Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Serveurs web

2021/S 65-164400  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Roumanie-Bucarest: Serveurs web 2021/S 065-164400 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agen?ia Na?ional a Func?ionarilor Publici Numéro national d'identification: 12979825 Adresse postale: Str. Mircea Vod nr. 44 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030669 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Elena Constantinescu Courriel: elena.constantinescu@anfp.gov.ro Téléphone: +40 374112734 Fax: +40 374112734 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.anfp.gov.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Furnizare pachete integrate hardware, software ?i pachete asistive integrate în cadrul proiectului "Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administra?ia public?", SIPOCA 136, cod SMIS 119957 Numéro de référence: 129798252017 SIPOCA 1361
II.1.2) Code CPV principal 48825000 Serveurs web
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ia de pachete integrate hardware, software ?i pachete asistive integrate are în vedere consolidarea infrastructurii hardware ?i software (echipamente ?i software de securitate), pentru a optimiza accesul la aplica?iile de management a func?iei publice, inclusiv a persoanelor cu dizabilit??i, în rela?ie cu beneficiarii, ceea ce va conduce la atingerea obiectului proiectului "Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administra?ia public?", SIPOCA 136 cod SMIS 119957 ?i a rezultatelor preconizate, cu referire la managementul resurselor umane în administra?ia public?. Valoarea estimat f?r TVA: 1 521 050 RON f?r TVA. Furnizorul trebuie s furnizeze produsele ?i s asigure întregul suport necesar pentru instalarea ?i punerea în func?iune a produselor livrate, s asigure garan?ia ?i mentenan?a echipamentelor în perioada de garan?ie în conformitate cu cerin?ele solicitate. - Lot 1 - echipamente de tip server, echipament de stocare, software baze de date, echipamente ?i software de re?ea ?i de securitate; valoarea estimat pentru lotul I = 900 000 RON f?r TVA: -- echipament de tip server; -- echipament de stocare; -- software baze de date; -- echipament dedicat protec?iei aplica?iilor web HTTP/HTTPS; -- echipament de tip Switch cu 48 de porturi; -- sistem de identificare, autentificare ?i autorizare ale utilizatorilor ?i terminalelor LAN; - Lot 2 - echipamente ?i software asistive; valoarea estimat pentru lotul II = 621 050 RON f?r TVA: -- laptop tip business; -- ecran Braille; -- imprimant Braille; -- software asistiv JAWS; -- lector audio de text; -- lup video de birou. Conform prevederilor art. 160 ?i 161 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, solicit?rile de clarific?ri privind DA se vor transmite cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data-limit de depunere a ofertelor, la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub în cadrul anun?ului de participare aferent procedurii - sec?iunea "Solicit?ri de clarificari/Intreb?ri/Comunic?ri". Num?rul de zile pân la care se pot solicita clarific?ri înainte de data-limit de depunere a ofertelor - 20. În m?sura în care solicit?rile de clarific?ri sau informa?ii suplimentare au fost adresate în termenul prev?zut în anun?ul de participare, autoritatea contractant va r?spunde tuturor solicit?rilor de clarific?ri cu 15 zile înainte de data-limit de depunere a ofertelor, în cadrul anun?ului de participare aferent procedurii - sec?iunea "Solicit?ri de clarificari/Intreb?ri/Comunic?ri". Autoritatea contractant nu va r?spunde solicit?rilor de clarific?ri f?cute cu dep??irea termenului stabilit mai sus ?i nici solicit?rilor de clarific?ri/notific?ri ce nu sunt transmise prin intermediul SICAP. Autoritatea contractanta va posta r?spunsurile însotite de întreb?ri în SEAP conform art. 160 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 174 779.15 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Echipamente ?i software asistive
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213100 Ordinateurs portables 30216100 Lecteurs optiques 30231320 Moniteurs à écran tactile 30232110 Imprimantes laser 32331300 Appareils de reproduction audio 48624000 Logiciels de système d'exploitation d'ordinateur personnel
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bucure?ti, Bulevardul Mircea Vod nr. 44, tronson III, sector
   3. 
II.2.4) Description des prestations:
Furnizorul trebuie s furnizeze produsele ?i s asigure întregul suport necesar pentru instalarea ?i punerea în func?iune a produselor livrate, s asigure garan?ia ?i mentenan?a echipamentelor în perioada de garan?ie în conformitate cu cerin?ele solicitate prin caietul de sarcini. Lot 2 - echipamente ?i software asistive - 5 pachete. Valoarea estimat pentru lotul II = 621 050 RON f?r TVA. 1 pachet format din: - laptop tip business; - ecran Braille; - imprimant Braille; - software asistiv; - lector audio de text; - lup video de birou; - servicii de instalare, punere în func?iune ?i suport tehnic.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: P4. Perioada de garan?ie tehnic oferit pentru ecran Braille. / Pondération: 2 Critère de qualité - Nom: P3. Perioada de garan?ie tehnic oferit pentru imprimanta Braille. / Pondération: 4 Critère de qualité - Nom: P2. Perioada de garan?ie tehnic oferit pentru laptop. / Pondération: 6 Critère de qualité - Nom: P5. Perioada de garan?ie tehnic oferit pentru lupa video de birou. / Pondération: 2 Prix - Pondération: 86
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administra?ia public?", SIPOCA 136, cod SMIS 119957.
II.2.14) Informations complémentaires Punctaj maxim acordat 100 puncte. P ofert = Pf + Pt = 86 + 14. Oferta care ob?ine punctajul final cel mai mare va fi declarat câ?tig?toare. Clasificarea ofertelor se face în ordinea descresc?toare a punctajului ob?inut, prin însumarea punctajelor aferente factorului financiar ?i al celui tehnic, având în vedere ponderile pentru factorii de evaluare. În cazul în care, ca u [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Echipamente de tip server, echipament de stocare, software baze de date, echipamente ?i software de re?ea ?i de securitate
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 48825000 Serveurs web 30233140 Unités de mémoire à accès sélectif (MAS) 30233153 Lecteur et/ou graveur de CD et de DVD 32420000 Matériel de réseau 32580000 Équipement de traitement de données 48151000 Système de contrôle informatique 48611000 Logiciels de bases de données 48620000 Systèmes d'exploitation 48732000 Logiciels de sécurité des données
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Bucure?ti, Bulevardul Mircea Vod nr. 44, tronson III, sector
   3. 
II.2.4) Description des prestations:
Furnizorul trebuie s furnizeze produsele ?i s asigure întregul suport necesar pentru instalarea ?i punerea în func?iune a produselor livrate, s asigure garan?ia ?i mentenan?a echipamentelor în perioada de garan?ie în conformitate cu cerin?ele solicitate prin caietul de sarcini. - echipament de tip server - 3 buc.; - echipament de stocare - 1 buc.; - software baze de date - 1 buc.; - echipament dedicat protec?iei aplica?iilor web HTTP/HTTPS - 1 buc.; - echipament de tip Switch cu 48 de porturi - 2 buc.; - sistem de identificare, autentificare ?i autorizare ale utilizatorilor ?i terminalelor LAN - 1 buc.; - servicii de instalare, punere în func?iune ?i suport tehnic.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: P4. Perioada de garan?ie tehnic oferit pentru echipament dedicat protec?iei aplica?iilor web. / Pondération: 2 Critère de qualité - Nom: P5. Perioada de garan?ie tehnic oferit pentru echipament de tip Switch. / Pondération: 4 Critère de qualité - Nom: P2. Perioada de garan?ie tehnic oferit pentru server. / Pondération: 6 Critère de qualité - Nom: P3. Perioada de garan?ie tehnic oferit pentru echipament de stocare. / Pondération: 2 Prix - Pondération: 86
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administra?ia public?", SIPOCA 136, cod SMIS 119957.
II.2.14) Informations complémentaires Punctaj maxim acordat 100 puncte. P ofert = Pf + Pt = 86 + 14. Oferta care ob?ine punctajul final cel mai mare va fi declarat câ?tig?toare. Clasificarea ofertelor se face în ordinea descresc?toare a punctajului ob?inut, prin însumarea punctajelor aferente factorului financiar ?i al celui tehnic, având în vedere ponderile pentru factorii de evaluare. În cazul în care, ca u [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 144-353622
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11557/17.03.2021/21C0042/23.03.2021
Lot nº: 2 Intitulé:
Echipamente ?i software asistive
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ETA2U Numéro national d'identification: RO 1801821 Adresse postale: Str. Gheorghe Dima nr. 1 Ville: Timi?oara Code NUTS: RO424 Timi Code postal: 300079 Pays: Roumanie Courriel: licitatiitm@eta2u.ro Téléphone: +40 256277500 Fax: +40 256499508 Adresse internet: www.eta2u.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 621 050.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 455 987.90 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: LOT I 11519/17.03.2021/21C0043/23.03.2021
Lot nº: 1 Intitulé:
Echipamente de tip server, echipament de stocare, software baze de date, echipamente ?i software de re?ea ?i de securitate
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
23/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. ETA2U S.R.L.
Numéro national d'identification: 1801821 Adresse postale: Str. Gheorghe Dima nr. 1, localitate Timi?oara, jude Timi?, cod po?tal 300079 Ville: Timi?oara Code NUTS: RO42 Vest Code postal: 300079 Pays: Roumanie Courriel: licitatiitm@eta2u.ro Téléphone: +40 256277500 Fax: +40 256499508 Adresse internet: www.eta2u.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 900 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 718 791.25 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Agen?ia Na?ional a Func?ionarilor Publici Adresse postale: Bulevardul Mircea Vod nr. 44, bl. M17, tronson III, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030669 Pays: Roumanie Courriel: elena.constantinescu@anfp.gov.ro Téléphone: +40 374112734 Fax: +40 374112734 Adresse internet: www.anfp.gov.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30213100 - Ordinateurs portables 
30216100 - Lecteurs optiques 
30231320 - Moniteurs à écran tactile 
30232110 - Imprimantes laser 
30233140 - Unités de mémoire à accès sélectif (MAS) 
30233153 - Lecteur et/ou graveur de CD et de DVD 
32331300 - Appareils de reproduction audio 
32420000 - Matériel de réseau 
32580000 - Équipement de traitement de données 
48151000 - Système de contrôle informatique 
48611000 - Logiciels de bases de données 
48620000 - Systèmes d'exploitation 
48624000 - Logiciels de système d'exploitation d'ordinateur personnel 
48732000 - Logiciels de sécurité des données 
48825000 - Serveurs web