Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 19/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Serveurs de réseau

2020/S 180-435505  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Roumanie-Bucarest: Serveurs de réseau 2020/S 180-435505 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPEEH Hidroelectrica S.A.
Numéro national d'identification: RO 13267213 Adresse postale: Str. Ion Mihalache nr. 15-17 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011171 Pays: Roumanie Point(s) de contact: S?ndel Ursu Courriel: alexandru.anghel@hidroelectrica.ro Téléphone: +40 213074692 Fax: +40 213032564 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.hidroelectrica.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.hidroelectrica.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100103195 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Sistem de securitate cibernetic pentru detectarea intruziunilor ?i monitorizarea echipamentelor informatice Numéro de référence: 13267213/2020/2096
II.1.2) Code CPV principal 48821000 Serveurs de réseau
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Conform caietului de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 15 zile inainte de termenul-limita stabilit prin Invitatia de participare pentru depunerea ofertelor. Termenul-limita la care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este: in a 11-a zi, inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op. ec. in termenul-limita enuntat anterior.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 6 580 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32420000 Matériel de réseau
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO32 Bucure?ti-Ilfov Lieu principal d'exécution:
Executiv si sucursale Hidroelectrica.
II.2.4) Description des prestations:
"Sistem de securitate cibernetic pentru detectarea intruziunilor ?i monitorizarea echipamentelor informatice".
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Perioada suplimentara de licen?iere va fi oferit în luni. Punctajul se calculeaz astfel: PL = 10 x (durata perioada lic. suplim. oferita)/(durata perioadei lic. suplimentare maxime oferite). / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Garan?ia suplimentar va fi oferit în luni. Punctajul se calculeaz astfel: PG = 10 x (durata garan?ie suplim. oferit?)/(durata garantiei suplimentare maxime oferite). / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Asisten?a tehnic suplimentar va fi oferit în ore/om. Num?rul maxim de ore asisten? tehnic suplimentar care se iau în calcul este 120. Punctajul se calculeaz astfel: PA = 10 x minimum ((ore oferite), 120)]/120. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 70
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 36 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Se vor atribui contracte subsecvente pe o perioada de 12 luni.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta
   1.  Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc în situa?iile prev?zute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Participantii la procedura vor declara pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere prevazute la articolele mai sus mentionate. Modalitatea de indeplinire: declaratia consta in completarea si prezentarea formularului DUAE, in conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea nr. 99/2016. Informatii despre modul de completare a formularului DUAE sunt prezentate la cap. VI.3. Cerinta
   2.  Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc în situa?iile prev?zute la art. 73 din Legea nr. 99/2016. Participantii la procedura vor declara pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute la articolele mai sus mentionate. Modalitatea de indeplinire: declaratia consta in completarea si prezentarea formularului DUAE, in conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, la care se ataseaza "Declaratia de neincadrare a operatorului economic participant in situatiile prevazute de art. 73 - Legea nr. 99/2019" - Formular C1 - pentru ca declaratia sa fie emisa in cunostiinta de cauza, entitatea contractanta nominalizeaza persoanele care detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire (toate persoanele care aproba/semneaza documente emise în legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica si anume:
   1.  Bogdan Nicolae Badea - presedinte Directorat Hidroelectrica;
   2.  Marian Bratu - membru Directorat Hidroelectrica;
   3.  R?zvan-Ionut Pa?aliu - membru Directorat Hidroelectrica;
   4.  Radu Cristian Pop - membru Directorat Hidroelectrica;
   5.  Cristian Vladoianu - membru Directorat Hidroelectrica;
   6.  Silvia Sologiuc - manager Departament procurement Hidroelectrica;
   7.  Cristian Cornel Kameniczki - manager Departament IT&C;
   8.  Mihai Radu SAptefrati - manager Departamentul juridic Hidroelectrica;
