Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 05/04/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Ouvrages ferroviaires

2021/S 37-093501  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
23/02/2021
S37
Roumanie-Bucarest: Ouvrages ferroviaires

2021/S 037-093501

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 204-497256)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Compania Na?ional de C?i Ferate "CFR" S.A.
Numéro national d'identification: RO 11054529
Adresse postale: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38
Ville: Bucure?ti
Code NUTS: RO321 Bucure?ti
Code postal: 010873
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Serviciul achizi?ii sectoriale ?i contracte cu finan?are extern
Courriel: alin.munteanu@cfr.ro
Téléphone: +40 372843255
Fax: +40 213158549
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cfr.ro
Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Proiectare ?i execu?ie lucr?ri aferente obiectivelor de investi?ii: lot 1 - proiectare ?i execu?ie lucr?ri aferent obiectivului de investi?ii "Modernizarea liniei feroviare Caransebe?-Timi?oara-Arad", lot 3 - Timi?oara est-Rona Triaj Gr. D, lot 2 - proiectare ?i execu?ie lucr?ri aferent obiectivului de investi?ii "Modernizarea liniei feroviare Caransebe?-Timi?oar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

www.e-licitatie.ro
Numéro de référence:
   1. D/2/709/23.09.2020

II.1.2)
Code CPV principal
45234100 Ouvrages ferroviaires

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis în SEAP (http://www.e-licitatie.ro/pub). Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri/informa?ii suplimentare în leg?tur cu documenta?ia de atribuire cu 22 de zile inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire în a 12-a zi înainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractant nu va raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data-limita stabilita. Lucr?rile aferente obiectivului de investi?ie "Modernizarea liniei feroviare Caransebes-Timisoara-Arad" constau în proiectarea ?i execu?ia lucr?rilor în conformitate cu legisla?ia ?i reglement?rile tehnice în vigoare. Traseul tronsonului feroviar vizat pentru modernizare aferent lotului 1 - proiectare ?i execu?ie lucr?ri aferent obiectivului de investi?ii "Modernizarea liniei feroviare Caransebe?-Timi?oara-Arad, lot 3 Timi?oara Est-Rona Triaj Gr. D": de la km 568+399, al liniei CF Bucure?ti-Jimbolia (indicativ 100), pân la sta?ia Timi?oara Nord, dup care se continua pe linia CF Timi?oara-Arad (indicativ 218) de la km 0+000, la km 008+183 (semnalul de ie?ire din Rona Triaj Gr. D). Lungimea traseului este de 13,86 km, de la intrarea in cap X statia Timisoara Est pana la semnal cap Y, viitoarea ramificatie Ronat Triaj. Traseul tronsonului feroviar vizat pentru modernizare aferent lotului 2 - proiectare ?i execu?ie lucr?ri aferent obiectivului de investi?ii "Modernizarea liniei feroviare Caransebe?-Timi?oara-Arad, lot 4 Rona Triaj Gr. D-Arad": de la km 008+183 (semnalul de ie?ire din Rona Triaj Gr. D) la km 56+350 (semnalul de intrare în sta?ia Arad). Pe lâng acest tronson, tot în cadrul lotului 4, proiectul cuprinde ?i modernizarea/reconfigurarea liniei CF Aradu Nou-Glogov? (indicativ 220), pe o distan? de cca 7 kilometri. Detaliile de mai jos sunt comune ambelor loturi. Pe traseul existent calea ferat este simpl?, electrificat?, dotat cu instala?ie BLA ?i este dispus atât în rambleu cu în?l?imi între 0 ?i 12 metri, cât ?i în debleu cu adâncimi între 0 ?i 8 metri. Proiectul de modernizare a tronsonului feroviar men?ionat include: - îmbun?t??irea geometriei traseului ?i sporirea capacit??ii portante a c?ii pentru a permite circula?ia trenurilor cu viteza de pân la 160 km/h; - modernizarea sta?iilor ?i haltelor de mi?care de pe aceast linie, adaptând capacitatea acestora, conform volumului de trafic ?i necesit??ilor tehnologice; - modernizarea cl?dirilor sta?iilor de c?l?tori, incluzând construc?iile pasarelelor ?i ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare; - înlocuirea bretelelor ?i a travers?rilor dubl jonc?iune cu schimb?toare de cale simple; - dublarea liniei pe toat lungimea; - înlocuirea de poduri, pode?e, repararea sistemului de drenaj, îmbun?t??irea terenului de fundare ?i a terasamentelor; - ridicarea niveletei c?ii ?i protec?ia antierozionala a terasamentului de cale ferat în zonele inundabile; - construc?ia drumurilor de între?inere de-a lungul c?ii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice); - construc?ia a dou cl?diri de mentenan? în sta?iile Caransebe ?i Timi?oara Nord; - montare de panouri fonoabsorbante ?i/sau solu?ii alternative de reducere a nivelului de zgomot, pe segmentele de cale ferat ce str?bat localit??i; - instala?ii de centralizare electronic noi, în sta?ii ?i introducerea sistemului de siguran? ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R); - modernizarea echipamentului de telecomunica?ii; - înlocuirea echipamentelor linie de contact ?i din substa?iile de trac?iune electric?, instalarea unui sistem de control SCADA; - montarea de înc?lzitoare de macaz pe liniile de primire-expediere, în sta?ii, în halte de mi?care ?i la ramifica?ii, pentru a combate efectele înz?pezirii liniei CF. CL [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

http://www.e-licitatie.ro/pub
www.e-licitatie.ro
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
18/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 204-497256

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Lot nº: 1 ?i 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 01/03/2021

Lire:

Date: 05/04/2021

Numéro de section: IV.2.7)

Lot nº: 1 ?i 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 01/03/2021

Lire:

Date: 05/04/2021

Numéro de section: IV.2.6)

Lot nº: 1 ?i 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s î?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 01/10/2021

Lire:

Date: 05/11/2021

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45213321 - Travaux de construction de gares de chemin de fer 
45221000 - Travaux de construction de ponts et de tunnels, de puits et de passages souterrains 
45233140 - Travaux routiers 
45234100 - Ouvrages ferroviaires 
45234115 - Travaux de signalisation ferroviaire 
45246200 - Travaux de protection des berges 
45314000 - Installation de matériel de télécommunications 
45315300 - Installations d'alimentation électrique 
71322500 - Services de conception technique pour installations de transport 
71356200 - Services d'assistance technique 
79341000 - Services de publicité