Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 29/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Études de faisabilité, service de conseil, analyse

2020/S 124-304973  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Bucarest: Études de faisabilité, service de conseil, analyse 2020/S 124-304973 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Societatea Na?ional Nuclearelectrica S.A.
Numéro national d'identification: 10874881 Adresse postale: Str. Polon nr. 65 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010494 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Departament achizi?ii - Ramona Tosa; Direc?ia retehnologizare - Rodica Boboc Courriel: cnicolescu@nuclearelectrica.ro Téléphone: +40 212031333/+40 212038234 Fax: +40 212031315 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nuclearelectrica.ro/ Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro http://www.nuclearelectrica.ro/ www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098204 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Elaborarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de retehnologizare a Unit??ii 1 a CNE Cernavod Numéro de référence: 10874881/2020/0641.02
II.1.2) Code CPV principal 71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Achizitia are ca scop realizarea de servicii de elaborare - in doua etape - a unei analize financiare (etapa 1) si a unui studiu de fezabilitate (etapa a 2-a) pentru proiectul de retehnologizare a Unitatii 1 a CNE Cernavoda. Clarificarile sau informatiile suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 16 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Raspunsurile entitatii contractante la aceste solicitari vor fi transmise cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in conf. cu art. 173 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Solicitarile de clarificari care vor fi transmise in SEAP, in legatura cu documentatia de atribuire vor fi formulate obligatoriu in limba romana. Toate solicitarile de clarificari care au fost transmise in SEAP numai in limba engleza vor fi formulate si in limba romana si retransmise in SEAP. Entitatea contractanta va raspunde numai solicitarilor de clarificari formulate/reformate in limba romana.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 1 170 000.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exécution:
Serviciile vor fi prestate la sediul prestatorului.
II.2.4) Description des prestations:
Conform caietului de sarcini. Serviciile vor fi prestate in doua etape: - etapa 1 - prestatorul va elabora o analiza financiara a SNN/CNE Cernavoda; - etapa 2 - prestatorul va elabora un studiu de fezabilitate. Analiza financiara a SNN/CNE Cernavoda va determina valoarea maxima a investitiei pentru care SNN cu Unitatea 1 retehnologizata sa ramana competitiva pe piata de energie, in noul ciclu de operare de 30 de ani. De asemenea, analiza va determina capacitatea maxima de imprumut pe care SNN o poate sustine, in conditiile actuale, avand in vedere si celelalte proiecte de investitie planificate. Studiul de fezabilitate va fi elaborat conform cerintelor de continut prevazute in HG 907/2016 la Anexa 4, dar numai celor aplicabile unui obiect de investitii existent care urmeaza sa fie retehnologizat (reflectate in mod indicativ in Anexa B a caietulului de sarcini) si conform cerintelor mentionate in Anexa A a caietului de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica. / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 18 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr. 1 (evitarea conflictului de interese): operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: - Cosmin Ghita - director general; - Dan Laurentiu Tudor - director general adjunct; - Paul Ichim - director financiar; - Romeo Urjan - director Directie retehnologizare (DR); - Ileana Rodica Boboc - înlocuitor director DR; - Laura Constantin - director Directie juridica (DJ); - George Codrut Tudor - înlocuitor director DJ; - Vlad Chiripus - înlocuitor director DJ/?ef Departament avizare legalitate documente (DALD); - Cristina Bacaintan - înlocuitor principal ?ef DALD; - Iuliana Cormos - înlocuitor subsidiar ?ef DALD/consilier juridic principal DALD; - Cristina Nazarevscky - ?ef Departament achizitii (DA); - Dana Banea - înlocuitor ?ef DA; - Razvan Dumitru Sandu - înlocuitor ?ef DA/?ef Serviciu achizitii, servicii si lucrari (SASL); - Stella Ciulcov - înlocuitor ?ef Serviciu achizitii, servicii si lucrari (SASL); - Ionel Bucur - expert CNE principal; - Mircea Gheorghe - expert CNE I; - Niculae Florescu - expert CNE I; - Lucian Constantinescu - expert achizitii publice; - Serban Dumitrache - inginer specialist; - Ramona Tosa - expert achizitii publice principal. Modalitatea de indeplinire: toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European DUAE, sectiunea "Motive de excludere" cu informatiile aferente situatiei lor. Toti operatorii economici participanti la procedura vor completa si vor depune impreuna cu DUAE (Documentul Unic de Achizitii European) declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016, Formularul III.1.1.a. Cerinta nr. 2 (motive de excludere): operatorii economici care depun oferta in mod individual sau in asociere, subcontractantii sau tertii sustinatori nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire: toti operatorii economici participanti la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti, sustinatori, subcontractanti declarati) vor completa Documentului Unic de Achizitii European (DUAE), Partile a II-a si a III-a, cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, i se va solicita inainte de declararea castigatorului, prezentarea de documente justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, astfel: - pentru persoane juridice/fizice romane: 2(a)certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii, pentru sediu/sucursale/puncte de lucru/s.a. (dupa cum este cazul), asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 2(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 2(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale; 2(d) alte documente edificatoare dupa caz; - pentru persoane juridice/fizice straine: 2(e) orice documente considerate edificatoare, in tara de origine sau in tara in care acestia sunt stabiliti, respectiv certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in limba romana sau engleza. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Nota: certificatele fiscale/documentele edificatoare vor trebui sa ateste ca ofertantul, ofertantii asociati, tertii, sustinatori, subcontractantii declarati nu au datorii restante la data prezentarii documentului. Cerinta nr. 1: operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal constituiti si inregistrati, in conformitate cu prevederile legale din tara de rezidenta, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si trebuie sa aiba capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: to?i operatorii economici participan?i la procedur (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, ter sus?in?tor, dup caz) vor completa Documentul Unic de Achizi?ii European (DUAE) - sec?iunea "Criterii de selectie", cap. A, cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea entit??ii contractante, pentru confirmarea cerin?ei, ofertantul clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documentele prin care s probeze cele asumate prin completarea DUAE, astfel: I.1.1. pentru ofertan?i persoane juridice/fizice române - se va prezenta certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comer?ului din Bucuresti sau al judetului unde ofertantul are sediul, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului republicata; I.1.2. pentru ofertan?i persoane juridice/fizice str?ine - se vor prezenta documente similare care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Informa?iile cuprinse în cadrul certificatului constatator/documentului similar trebuie s fie reale/actuale la data prezent?rii documentului.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Specificatii cifra de afaceri medie anuala. Cerinta 1: operatorii economici trebuie sa aiba un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani (2017, 2018 si 2019) de minimum 2 000 000 de EUR. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
To?i operatorii economici participan?i la procedur vor completa Documentul Unic de Achizi?ii European (DUAE) - sec?iunea "Criterii de selectie", cap. B, cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, isi va demonstra situatia economica si financiara prin depunerea de documente justificative care sa confirme cele asumate in DUAE. Astfel de documente pot fi bilanturi contabile - Formular F 20 - contul de profit si pierderi, audituri financiare, precum si orice alte documente echivalente din care sa rezulte un nivel mediu al cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani (2017, 2018 si 2019) de minimum 2 000 000 de EUR. Not?: pentru o evaluare unitar a modului de îndeplinire a cerin?ei privind plafonul valoric, asociat cerin?ei referitoare la nivelul mediu al cifrei de afaceri global pe ultimii trei ani, cursul de referin? care va fi avut în vedere pentru calculul echivalen?ei pentru cifrele de afaceri a c?ror valoare este exprimat în alt moned decat euro, va fi cursul de schimb mediu anual euro/alta moneda, comunicat de Banca Na?ional a României, pe site-ul http://bnro.ro pentru fiecare an în parte. Nota 1: sustinere financiara. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia sa dovedeasca entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul este obligat sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Modalitatea de indeplinire: ofertantul va completa DUAE - Partea a II-a, sectiunea C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.1.2 din sectiunea "Formulare", impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinera acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea II, Partea III si, dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea B din Partea IV. http://bnro.ro
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Cerinta 1: operatorii economici participanti la procedura vor prezenta lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 15 ani (raportat la data publicarii anuntului de participare), con?inând: obiectul contractului, valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt entitati/autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca in ultimii 15 ani au efectuat si au dus la bun sfarsit servicii similare la nivelul unui numar de contracte lasat la latitudinea operatorilor economici. Prin servicii similare se intelege in mod cumulativ: elaborarea a cel putin unui studiu de fezabilitate sau a unei documentatii tehnico-economice echivalente, care sa contina informatii relevante (analiza tehnica, analiza financiara si analiza de riscuri aferente proiectelor de retehnologizare sau de constructie de unitati noi, conform cap. 4 si 5 din Anexa B a caietului de sarcini) si care a fundamentat decizia privind un proiect de investitii privind constructia sau retehnologizarea unei unitati nuclearo-electrice de tip "Candu", cu o valoare de minimum 500 000 000 de EUR. Elaborarea modelelor financiare si structurarea investitiilor pentru obiective de investitii majore din domeniul energetic evaluate la min. 500 000 000 de EUR (pentru un obiectiv). Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
To?i operatorii economici participan?i la procedur vor completa Documentul Unic de Achizi?ii European (DUAE), sec?iunea "Criterii de selectie", cap. C, cu informatii relevante care sa demonstreze indeplinirea cerintei. La nivelul DUAE, operatorii economici vor preciza informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarii acestuia (inclusiv datele de contact), data si numarul documentului de receptie, ponderea si/sau activitatile pentru care au fost responsabili, valoarea proiectelor de investitii pentru care au fost prestate serviciile similare mentionate in contractele invocate. La solicitarea entitatii contractante, pentru confirmarea cerintei, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, pentru contractele indicate in DUAE, documente justificative cum ar fi: copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit, recomandari, procese-verbale de receptie, certificari de buna executie, certificate constatatoare, documente similare, emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor, din care sa rezulte indeplinirea cerintei privind experienta similara detinuta. Enumerarea documentelor justificative mentionate in prezentul paragraf nu este nici limitativa si nici cumulativa. Documentele emise intr-o alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. Nota 1: sustinerea tehnica In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Modalitate de indeplinire: ofertantul va completa DUAE - Partea a II-a, litera C si va depune acordul de sustinere prin completarea Formularului III.1.3 din sectiunea "Formulare", impreuna cu documentele anexe la angajament transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinera acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi depuse doar de ofertantul declarant castigator, la solicitarea entitatii contractante. Fiecare tert sustinator va completa si va depune in oferta un formular DUAE separat, care va cuprinde informatiile solicitate in: sectiunile A si B din Partea a II-a, Partea a III-a si, dupa caz, conform sustinerii acordate, sectiunea C din Partea a IV-a.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Garantia de participare (GP) este de 55 000 RON. Valabilitatea GP este de 180 de zile de la termenul-limita de depunere a ofertelor. Daca GP este depusa in alta moneda, cursul de schimb pentru care se va face conversia este cel licitat/publicat de BNR, în data in care este transmisa invitatia de participare (cursul afisat pe site-ul www.bnr.ro in coloana corespunzatoare datei anuntului de participare). Transfomarea valorii GP in alta valuta se va efectua la 2 (doua) zecimale. Constituire: (a) prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari - pana la termenul-limita de depunere a ofertelor, in SEAP ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, alaturi de DUAE si documentele afertente propunerilor tehnica si financiara; (b) prin virament bancar, confirmat de catre banca pana la termenul-limita de depunere a ofertelor, in contul entitatii contractante deschis la BCR, sector 1, Bucuresti (pentru ron -RO94RNCB0072049718520001; pentru euro - RO45RNCB0072049718520010). Dovada constituirii GP se va depune in SEAP, ca document scanat, semnat cu semnatura electronica, alaturi de DUAE si propunerea tehnica. Garantia trebuie sa respecte conditiile art. 42 alin. (2), (3) si (4) din HG 394/2016. Entitatea contractanta poate re?ine GP, in conditiile art. 43 din HG 394/2016. Prestatorul va avea obliga?ia de a constitui o garan?ie de bun execu?ie în cuantum de 10 % din valoarea f?r TVA a contractului. Modalitatea de constituire va fi în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din HG nr. 394/2016 cu modific?rile si complet?rile ulterioare, respectiv prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, în condi?iile legii, conform precizarilor de la art. 12 din contract. www.bnr.ro
