Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 16/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Machines diverses à usage spécifique

2020/S 149-366316  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Roumanie-Bucarest: Machines diverses à usage spécifique 2020/S 149-366316 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania Na?ional de C?i Ferate "CFR" S.A.
Numéro national d'identification: RO 11054529 Adresse postale: Str. Dinicu Golescu nr. 38 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Monica Jitea Courriel: alin.munteanu@cfr.ro Téléphone: +40 372843233 Fax: +40 213192401 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.cfr.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.cfr.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100100617 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Utilaje ?i echipamente specifice activitatii de repara?ii linii CF (patru loturi)" Numéro de référence: 7/4/563/24.07.2020
II.1.2) Code CPV principal 42990000 Machines diverses à usage spécifique
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Utilaje si echipamente specifice activitatii de reparatii linii CF" - 4 loturi: Lot 1 - Ma?ina de bulonat si tirfonat (CPV: 42990000-2); Lot 2 - Ma?ina de g?urit ?ina (CPV: 42990000-2); Lot 3 - Dispozitiv hidraulic de pretensionat ?ina (CPV: 42990000-2); Lot 4 - Utilaj desc?rcat ?ina (CPV: 42418000-9). În prezent, utilajele aflate în administrarea CNCF "CFR"-SA utilizate sunt uzate fizic si moral, dep??ite tehnic ?i insuficiente ca num?r. Se impune utilarea corespunz?toare a structurilor nou create cu un minim necesar de utilaje specifice, care s deserveasc procesul tehnologic de înnoire, ?i repara?ie linii. Ma?ina de bulonat ?i tirfonat face parte din categoria utilajelor cu utilizare special?, de mic mecanizare, destinat în?urubarii cu moment de strângere controlat ?i desfacerii / de?urubarii buloanelor verticale / orizontale, precum ?i a tirfoanelor (din prinderile ?inei, ecliselor ?i pl?cilor metalice de pe traverse) în lucr?ri de construc?ie, între?inere si repara?ie a c?ii ferate. Ma?ina de g?urit ?in face parte din categoria utilajelor cu utilizare special?, de mic mecanizare, echipata cu motor termic, destinat efectuarii g?urilor în ?inele de cale ferat?. Dispozitivul hidraulic de pretensionat ?ina face parte din categoria utilajelor cu utilizare special folosit în timpul sud?rii ?inelor ?i serve?te pentru a trage, împinge sau men?ine ?ina la lungimea corespunz?toare temperaturii de fixare prescris?. Utilaj desc?rcat ?ina este destinat descarcarii sinelor in lungul caii, acestea fiind incarcate in prealabil pe vagoane platforma specializate pentru acest tip de transport. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri/informa?ii suplimentare în leg?tur cu documenta?ia de atribuire cu 22 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in a 12 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 4 574 712.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 4 Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi: ofertantul poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi sau pentru toate loturile.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ma?ina de gaurit sina.

Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42990000 Machines diverses à usage spécifique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
SRCF Bucuresti, Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, conform caietului de sarcini nr. 2A/1/47/24.06.2020. Durata în zile: 90 zile de la data semnarii contractului. Termen de livrare:60 zile de la data semnarii contractului.
II.2.4) Description des prestations:
Ma?ina de gaurit sina = 8 buc. Ma?ina de g?urit ?ina este folosit la lucr?ri pentru între?inerea, repara?ia ?i construc?ia c?ii ferate respectiv la calea f?r joante, în perioadele cu temperaturi ridicate, atunci când este necesar detensionarea ?inei prin sec?ionarea acesteia ?i transformarea în cale f?r joante, prin eclisare. Ma?ina de g?urit ?ina, conform caietului de sarcini nr. 2A/1/47/24.06.2020A este o ma?in de mic mecanizare, aceasta este dotat cu un motor termic care ac?ioneaz prin intermediul transmisiei un cap de antrenare cu mandrin?, în care este fixat burghiul elicoidal.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 191 776.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 90 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Sursa de finantare: - Credit de angajament de la Bugetul statului - titlul bugetar,,Investi?ii ale agen?ilor economici cu capital de stat", conform Legii Bugetului de Stat nr. 5/2020, - Surse proprii asigurate de CNCF "CFR" -SA, reprezentând TVA-ul aferent creditului de angajament.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dispozitivul hidraulic de pretensionat ?ina.

Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42990000 Machines diverses à usage spécifique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
SRCF Bucuresti, Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, conform caietului de sarcini nr. 2A/1/45/24.06.2020. Durata în zile: 90 zile de la data semnarii contractului. Termen de livrare: 60 zile de la data semnarii contractului
II.2.4) Description des prestations:
Dispozitivul hidraulic de pretensionat ?ina = 8 buc. Dispozitivul hidraulic de pretensionat ?ina este, conform caietului de sarcini nr. 2A/1/45/24.06.2020, utilizat pentru alinierea capetelor de ?in în momentul introducerii ?inelor în cale, precum ?i la execu?ia de suduri în cale pentru situa?ia în care procesul tehnologic se desf??oar la temperaturi care nu permit fixarea definitiv a traverselor de ?in?. Dispozitivul hidraulic de pretensionat ?ina de cale ferat este alc?tuit din: - 2 cilindri hidraulici cu dubl ac?iune, fiecare cilindru este prev?zut cu sisteme de prindere, mânere pentru transport ?i cuple rapide hidraulice, - 4 f?lci excentrice (2 perechi stânga - dreapta) din o?el aliat rezistent la înalt trac?iune, fiecare fiind prev?zut cu un mâner de transport ?i un bol de fixare cu lan pentru prinderea ?i trac?iunea ?inei, - 2 etrieri suport din o?el aliat rezistent la înalt trac?iune, fiecare incluzând dou fusuri prelucrate destinate mont?rii f?lcilor excentrice; ace?ti etrieri trec sub ?ine ?i sunt astfel monta?i încât s nu dep??easc gabaritul, permi?ând astfel trecerea liber a trenurilor, - 2 tiran?i (tije de trac?iune) deta?abili din o?el aliat rezistent la înalt trac?iune, prev?zute fiecare cu sistem de prindere cu bol de fixare prevazut cu lan?, - furtune hidraulice de înalt presiune care leag cilindrii la pomp?, - o pomp hidraulic manual cu dou trepte.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 317 536.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 90 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Credit de angajament de la Bugetul statului - titlul bugetar,,Investi?ii ale agen?ilor economici cu capital de stat", conform Legii Bugetului de Stat nr. 5/2020. - Surse proprii asigurate de CNCF "CFR" -SA, reprezentând TVA-ul aferent creditului de angajament.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Utilaj de descarcat sina.

Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42418000 Machines de levage, manutention, chargement ou déchargement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
: SRCF Bucuresti, Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, conform caietului de sarcini nr. 2A/1/44/24.06.2020. Durata în luni: 8 luni de la data semnarii contractului. Termen de livrare: 7 luni de la data semnarii contractului.
II.2.4) Description des prestations:
Utilaj de descarcat sina= 3 buc. Utilajul pentru desc?rcat ?in este conform caietului de sarcini nr. 2A/1/44/24.06.2020 un utilaj mobil, folosit la desc?rcarea ?inelor lungi, în lungul c?ii, dintr-un tren de transport ?in?. Utilajul este compus, în principiu, dintr-o bar de remorcare telescopic?, din dou c?rucioare, primar ?i secundar, de ghidare a ?inelor, având ecartament variabil, pentru desc?rcarea ?inelor atât în interiorul c?ii cât ?i în exteriorul acesteia. Utilajul are în componen? ?i un dispozitiv de tras ?inele. Desc?rcarea ?inelor din tren se va realiza prin deplasarea trenului de transport ?in?. Utilajul este dotat cu un sistem de chingi ?i cle?ti de prindere utiliza?i la fixarea/legarea ?inelor care se vor desc?rca în mod continuu.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 15 Prix - Pondération: 85
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 3 675 000.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 8 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires  - Credit de angajament de la Bugetul statului - titlul bugetar,,Investi?ii ale agen?ilor economici cu capital de stat", conform Legii Bugetului de Stat nr. 5/2020, - Surse proprii asigurate de CNCF "CFR" -SA, reprezentând TVA-ul aferent creditului de angajament.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ma?ina de bulonat si tirfonat
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42990000 Machines diverses à usage spécifique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
SRCF Bucuresti, Piata Garii de Nord, nr. 1-3, sector 1, Bucuresti, conform caietului de sarcini nr. 2A/1/46/24.06.2020. Durata în zile: 90 zile de la data semnarii contractului. Termen de livrare: 60 zile de la data semnarii contractului
II.2.4) Description des prestations:
Ma?ina de bulonat si tirfonat = 16 buc. Ma?ina de bulonat ?i tirfonat este o masin de mic mecanizare folosit pentru înlocuirea ?inelor, a aparatelor de cale, a traverselor ?i a materialului m?runt, pe c?ile ferate cu sau f?r joante, precum ?i lucr?ri de refac?ie care presupun montarea ?i demontarea buloanelor ?i tirfoanelor pe cadrul ?in?-travers?. Ma?ina de bulonat ?i tirfonat, conform caietului de sarcini nr. 2A/1/46/24.06.2020, este dotat cu un motor termic, care ac?ioneaz prin intermediul unei transmisii hidraulice sau a unui cuplaj electromagnetic, capul de rotire prev?zut cu cheie de buloane / tirfoane.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 390 400.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 90 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Sursa de finantare: - Credit de angajament de la Bugetul statului - titlul bugetar,,Investi?ii ale agen?ilor economici cu capital de stat", conform Legii Bugetului de Stat nr. 5/2020, - Surse proprii asigurate de CNCF "CFR" -SA, reprezentând TVA-ul aferent creditului de angajament.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr.
   1.  Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.177,178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice; d) orice document considerat edificator, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art.177, 178 si 180, entitatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Se va completa in acest sens documentul DUAE de catre fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie solicitate de catre entitatea contractanta doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: Raspunsurile la DUAE se completeaza in SEAP in mod direct dupa autentificare. Necompletarea DUAE odat cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. Corespondent DUAE: Partea III - Motive de excludere (A - Motive referitoare la condamnarile penale, B - Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarilor sociale). Cerinta nr.
   2.  Informatii privind neincadrarea in prevederile art.73 din Legea nr. 99/2016. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: PINTEA Ioan - Director General; BAICU Sorina - Director Financiar.; STOICHESCU Ion - Director Gen.Adj.Tehnic; SCURTU Viorel - Director Gen. Adj. Exploatare; UNGUREANU Mihai-Director Gen. Adj. Guvernanta si Administrare MITROI Valentin - Director - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; CRETU Corneliu - Director - Directia Operatiuni Financiare; STROE Claudiu - Director - Directia Juridica si Resurse Umane; MARUNTIS Horia - Director - Directia Linii; DOBRE MARIUS - Director Adjunct Mecanizare si Constructii Montaj Cai Ferate; GAFITOI Daniela Mariana- Sef Serviciu- Serviciul Constructii Montaj Cai Ferate- Directia Linii DUMITRESCU Daniela Manuela - Sef Serviciu- Serviciul Achizitii Sectoriale Fonduri Proprii si Buget de Stat - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; HROPACIOV Lorena-Petruta - Sef Birou- Biroul Achizitii Directe Monitorizari Raportari- Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; JITEA Monica -Expert Achizitii- Serviciul Achizitii Sectoriale Fonduri Proprii si Buget de Stat - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active TOMA Mirela -Expert Achizitii- Serviciul Achizitii Sectoriale Fonduri Proprii si Buget de Stat - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active DRAGOMIRESCU Bianca -Expert Achizitii- Serviciul Achizitii Sectoriale Fonduri Proprii si Buget de Stat - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active DIDU Renaty Gabriela - Sef Serviciu - Directia Operatiuni Financiare; BURLACU Liana- Sef Proiect - Directia Operatiuni Financiare; DRAGOI Silvia - Economist - Directia Operatiuni Financiare; POPESCU Constantin Cornel - Sef Serviciu - Serviciul Contracte - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; CRISTESCU Emilia Marina - Sef Birou - Biroul Emitere Facturi- Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active; MITROI Marilena- economist specialist- Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active ALECU Iulia- Dana - economist - Directia Achizitii Sectoriale Contracte si Valorificare Active MELINTE Ionut - Sef Serviciu - Directia Juridica si Resurse Umane; MARUNTU Violeta-Elena- Consilier juridic- Directia Juridica si Resurse Umane PREDA Georgiana- Consilier juridic specialist - Directia Juridica si Resurse Umane; BUHOLT Mariana- Sef proiect - Directia Directia Juridica si Resurse Umane; MIHAI CRENGUTA Mihaela -Consilier juridic - Directia Juridica si Resurse Umane BALACI Elena -Consilier juridic - Directia Juridica si Resurse Umane CONSTANTIN Doru Vasile - inginer I -Directia Linii - Serviciul Constructii Montaj Cai Ferate; IONESCU Mugur Costin -inginer I -Directia Linii - Serviciul Constructii Montaj Cai Ferate; RADU Valentin -inginer III- Directia Linii - Serviciul Constructii Montaj Cai Ferate; BALASA Catalin - inginer I -Directia Linii - Serviciul Constructii Montaj Cai Ferate; Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea în cadrul procedurii: Entitatea contractanta are obliga?ia complet?rii formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achizi?ie sectoriala. Se va completa in acest sens DUAE, de catre fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. De asemenea, se vor depune declaratii in conformitate cu art.73 din Legea nr. 99/2016 (Formularul 3 din Sectiunea Formulare) de catre fiecare ofertant, ofertant asociat odata cu depunerea DUAE. Se va completa in acest sens DUAE de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat. In cazul unui grup de operatori economici care isi depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune aceasta declaratie (fiecare membru al asociatiei cat si fiecare subcontractant propus si/sau tert sustinator). Nota:
   1. Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana.
   2. În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute. Cerinta nr.
   1.  Forma de inregistrare. Obiectul de activitate Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Municipiului Bucuresti/Teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Informatiile cuprinse în Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. În cazul asocierii, fiecare asociat va prezenta certificatul constatator. Pentru persoane juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta profesionala, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident. Documentele se depun in limba romana, iar cele in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. In cazul ofertelor comune (asocierii): Toti semnatarii acordului de asociere vor depune documentele de mai sus. Modalitatea de indeplinire a cerintei: Se va completa in acest sens DUAE, de fiecare ofertant, ofertant asociat, tert sustinator, subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor. Document suport DUAE: - Certificatul constatator emis de ONRC de pe lâng Tribunalul Municipiului Bucure?ti/ teritorial, sau document edificator, - Pentru persoanele fizice/juridice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Se depune de catre fiecare ofertant/ ofertant asociat. Nota: Declaratie DUAE se va completa in SEAP in mod direct, dupa autentificare in sistem. - În cazul unei oferte comune, situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati în parte, iar cerintele privind situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi îndeplinite prin cumul. Nota: În cazul unui grup de operatori economici, acestia trebuie sa respecte pr... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 2 Cifra de afaceri anuala generala În vederea sus?inerii capacit??ii economico - financiare, ofertantul trebuie s demonstreze un nivel minim al cifrei anuale de afaceri (in lei fara TVA) pentru anii 2017, 2018 ?i 2019 =180.000 RON Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor in alta moneda vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR corespunzator fiecarui an in parte. Loturile: 3 Cifra de afaceri anuala generala În vederea sus?inerii capacit??ii economico - financiare, ofertantul trebuie s demonstreze un nivel minim al cifrei anuale de afaceri (in lei fara TVA) pentru anii 2017, 2018 ?i 2019 = 280.000 RON. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor in alta moneda vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR corespunzator fiecarui an in parte. Loturile: 4 Cifra de afaceri anuala generala În vederea sus?inerii capacit??ii economico - financiare, ofertantul trebuie s demonstreze un nivel minim al cifrei anuale de afaceri (in lei fara TVA) pentru anii 2017, 2018 ?i 2019=
   3. 000.000 RON. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor in alta moneda vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR corespunzator fiecarui an in parte. Loturile: 1 Cifra de afaceri anuala generala În vederea sus?inerii capacit??ii economico - financiare, ofertantul trebuie s demonstreze un nivel minim al cifrei anuale de afaceri (in lei fara TVA) pentru anii 2017, 2018 ?i 2019 = 350.000 RON. Nivelul minim al cifrei de anuale de afaceri, în lei (fara TVA) pentru anii 2017, 2018 ?i 2019. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia valorilor in alta moneda vor utiliza cursul de schimb mediu anual leu/valuta stabilit de catre BNR corespunzator fiecarui an in parte. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Documentul DUAE se va completa in SEAP in mod direct, dupa autentificare in sistem.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea entitatii contractante. Aceste documente pot fi situatii financiare, extrase ale acestora sau orice alte documente relevante, inclusiv formulare. Documentul DUAE se va completa in SEAP in mod direct, dupa autentificare in sistem.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea entitatii contractante. Aceste documente pot fi situatii financiare, extrase ale acestora sau orice alte documente relevante, inclusiv formulare. Documentul DUAE se va completa in SEAP in mod direct, dupa autentificare in sistem.