Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 21/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: ...quipement de sous-station

2020/S 149-366312  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Roumanie-Bucarest: ...quipement de sous-station 2020/S 149-366312 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania Na?ional de Transport al Energiei Electrice ÑTranselectricaî S.A. NumÈro national d'identification: RO13328043 Adresse postale: Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010325 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Direc?ia comercial ñ Cristina Oprisa Courriel: nicoleta.popovici@transelectrica.ro TÈlÈphone: +40 213035786 Fax: +40 213035670 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.transelctrica.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.transelctrica.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100100593 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑExtinderea sta?iei Brazi Vestî ñ Echipamente primare, echipamente secundare, integrare SCADA, adaptare PDB, PT montaj circuite primare ?i secundare, asisten? tehnic NumÈro de rÈfÈrence: 13328043/2019/22068
II.1.2) Code CPV principal 31682540 ...quipement de sous-station
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Operatorii economici vor prevedea Ón oferte cantit?tile de produse, a?a cum sunt definite Ón caietul de sarcini al investi?iei, cu urm?toarele preciz?ri: ó celula GIS 400kV pentru AT4, de fabrica?ie Toshiba, compatibil din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu cele din sta?ia existent (tip G1D), ó celula GIS 400kV pentru LEA 400kV Teleajen, de fabrica?ie Toshiba, compatibil din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu cele din sta?ia existent (tip G1D), ó set de bare capsulate monofazate tip GIS 400kV de 4m (corespunzator pasului celulei de rezerv neechipat dintre celula LEA 400kV Domne?ti ?i celula LEA 400kV Teleajen) prev?zut cu separatoarele de bare ?i c.l.p. (f?r dispozitive de ac?ionare) corespunz?tor celulei de rezerva C06, de fabrica?ie Toshiba, compatibile din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu celulele GIS 400 kV din sta?ia existent (tip G1D), ó set de GIL 400kV (tubulatur capsulat Ón SF6) pentru LEA 400kV Teleajen, de fabrica?ie Toshiba, compatibil din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu celulele GIS 400 kV din sta?ia existent (tip G1D), ó celula GIS 220kV pentru AT4, de fabrica?ie Toshiba, compatibil din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu celulele GIS 220 kV din sta?ia existent (tip G1B), ó echipamentele secundare aferente sistemului de comand ñ control, de fabrica?ie Mitsubishi Electric Corporation, compatibile din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu cele din sta?ia existent?. Specificatiile tehnice au fost stabilite Ón conformitate cu art.166 alin. (2) din Legea 99/2016, justificate de obiectul contractului. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis Ón SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel: ó in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si ó in a 11-a zi clalendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin (3) din HG 394/2016. http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 7 594 195.00 EUR
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exÈcution:
Statia Brazi Vest
II.2.4) Description des prestations:
Operatorii economici vor prevedea Ón oferte cantit?tile de produse, a?a cum sunt definite Ón caietul de sarcini al investi?iei, cu urm?toarele preciz?ri: ó celula GIS 400kV pentru AT4, de fabrica?ie Toshiba, compatibil din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu cele din sta?ia existent (tip G1D), ó celula GIS 400kV pentru LEA 400kV Teleajen, de fabrica?ie Toshiba, compatibil din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu cele din sta?ia existent (tip G1D), ó set de bare capsulate monofazate tip GIS 400kV de 4m (corespunzator pasului celulei de rezerv neechipat dintre celula LEA 400kV Domne?ti ?i celula LEA 400kV Teleajen) prev?zut cu separatoarele de bare ?i c.l.p. (f?r dispozitive de ac?ionare) corespunz?tor celulei de rezerva C06, de fabrica?ie Toshiba, compatibile din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu celulele GIS 400 kV din sta?ia existent (tip G1D), ó set de GIL 400kV (tubulatur capsulat Ón SF6) pentru LEA 400kV Teleajen, de fabrica?ie Toshiba, compatibil din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu celulele GIS 400 kV din sta?ia existent (tip G1D), ó celula GIS 220kV pentru AT4, de fabrica?ie Toshiba, compatibil din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu celulele GIS 220 kV din sta?ia existent (tip G1B), ó echipamentele secundare aferente sistemului de comand ñ control, de fabrica?ie Mitsubishi Electric Corporation, compatibile din punct de vedere tehnic, constructiv ?i func?ional cu cele din sta?ia existent?. Specificatiile tehnice au fost stabilite Ón conformitate cu art.166 alin. (2) din Legea 99/2016, justificate de obiectul contractului.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Component tehnic / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 36 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a 1 Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc Ón situa?iile prev?zute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de Óndeplinire Se va completa DUAE Ón conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016. Documentele justificative care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE ?i care urmeaz a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezent?rii; - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizi?iile publice; - alte documente edificatoare, dup caz. OEn cazul Ón care Ón ?ara de origine sau ?ara Ón care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art.177, 178 ?i 180, entitatea contractant are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac Ón ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat Ón fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e Ón acest sens. Cerin?a 2 Persoanele cu func?ie de decizie din cadrul entit??ii contractante cu privire la organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt: NI?U C?t?lin, Pre?edinte Directorat GRECIA Ionu ñ Bogdan, Membru Directorat STANCIU Marius - Viorel, Membru Directorat MARCU Corneliu-Bogdan, Membru Directorat MIU Andreea ñ Mihaela, Membru Directorat DINU Ana ñ Iuliana, Director UEFA STANCIU Florin, Manager DSFTM ZOERNOVAN Cristiana, Manager DBRM POERVU Maria Beatrice, Specialist - responsabil CFP SIMOIU Mihaela-Nicoleta, Specialist - responsabil CFP DAVID Adina - p/ Director DJC NISTOR Ana Maria -Consilier de specialitate DCRP- p. Manager DAJAR NICOLAE Sorinela, Consilier Juridic VL?SCEANU Aurelia, Consilier juridic LANGER Georgiana, Consilier juridic SANDU Eugen Petru, Sef Serviciu SSMASMI SMEEIANU Ion, Director DMIPCEIE VORONCA Simona Louise, Manager DICr SAVA C?t?lin - p. Director UMICA HARHOIU Marius ?erban, Director Direc?ia Comercial IFRIM Ionu Irinel, Manager DAIMMSP R?DESCU Cerasela Aritina, Manager DAMMMVBSA POPOVICI Nicoleta Raluca, Sef SAI OPRI?A Ioana Cristina, Expert achizi?ii publice CONSTANTIN Mihaela, Expert achizi?ii publice C?T?LIN Camelia, Expert achizi?ii publice MONAC Cosmin-Mihai,p.Director UMA R?DUCANU Florentina, Director Investi?ii GORUNESCU Drago?, Manager proiect C?LIFAR Mihai, ?ef SE - STBuc BARBU Vasile - Lucian, ?ef Sta?ie Gr. 2 DUMITRU Gheorghe Dan, Sef SSCPA ANGHELESCU Nicolaie Sebastian Emil, Inginer principal TRANDAFIR Camelia, Inginer principal specialist CALUEAN George Gabriel Inginer - Serviciul Investi?ii MUNTEANU Emilia, Manager DEDT LEU ?tefan Bogdan, Inginer Modalitatea de Óndeplinire Operatorii economici (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, ter sus?in?tor) nu trebuie s se reg?seasc Ón situa?ia prev?zut la art. 73 conform L99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrat Óndeplinirea preliminar a cerin?ei: Fiecare operator economic va completa la nivelul DUAE, informa?iile aferente situa?iei lor precum ?i Formularul 8 (Declara?ie privind neÓncadrarea Ón prevederile art. 73 conform L99/2016.) pus la dispozi?ie de entitatea contractant Ón Sec?iunea îFormulareî. Formularul se va prezenta odat cu DUAE. Entitatea Contractanta are obliga?ia complet?rii formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese Ón procedura de atribuire a contractelor de achizi?ie public?. Cerin?a 1 Operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl Ón niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie public?/sectorial?. Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de Óndeplinire Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie sectorial cu informa?iile solicitate de c?tre entitatea contractant ñ informa?ii referitoare la Óndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentul justificativ care probeaz Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau Ón cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentul echivalent emis Ón ?ara de reziden??, tradus Ón limba rom'n?, urmeaz s fie prezentat, la solicitarea entit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. In situa?ia Ón care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada Ónregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza. OEn procedurile de atribuire a contractelor de achizi?ie public?/sectorial de produse care cuprind ?i prestarea de servicii conexe, Ón cazul Ón care este necesar ca operatorii economici s de?in o autoriza?ie special?, sau s fie membri ai unei anumite organiza?ii pentru a putea presta serviciile Ón cauz Ón statul de origine, sau s fie Ónscri?i Ón registre profesionale, /entitatea contractant are dreptul de a solicita acestora s demonstreze c de?in o astfel de autoriza?ie/c sunt membri ai unei astfel de organiza?ii/sunt Ónscri?i Ón registre profesionale. Dac se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie s fie Ón rela?ie direct cu obiectul principal al contractului/relevant scopului urm?rit prin Óncheierea contractului de achizi?ie sectorial?.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Proportia de subcontractare Ofertantul va mentiona pentru fiecare subcontractant partea din contract pe care acesta are intentia sa o subcontracteze (daca este cazul) - se vor indica activitatile subcontractate cat si procentul subcontractat; Subcontractarea se va face in conditiile Capitolului VI - Sectiunea I - Subcontractarea din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale si cu respectarea Conditiilor contractuale. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i ofertantul/candidatul se bazeaz pentru demonstrarea Óndeplinirii anumitor criterii de calificare ?i selec?ie sunt considera?i ?i ter?i sus?in?tori, caz Ón care acordul de subcontractare reprezint?, Ón acela?i timp, ?i angajamentul ferm. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si cu Notificarea ANAP nr. 240/2016; Odata cu depunerea DUAE se va depune si Acordul de subcontractare, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumente in acorduri vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Cuantumul GP: Ofertantul trebuie s constituie GP Ón cuantum de 350.000 LEI. Perioada de valabilitate a GP: 6 luni de la termenul limit de primire a ofertelor. Garan?ia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din Rom'nia sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, Ón condi?iile legii. Garan?ia de participare trebuie s fie irevocabil ?i s fie constituit Ón suma ?i pentru perioada de valabilitate prev?zute Ón documenta?ia de atribuire. Instrumentul de garantare sau ordinul de virament se transmite Ón SEAP Ómpreun cu oferta ?i celelalte documente ale acesteia, cel mai t'rziu la data ?i ora-limit de depunere a ofertelor; Instrumentul de garantare trebuie s prevad c plata garan?iei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a autorit??ii/entit??ii contractante, pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. OEn cazul viramentului bancar, plata se va realiza Ón contul RO54RNCB0072005800630001 deschis la BCR sector 1,Bucure?ti (pentru LEI);-RO14BRDE410SV18545934100 deschis la BRD Academiei, Bucure?ti (pentru EURO), SWIFT BRDEROBU; Documentul de plat va fi Ónc?rcat Ón SEAP, semnat cu semn?tur electronic?, p'n la data limit de depunere a ofertelor. Din cauza numarului limitat de caractere de la sectiunea din fisa de date, informatiile complete privind Garantia de participare, se regasesc Ón Anexa la Fisa de date denumita: ANEXA INSTRUC?IUNI PENTRU OFERTAN?I Cuantumul garan?iei de bun execu?ie reprezint 10 % din pre?ul contractului (f?r TVA) ?i se va constitui Ón conformitate cu prevederile art. 46 din Anexa la H.G. nr. 394/2016.
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 21/09/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 21/03/2021
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 21/09/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Vizita la amplasament Operatorul economic care Ó?i exprim Ón scris inten?ia de a vizita amplasamentul poate participa la vizita organizat de Entitatea Contractant Ón cea de-a 15-a zi, a 16-a zi ?i a 17-a zi lucr?toare de la data public?rii anun?ului de participare, Óntre orele 9ñ15. Pentru a participa la vizita amplasamentului, operatorul economic trebuie s remit EC o solicitare scris Ón acest sens. Solicitarea trebuie s fie primit de EC cu cel pu?in 6 zile Ónainte de data vizitei. Solicitarea const Ón transmiterea pe adresa de email: cristina.oprisa@transelectrica.ro a Formularului pentru acces din Sec?iunea II-Formulare (completat, ?tampilat ?i semnat de reprezentantul legal al societ??ii). OEn anexa la formularul de acces se va men?iona numele complet al persoanelor care vor participa la vizita. De asemenea se va remite Ómpreun cu Formularul de acces ?i o copie a actului de identitate (CI sau pa?aport) al persoanelor nominalizate Ón anexa. La vizitarea Amplasamentului vor putea participa numai persoanele nominalizate Ón solicitare men?ionat anterior. Costurile ocazionate de vizita la Amplasament (transport, cazare, etc) pentru persoanele care vor participa din partea operatorului economic vor fi suportate de c?tre ace?tia. Pentru instruc?iuni suplimentare necesare ofertan?ilor v rug?m s accesa?i ANEXA INSTRUC?IUNI PENTRU OFERTAN?I la prezentul anun?. cristina.oprisa@transelectrica.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
31682540 - Équipement de sous-station