Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 12/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Fruits non tropicaux

2020/S 200-484395  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Bucarest: Fruits non tropicaux 2020/S 200-484395 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Direc?ia General de Asisten? Social ?i Protec?ia Copilului Sector 6 Numéro national d'identification: 17300924 Adresse postale: Str. Cerni?oara nr. 38-40 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 7000 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Georgiana Preda Courriel: georgiana.preda@dgaspc6.com Téléphone: +40 217457237 Fax: +40 217456229 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.dgaspc.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104886 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizi?ie fructe Numéro de référence: 18
II.1.2) Code CPV principal 03222300 Fruits non tropicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizitie fructe. Nr. de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturile: 15. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor clarificarilor in a 10-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 879 625.68 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Unitatile aflate in subordinea DGASPC Sector
   6. 
II.2.4) Description des prestations:
Cod CPV: 03222300-6. - Valoare minima estimata acord-cadru - 47,66 RON; - Valoare maxima estimata acord-cadru - 879 625,68 RON; - Valoare minima estimata contract subsecvent - 47,66 RON; - Valoare maxima estimata contract subsecvent - 58 617,42 RON. Garantie de participare: 586,17 RON. Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru, respectiv ale contractului subsecvent sunt mentionate si pot fi vizualizate de catre operatorii economici in caietul de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 15 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantii, tertii sustinatori ?i subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele cinci locuri, afferent fiec?rui lot in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
   1.  certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
   3.  dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
   4.  alte documente edificatoare, dupa caz. Informatii cu privire la neincadrarea in prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Informatiile solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 58-63 din Legea nr. 98/2016 sunt solicitate si subcontractantului si tertului sustinator, daca este cazul. Conf. art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016 coroborat cu art. 21 alin. (5) din HG 395/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: - Gabriela Schmutzer, director general; - Ionu Popa, director general adjunct; - Georgiana Preda, sef Serviciul achizitii si monitorizare contracte; - Andi Dulamea, sef Serviciul administrativ; - Manea Remus, sef Serviciul juridic si contencios; - Apetrei Aurelia, Serviciul achizi?ii ?i monitorizare contracte; - Vergelea Georgiana, Serviciul achizi?ii ?i monitorizare contracte; - Manea Ioana, Serviciul achizi?ii ?i monitorizare contracte; - Virlan Pompilia, ?ef Serviciul financiar; - Boboc Aurelia, ?ef Birou aprovizionare; - Burlacu Mih?i??, ?ef Birou asisten?i personali ?i maternali. Declara?ia conf. art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu art. 21 alin. (5) din HG 395/2016, va fi prezentat de ofertan?i, ter?i sus?in?tori ?i subcontractan?i, odat cu DUAE. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC (considerat de autoritatea contractanta valabil 30 de zile de la data emiterii) sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele cinci locuri, aferent fiec?rui lot in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Specificati cifra de afaceri medie anuala. Informatii privind media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani: 2017, 2018, 2019. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicata de BNR pentru fiecare an in parte: 2017, 2018, 2019. Curs mediu euro 2017: 4,5681, 2018: 4,6535: 2019: 4,7452. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Completare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele cinci locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari in ultimii trei ani (calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor). Ofertantii trebuie sa demonstreze ca in ultimii trei ani (calculati pana la data-limita de depunere a ofertelor) au efectuat livrari cu obiect similar. Autoriza?ia de transport: operatorul economic trebuie s dispun de cel pu?in un mijloc de transport pentru îndeplinirea corespunz?toare a contractului. Ofertantul va trebui s prezinte documentele care s demonstreze c dispune de un mijloc de transport adecvat, autorizat conform prevederilor Ordinului 57/2010 art. 3 alin. (1), emis de Autoritatea Na?ional Sanitar-Veterinar ?i Siguran?a Alimentelor; prezentarea de documente trebuie s confirme modul de dispunere: proprietate/contract de inchiriere/angajament de punere la dispozi?ie ?i copia autoriz?rii la autoritatea competent?, valabil la data prezent?rii. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Completare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantii clasati pe primele cinci locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 5
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 12/11/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 12/02/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 12/11/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire "pretul cel mai scazut" ofertele admisibile au acelasi pret, modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza prin reofertare fara a afecta pretul clasat pe locul anterior, tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de clarificari din partea autoritatii contractante la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online (in SICAP). Potrivit prevederilor art. 93 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta în cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European?) în locul documentelor solicitate în vederea demonstrarii cerin?elor de calificare, ca dovad preliminar DUAE poate fi descarcat în vederea complet?rii ?i depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Inainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/ofertantilor castigator/castigatori dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. DUAE se va depune dupa caz, de catre tertul sustinator si de catre subcontractant. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
03222300 - Fruits non tropicaux