Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Services de nettoyage

2021/S 111-290504  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/06/2021 S111 Roumanie-Bucarest: Services de nettoyage 2021/S 111-290504 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Opera Na?ional Bucure?ti Numéro national d'identification: 4221314 Adresse postale: Str. Mihail Kog?lniceanu nr. 70-72 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050108 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Cristina Nutulescu Courriel: achizitii.publice@operanb.ro Téléphone: +40 213104988 Fax: +40 213104988 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.operanb.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Institution/agence européenne ou organisation internationale
I.5) Activité principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de cur??enie Numéro de référence: 1
II.1.2) Code CPV principal 90910000 Services de nettoyage
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Achizitionarea de servicii de curatenie in spatiile interioare si exterioare ale cladirii din Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr. 70-72, sector 5, Bucuresti in care functioneaza Opera Nationala Bucuresti. Sediul ONB are o suprafata de 18 000 m2 compusa in principal din suprafete ce apartin birourilor, salilor de protocol, sali de spactacol, balet, cabine solisti canto, scari de acces, lifturi, grupuri sanitare, dususri, ateliere de productie, croitorie femei/barbati, scena cu toate anexele ei, fosa orchestra, spatii exterioare perimetrale aferente cladirii ONB (curtea interioara aferenta intrarii artistilor cu parcare), conform caietului de sarcini. Perioada contractuala
   1. 1.2021-31.12.2021. Condi?ie suspensiv - procedura de atribuire este ini?iat sub inciden?a prezentei condi?ii suspensive, în sensul în care încheierea contractului de achizi?ie public este condi?ionat de aprobarea în bugetul de venituri ?i cheltuieli al ONB pentru anul 2021 a valorii desemnat câ?tig?toare prin alocarea creditelor bugetare cu aceast destina?ie, semnarea contractului f?cându-se cu respectarea legisla?iei în vigoare. Având în vedere dispozi?iile Legii nr. 98/2016 ?i a HG nr. 395/2016, ONB precizeaz c va încheia contractul cu ofertantul declarat câ?tig?tor numai în m?sura în care fondurile necesare achizi?iei vor fi asigurate prin aprobarea în bugetul de venituri ?i cheltuieli al ONB pentru anul 2021 a valorii desemnat câ?tig?toare prin alocarea creditelor bugetare cu aceast destina?ie, de c?tre Ordonatorul principal de credite. În cazul în care, indiferent de motive, valoarea declarat câ?tig?toare prin alocarea creditelor bugetare cu aceast destina?ie în bugetul de venituri ?i cheltuieli al ONB pentru anul 2021 nu va fi aprobat?, ONB î?i rezerv dreptul de a aplica prevederile art. 212 din Legea nr. 98/2016, adic de a anula procedura de achizi?e, fiind imposibil încheierea contractului. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri în?eleg ca ONB nu poate fi considerat r?spunz?tor pentru vreun prejudiciu în cazul anul?rii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac OSIM a fost notificat asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accept utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/condi?iei suspensive, asumându-?i întreaga r?spundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situa?ia descris?. Nota: solicitarile de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de data-limita de deschidere a ofertelor. Valoarea estimat a achizi?iei pentru perioada
   1. 4-31.12.2021 este de 328 920 RON f?r TVA.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 188 914.02 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sediul ONB, Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr. 70-72, sector 5, Bucuresti.
II.2.4) Description des prestations:
Achizitionarea de servicii de curatenie in spatiile interioare si exterioare ale cladirii din Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr. 70-72, sector 5, Bucuresti in care functioneaza Opera Nationala Bucuresti. Sediul ONB are o suprafata de 18 000 m2 compusa in principal din suprafete ce apartin birourilor, salilor de protocol, sali de spactacol, balet, cabine solisti canto, scari de acces, lifturi, grupuri sanitare, dususri, ateliere de productie, croitorie femei/barbati, scena cu toate anexele ei, fosa orchestra, spatii exterioare perimetrale aferente cladirii ONB (curtea interioara aferenta intrarii artistilor cu parcare). Perioada contractuala
   1. 4.2021-31.12.2021, cu posibilitate de prelungire. Serviciile de curatenie se vor executa obligatoriu in doua schimburi (cu posibilitatea decalarii functie de programul de lucru al institutiei), in intervalul orar
   6. 00-22.00, in doua schimburi de cate 8 ore. Prestatorul va asigura un minimum de cinci persoane in luna iulie, cinci persoane in luna august si 16 persoane pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, conform caietului de sarcini.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 030-073929
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 32/84 Intitulé:
Servicii cur??enie
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Eurototal Comp Numéro national d'identification: RO 5324539 Adresse postale: Str. Sfânta Maria nr. 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011494 Pays: Roumanie Courriel: eurototal@yahoo.com Téléphone: +40 720065814 Fax: +40 216661149
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 378 840.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 188 914.02 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.operanb.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Opera Na?ional Bucure?ti Adresse postale: Bulevardul Mihail Kog?lniceanu nr. 70-72, sector 5 Ville: Bucure?ti Code postal: 021346 Pays: Roumanie Courriel: onb@operanb.ro Téléphone: +40 213104988 Adresse internet: www.operanb.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/06/2021 Roumanie-Bucarest: Services de nettoyageType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices 10/06/2021 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
90910000 - Services de nettoyage