Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Services de développement de logiciels de technologies de l'information

2021/S 40-100160  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Roumanie-Bucarest: Services de développement de logiciels de technologies de l'information 2021/S 040-100160 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agen?ia Na?ional Anti-Doping Numéro national d'identification: 18018990 Adresse postale: Str. Basarabia nr. 37-39 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 022103 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Alexandru Mihai Zaharia Courriel: a.zaharia@anad.gov.ro Téléphone: +40 3115541 Fax: +40 3115541 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.anad.gov.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale Autre activité: Antidoping
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de dezvoltare de aplica?ii ?i sisteme informatice, achizi?ie pachete software ?i echipamente Numéro de référence: 8
II.1.2) Code CPV principal 72212517 Services de développement de logiciels de technologies de l'information
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
ANAD dore?te s achizi?ioneze servicii de dezvoltare de aplica?ii ?i sisteme informatice, achizi?ie pachete software ?i echipamente care vor asigura accesul online la serviciile publice de avizare/autorizare gestionate de ANAD ?i va furniza digital fluxurile de lucru asociate proceselor de avizare/autorizare din cadrul institu?iei. Achizi?ia este planificat în cadrul proiectului "Ajustarea legisla?iei relevante privind combaterea dopajului în sport", cod My SMIS 130073, cod SIPOCA 740. Proiectul este cofinan?at din Fondul social european prin Programul Opera?ional Capacitate Administrativ?, Axa prioritar 1 - "Administra?ie public ?i sistem judiciar eficiente"/Obiectivul specific
   1. 1 - "Dezvoltarea ?i introducerea de sisteme ?i standarde comune în administra?ia public ce optimizeaz procesele decizionale orientate c?tre cet??eni ?i mediul de afaceri în concordan? cu SCAP" (Strategia privind Consolidarea Administra?iei Publice 2014-2020). Proiectul are ca obiectiv general este de a îmbun?t??i planificarea strategic?, a managementului calit??ii ?i performan?ei, de a sistematiza ?i simplifica fondul activ al legisla?iei Agen?iei Na?ionale Anti-Doping. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
   1.  Imbun?t??irea cadrului metodologic privind combaterea dopajului în sport, cu accent pe m?suri de con?tientizare ?i prevenire a dopajului în sport prin realizarea, testarea ?i adoptarea a patru metodologii de lucru ?i a unui studiu. Prin acest obiectiv, proiectul propus de ANAD se încadreaza în tipurile de ac?iuni orientative din cadrul ghidului solicitantului "Dezvoltarea de sisteme ?i instrumente de management";
   2.  Actualizarea ?i îmbunat??irea cadrului legislativ pentru implementarea reglement?rilor interna?ionale privind combaterea dopajului în sport, inclusiv a sistemului de monitorizare a dopajului, prevenirea ?i combaterea traficului ilicit de substan?e dopante cu grad mare de risc, definit ?i dezvoltat prin realizarea a cinci ini?iative legislative în consultare activ public?;
   3.  Îmbun?t??irea procesului de management ?i digitalizarea fluxurilor de lucru din cadrul ANAD prin dezvoltarea ?i implementarea unei platforme informatice pentru servicii electronice care va asigura accesul online la serviciile publice de avizare/autorizare gestionate de ANAD ?i va furniza digital fluxurile de lucru asociate proceselor de avizare/autorizare din cadrul institu?iei;
   4.  Imbun?t??irea competen?elor personalului ANAD prin realizarea unei metodologii de formare a personalului ?i derularea a patru programe de formare pentru 49 de angaja?i ai ANAD.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 049 753.54 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30210000 Machines de traitement des données (matériel) 30213100 Ordinateurs portables 30213300 Ordinateur de bureau 30231000 Écrans et consoles d'ordinateurs 30231100 Terminaux informatiques 30231300 Écrans de visualisation 48000000 Logiciels et systèmes d'information 48800000 Systèmes d'information et serveurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
La sediul ANAD.
II.2.4) Description des prestations:
Dezvoltarea sistemului informatic serve?te urm?toarelor scopuri: - de a îmbun?t??i procesul de management ?i digitalizarea fluxurilor de lucru din cadrul ANAD prin dezvoltarea ?i implementarea unei platforme informatice pentru servicii electronice care va asigura accesul online la serviciile publice de avizare/autorizare gestionate de ANAD ?i va furniza digital fluxurile de lucru asociate proceselor de avizare/autorizare din cadrul institu?iei; - de a îmbun?t??i planificarea strategic?, a managementului calit??ii ?i performan?ei, de a sistematiza ?i simplifica fondul activ al legisla?iei Agen?iei Na?ionale Anti-Doping. Dezvoltarea sistemului informatic va r?spunde urm?toarelor nevoi ale AC: - sistem de management integrat a sistemului de prevenire a dopajului în sport, de gestionare a controlului anti-doping; - de management (management de documente, management financiar, resurse umane, date cu caracter personal, stocuri etc.); - de asigurare a accesului online la serviciile publice de avizare/autorizare gestionate de ANAD; - baza de date care va cuprinde arhiva digitalizat a autoriza?iilor ?i avizelor emise; - de consultare public privind ini?iativele legislative ale ANAD ?i de informare ?i con?tientizare privind nout??ile legislative; - sec?iunea de gestionare a informa?iilor înc?rcate pe info-chio?curi; - sec?iunea e-learning dedicat activit??ilor educative derulate de agen?ie (managementul documentelor, managementul informa?iei, managementul cursurilor, managementul cursan?ilor, managementul form?rii, managementul formatorilor, evaluare). Se vor digitaliza procesele aferente urm?toarelor metodologii:
   1.  informarea sportivilor de performan??, antrenori, medici, personal auxiliar etc.;
   2.  informarea sportivilor amatori ?i instructori;
   3.  regulament de prelevare probe biologice;
   4.  consultarea public?. Prin sistemul informatic se vor monitoriza: (a) sistem de management integrat a sistemului de prevenire, a dopajului în sport, de gestionare a controlului anti-doping; (b) sistem de management; (c) sistem de asigurare a accesului online la serviciile publice de avizare/autorizare gestionate de ANAD; (d) baza de date care va cuprinde arhiva digitalizata a autoriza?iilor ?i avizelor emise; (e) sistemul de consultare public privind ini?iativele legislative ale ANAD ?i de informare ?i con?tientizare privind nout??ile legislative.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Factor tehnic - demonstrarea unei abord?ri ?i a unei metodologii prin propunerea tehnic?, corespunz?toare pentru ob?inerea calit??ii rezultatelor ?i livrabilelor impuse prin caietul de sarcini; 10 puncte/10 % / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Gradul de adecvare al planului de lucru propus pentru realizarea obiectului contractului / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Experien?a similar *a exper?ilor cheie, din care: / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Timpul de rezolvare a incidentelor cu nivel de prioritate "Critic" din cadrul garan?iei de bun func?ionare, a suportului ?i asisten?ei tehnice a solu?iei software / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Perioada de asigurare a serviciilor de mentenan? corectiv ?i evolutiv / Pondération: 15 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 193-466692
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 740/130073/2021/02/22/01 Intitulé:
Contract servicii de dezvoltare de aplica?ii ?i sisteme informatice, achizi?ie pachete software ?i echipamente (activit??i management de proiect ?i activit??i diferite fa? de managementul de proiect)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Holisun Numéro national d'identification: RO 14184124 Adresse postale: Str. C?rbunari nr. 8 Ville: NA Code NUTS: RO114 Maramure Code postal: 430397 Pays: Roumanie Courriel: oliviu.matei@holisun.com Téléphone: +40 262226778 Adresse internet: www.holisun.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 626 500.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 049 753.54 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Direc?ia juridic ?i resurse umane Adresse postale: Bulevardul Basarabia nr. 37-39 Ville: Bucure?ti Code postal: 022103 Pays: Roumanie Courriel: c.dima@anad.gov.ro Téléphone: +40 213115541 Fax: +40 213115541 Adresse internet: www.anad.gov.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30210000 - Machines de traitement des données (matériel) 
30213100 - Ordinateurs portables 
30213300 - Ordinateur de bureau 
30231000 - Écrans et consoles d'ordinateurs 
30231100 - Terminaux informatiques 
30231300 - Écrans de visualisation 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48800000 - Systèmes d'information et serveurs 
72212517 - Services de développement de logiciels de technologies de l'information