Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 31/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Roulements à rouleaux

2020/S 124-304907  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Bucarest: Roulements à rouleaux 2020/S 124-304907 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SNTFC "CFR C?l?tori" S.A.
Numéro national d'identification: RO 11054545 Adresse postale: Str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Georgeta Manole Courriel: georgeta.manole@cfrcalatori.ro Téléphone: +40 732671661 Fax: +40 213192428 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.cfrcalatori.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.cfrcalatori.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098238 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: www.e-licitatie.ro
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Ansamblu rulmen?i radiali axiali cu role conice pentru cutiile de osie ale boghiului Y32, dimensiune de ansamblu 130x220x181 mm" Numéro de référence: A1_RO11054545_2020 poz.4570 varianta 02.06.2020
II.1.2) Code CPV principal 44442000 Roulements à rouleaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Ansamblu rulmen?i radiali axiali cu role conice pentru cutiile de osie ale boghiului Y32, dimensiune de ansamblu 130x220x181 mm". SNTFC 27/2020. Operatorul economic va putea solicita clarificari in termen de 18 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 309 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO122 Bra?ov Lieu principal d'exécution:
Serviciul depozitare si desfacere, Str. Fundatura Harmanului nr. 3, Brasov.
II.2.4) Description des prestations:
"Ansamblu rulmen?i radiali axiali cu role conice pentru cutiile de osie ale boghiului Y32, dimensiune de ansamblu 130x220x181 mm" - cantitate acord-cadru: min. 10 buc.-max. 100 buc.; - cantitate celui mai mare contract subsecvent: min. 10 buc.-max. 30 buc.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr.99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;
   2.  Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si se va prezenta odata cu depunerea ofertei. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt: - Dan Marian Costescu - director general; - Viorel Fabian - director vagoane; - Livia Ciurtin - director financiar-contabil; - Carmen Popescu - director achizitii; - Dan Mihalcea - sef Serviciu aprovizionare; - Georgeta Manole - sef Serviciu achizitii produse, lucrari, servicii; - Catalina Stanescu - expert achizitii publice - Serviciul achizitii produse, lucrari, servicii. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitati contractante, de regula a documentelor solicitate. Documentele solicitate vor fi valabile la momentul prezentarii Aceste documente pot fi:
   1.  certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii;
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii;
   3.  dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
   4.  alte documente edificatoare, dupa caz. (a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru sectorial. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului. Documentele se vor prezenta insotite traducerea autorizata a acestora in limba romana. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative valabile la data depunerii prin care sa demonstreze indeplinirea informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I. (b) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina autorizatie/certificat ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina: b1. Operatori economici - persoane juridice romane: autorizatie de furnizor feroviar si certificat de omologare tehnica/agrement tehnic feroviar, eliberate/vizate de catre AFER in conformitate cu cerintele art. 1 si 2 din OMT 290/2000, valabile la momentul prezentarii - pentru obiectul acordului cadru se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. b2. Operatori economici - persoane juridice straine: operatorul economic trebuie s detin?: certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care s ateste conformitatea produselor, identificate clar prin referire la specificatii sau standarde relevante, respectiv autorizatie din tara de origine, eliberat de c?tre organismul abilitat s emit astfel de autorizatii, precum si agrement tehnic feroviar eliberat/vizat de AFER, în conformitate cu cerintele art. 2 (alin. 5) din OMT 290/2000, valabile la momentul prezentarii - pentru obiectul acordului-cadru. In cazul in care documentele depuse sunt intro alta limba decat cea romana, acestea se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
In cuantumul de: 927,00 RON [conform art. 41 alin. (4), din HG nr. 394/2016], in lei sau echivalent leu/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu sase zile de data-limita stabilita pentru depunere a ofertelor, valabila trei luni de la termenul-limita de depunere a ofertelor. Va fi constituita prin: - virament bancar sau OP in cont RO24BACX 0000 0000 7023 0310, deschis la Sucursala UniCredit Bank Grigore Mora Bucuresti sau - orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria entitatii contractante in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5 000 RON. Avand in vedere dispozitiile art. 138 (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicit clarific?ri, în termen de o zi lucr?toare de la data-limit de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordan?e referitoare la îndeplinirea condi?iilor de form a garan?iei de participare, precum ?i la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de trei zile pentru a r?spunde la solicitare. Tinand seama de dispozitiile art. 42 (7) din HG 394/2016, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare este irevocabila. Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: - îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei. Restituirea garantiei se realizeaza potriv art. 44 din HG nr. 394/2016, în baza cererii depuse conform Formularului 3 transmisa entitatii contractante. Cuantumul garantiei de buna executie a contra [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 31/07/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 31/10/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 31/07/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Perioada de valab. a ofertelor trei luni de la termenul-limita de depunere a ofertelor. Note: (a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabi. a ofertei, prelungirea acestei perioade; (b) Ofertantul are obligatia de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab. a ofertei; (c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab. a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Avand in vedere disp. art. 138 (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicit clarific?ri, în termen de o zi lucr de la data-limit de depunere a of., privind ev. neconcordan?e ref. la îndeplinirea cond. de form a garan?iei de participare, precum ?i la cuantumul sau valab acesteia, acordând ofertantului un termen trei zile pentru a r?spunde la solic. Ofertantul va mentiona instrumentul de garantare prin care se va constitui garantia de buna executie precum si contul (cod IBAN) si banca în care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea "Documentatie si Clarificari" din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea "Intrebari". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea "Intrebari"), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea "Intrebari") va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati. Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare, si oferta tehnica. Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, entitatea contractanta selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme. Conform art. 205 (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez., la solicitarea EC, de regula a doc solicitate. Modificarea acordului-cadru/contractului poate fi facuta numai în scris în conformitate cu prevederile art. 235 din Legea nr. 99/2016 si a prevederilor Cap. VI - Sectiunea a 2-a - "Modificarea contractului sectorial/acordului-cadr [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Oficiul juridic al SNTFC "CFR C?l?tori" S.A.
Adresse postale: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Ville: Bucure?ti Code postal: 010867 Pays: Roumanie Téléphone: +40 213199528 / 122961 Adresse internet: www.cfrcalatori.ro www.cfrcalatori.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
44442000 - Roulements à rouleaux