Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Services de maintenance préventive

2021/S 111-290503  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/06/2021 S111 Roumanie-Bucarest: Services de maintenance préventive 2021/S 111-290503 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania Na?ional de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. Numéro national d'identification: 16054368 Adresse postale: Str. Dinicu Golescu nr. 38 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Dna Ioana Silvia B?rbulescu - ?ef Departament achizi?ii buget de stat ?i venituri proprii Courriel: achizitiipublicebuget@andnet.ro Téléphone: +40 212643400 Fax: +40 212643417 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cnadnr.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii ?i produse pentru mentenan?a sistemelor ITS - lot 1 - A1 Bucure?ti-Pite?ti, A2 Bucure?ti-Drajna, CMI DRDP Bucure?ti, lot 2 - A2 Cernavod?-Medgidia, A2 Medgidia-Constan?a, CMI Valea Dacilor, lot 3 - A1 Sibiu-S?li?te, CMI S?li?te, lot 4 - A1 Arad-N?dlac, ByPass Arad, CMI Pecica Numéro de référence: 16054368/2020/2097/S/2
II.1.2) Code CPV principal 50324200 Services de maintenance préventive
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Acord-cadru avand ca obiect "Servicii ?i produse pentru mentenan?a sistemelor ITS". - Lot 1 - A1 Bucure?ti-Pite?ti, A2 Bucure?ti-Drajna, CMI DRDP Bucure?ti; - Lot 2 - A2 Cernavoda-Medgidia, A2 Medgidia-Constanta, CMI Valea Dacilor; - Lot 3 - A1 Sibiu-Saliste, CMI Saliste; - Lot 4 - A1 Arad-Nadlac, ByPass Arad, CMI Pecica. Descrierea serviciilor este disponibila in caietul de sarcini insotit de Anexele 1-5, ce fac parte din documentatia de atribuire. Anexat documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei. Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului-cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I-IV) sunt conform Anexelor 1-5 la caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte. Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 22 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor; B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita in care autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare este in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractant men?ioneaz c va r?spunde la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici pân la termenul-limit stabilit in anuntul de participare.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 33 466 543.66 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 1 - A1 Bucure?ti-Pite?ti, A2 Bucure?ti-Drajna, CMI DRDP Bucure?ti
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50324200 Services de maintenance préventive 34970000 Équipement de surveillance de la circulation 50324100 Services de maintenance de systèmes 72267000 Services de maintenance et de réparation de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Romania.
II.2.4) Description des prestations:
Descrierea serviciilor este disponibila in caietul de sarcini, insotit de Anexele 1-6, ce face parte din documentatia de atribuire. Anexat documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut în pozi?ia de specialist de telecomunica?ii în cadrul unor proiecte/contracte de instalare/implementare sau mentenan??/între?inere a sistemelor ITS. Nota: pentru factorii de evaluare ce privesc experien?a exper?ilor cheie, ofertan?ii vor depune Formularul 13 "Curriculum Vitae" ?i Anexa la Formularul 13 "Experien?a relevant a exper?ilor cheie în vederea acord?rii punctajului" ?i documente relevante (procese-verbale de recep?ie la terminarea lucr?rilor între beneficiar/angajator ?i antreprenor ?i între antreprenor ?i subantreprenor - în cadrul contractelor de subantrepriz?) pentru fiecare proiect prezentat în vederea acord?rii punctajului / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut în pozi?ia de specialist ITS în cadrul unor proiecte/contracte de instalare/implementare sau mentenan??/între?inere a sistemelor ITS. Nota: pentru factorii de evaluare ce privesc experien?a exper?ilor cheie, ofertan?ii vor depune Formularul 13 "Curriculum Vitae" ?i Anexa la Formularul 13 "Experien?a relevant a exper?ilor cheie în vederea acord?rii punctajului" ?i documente relevante (procese-verbale de recep?ie la terminarea lucr?rilor între beneficiar/angajator ?i antreprenor ?i între antreprenor ?i subantreprenor - în cadrul contractelor de subantrepriz?) pentru fiecare proiect prezentat în vederea acord?rii punctajului / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut în pozi?ia de manager de proiect/contract ?i/sau adjunct manager de proiect/contract, coordonator de proiect/contract ?i/sau adjunct coordonator proiect/contract si/sau director proiect/contract si/sau adjunct director proiect/contract în cadrul unor contracte similare. Prin contracte similare se în?eleg contracte de implementare/ instalare a sistemelor inteligente de transport, precum ?i de între?inere/mentenan? a acestora. Nota: pentru factorii de evaluare ce privesc experien?a exper?ilor cheie, ofertan?ii vor depune Formularul 13 "Curriculum Vitae" ?i Anexa la Formularul 13 "Experien?a relevant a exper?ilor cheie în vederea acord?rii punctajului" ?i documente relevante (procese-verbale de recep?ie la terminarea lucr?rilor între beneficiar/angajator ?i antreprenor ?i între antreprenor ?i subantreprenor - în cadrul contractelor de subantrepriz?) pentru fiecare proiect prezentat în vederea acord?rii punctajului / Pondération: 30 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2 471 072 RON fara TVA. Pre?ul ofertei admisibile "n", f?r TVA, va fi calculat pentru întreaga perioad a acordului-cadru, prin însumarea celor 3 (trei) pre?uri, dup cum urmeaz?: Pre oferta admisibil n = Pre oferta abonament mentenan??, pe patru ani + Pre valoare maxim echipamente de înlocuit, pe patru ani + Pre cost cu pers [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 4 - A1 Arad-N?dlac, ByPass Arad, CMI Pecica
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50324200 Services de maintenance préventive 34970000 Équipement de surveillance de la circulation 50324100 Services de maintenance de systèmes 72267000 Services de maintenance et de réparation de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Romania.
II.2.4) Description des prestations:
Descrierea serviciilor este disponibila in caietul de sarcini, insotit de Anexele 1-6, ce face parte din documentatia de atribuire. Anexat documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut în pozi?ia de manager de proiect/contract ?i/sau adjunct manager de proiect/contract, coordonator de proiect/contract ?i/sau adjunct coordonator proiect/contract si/sau director proiect/contract si/sau adjunct director proiect/contract în cadrul unor contracte similare. Prin contracte similare se în?eleg contracte de implementare/ instalare a sistemelor inteligente de transport, precum ?i de între?inere/mentenan? a acestora. Nota: pentru factorii de evaluare ce privesc experien?a exper?ilor cheie, ofertan?ii vor depune Formularul 13 "Curriculum Vitae" ?i Anexa la Formularul 13 "Experien?a relevant a exper?ilor cheie în vederea acord?rii punctajului" ?i documente relevante (procese-verbale de recep?ie la terminarea lucr?rilor între beneficiar/angajator ?i antreprenor ?i între antreprenor ?i subantreprenor - în cadrul contractelor de subantrepriz?) pentru fiecare proiect prezentat în vederea acord?rii punctajului / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut în pozi?ia de specialist de telecomunica?ii în cadrul unor proiecte/contracte de instalare/implementare sau mentenan??/între?inere a sistemelor ITS. Nota: pentru factorii de evaluare ce privesc experien?a exper?ilor cheie, ofertan?ii vor depune Formularul 13 "Curriculum Vitae" ?i Anexa la Formularul 13 "Experien?a relevant a exper?ilor cheie în vederea acord?rii punctajului" ?i documente relevante (procese-verbale de recep?ie la terminarea lucr?rilor între beneficiar/angajator ?i antreprenor ?i între antreprenor ?i subantreprenor - în cadrul contractelor de subantrepriz?) pentru fiecare proiect prezentat în vederea acord?rii punctajului / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut în pozi?ia de specialist ITS în cadrul unor proiecte/contracte de instalare/implementare sau mentenan??/între?inere a sistemelor ITS. Nota: pentru factorii de evaluare ce privesc experien?a exper?ilor cheie, ofertan?ii vor depune Formularul 13 "Curriculum Vitae" ?i Anexa la Formularul 13 "Experien?a relevant a exper?ilor cheie în vederea acord?rii punctajului" ?i documente relevante (procese-verbale de recep?ie la terminarea lucr?rilor între beneficiar/angajator ?i antreprenor ?i între antreprenor ?i subantreprenor - în cadrul contractelor de subantrepriz?) pentru fiecare proiect prezentat în vederea acord?rii punctajului / Pondération: 20 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 3 167 619,4 RON fara TVA. Pre?ul ofertei admisibile "n", f?r TVA, va fi calculat pentru întreaga perioad a acordului-cadru, prin însumarea celor 3 (trei) pre?uri, dup cum urmeaz?: Pre oferta admisibil n = Pre oferta abonament mentenan??, pe patru ani + Pre valoare maxim echipamente de înlocuit, pe patru ani + Pre cost cu p [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 2 - A2 Cernavod?-Medgidia, A2 Medgidia-Constan?a, CMI Valea Dacilor
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50324200 Services de maintenance préventive 34970000 Équipement de surveillance de la circulation 50324100 Services de maintenance de systèmes 72267000 Services de maintenance et de réparation de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Romania.
II.2.4) Description des prestations:
Descrierea serviciilor este disponibila in caietul de sarcini, insotit de Anexele 1-6, ce face parte din documentatia de atribuire. Anexat documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut în pozi?ia de manager de proiect/contract ?i/sau adjunct manager de proiect/contract, coordonator de proiect/contract ?i/sau adjunct coordonator proiect/contract si/sau director proiect/contract si/sau adjunct director proiect/contract în cadrul unor contracte similare. Prin contracte similare se în?eleg contracte de implementare/ instalare a sistemelor inteligente de transport, precum ?i de între?inere/mentenan? a acestora. Nota: pentru factorii de evaluare ce privesc experien?a exper?ilor cheie, ofertan?ii vor depune Formularul 13 "Curriculum Vitae" ?i Anexa la Formularul 13 "Experien?a relevant a exper?ilor cheie în vederea acord?rii punctajului" ?i documente relevante (procese-verbale de recep?ie la terminarea lucr?rilor între beneficiar/angajator ?i antreprenor ?i între antreprenor ?i subantreprenor - în cadrul contractelor de subantrepriz?) pentru fiecare proiect prezentat în vederea acord?rii punctajului / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut în pozi?ia de specialist de telecomunica?ii în cadrul unor proiecte/contracte de instalare/implementare sau mentenan??/între?inere a sistemelor ITS. Nota: pentru factorii de evaluare ce privesc experien?a exper?ilor cheie, ofertan?ii vor depune Formularul 13 "Curriculum Vitae" ?i Anexa la Formularul 13 "Experien?a relevant a exper?ilor cheie în vederea acord?rii punctajului" ?i documente relevante (procese-verbale de recep?ie la terminarea lucr?rilor între beneficiar/angajator ?i antreprenor ?i între antreprenor ?i subantreprenor - în cadrul contractelor de subantrepriz?) pentru fiecare proiect prezentat în vederea acord?rii punctajului / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut în pozi?ia de specialist ITS în cadrul unor proiecte/contracte de instalare/implementare sau mentenan??/între?inere a sistemelor ITS. Nota: pentru factorii de evaluare ce privesc experien?a exper?ilor cheie, ofertan?ii vor depune Formularul 13 "Curriculum Vitae" ?i Anexa la Formularul 13 "Experien?a relevant a exper?ilor cheie în vederea acord?rii punctajului" ?i documente relevante (procese-verbale de recep?ie la terminarea lucr?rilor între beneficiar/angajator ?i antreprenor ?i între antreprenor ?i subantreprenor - în cadrul contractelor de subantrepriz?) pentru fiecare proiect prezentat în vederea acord?rii punctajului / Pondération: 20 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2 157 794 RON fara TVA. Pre?ul ofertei admisibile "n", f?r TVA, va fi calculat pentru întreaga perioad a acordului-cadru, prin însumarea celor 3 (trei) pre?uri, dup cum urmeaz?: Pre oferta admisibil n = Pre oferta abonament mentenan??, pe patru ani + Pre valoare maxim echipamente de înlocuit, pe patru ani + Pre cost cu pers [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot 3 - A1 Sibiu-S?li?te, CMI S?li?te
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50324200 Services de maintenance préventive 34970000 Équipement de surveillance de la circulation 50324100 Services de maintenance de systèmes 72267000 Services de maintenance et de réparation de logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO România Lieu principal d'exécution:
Romania.
II.2.4) Description des prestations:
Descrierea serviciilor este disponibila in caietul de sarcini, insotit de Anexele 1-6, ce face parte din documentatia de atribuire. Anexat documentatiei de atribuire, se regasesc toate documentele necesare pentru elaborarea ofertei.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut în pozi?ia de specialist de telecomunica?ii în cadrul unor proiecte/contracte de instalare/implementare sau mentenan??/între?inere a sistemelor ITS. Nota: pentru factorii de evaluare ce privesc experien?a exper?ilor cheie, ofertan?ii vor depune Formularul 13 "Curriculum Vitae" ?i Anexa la Formularul 13 "Experien?a relevant a exper?ilor cheie în vederea acord?rii punctajului" ?i documente relevante (procese-verbale de recep?ie la terminarea lucr?rilor între beneficiar/angajator ?i antreprenor ?i între antreprenor ?i subantreprenor - în cadrul contractelor de subantrepriz?) pentru fiecare proiect prezentat în vederea acord?rii punctajului / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut în pozi?ia de specialist ITS în cadrul unor proiecte/contracte de instalare/implementare sau mentenan??/între?inere a sistemelor ITS. Nota: pentru factorii de evaluare ce privesc experien?a exper?ilor cheie, ofertan?ii vor depune Formularul 13 "Curriculum Vitae" ?i Anexa la Formularul 13 "Experien?a relevant a exper?ilor cheie în vederea acord?rii punctajului" ?i documente relevante (procese-verbale de recep?ie la terminarea lucr?rilor între beneficiar/angajator ?i antreprenor ?i între antreprenor ?i subantreprenor - în cadrul contractelor de subantrepriz?) pentru fiecare proiect prezentat în vederea acord?rii punctajului / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Experien?a de?inut în pozi?ia de manager de proiect/contract ?i/sau adjunct manager de proiect/contract, coordonator de proiect/contract ?i/sau adjunct coordonator proiect/contract si/sau director proiect/contract si/sau adjunct director proiect/contract în cadrul unor contracte similare. Prin contracte similare se în?eleg contracte de implementare/ instalare a sistemelor inteligente de transport, precum ?i de între?inere/mentenan? a acestora. Nota: pentru factorii de evaluare ce privesc experien?a exper?ilor cheie, ofertan?ii vor depune Formularul 13 "Curriculum Vitae" ?i Anexa la Formularul 13 "Experien?a relevant a exper?ilor cheie în vederea acord?rii punctajului" ?i documente relevante (procese-verbale de recep?ie la terminarea lucr?rilor între beneficiar/angajator ?i antreprenor ?i între antreprenor ?i subantreprenor - în cadrul contractelor de subantrepriz?) pentru fiecare proiect prezentat în vederea acord?rii punctajului / Pondération: 30 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 2 153 863 RON fara TVA. Pre?ul ofertei admisibile "n", f?r TVA, va fi calculat pentru întreaga perioad a acordului-cadru, prin însumarea celor 3 (trei) pre?uri, dup cum urmeaz?: Pre oferta admisibil n = Pre oferta abonament mentenan??, pe patru ani + Pre valoare maxim echipamente de înlocuit, pe patru ani + Pre cost cu per [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 172-415099
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 92/25902
Lot nº: 4 Intitulé:

Lot 4 - A1 Arad-N?dlac, ByPass Arad, CMI Pecica
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Inteligent Convergent Solutions S.R.L.
Numéro national d'identification: 17438367 Adresse postale: Str. Washington nr. 39, sector 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011793 Pays: Roumanie Courriel: contabilitate.icos@gmail.com Téléphone: +4 0724574245
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Luxten Lighting Company Numéro national d'identification: RO 6734030 Adresse postale: Str. Parângului nr. 76 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: silvian.serbanescu@luxten.com Téléphone: +40 216688819 Fax: +40 216688823 Adresse internet: www.e-licitati.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 12 670 455.50 RON Valeur totale du marché/du lot: 10 870 752.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 92/24583
Lot nº: 3 Intitulé:

Lot 3 - A1 Sibiu-S?li?te, CMI S?li?te
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Elektra Invest Numéro national d'identification: 17554302 Adresse postale: Str. Maria Rosetti nr. 8A, camera 1, sector 2 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 030244 Pays: Roumanie Courriel: dragosbalan@elektrainvest.ro Téléphone: +40 216343245 Fax: +40 216343246
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 588 740.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 6 976 098.66 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 92/21291
Lot nº: 1 Intitulé:

Lot 1 - A1 Bucure?ti-Pite?ti, A2 Bucure?ti-Drajna, CMI DRDP Bucure?ti
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Altimate Numéro national d'identification: 33870323 Adresse postale: Str. Olteni?ei nr. 107 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041303 Pays: Roumanie Courriel: adrian.panciu@altimate.ro Téléphone: +40 314057104 Fax: +40 212099310 Adresse internet: www.altimate.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 884 288.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 8 273 656.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 92/21285
Lot nº: 2 Intitulé:

Lot 2 - A2 Cernavod?-Medgidia, A2 Medgidia-Constan?a, CMI Valea Dacilor
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Altimate Numéro national d'identification: 33870323 Adresse postale: Str. Olteni?ei nr. 107A, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041303 Pays: Roumanie Courriel: cristian.ionita@altimate.ro Téléphone: +40 314057104 Fax: +40 212099310 Adresse internet: www.altimate.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 572 238.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 7 346 037.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 550/141
Lot nº: 4 Intitulé:

Lot 4 - A1 Arad-N?dlac, ByPass Arad, CMI Pecica
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Luxten Lighting Company Numéro national d'identification: RO 6734030 Adresse postale: Str. Parângului nr. 76 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: silvian.serbanescu@luxten.com Téléphone: +40 216688819 Fax: +40 216688823 Adresse internet: www.e-licitati.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Inteligent Convergent Solutions S.R.L.
Numéro national d'identification: 17438367 Adresse postale: Str. Washington nr. 39, sector 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011793 Pays: Roumanie Courriel: contabilitate.icos@gmail.com Téléphone: +4 0724574245
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 497 836.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 497 836.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Direc?ia achizi?ii publice - Departamentul achizi?ii buget de stat ?i venituri proprii Adresse postale: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Ville: Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Courriel: office@andnet.ro Téléphone: +40 212643310 Fax: +40 212643417 Adresse internet: www.cnair.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/06/2021 Roumanie-Bucarest: Services de maintenance préventiveType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices 10/06/2021 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
34970000 - Équipement de surveillance de la circulation 
50324100 - Services de maintenance de systèmes 
50324200 - Services de maintenance préventive 
72267000 - Services de maintenance et de réparation de logiciels