, respectiv a perioadei de notificare a defectelor în cadrul contractelor.
   2.  Pentru contractele a caror valoare este exprimata in alta valuta decat in lei, cursul de referinta care va fi avut in vedere pentru calculul echivalentei est... Diplome de studii si calificari profesionale Cerin?a - Autoriza?ii/Agremente AFER În conformitate cu prevederilor Ordinului MT nr. 290/2000 cu complet?rile ?i modific?rile ulterioare, privind admiterea tehnic a produselor ?i/sau serviciilor destinate utiliz?rii în activit??ile de construire, modernizare, între?inere ?i de reparare a infrastructurii feroviare ?i a materialului rulant, pentru transportul feroviar, pentru servicii de proiectare, operatorii economici vor prezenta autoriza?ii/ agremente AFER valabile la momentul prezent?rii. Operatorii economici str?ini care nu de?in autoriza?ii/ agremente AFER, vor prezenta documente echivalente eliberate de autorit??ile relevante din ??rile de origine valabile la momentul prezentarii (documentele vor fi traduse de un traduc?tor autorizat). Entitatea Contractant (Comisia de evaluare) va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire, prezentarea autoriza?iei/ agrementului AFER. Se recomand consultarea site-ului www.afer.ro. În cazul asocierilor, cerin?a trebuie îndeplinit de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaz?. Ofertantii care detin autorizatii/agremente AFER a caror valabilitate expira înainte de încetarea contractului vor depune un angajament ferm ce va stipula ca în cazul în care va fi declarat câstigator va obtine prelungirea valabilitatii acestora pe toata durata contractului. Informatiile cuprinse in autorizatiile/ agrementele AFER pentru servicii de proiectare in domeniul infrastructurii feroviare - cu exceptia metroului si tramvaiului, sa fie actualizate la data prezentarii acestor autorizatii. Nota:
   1.  Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
   2.  In cazul asocierii mai multor operatori economici care participa în comun la procedura de atribuire, cerintele privind capacitatea tehnica si profesionala se considera îndeplinite daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele documente si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva (art. 58, alin. (1) din HG 394/2016).
   3.  În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participa în comun la procedura de atribuire subcontracteaza o parte din contractul sectorial care urmeaza sa fie atribuit, in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, cerinta referitoare la prezentarea unor autorizatii specifice se considera indeplinita daca subcontractantul nominalizat detine autorizatia solicitata prin documentatia de atribuire, cu conditia ca acesta sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia respectiva (art. 58, alin. (2) din HG 394/2016).
   4.  Operatorul economic are dreptul s invoce sus?inerea unui ter în ceea ce prive?te îndeplinirea criteriilor referitoare la calific?rile educa?ionale ?i profesionale, doar dac ter?ul va desf??ura efectiv lucr?rile sau serviciile în leg?tur cu care sunt necesare respectivele calific?ri (art.196, alin.(2) din Legea nr.99/2016). Se recomanda consultarea site-ului www.afer.ro. www.afer.ro www.afer.ro Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Declara?ia DUAE se completeaz online direct in SEAP in sectiunea dedicata procedurii, pe formularul DUAE deja configurat de entitatea contractanta. Se va solicita tuturor ofertan?ilor, ca odat cu completarea DUAE s prezinte acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaz cele asumate în acorduri vor fi solicitate de c?tre Entitatea Contractant?, ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar la finalizarea evalu?rii ofertelor. Se va preciza partea/p?r?ile din contract pe care operatorul economic inten?ioneaz s o/le subcontracteze, cu indicarea procentului de subcontractare sau a valorii subcontractate Pt. Cerinta1 si Cerinta 2 Ofert./Ofert. asociat / Tertul sust. va completa in DUAE la sectiunea "Criterii de selectie " pct. C "Cap. teh. si prof." in mod explicit pt. fiecare contr. prezentat cel putin urmatoarele inf. necesare pt. indeplinirea cerintei: denum. contr., beneficiarul, denum./tipul serv. prestate, specialitatea, valoarea si perioada de prest. a serv., nr. doc. justificativ Ofert.clasat pe primul loc, dupa apl. crt.de atrib.a ofert. admisibile, anterior atrib. contr. va prezenta la solic. Entit.Contr. doc. justif. care atesta indepl. cerintei, si anume: Copii ale partilor relevante ale contr./ Certif. de buna ex./doc./certif. constatatoare emise de autoritatile contr.si/sau certif.de buna executie/recomandari sau orice inscrisur semnate de beneficiarul contr./Proiectantul Gen. (in cazul in care ofertantul/ tertul sust. a fost subcontr.), care sa confirme prest.a serv.pt. fiecare contr. mentionat in DUAE, in conformitate cu art.192 alin. b) din Lg nr.99/2016, din care sa reiasa toate elem. necesare pt. confirmarea indeplinirii cerintei. În conformitate cu Lg nr.99/2016, art. 196, în cazul în care ofertantul î?i demonstreaz cap. tehnic ?i profesional invocând ?i sus?inerea unui ter?/ unor ter?i, acesta are obliga?ia de a prezenta doc. din care sa rez. modul de indepl. al angaj. de sustinere. In cazul in care beneficiaza de sustinerea unui tert, ofertantul va prezenta: Angajam. ferm privind sustinerea capacitatii teh. acordata de tertul sust., Angaj. ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile lg. Doc. transmise ofertantului de catre tertul/tertii sust./sust. din care sa rez. modul ef. prin care tertul/tertii sust./sust. va/vor asigura indeplinirea propriului angaj.de sust. care se constituie in anexe la angaj.ferm. Doc. prez. trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/th./ finan./ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care of. intampina dificultati pe parcursul derularii contr.sau se va afla in imposibilitatea derularii contr. tipul acestor doc. fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sust. prin angaj. ferm. Tertul sust. va dovedi prin doc. prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste doc. vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angaj. ferm si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Se vor depune odat cu DUAE urm?toarele doc.: angaj. ferm al ter?ului sus?in?tor si doc. din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sust./sust.i va/vor asigura indeplinirea propriului angaj. acordul de subcontr. ?i/sau acordul de asociere, dup caz. Nota:
   1.  Daca un grup de op.econom. depun o oferta comuna, cerinta se dem. prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofert.asociat va completa DUAE - "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Cap.teh. si prof.". Acordul de asociere se va posta in SEAP odata cu DUAE. Nedepunerea acordului de asociere odata cu DUAE constituie temei pt.solic. de clarif. pt. eventuale inadvertente de forma ale inf.lor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale ofertantului asociat, acest lucru fiind necesar pt. a asigura desfasurarea corespunzatoare a proced... Declara?ia DUAE se completeaz online direct in SEAP in sectiunea dedicata procedurii, pe formularul DUAE deja configurat de entitatea contractanta, urmand ca documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea Entit??ii Contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar la finalizarea evalu?rii ofertelor. Documentele suport DUAE sunt: Autoriza?iile/ agrementele AFER pentru: - Servicii de proiectare în domeniul infrastructurii feroviare Recomandam consultarea site-ului www.afer.ro, http://www.afer.ro/documents/Lista_clase_ editia_%202-2008.pdf. www.afer.ro http://www.afer.ro/documents/Lista_clase
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Valoarea garant.de particip.este 100.000 RON va fi constituita in lei si va avea o perioada minima de valab. de 7 luni de la termenul limita de depunere a of. va fi constituita prin: virament bancar sau instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau un alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Instr. de garantare se transmite în SEAP împreun cu oferta ?i celelalte doc. ale acesteia, cel mai târziu la data ?i ora-limit de depunere a ofertelor ?i trebuie s prevad c plata garan?iei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In cazul unui instrument de garantare emis de catre o societate de asigurari, se va prezenta si POLITA DE ASIGURARE/ CONTRACTUL DE ASIGURARE insotita de DOVADA PLATII INTEGRALE a primei de asig. doc. care vor fi incarcate in SEAP impreuna cu garant. de particip. si cu oferta, cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a doc.Cont GP: Beneficiar: CNCF CFR SA, CUI: RO11054529 Cont IBAN: RO73WBAN009948500013RO02, BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., AGENTIA BUCURESTI MIHALACHE.Garant. de particip. este irevocabila. In cazul dep. de oferte in cadrul unei as. de op.ec. garantia de particip. trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici In cazul constit. garant. de particip.sub forma de virament bancar sau instr.de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau un alt stat sau de o soc. de asigurari, in cd.legii, se va transmite in SEAP, in format electronic, semnata cu semnatura electronica, pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, Formular 2 din sectiunea formulare. Restituirea garantiei se realizeaza potrivit art.44 din HG nr.394/2016, în baza cer... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016 Orice operator economic are dreptul de a participa la procedur în comun cu al?i operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporar?, în conformitate cu art. 66 din Legea nr.99/2016. Modalitatea de îndeplinire ?i aplicabilitatea în cadrul procedurii. Declara?ia DUAE se completeaz online direct in SEAP in sectiunea dedicata procedurii, pe formularul DUAE deja configurat de entitatea contractanta. Se solicit tuturor ofertan?ilor ca odat cu completarea DUAE sa prezinte ?i acordul de asociere. Documentele justificative care probeaz cele asumate în acorduri vor fi solicitate de c?tre Entitatea Contractant?, ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar la finalizarea evalu?rii ofertelor. Orice operator economic are dreptul de a participa la procedur în comun cu al?i operatori economici, inclusiv în forme de asociere temporara, in conformitate cu art. 66 din Legea nr.99/2016.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 29/03/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 29/10/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 29/03/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.
   2.  Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana.
   3.  Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul http
:
//www.e-licitatie.ro/pub.
   4.  Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea "Solicitari de clarificare/ Intrebari/ Comunicari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.
   5.  Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de " Solicitari de clarificare/ Intrebari/ Comunicari" a anuntului de participare publicat pe site-ul: http://www.e-licitatie.ro/pub.
   6.  Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea "Solicitari de clarificare/ Intrebari/ Comunicari". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea "Solicitari de clarificare/ Intrebari/ Comunicari"), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/ fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
   7.  Declaratia DUAE se completeaza direct in SEAP, iar depunerea acesteia odata cu oferta este obligatorie, in caz contrar, oferta va fi respinsa ca inacceptabila in conformitate cu art. 143, alin.(2), lit.b) din HG nr. 394/2016.
   8.  În cazul în care dou sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare, în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, entitatea contractant va solicita noi propuneri financiare ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat cea cu propunerea financiar cea mai mic?. Pentru prezentarea unei noi propuneri financiare, entitatea contractanta va solicita reofertare prin intermediul platformei SEAP.
   9.  Modific?rile aduse Contractului f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, aferente op?iunilor de revizuire cuprinse în clauzele contractuale se fac prin Act Aditional cu respectarea legisla?iei în vigoare. P?r?ile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, în condi?iile prevazute la art. 235 - 243 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare, precum ?i prevederile Art. 158 din HG nr. 394/2016. 10. In cazul in care oferta desemnata castigatoare este o asociere, inainte de incheierea contractului se va prezenta acordul de asociere in forma autentificata. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal CNCF "CFR" - SA colecteaz ?i prelucreaz date cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date. Prin acest document, C.N.C.F. "CFR" - S.A. informeaz persoanele vizate, ale c?ror date sunt colectate, cu privire la modul în care sunt utilizate aceste date ?i, în acela?i timp, informeaz persoanele vizate despre drepturile care li se cuvin. Entitatea contractant informeaz în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal de urm?toarele: Prin semnarea contractului se consider c toate persoanele fizice nominalizate în ofert?/ documentele ce înso?esc oferta respectiv au fost informate de C.N.C.F. "CFR" - S.A. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i sunt de acord în condi?iile men?ionate mai jos: Scopul ?i destinatarii prelucr?rii datelor cu caracter personal sunt cele reglementate de Legea nr.99/2016 privind achiz... detalii pe www.e-licitatie.ro http://www.e-licitatie.ro/pub http://www.e-licitatie.ro/pub www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a c?ilor de atac sunt cele prev?zute în Legea nr. 101/2016. Conform prevederilor Legii 101/2016, orice persoan care consider c a fost v?t?mat de o eroare sau de o neregul printr-un act al entitatii contractante, care încalc legile privind achizi?iile sectoriale, poate depune o plângere în termen de 10 zile începând cu ziua urm?toare lu?rii la cuno?tin? despre actul entitatii contractante considerat nelegal.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: CNCF "CFR" S.A. - Direc?ia juridic ?i resurse umane Adresse postale: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Ville: Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Courriel: OfficeCFR@cfr.ro Téléphone: +40 213192526 Fax: +40 213192525 Adresse internet: www.cfr.ro/CFR_new/infrastructura
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport 
79314000 - Étude de faisabilité