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea entitatii contractante. Aceste documente pot fi situatii financiare, extrase ale acestora sau orice alte documente relevante, inclusiv formulare. Documentul DUAE se va completa in SEAP in mod direct, dupa autentificare in sistem.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea entitatii contractante. Aceste documente pot fi situatii financiare, extrase ale acestora sau orice alte documente relevante, inclusiv formulare.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta - Experienta similara Ofertantul trebuie s prezinte lista principalelor livr?ri de produse similare efectuate în cursul unei perioade care acoper cel mult ultimii 3 ani cu indicarea valorilor, datelor ?i a beneficiarilor publici sau priva?i. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat produse similare contractului ce urmeaza a fi atribuit, în valoare cumulat de cel pu?in 350.00 RON, din maxim 3 contracte. Valoare cumulat din cel putin suma indicata, in lei f?r TVA, din maxim 3 contracte: Lot 1 - Ma?ina de bulonat si tirfonat. Prin produse similare se intelege pentru Lot 1 Ma?in de bulonat si tirfonat: Ma?ina de bulonat ?i tirfonat face parte din categoria utilajelor cu utilizare special?, de mic mecanizare, echipata cu un motor termic, destinata în?urub?rii, de?urub?rii buloanelor ?i tirfoanelor la calea ferat?. Se solicit experien?ã în activit??i având ca obiect furnizarea de utilaje speciale cu utiliz?ri identice sau asem?n?toare cu cele de mai sus men?ionate. Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta - Experienta similara Ofertantul trebuie s prezinte lista principalelor livr?ri de produse similare efectuate în cursul unei perioade care acoper cel mult ultimii 3 ani cu indicarea valorilor, datelor ?i a beneficiarilor publici sau priva?i. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat produse similare contractului ce urmeaza a fi atribuit, în valoare cumulat de cel pu?in 180.000 RON, din maxim 3 contracte. Valoare cumulat de cel putin suma indicata, in lei f?r TVA, din maxim 3 contracte: Lot 2 Ma?in de g?urit ?in?. Prin produse similare se intelege: pentru Lot 2 Ma?in de g?urit ?in?: Ma?ina de g?urit ?ina face parte din categoria utilajelor cu utilizare special?, de mic mecanizare, echipata cu motor termic, destinat efectuarii g?urilor în ?inele de cale ferat?. Se solicit experien?ã în activit??i având ca obiect furnizarea de utilaje speciale cu utiliz?ri identice sau asem?n?toare cu cele de mai sus men?ionate. Loturile: 3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta - Experienta similara Ofertantul trebuie s prezinte lista principalelor livr?ri de produse similare efectuate în cursul unei perioade care acoper cel mult ultimii 3 ani cu indicarea valorilor, datelor ?i a beneficiarilor publici sau priva?i. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat produse similare contractului ce urmeaza a fi atribuit, în valoare cumulat de cel pu?in 280.000 RON din maxim 3 contracte. Valoare cumulat de cel pu?in suma indicata, in lei f?r TVA, din maxim 3 contracte. Prin produse similare se intelege: Pentru Lot 3 Dispozitiv hidraulic de pretensionat ?ina Dispozitivul hidraulic de pretensionat ?ina face parte din categoria utilajelor cu utilizare special folosit în timpul sud?rii ?inelor ?i serve?te pentru a trage, împinge sau men?ine ?ina la lungimea corespunz?toare temperaturii de fixare prescris?. Se solicit experien?ã în activit??i având ca obiect furnizarea de utilaje speciale cu utiliz?ri identice sau asem?n?toare cu cele de mai sus men?ionate. Loturile: 4 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta - Experienta similara Ofertantul trebuie s prezinte lista principalelor livr?ri de produse similare efectuate în cursul unei perioade care acoper cel mult ultimii 3 ani cu indicarea valorilor, datelor ?i a beneficiarilor publici sau priva?i. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a furnizat produse similare contractului ce urmeaza a fi atribuit, în valoare cumulat indicate de cel pu?in
   3. 500.000 RON, din maxim 3 contracte. Valoare cumulat de cel putin suma indicata, in lei f?r TVA, din maxim 3 contracte: Lot 4 - Utilaj desc?rcat ?ina. Prin produse similare se intelege, pentru Lot 4 Utilaj desc?rcat ?ina: Utilajul pentru desc?rcat ?in face parte din categoria utilajelor de ridicare, manipulare ?i de desc?rcare, folosit la desc?rcarea ?inelor lungi, în lungul c?ii dintr-un tren de transport ?in?. Se solicita experien?ã în activit??i avand ca obiect furnizarea utilajelor de ridicare, manipulare ?i de desc?rcare, cu utiliz?ri identice sau asem?n?toare cu cele de mai sus men?ionate Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Declaratia DUAE se va completa in SEAP in mod direct, dupa autentificare in sistem. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea declaratia DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi certificate sau oricare alte înscrisuri semnate de beneficiarul contractului care s confirme recep?ionarea produselor in cadrul perioadei de 3 ani. Perioada de 3 ani se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decal?ri ale termenului limit de depunere a ofertelor prev?zut în anun?ul de participare publicat ini?ial. Se vor depune, odat cu DUAE, urm?toarele documente: -angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, - acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dup caz. Declaratia DUAE se va completa in SEAP in mod direct, dupa autentificare in sistem. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea declaratia DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi certificate sau oricare alte înscrisuri semnate de beneficiarul contractului care s confirme recep?ionarea produselor in cadrul perioadei de 3 ani. Perioada de 3 ani se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decal?ri ale termenului limit de depunere a ofertelor prev?zut în anun?ul de participare publicat ini?ial. Se vor depune, odat cu DUAE, urm?toarele documente: -angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, - acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dup caz. Declaratia DUAE se va completa in SEAP in mod direct, dupa autentificare in sistem. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea declaratia DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi certificate sau oricare alte înscrisuri semnate de beneficiarul contractului care s confirme recep?ionarea produselor in cadrul perioadei de 3 ani. Perioada de 3 ani se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decal?ri ale termenului limit de depunere a ofertelor prev?zut în anun?ul de participare publicat ini?ial. Se vor depune, odat cu DUAE, urm?toarele documente: -angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, - acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dup caz. Declaratia DUAE se va completa in SEAP in mod direct, dupa autentificare in sistem. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea declaratia DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi certificate sau oricare alte înscrisuri semnate de beneficiarul contractului care s confirme recep?ionarea produselor in cadrul perioadei de 3 ani. Perioada de 3 ani se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decal?ri ale termenului limit de depunere a ofertelor prev?zut în anun?ul de participare publicat ini?ial. Se vor depune, odat cu DUAE, urm?toarele documente: -angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, - acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dup caz.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation Liste et brève description des règles et critères:
Informatii privind subcontractarea - Precizarea p?r?ii/p?r?ilor din contract pe care operatorul economic inten?ioneaz s le subcontracteze, dac este cazul. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerin?ei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta ?i acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate in angajamente / acorduri, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea entitatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informa?ii privind asocierea (daca este cazul), în conformitate cu prevederile art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrat îndeplinirea cerin?ei: Se va completa si prezenta DUAE de c?tre fiecare operator economic membru al asocierii, completat si semnat în mod corespunz?tor de c?tre fiecare dintre ace?tia. La solicitarea entitatii contractante doar ofertantul (asocierea) clasat /clasat pe primul loc în clasamentul intermediar dup aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta documentele justificative ale asocia?ilor care probeaz îndeplinirea celor asumate in DUAE. Note: 1) Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara a fi obliga?i s î?i legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Asocierea va fi legalizat numai in cazul in care oferta comun este declarat câ?tig?toare. 2) Criteriile referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale la care s-a solicitat prezentarea unor autoriza?ii specifice se consider îndeplinite ?n cazul operatorilor economici ce particip în comun la procedura de atribuire, dac ace?tia demonstreaz c dispun de respectivele resurse autorizate si/sau dac unul dintre membrii asocierii de?ine autoriza?ia solicitat?, dup caz, cu condi?ia ca respectivul membru sa execute partea din contract pentru care este solicitata autoriza?ia respectiva [art.58 alin.(l) din HG nr.394/2016].