   9.  Marian Dinca - sef Serv. contracte Hidroelectrica; 10. Sandel Ursu - consilier juridic Serviciu contracte Hidroelectrica; 11. Zidaroiu Radu Vladimir - sef Serviciu OpIT; 12. R?doni C?lin - inginer de sistem SH Hateg; 13. Caplea Danut - sef Birou aplicatii industriale SH PDF; 14. Pauna Sorin - sef STIC SH CAG; 15. Bogdan Onetiu - sef STIC SH Sebes; 16. Haidu C?lin - sef STIC SH Cluj; 17. Daniel Stefan Toader - analist programator S. OpIT; 18. Aurel Suciu - ?ef Serviciu IT&C Hidroelectrica-SH Ha?eg; 19. Duca Claudiu C?t?lin - sef STIC SH Bistri?a; 20. Vladoiu Gheorghe - inginer de sistem; 21. Gherghina Daniel - sef STIC SH Ramnicu Valcea; 22. Cupcea Salviu Alexandru - inginer de sistem STIC Sibiu. Înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, se va solicita ofertantului/ofertantului asociat clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire intr-un clasament intermediar intocmit la finalizarea evaluarii, depunerea de documente care sa certifice informatiile prezentate. Acestea se vor depune in SICAP semnate cu semnatura electronica extinsa. Aceste documente sunt:
   1.  certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local - sediul social si punctele de lucru, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii acestora;
   2.  cazierul judiciar al opetratorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv;
   3.  dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016;
   4.  orice alte documente relevante in sustinerea cerintei. Nedepunerea acestor documente, la solicitarea achizitorului, in totalitatea lor si in termenul stabilit (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor/subcontractant) atrage respingerea ofertei. La formularul DUAE "Raspuns" se anexeaza:
   1.  declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 din Legea 99/2016 care se prezinta de ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti - Formular C1;
   2.  declaratie privind partea/partile din oferta - propunerea tehnica si financiara si alte documente - care au caracter confidential - Formular C2. Nota: (a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va completa documentul DUAE - "Raspuns" mentionat; (b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara sau contine propuneri de subcontractanti, persoana care asigura sustinerea (tert sustinator) sau subcontractantul va completa documentul DUAE - "Raspuns" sus-mentionat. Aten?ion?ri speciale: necompletarea DUAE - "Raspuns" odat cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor/subcontractant) atrage respingerea acesteia. In cazul in care informa?ii prezentate in Formularul DUAE - "Raspuns" de c?tre ofertan?i nu sunt complete sau care nu confirm îndeplinirea cerin?elor minime de calificare formulate de c?tre entitatea contractant în prezenta fi?a de date a achizi?iei conduce la respingerea ofertei f?r posibilitatea de a solicita clarific?ri privind DUAE - "Raspuns" fiind considerate inadverten?e de fond. Operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie sectorial?. Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE - "Raspuns" distinct. Modalitatea de indeplinire: Declaratia consta in completarea si prezentarea formularului DUAE - "Raspuns", in conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea nr. 99/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele suport care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE - "Raspuns": certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I, dupa aplicarea criteriului de atribuire intr-un clasament intermediar intocmit la finalizarea evaluarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora. In cazul asocierii cerintele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza. Nedepunerea acestor documente, la solicitarea achizitorului, in totalitatea lor si in termenul stabilit, (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor/subcontractant) atrage respingerea acesteia. Nota: (a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va completa documentul DUAE mentionat; (b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara, persoana care asigura sustinerea (tert sustinator) va completa documentul DUAE susmentionat; (c) In cazul in care oferta depusa contine propuneri de subcontractanti, fiecare subcontractant va completa documentul DUAE mentionat.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Cuantumul garantiei de participare: 65 800 RON. (b) Valabilitatea GP - cel putin 120 de zile incepand cu data-limita de depunere a ofertelor; In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a GP va fi prelungita corespunzator. Echivalen?a pentru o GP depus în valut se va face la cursul BNR din data anterioar datei-limit de depunere a ofertelor cu cinci zile. Modul de constituire: conf. art. 42 din HG 394/2016 - prin virament bancar in contul RO31INGB0001008163058940, deschis la ING Bank sau printr-un instrument de garantare, emis de o institu?ie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, în condi?iile legii, în cuantumul ?i pentru perioada prev?zut la pct. (b), respectiv (c). Scrisoarea de garantie bancara (daca este cazul) se va completa conform Formularului G1. GP trebuie sa fie irevocabil în cf. cu disp. art. 42 alin. (3) HG 394/2016. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat. Dovada constituirii GP (semnata cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acredidat) se depune in SEAP pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare simplificat. Garantia de participare emisa în alta limba decât româna si in alta valuta va fi însotita de autorizata în limba româna. În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Entitatea contractanta are dreptul de a retine GP, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatiile prevazute de art. 43, HG 394/2016. Garantia de participare se va returna ofertantului in conf. cu art. 44 din HG nr. 394/2016. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Cuantum: 10 % din valoarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 19/10/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 19/02/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 19/10/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Informatii privind modul de completarea/depunerea formularului DUAE. DUAE - "Raspuns" este configurat direct în SEAP la documenta?ia de atribuire, fiind generat automat de SEAP fi?ierul în format .xml . DUAE - "Raspuns" se va completa si depune obligatoriu de fiecare ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator, in parte - daca este cazul. Operatorii economici participan?i la procedurile de atribuire, vor completa direct în SEAP, în sec?iunea dedicat a procedurii de interes, DUAE deja configurat de entitatea contractant?. DUAE - "Raspuns", astfel completat, va putea fi vizualizat ?i analizat în sec?iunea dedicat acestuia. De asemenea, r?spunsurile la DUAE - "Raspuns" ale operatorilor economici care particip la procedur vor fi completate în SEAP în mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul aresubcontractan?i sau ter?i sus?in?tori, fiecare operator economic se va autentifica în sistem ?i va accesa procedura de atribuire de interes în vederea complet?rii duae în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedur (asociat, subcontractant, ter sus?in?tor). Este necesar ca to?i cei care trebuie s r?spund la DUAE - "Raspuns" s fie înregistra?i ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie ?i depune ofert unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care particip cu ofert individual?, iar ceilal?i participan?i completeaz direct în sistem doar DUAE - "Raspuns" ?i nu pot modifica oferta. Modului de acces/completare/utilizare si prezentare a documentului DUAE - "Raspuns", se regaseste detaliat in Notificarea ANAP www.anap.gov.ro
   2.  Conform art. 53, HG 394/2016, ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri: (a) s depun dou sau mai multe oferte individuale ?i/sau comune, sub sanc?iunea excluderii din competi?ie a tuturor ofertelor în cauz?; (b) s depun ofert individual?/comun ?i s fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanc?iunea excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a celei în care este ofertant asociat;
   3.  Operatorul economic va preciza lista documentelor/informatiilor din oferta care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala. Dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in cea ce priveste secretul comerciala si proprietatea intelectuala. Lipsa acestei precizari presupune ca documentele devin publice, dupa incheierea procedurii de achizitie;
   4.  Orice indicatie sau specificatie din prezenta documentatie de atribuire, inclusiv din specificatiile tehnice, care poate indica o anumita origine, sursa, productie, procedeu special, marca, brevet sau licenta de fabricatie se va considera ca fiind insotita de mentiunea sau echivalent;
   5.  Nu se accepta produse refolosite "second hand" sau produse in regim "repackaged". De asemenea, vor fi respinse produsele contrafacute, piratate sau susceptibile de a aducere unui drept de proprietate intelectulala, asa cum sunt definite de Legea nr. 344/2005 si Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al PE si al CE din 12.6.2013;
   6.  În cazul în care doua/mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc cu punctaje egale, va fi desemnata castigatoare oferta avand pretul cel mai mic. In cazul in care si pretul ofertelor clasate pe primul loc ca punctaj sunt egale, entitatea contractanta va solicita reofertarea de pret în plic închis, în vederea departajarii ofertelor in cauza, iar departajarea se va face avand la baza doar "pretul cel mai mic" al ofertei financiare finale;
   7.  Deoarece procedura de atribuire se desfasoara integral prin mijloace electronice, documentele/ofertele vor fi semnate cu semnatura electronic extinsa. Toate documentele vor fi încarcate în sectiunile respective, atasate prezentei proceduri de achizitie pe site-ul http://www.e-licitatie.ro/pub Numai operat [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.anap.gov.ro http://www.e-licitatie.ro/pub www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
32420000 - Matériel de réseau 
48821000 - Serveurs de réseau