Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 16/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Gaz naturel

2020/S 200-484471  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Bucarest: Gaz naturel 2020/S 200-484471 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" Numéro national d'identification: 4266162 Adresse postale: Str. Berceni nr. 10, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041902 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Florina Radu Courriel: aprov_obregia@yahoo.com Téléphone: +40 213349069 Fax: +40 213349069 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spital-obregia.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104904 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Spital
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord-cadru de furnizare gaze naturale - 18 luni Numéro de référence: 4266162_2020_PAAPD_1136086
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord cadru de furnizare gaze naturale - Termenul pana la care se pot solicita clarificari - 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, adresa: SEAP. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturar solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 775 680.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" sos. Berceni nr. 10, Sector 4, Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Acord cadru de furnizare gaze naturale 18 luni Prin achizitionarea de gaze naturale autoritatea contractanta asigura continuitatea in alimentarea cu gaze naturale a Centralei Termice pentru prepararea agentului termic pe timp de iarna, a apei calde menajere pe tot parcursul anului si pentru functionarea echipamentelor din Blocul Alimentar din cadrul spitalului si realizarea actului medical in conditii optime din punct de vedere al normelor sanitare.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 18 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Venituri proprii/ bugetul local
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr.
   1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (incusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la analizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat etc.) la momentul prezentarii, - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, - dupa caz, documente care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin (2), art. 167 alin (2), art.171 din Legea 98/20146 privind achizitiile publice. Cerinta nr. 2 Declaratia conform art. 59 din Legea 98 /2016 trebuie sa fie prezentata la procedura impreuna cu DUAE. Se vor preciza numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, precum si ale celor implicate in procedura din partea acestuia din urma. Lista cu persoanele ce detin functii de decizie in autoritatea contractanta cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire este urmatoarea:Dr. Andrian Tibirna - Manager, Dr. Dan Rosca - Director Medical, Ec. Mihai Iancu Buturca - Dir. Financiar Contabil, As. Med. Lic.Corina Gagiu - Director Ingrijiri, Rodica Costache - Sef Serv. Administrativ, Andrian Misail - Sef Serv. Achizitii Publice Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Autoritatea contractanta va solicita documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta nr. 2 - Ofertantii vor face dovada ca detin o Licenta de furnizare a gazelor naturale valabila la data limita de depunere a ofertelor, emisa de ANRE conform articolului nr.2 din Ordinului A.N.R.E. nr.12 din 04 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul gaze naturale si in conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) lit.g, art.11, art.13 alin. (2) si art.52 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, valabila la momentul prezentarii documentului. Nota: In cazul in care valabilitatea licentei emisa de ANRE expira in timpul derularii acordului-cadru, ofertantul va prezenta un angajament scris privind prelungirea valabilitatii aesteia, in conformitate cu prevederile legale. Modalitate de indeplinire: Ofertantii vor completa DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv licenta de furnizare a gazelor naturale, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar. Pentru persoane juridice/fizice straine: - În cazul ofertantilor de alta nationalitate decât cea româna, documentele mentionate vor fi transmise în limba de origine, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta1: Ofertantii vor face dovada ca au furnizat, in ultimii 3 ani, in conformitate cu normele profesionale din domeniu, furnizari similare cu cele care fac obiectul procedurii, in valoare cumulata minima de: 902.880,00 RON (faraTVA) pentru furnizare gaze naturale. Cerinta 2: Ofertantii vor prezenta o Declaratie pe propria raspundere prin care precizeaza ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele conventiile si acordurile internationale in aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, conform art.51 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Cerinta 1 Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportarea la data limita de depunere a ofertelor. Completare cerintei corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele prezentate in vederea sustinerii experientei similare (certificari/ procese verbale de receptie/ contracte/ parti din contracte/ alte documente), se va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Furnizarea de gaze naturale se confirma prin prezentarea unor documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Respectivele documente trebuie sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu. Cerinta 2: Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Declaratia pe proprie raspundere prin care precizeaza ca la elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante in domeniul mediului, social si relatiilor de munca, trebuie sa fie prezentata la procedura impreuna cu DUAE.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 16/11/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 16/02/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 16/11/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Clasamentul se va intocmi in functie de valoarea totala a ofertelor (cantitate max. acord cadru x pret unitar). In cazul in care, dupa aplicarea criteriului de atribuire, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale se solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret, o noua propunere financiara in SEAP, caz in care acordul cadru se va incheia cu ofertantul cu oferta financiara ce are cel mai mic pret. Solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsuile la acestea vor fi publicate in SEAP la sectiunea "Documentatie, clarificari, decizii" din cadrul anuntului/invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita. Acordul cadru si Contractele subsecvente vor putea sa fie modificate prin acte aditionale in urmatoarele situatii: - Cantitatile maxime ce pot fi suplimentate pana la maxim 10 % din cantitatile aferente acordului cadru, in conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea 98/2016 coroborate cu cele ale art. 6 din Instructiunea 3/2017, fiind considerate o modificare nesubstantiala - prag valoric, - Orice modificare a datelor de contact, reprezentan?ilor autoriza?i ai P?r?ilor, persoanelor de contact, conturilor bancare ?i b?ncilor prin care se efectueaz pl??ile - Drepturile ?i obliga?iile furnizorului, stabilite prin acest Acordul Cadru sunt preluate de c?tre un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, în condi?iile stabilite prin Lege, - Identificarea oric?rei erori, omisiuni sau oric?rui viciu în cerin?ele Achizitorului, precizate in prezenta Documentatie de atribuire - Identificarea necesit??ii oric?rei diminu?ri/major?ri/modific?ri a Acordului Cadru sau a unei p?r?i a acestuia, - Decalarea duratei Acordului Cadru in situatia in care nu a fost contractata toata cantitatea in perioada de referinta.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Conform prevederilor din Legea nr. 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" - Serviciul achizi?ii publice Adresse postale: ?oseaua Berceni nr. 10, sector 4 Ville: Bucure?ti Code postal: 041902 Pays: Roumanie Courriel: aprov_obregia@yahoo.com Téléphone: +40 213349069 Fax: +40 213349069 Adresse internet: www.spital-obregia.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel