Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 17/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Location de vÈhicules de transport de personnes avec chauffeur

2021/S 40-100565  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Roumanie-Bucarest: Location de vÈhicules de transport de personnes avec chauffeur

2021/S 040-100565

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 036-090193)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Federa?ia Rom'n de Handbal
NumÈro national d'identification: 4266359
Adresse postale: Str. Aviator Marin Popa nr. 2
Ville: Bucure?ti
Code NUTS: RO321 Bucure?ti
Code postal: 11962
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Radu Alin Panait
Courriel: ioana.voinescu@frh.ro
TÈlÈphone: +40 762613232
Fax: +40 212318986
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.frh.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Transport auto

NumÈro de rÈfÈrence: 2

II.1.2)
Code CPV principal
60170000 Location de vÈhicules de transport de personnes avec chauffeur

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Achizitionarea serviciilor de transport de catre autoritatea contractanta Ón func?ie de necesit??ile acesteia, in conformitate cu cerintele minimale si obligatorii din caietul de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 16. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor OUG 107/2017.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
21/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 036-090193

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Capacitatea tehnic ?i profesional

Au lieu de:

Lire:


   1.  Experien? similar?. Cerinta nr.
   1.  Lista principalelor prestari de servicii similare Ón ultimii trei ani. Se solicita experienta similara in prestarea de servicii similare cu cele care fac obiectul acordului-cadru ce urmeaza a fi incheiat prin cel putin un contract, maximum trei contracte a carui/caror suma a valorilor serviciilor prestate in ultimii trei ani a fost de minimum 99 580,00 RON fara TVA. Demonstra?i experien? Ón activit??i av'nd ca obiect inchirierea de vehicule de transport de persoane cu sofer, cum ar fi de exemplu, transportul unui grup organizat, in baza unei solicitari a autoritatii contractante, in care se specifica un calendar al deplasarilor cu rutele preconizate ce urmeaza a fi parcurse intr-o anumita perioada, in care vehiculul va fi la dispozitia organizatorilor. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de autoritati contractante sau clienti privati beneficiari ai prestarilor de servicii. OEn cazul Ón care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, pentru demonstrarea prestarilor de servicii se completeaza DUAE ñ experienta similara se poate confirma prin facturi fiscale etc. Experienta similara se raporteaza la data limita stabilita pentru depunerea/ primirea ofertelor. Depunere si completare DUAE. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). OEnainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor admisi la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv de ofertantul asociat, tertul sustinator sau subcontractant, dupa caz), pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze Óndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, Ón conformitate cu informatiile cuprinse Ón DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre lider, asociat, tert sustinator sau subcontractant. OEn cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise Ón conformitate cu legislatia aplicabila Ón tara de rezidenta. Documentele justificative care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Atentionari speciale: Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat, tert sustinator sau subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
www.e-licitatie.ro
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:


 
 
C L A S S E    C P V
60170000 - Location de véhicules de transport de personnes avec chauffeur