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Daca este cazul, se va completa Formularul III.1.8.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 29/07/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain, anglais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 29/01/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 29/07/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.In cazul in care dupa accesarea in SEAP a propunerilor financiare, entitatea contractanta constata ca doua sau mai multe oferte au obtinut acelasi punctaj clasandu-se pe primul loc, în vederea departaj?rii acestora, entitatea contractant va alege oferta cu cel mai mare punctaj ob?inut la factorul de evaluare "Componenta tehnic?";
   2.  In cazul in care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere de operatori economici, la solicitarea entitatii contractante, ofertantul va transmite acordul de asociere din care sa rezulte partea de contract executata de fiecare operator economic asociat - Formular III.1.8;
   2. 1. Cerintele privind capacitatea economica si financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se vor considera indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului;
   2. 2. In situatia in care entitatea contractanta solicita in cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale prezentarea unor autorizatii/certificari specifice, cerinta se considera indeplinita in cazul operatorilor economici ce participa in comun la procedura de atribuire, daca acestia demonstreaza ca dispun de respectivele resurse autorizate si/sau ca unul dintre membrii asocierii detine autorizatia/certificarea solicitata, dupa caz, cu conditia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autorizatia/certificarea respectiva. Daca exista subcontractanti, acestia vor detine autorizatiile/certificarile respective pentru partea de contract indeplinita;
   3.  La solicitarea entitatii contractanate, ofertantul va transmite certificatele/documentele justificative pe baza carora a fost intocmit DUAE, atat pentru el insusi cat si pentru eventualii subcontractanti si terti sustinatori, in termenul mentionat in solicitare;
   4.  Transmiterea eventualelor solicitari de clarificari de catre operatorii economici se va face in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 247/6.9.2014 disponibila la adresa: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/Notificare-solicitare-clarificari-prin-intermediul-SEAP.pdf cu respectarea termenului solicitat de entit. contractanta la cap. I.3. Clarificarile sau informatiile suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire vor fi transmise cu cel putin 16 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Raspunsurile entitatii contractante la aceste solicitari vor fi transmise cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in conf. cu art. 173 din Legea nr. 99/ 2016 cu modificarile ulterioare;
   5.  Documentul Unic de Achizitii European se va putea accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
   6.  Daca un operator economic considera ca anumite clauze contractuale ii sunt defavorabile, acesta va solicita entitatii contractante, inainte de data-limita de depunere a ofertelor, clarificari/modificari ale acestora, astfel incat daca entitatea contractanta decide detalierea si/sau modificarea clauzelor in discutie, aceasta informatie sa poata fi publicata in SEAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati inainte de depunerea ofertelor;
   7.  Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica oricand pe parcursul derularii procedurii exactitatea informatiilor si dovezilor furnizate de ofertanti;
   8.  Solicitarile de clarificari care vor fi transmise in SEAP, in legatura cu documentatia de atribuire, vor fi formulate obligatoriu in limba romana. Toate solicitarile de clarificari care au fost transmise SEAP, numai in limba engleza, vor fi formulate si in limba romana si retransmise in SEAP. Entitatea contractanta va raspunde numai solicitarilor de clarificari formulate/reformate in limba romana. Nota: informatii privind subcontractantii. Conform prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, ofertantii vor indica in oferta, la momentul depunerii acesteia, datele de iden [...] detalii pe www.e-licitatie.ro http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/09/Notificare-solicitare-clarificari-prin-intermediul-SEAP.pdf https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile ?i c?ile de atac.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SN Nuclearelectrica S.A. - Departamentul achizi?ii Adresse postale: Str. Polon nr. 65, sector 1 Ville: Bucure?ti Code postal: 010494 Pays: Roumanie Courriel: office@nuclearelectrica.ro Téléphone: +40 212031304 Fax: +40 212031315 Adresse internet: www.nuclearelectrica.ro www.nuclearelectrica.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse