Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 14/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Services de développement de logiciels

2020/S 129-317318  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Roumanie-Bucarest: Services de développement de logiciels

2020/S 129-317318

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 111-269955)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Serviciul de Protec?ie ?i Paz - UM 0149 F Bucure?ti
Numéro national d'identification: 4283635
Adresse postale: Bulevardul Geniului nr. 42B
Ville: Bucure?ti
Code NUTS: RO321 Bucure?ti
Code postal: 060117
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Victor Sorin Pena
Courriel: david.cristian@spp.ro
Téléphone: +40 214081046
Fax: +40 213122649 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.spp.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

www.spp.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Contract de servicii de dezvoltare de software pentru dezvoltarea capabilit??ilor tehnice necesare în procesul de recrutare, selec?ie, evaluare ?i formare a personalului, în cadrul proiectului "POLISE - Implementarea de politici ?i instrumente moderne pentru selec?ia ?i evaluarea resurselor umane în Serviciul de Protectie ?i Paz din cadrul Programului Operational C [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

www.e-licitatie.ro
Numéro de référence: 4283635/2020/03

II.1.2)
Code CPV principal
72262000 Services de développement de logiciels

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Contractul are ca obiect achizi?ia de servicii de dezvoltare a unor solutii software destinate implementarii la nivelul institu?iei a unui sistem modern de management al resurselor umane, bazat pe instrumente unitare ?i moderne care s asigure adaptarea ?i optimizarea proceselor de selec?ie, recrutare, evaluare ?i formare a personalului, in cadrul proiectului POLISE - Implementarea de politici ?i instrumente moderne pentru selec?ia ?i evaluarea resurselor umane în Serviciul de Protectie ?i Paz din cadrul Programului Operational Capacitatea Administrativ (POCA). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 111-269955

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.1.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informa?ii privind loturile

Au lieu de:

Pot fi depuse oferte pentru: toate loturile.

Lire:

Pot fi depuse oferte pentru: numarul maxim de loturi.

Numéro de section: II.2.5)

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Criterii de atrbuire

Au lieu de:

Oferta tehnica - diversificare tipologica 30 % Garan?ie ?i suport (Pgar) 30 %

Lire:

Oferta tehnica - diversificare tipologica 40 % Garan?ie ?i suport (Pgar) 20 %

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Metodologia de calcul pentru factorii tehnici de evaluare - lot 1 - diversitatea tipologic de autovehicule din traficul urban simulat: oferta tehnica - diversificare tipologica 40 %. Punctaj maxim total 40. Algoritm de calcul: punctajul se acord pentru modelele de autovehicule suplimentare celor solicitate prin specifica?iile tehnice, astfel: pentru 1 model - 15 puncte, 2 modele - 30 puncte, 3 modele - 40 puncte. Garan?ie ?i suport (Pgar). Garan?ie ?i suport (Pgar) 20 %. Punctaj maxim total 20. Algoritm de calcul: punctajul se acord în func?ie de perioada de garan?ie si suport, astfel: intre 12 si 24 luni - 10 puncte, intre 24 si 36 luni - 15 puncte, peste 36 luni - 20 puncte.

 
 
C L A S S E    C P V
72262000 - Services de développement de logiciels