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Cuantumul G.P. pentru: lot 1 -
   3. 900,00 RON, lot 2 -
   1. 900,00 RON, lot 3 -
   3. 000,00 RON, lot 4 - 36.000,00 RON. G.P. se va constitui pe loturi in lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR din data publicarii anuntului de participare, valabila 4 luni de la termenul limita de depunere a ofertelor si va fi constituita prin: - virament bancar - OP in contul RO73WBAN009948500013RO02 deschis la BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. Sucursala/Agentia AGENTIA BUCURESTI MIHALACHE, sau- instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii. Comisia de evaluare, va solicita clarificari in termen de 1 zi lucratoare de la data limita de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordante cu privire la indeplinirea conditiilor de forma a garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea acesteia, acordand ofertantului un termen de 3 zile pentru a raspunde la solicitarea de clarificare, in conf. cu prev. art. 138 alin. (3) din H.G. nr. 394/2016. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora limita depunere a ofertelor. G.P. este irevocabila.ENTITATEA CONTRACTANTA are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial în perioada de valabilitate a oferteic) oferta sa fiind stabilit câ?tig?toare, ofertantul nu a constituit garan?ia de bun execu?ie. Restituirea garantiei se realizeaza potriv art.44 din H.G. nr.394/2016, în baza cererii scrise, conform Formularului nr. 5 din sectiunea formulare si modele de documente. Garantia de buna executie va fi in cuantum de 10 % din valoarea contractului sectorial, f?r T... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 16/09/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 16/01/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 16/09/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Membrii comisiei de evalaure.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP. Un ofertant poate depune oferte pentru un lot sau mai multe loturi.
   2.  Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana.
   3.  Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.
   4.  Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea " Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice.
   5.  Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal (conf. art.29 alin. (3) din H.G. nr.394/2016) la rubrica de " Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari" a anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.
   6.  Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea "Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea "Solicitari de clarificare/Intrebari/Comunicari"), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
   7.  Declaratia DUAE se completeaza direct in SEAP, iar depunerea acesteia odata cu oferta este obligatorie, in caz contrar, oferta va fi respinsa ca inacceptabila in conformitate cu art. 143, alin.(2), lit.b) din HG nr. 394/2016.
   8.  Pre?ul nu se ajusteaz?.
   9.  Pentru loturile 1, 2, 3 in cazul în care se constat c ofertele clasate pe primul loc au pre?uri egale, entitatea contractant va solicita (prin intermediul SEAP la Sectiunea "Intrebari") reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare doar pentru ofertantii aflati in aceasta situatie, în vederea departaj?rii ofertelor si va fi declarat castigator cel cu oferta cea mai mica. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. 10. Pentru lotul 4 in cazul în care dou sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare, în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, entitatea contractant are dreptul s solicite noi propuneri financiare ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat cea cu propunerea financiar cea mai mic?. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. 11. Modific?rile aduse Contractului Sectorial de Produse f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, aferente op?iunilor de revizuire cuprinse în clauzele contractuale se fac prin Act Aditional cu respectarea legisla?iei în vigoare. P?r?ile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, în condi?iile prevazute la art. 235 - 243 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare, precum ?i prevederile Art. 158 din HG nr. 394/2016. 12. NU se acorda avans. 13. Completare la punctul III.1.6.a) Garantia de participare: In cazul depunerii de oferte in cadrul unei asocieri de operatori economici garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. In cazul constituirii garantiei de participare sub forma de scrisoare de garantie de participare, OP/ orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, se va transmite in SEAP, in format electronic, semnata cu semnatura electronica, pana la data limita sta... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
42418000 - Machines de levage, manutention, chargement ou déchargement 
42990000 - Machines diverses à usage spécifique