01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/12/2018
Date de péremption : 01/02/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Gaz médicaux

2018/S 247-567987 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/12/2018 S247  - - Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Bucarest: Gaz médicaux 2018/S 247-567987 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Institutul Na?ional de Neurologie ?i Boli Neurovasculare Romania ?oseaua Berceni nr. 10-12 Bucure?ti 041914 Roumanie Point(s) de contact: Cinciu Irina Téléphone: +40 213346463 Courriel: aprovizionare.ibcv@gmail.com Fax: +40 213346463 Code NUTS: RO321 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.innbn-bucuresti.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.innbn-bucuresti.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.e-licitatie.ro Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord-cadru gaze medicale Numéro de référence: 7548010-2018-52
II.1.2) Code CPV principal 24111500
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Incheierea unui contract de furnizare pentru o durata de 48 luni avand ca obiect FURNIZARE GAZE MEDICALE - Cod CPV: 24111500-0, SI SERVICII CONEXE-Cod CPV:98300000-6 conform caietului de sarcini si a specificatiilor tehncie. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor conform termenului fix stabilit in OUG 107/2017
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2 Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
Valoare maxima fara TVA contract subsecvent lot 1 420,186.00lei Valoare maxima fara TVA contract subsecvent lot 2 310,200.00 lei Contractele subsecvente se vor incheia in functie de alocatiile bugetare
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
OXIGEN MEDICINAL COMPRIMAT, PROTOXID DE AZOT
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24111500
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Lieu principal d'exécution:
Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare, Sos. Berceni 10 - 12, Sector 4, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Achizi?ionarea de gaze medicale - oxigen medicinal comprimat si protoxid de azot medicinal precum si a solutiiilor tehnice aferente livrarii acestora conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Oxigen medicinal lichefiat
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 24111500
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Lieu principal d'exécution:
Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare, Sos. Berceni 10 - 12, Sector 4, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
ACHIZITIE OXIGEN MEDICINAL LICHEFIAT, SERVICII CONEXE CONFORM SPECIFICATII TEHNICE DIN CAIETUL DE SARCINI
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 48 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr. 1 Neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 60, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 Cerinta obligatorie: Operatorul nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60, art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE - Partea III de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se completeaza cate un DUAE distinct pentru fiecare ofertant. Nedepunerea DUAE odata cu oferta atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Se recomanda consultarea Ghidului de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro. Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, trebuie sa fie prezentate in mod obligatoriu, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit dupa etapa finala de licitatie electronica. Documente: - cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de Decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - cazierul judiciar al operatorului economic, tertilor sustinatori si subcontractantilor; - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii; Obligatiile de plata se refera la sediul social, sediile secundare, precum si la punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata. - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare. Daca ofertantul a fost în relatie contractuala cu autoritatea contractanta, iar operatorul economic si-a încalcat în mod grav sau repetat obligatiile principale ce-i reveneau în cadrul contractului de achizitii publice si autoritatea contractanta a fost pusa în situatia de a rezilia contractul sau acordul-cadru, emitand in acest sens un document constatator ramas definitiv, acest lucru atrage excluderea din procedura de atribuire a acestui operator economic dupa analiza comisiei de evaluare daca acest document constatator reflecta îndeplinirea conditiilor cumulative prevazute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Legea 98/ 2016. Persoanele ce detin functii de decizie în autoritatea Contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica sunt: Manager Dr. Corneliu Toader, Director Financiar Contabil Ec. Ligia Zamfira, Consilier Juridic Danut Ionescu, Ref. Spec. Irina Cinciu, Sef Birou ad-tiv Ref. Spec. Vasile Humeniuc, Anal. prog. Razvan Iordachescu. Note: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care acestea sunt semnate de o alta persoana, se va prezenta o Împuternicire din partea reprezentantului legal care sa ateste delegarea atributiunii in relatia cu autoritatea contractanta. Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului. Cerinta nr. 2 Certificate de atestare fiscala (inclusiv privind plata contributiilor sociale) pentru persoane juridice, eliberat de Ministerul Finantelor Publice sau unitatile sale subordonate (ANAF) care au calitatea de creditor bugetar Cerinta obligatorie: DUAE completat de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente care sa dovedeasca detinerea in termen de valabilitate la data prezentarii, a Certificatului eliberat de Administratia Finantelor Publice din... detalii pe www.e-licitatie.ro www.anap.gov.ro www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:

   1. ) Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2015-2017) va fi cel putin egala cu 840372 RON (lot 1) si cel putin egala cu 620400 RON (lot 2) - Se va completa si prezenta initial DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant individual/ofertant asociat/tert sustinator, dupa caz), cu informatiile aferente situatiei lor economice si financiare
:
pentru lotul 1 valoare maxima contract subsecvent 420186 RON*2=840372 RON (prag lot 1); pentru lotul 2 valoare maxima contract subsecvent 310200 RON*2=620400 RON (prag lot 2) Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit dupa etapa finala de licitatie electronica, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente justificative sunt: bilanturile contabile (sau extrase din bilanturile contabile) aferente anilor financiari 2015, 2016 si 2017 sau orice alte documente legale edificatoare prin care operatorul economic poate sustine informatiile prezentate în cadrul DUAE (ex. raportul anual al cenzorilor, rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil etc.). Din documentele prezentate trebuie sa rezulte nivelul cifrei de afaceri pentru fiecare din anii 2015, 2016, 2017. Documentele depuse de ofertanti persoane fizice/juridice straine se vor prezenta în limba de origine însotite de traducerea autorizata a acestora în limba româna efectuata de catre un traducator autorizat. Nota: Atunci când un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, acestia urmând sa raspunda în mod solidar pentru executarea acordului-cadru/contractului. În acest caz, se va prezenta odata cu DUAE completat de catre fiecare membru al asocierii cu informatiile aferente situatiei proprii si Acordul de asociere. Autoritatea contractanta va solicita grupului de operatori economici sasi legalizeze asocierea numai în cazul în care oferta comuna va fi desemnata câstigatoare.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:

   1. ) Ofertantul a livrat în ultimii 3 ani produse similare - Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Referitor la asociere: Avand in vedere Notificarea ANAP nr. 256/08.12.2016, se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit dupa etapa finala de licitatie electronica. Documentele justificative pot fi: - procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea livrata/ valoarea corespunzatoare a produselor livrate în perioada de referinta (ultimii 3 ani).
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera la pretul unitar fara TVA, iar criteriul de atribuire este pretul unitar cel mai scazut. Numarul de runde: 1 Durata runda: o zi Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale clasate pe primul loc: reo... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 01/02/2019 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 01/04/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 01/02/2019 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Documentatia va fi descarcata de pe site-ul www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii Economici sau formulate de autoritatea contractanta/ decizii CNSC / contestatii/ note de informare/ masuri de remediere vor fi postate pe Site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro la rubrica Documentatii/ clarificari/ decizii, precum si prin publicare de erate. Operatorii economici Care intentioneaza sa depuna oferta, au obligatia de a urmari/accesa site-ul https://sicap-prod.e-licitatie.ro, pe toata durata de Desfasurare a prezentei proceduri. Fiind o procedura de achizitie desfasurata integral prin mijloace electronice prin intermediul platformei electronice administrata de SEAP, Peratorii economici pot solicita clarificari si pot transmite raspunsuri la solicitarile de clarificari ale autoritatii contractante, doar prin Intermediul SEAP. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcata în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii Fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-ul http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download - aplicatia Verifierx86/64.exe). În mod obligatoriu DUAE prezentat de autoritatea contractanta va fi completat de catre operatorul economic, semnat electronic si Încarcat în S.E.A.P. Pentru completarea DUAE se va accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, Selectand optiunea de operator economic si incarcand DUAE din prezenta documentatie de atribuire. Departajarea ofertelor cu punctaje egale Inainte de derularea licitatiei electronice nu se va realiza departajarea. In cazul in care pe primul loc in clasamentul provizoriu intocmit Dupa runda de licitatia electronica au fost depuse 2 sau mai multe oferte admisibile cu Punctaje egale, in vederea departajarii, se vor solicita clarificari prin intermediul SEAP ofertantilor aflati pe acelasi loc in clasament, pentru A introduce o noua propunere financiara imbunatatita al carui pret va fi format din 2 zecimale. Oferta financiara va putea fi îmbunatatita Pâna la nivelul calculat al valorii maximale/minimale astfel incat sa nu se afecteze locul celor care nu sunt in etapa de reofertare. Daca în Urma acestei operatiuni nu se realizeaza departajarea primului loc, se reia operatiunea doar inca o data, cu cei care inca se regasesc in Situatia de egalitate in clasament,criteriul de reofertare fiind numarul de luni de garantie ofertat. Numarul de luni de garantie va putea fi imbunatatit astfel incat sa nu se afecteze pozitia in clasament a ofertantilor care nu participa la reofertare. Daca dupa a doua reofertare nu se departajeaza locul 1, autoritatea contractanta va anula lotul respectiv, in baza art 212, alin.1, lit c din Legea 98/ 2016. Comunicarea rezultatului procedurii se va realiza prin fax sau e-mail. Acordul cadru se va semna la sediul autoritatii contractante. Contesta?ia formulat pe cale administrativ-jurisdic?ional se va efectua in conformitate cu prevederile art. 8 din Legea 101/2016. www.e-licitatie.ro https://sicap-prod.e-licitatie.ro https://sicap-prod.e-licitatie.ro http://www.certsign.ro/certsign/resurse/download https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucure?ti 030084 Roumanie Téléphone: +40 213104641 Courriel: office@cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Institutul Na?ional de Neurologie ?i Boli Neurovasculare ?oseaua Berceni nr. 10-12, sector 4 Bucure?ti 041914 Roumanie Téléphone: +40 213346463 Courriel: aprovizionare.ibcv@gmail.com Fax: +40 213346463 Adresse internet: www.innbn-bucuresti.ro www.innbn-bucuresti.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
24111500 - Gaz médicaux