01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/08/2018
Date de péremption : 03/10/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Services cadastraux

2018/S 160-366901 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/08/2018 S160  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Bucarest: Services cadastraux 2018/S 160-366901 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Compania Na?ional de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Romania Str. Golescu Dinicu nr. 38 Bucure?ti 010873 Roumanie Point(s) de contact: Horia Nicolae, Director Direc?ia Achizi?ii Publice Téléphone: +40 212643299 Courriel: laura.axente@andnet.ro Fax: +40 212643298 Code NUTS: RO321 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.cnadnr.ro Adresse du profil d'acheteur: http://sicap-prod.e-licitatie.ro www.cnadnr.ro http://sicap-prod.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: www.e-licitatie.ro Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Întocmire documenta?ii cadastrale, rapoarte de evaluare ?i asigurare servicii juridice de asisten? ?i reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro Numéro de référence: 16054368/2018/158S10
II.1.2) Code CPV principal 71354300
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectivul general al contractului este achizitia de servicii pentru intocmire documentatii cadastrale, rapoarte de evaluare si asigurare servicii juridice de asistenta si reprezentare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a unui numar de 689 imobile estimate, necesare proiectarii si executiei obiectivului de investitie "Varianta de ocolire Alesd Sud si Alesd Nord", pe raza unitatilor administrativ-teritoriale Lungasu de Jos, Magesti, Auseu si Alesd din Judetul Bihor. In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de 1 441 043,50 RON fara TVA, valoarea reprezentand 50 % din valoarea estimata a contractului. Valoarea estimata totala a contractului (inclusiv servicii similare) este de 4 323 130,50 RON fara TVA. Va [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79110000 79419000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Lieu principal d'exécution:
Unitatile administrativ - teritoriale Lungasu de Jos, Magesti, Auseu si Alesd din Judetul Bihor si Mun. Bucuresti
II.2.4) Description des prestations:
Ob Contr de Serv il reprez achiz de serv pt intocm doc cadastr, rap de eval si asig serv jur de asist si reprez in ved dob prin expropr/transfer a unui nr de 689 imobile estimate, necesare pr si ex ob de invest "Var de ocolire Alesd Sud si Alesd Nord", pe raza UAT-urilor: Lungasu de Jos, Magesti, Auseu si Alesd din Judetul Bihor.In conf cu preved art.160 alin.(1) din L98/2016, term lim pana la care orice op ec interesat de particip la proced de achiz publ are drept de a solicita clarif sau inform suplim in leg cu DA este de 18 zile ante term lim de dep a of.In conf cu preved art.160 alin.(2) din L98/2016, AC stab doua term lim in care va rasp tuturor solicit de clarif/ inform supl, astfel: primul term-lim este de 28 zile inainte de term limita de dep a of; al doilea term-limita este de 10 zile inainte de term lim de dep a of. Precizam ca cele 2 term de rasp la clarif nu afecteaza dreptul op ec de a adresa solicit de clarif pe parcursul intregii per care se scurge de la mom publ Anunt de Part si pana la term lim de 18 zile anterior term lim de dep a of stab de AC.Cu toate acestea, av in ved faptul ca AC are oblig de a rasp in mod clar si complet tuturor solicit de clarif, sens in care aceasta tb sa isi aloce un term rezonabil pt procesarea solicit de clarif si formul rasp care se impun, la primul term de rasp la clarific AC va rasp tuturor solicit de clarif adresate de op ec in intervalul de la publ Anunt de Participare si pana la data la care se implineste termenul de 36 zile ante datei lim de dep oferte, iar la al doilea term de rasp AC va rasp restului de solicit de clarific adresate pana la term lim de 18 zile ante term lim de dep a of.In fctie de complexit solicit de clarific adresate de op ec, pt care rasp ar tb publ la primul term indic mai sus, AC isi rez dr de a publ rasp la clarif respective la al doilea term stab in DA. Term de rasp la clarif au fost stab a.i. op ec sa aiba o per adecv pt analiza DA si, ulterior, pt elab of prin prisma rasp oferite de AC.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Experienta detinuta in activitati de coordonare/ conducere/ management a procesului de expropriere derulat in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modifi... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Experienta detinuta in calitate de Avocat definitiv in reprezentare in instantele civile in cadrul unor litigii referitoare la dreptul de proprietate si/sau alte drepturi reale. / Pondération: 6 Critère de qualité - Nom: Experienta detinuta in calitate de Avocat definitiv in cadrul Comisiilor de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real, organizate in baza art. 15 al... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondération: 4 Critère de qualité - Nom: Abordarea propusa privind repartizarea responsabilitatilor personalului in realizarea activitatilor si interactiunea intre membrii echipei, in corelare cu activitatile... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Fundamentarea planului general de abordare a strategiei de expropriere prin: identificarea activitatilor, realizarea graficului de mobilizare si a graficului de indepl... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondération: 25 Critère de qualité - Nom: Experienta detinuta in realizarea de rapoarte de evaluare individuala pentru terenuri si/sau constructii necesar a fi expropriate in conformitate cu prevederile Legii ... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Experienta detinuta in realizarea de documentatii cadastrale aferente procesului de expropriere derulat in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificar... detalii pe www.e-licitatie.ro / Pondération: 5 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 22 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
In conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016, Autoritatea Contractanta opteaza pentru achizitia ulterioara de noi servicii similare de la ofertantul a carui oferta va fi declarata castigatoare in cadrul prezentei proceduri de achizitie publica in cuantum de
   1. 441.043,50 Lei fara TVA, valoarea reprezentand 50 % din valoarea estimata a contractului. A se vedea si informatiile din Sectiunea II.1.4.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Varianta de ocolire Alesd Sud si Alesd Nord
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor/ cerintelor de calificare se vor prezenta:I. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale". De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru Ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta: cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; alte documente edificatoare, dupa caz. II. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat, cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestuia. B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. [...] III. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016. In acest sens, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea III "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".De asemenea, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte Formularul C "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 alin (1) din Legea 98/2016", in conformitate cu modelul prezentat in sectiunea Formulare. Formularul C va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota: ... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Cerinta 1 - continuare Ofertantul trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala a fost de minim 860.000 Lei in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Partea II: Nota 6: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3A. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare pentru anii 2015, 2016 si 2017 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 7: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, pct. 4 din prezentul document. Partea I: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ ofertantul asociat/ tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Pentru Cabinetele individuale, Cabinetele asociate, Societatile civile profesionale si Societatile profesionale cu raspundere limitata, in vederea demonstrarii indeplinirii cerintei se iau in considerare veniturile realizate in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017, sens in care vor fi prezentate ca documente justificative declaratiile fiscale depuse la ANAF pentru acesti ani. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat. Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 3: a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2015 - 1 Euro = 4,4450 Lei, 2016 -1 Euro = 4,4908 Lei si 2017 -1 Euro = 4,5681. b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2015, 2016 si 2017 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/ info_contracts/inforeuro/index_en.cfm. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a. Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 5: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara". http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Cerinta nr. 1 - continuare Ofertantul va prezenta lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani*), din care sa rezulte ca a realizat documentatii cadastrale individuale aferente procesului de expropriere derulat in conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un numar minim de 200 imobile. *) ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art.13). Se vor lua in considerare numai documentatiile cadastrale depuse si inregistrate la OCPI. Cerinta nr. 2 Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze Cerinta nr. 2 - continuare Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Cerinta nr. 1 - partea II Nota 3: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. 3B. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/ umane/ tehnice/ financiare/ etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficia si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor. Nota 4: Autoritatea Contractanta va lua in considerare sustinerea acordata de tertul/ tertii sustinator/i pentru indeplinirea criteriilor minime impuse in documentatia de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/ tertii sustinator(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. Informatii suplimentare privind tertii sustinatori se regasesc in sectiunea IV.4.3 Modul de prezentare a ofertei, pct. 4 din prezentul document. Cerinta nr. 1 - partea I In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul serviciilor prestate (realizare documentatii cadastrale individuale), perioada de prestare a serviciilor si numarul de imobile pentru care au fost realizate documentatii cadastrale individuale. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar si/sau procese verbale de receptie si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractante si/sau certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si Ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Nota 2: In cazul in care Ofertantul beneficiaza de sustinerea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala". Cerinta nr. 2 - partea I In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea D "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. In situatia in care ofertantul se prevaleaza de prevederile art. 172 alin (4) din Legea 98/2016 si indeplineste cerinta de capacitate tehnica utilizand resursele subcontractantilor, ofertantul va completa in DUAE si partea II "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea C "Informa?ii privind utilizarea capacit??ii altor entit??i". Subcontractan?ii pe ale c?ror capacit??i ofertantul se bazeaz pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt considera?i ?i ter?i sus?in?tori, caz în care acordul de subcontractare reprezint?, în acela?i timp, ?i angajamentul ferm, situatie in care se va respecta modelul de Acord de Subcontractare din Documentatia de Atribuire - Formularul 3C. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in: - partea II "Informatii referitoare la operatorul economic" - sectiunea A "Informatii privind operatorul economic" si B "Informatii privind reprezentantii operatorului economic", - partea III "Motive de excludere". - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor"; - partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica. In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170, alin (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174, alin (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174, alin (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Cerinta nr. 2 - partea II Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In situatia in care subcontractantul are si calitatea de tert sustinator, acordul de subcontractare va include in mod obligatoriu clauzele minime din cuprinsul Formularului 3C. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/ parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. Subcontractantii declarati in oferta trebuie sa respecte aceleasi obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, asa cum sunt acestea reglementate de institiutiile de resort (Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Bvd. Libertatii nr. 12, Sector 5, Bucuresti, Romania, Tel. +40 21 408 9605, Fax: +40 21 408 9615, Adresa internet (URL): http://www.mmediu.ro. si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, str. Dem.I.Dobrescu nr.2-4 sectorul 1, Bucuresti, Romania, Tel. +40 213136267, Fax: +40 213136267, Adresa internet (URL): www.mmssf.ro), sau de legislatia europeana in vigoare. Fiecare subcontractant declarat va completa si va depune in cadrul Propunerii Tehnice Formularul nr. 5 "Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca". http://www.mmediu.ro www.mmssf.ro
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 03/10/2018 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 03/02/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 03/10/2018 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Membrii Comisiei de Evaluare, observatorii desemnati de ANAP, daca este cazul, orice alta persoana din cadrul Autoritatii Contractante, imputernicita in acest sens.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Per de 22 luni din sect II.2.7 repr Per de prestare a serv in cadrul contr, si anume intervalul de timp in care sunt realiz de Prestator serv necesare pentru indepl ctr. Per de prestare a serv de 22 luni curge de la Data de Incepere a Prestarii Serv mentionata in Ordinul de Incepere a Prestarii Serv, cu exceptia reprez in instanta. Durata ctr repr interv de timp in care ctr opereaza valabil intre parti, cf legii, ofertei si DA, de la data semnarii acestuia si pana la solutionarea sit juridice a ultimului imob expropr si solicit exprese pt elib despag consemnate a pers care si-au dovedit cal de propr de dr reale, prec si pana la fin tuturor litigiilor cu priv la proc de expropr, prin parcurg tuturor etapelor procesuale, pana la ramanerea definitiva a hot instantei.
   2.  In vederea completarii DUAE, ofertantii vor utiliza form editabil pus la dispozitie de AC in SEAP, conf model publicat de ANAP prin Notif din 01.09.2016. Info suplim in sect IV.4.3).
   3.  Cf art 221 din L98/2016, A C isi rezerva dr de a efectua modif ale ctr cu priv la: partile contractante; modalitatea de plata si/sau recuperare a creantelor; modif legis; valoarea ctr ca urmare a identif in teren a unui nr suplim de imob sau ca urmare a schimbarii categ de folosinta; verificari si receptie; event solicit suplim de doc ce pot surveni din partea celor doua parti contractante; modif generate de inlocuirea pers; modif generate de inloc/introd subctr; durata ctr; perioada de prestare a serv. Aceste modif pot fi realizate ult semnarii contr in cond prev in Ctr de servicii si doar in sita in care acestea nu se incadreaza in prev art 221 alin7 din L98/2016. Deasemenea, cf art 221 din L98/2016, A C poate prelungi dur contr, pt motive precum: schimbari legisl si/sau proced ce pot surveni anterior incetarii dur contr; intarzieri in emiterea si publ HG de expr; intarzieri in obt intabularii culoarului de expr de la OCPI; sit ivite in avizarea doc cadastrale de OCPI; intarzieri in obt Hot Cons Loc/Cons Jud; modif nr imob sau categ de folosinta; imposib identif domiciliilor actuale ale pers afectate de exprop in vederea transm notif; modif de primarii/OCPI a doc si info puse initial la disp, ceea ce pp necesitatea refacerii doc cadastrale; schimbari solicitate de primarii/OCPI in ceea ce priveste prop terenurilor afectate, in ciuda faptului ca listele cu prop care au stat la baza promovarii HG exprop au fost puse la disp si confirmate chiar de primarii/OCPI; intarzieri in colectarea actelor de prop in copie legalizata la intocmirea doc cadastrale individuale; probleme tehnice in cadrul OCPI privind proc de inregistrare si avizare a doc cadastrale individuale. Mai multe info se regasesc in Contract.
   4.  Term specif in ctr cu privire la plati sunt justif de complex si vol mare al doc de verificat si aprobat inainte de realizarea platilor, prec si de mecanismul de accesare a fond necesare efectuarii platilor.
   5.  DA este atasata in integr in SEAP. Doc sunt semnate electronic in cf cu art 22 alin2 HG 395/2016. Pt deschiderea acestora utilizati aplicatia TrustSigner, disp la www.alfasign.ro/download. DA poate fi descarcata si de pe eachizitii.cnadnr.ro.
   6.  Pers care se cons vatamata de un act al AC poate sesiza CNSC in vederea anularii actului AC, obligarii acesteia la emiterea unui act sau la adopt de mas de rem, prec si pt rec dr pretins sau a interesului legitim, in 10 zile, cf art 8 alin1 lit. a din L 101/2016. Pt solutionarea pe cale judiciara, pers care se cons vatamata se poate adresa inst de judecata competente, cf art 49 din L 101/2016. Pt solutionarea contest formulate cf art8 sau art49 din L 101/2016, sub sanct resp acesteia, pers care se cons vatamata tb sa constituie in prealabil o cautiune in cond prev la art61 ind1 din L 101/2016. Avand in vedere ca in cadrul SICAP aceasta sect are un nr de 4000 caractere, in timp ce info AC se ridica la apx 5300 caractere, va rugam sa consultati doc anexat denumit "Sectiunea VI.Informatii suplimentare" pt vizualiz text integral. www.alfasign.ro/download
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucure?ti 030084 Roumanie Téléphone: +40 213104641 Courriel: office@cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
10 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016. A se vedea informatiile suplimentare din sectiunea VI.3) de mai sus.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Direc?ia Achizi?ii Publice - Serviciul Achizi?ii Lucr?ri Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Bucure?ti 010873 Roumanie Téléphone: +40 212643299 Courriel: laura.axente@andnet.ro Fax: +40 212643298 Adresse internet: www.cnadnr.ro www.cnadnr.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/08/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71354300 - Services cadastraux 
79110000 - Services de conseils et de représentation juridiques 
79419000 - Services de conseil et d'évaluation