Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Services de nettoyage de bureaux

2021/S 40-100251  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 26/02/2021 S40 Roumanie-Bucarest: Services de nettoyage de bureaux 2021/S 040-100251 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Curtea de Conturi a României Numéro national d'identification: 4265922 Adresse postale: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Point(s) de contact: Valentina Hubati Courriel: valentina.hubati@rcc.ro Téléphone: +40 213078899 Fax: +40 213078880 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.curteadeconturi.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Curtea de conturi
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord-cadru de servicii de cur??enie Numéro de référence: 4265922/20.01.30/1/20
II.1.2) Code CPV principal 90919200 Services de nettoyage de bureaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul acordului-cadru îl constituie achizi?ionarea de servicii de cur??enie necesare desf??ur?rii în condi?ii optime a activit??ii personalului Cur?ii de Conturi a României de la sediul central ?i de la sediile camerelor de conturi jude?ene. Având în vedere faptul c suprafe?ele ?i loca?iile unde î?i desf??oar activitatea Curtea de Conturi a României pot suferi modific?ri, unele sedii fiind închiriate/în comodat sau în litigiu, autoritatea contractant inten?ioneaz s încheie un acord-cadru pentru prestarea serviciilor de cur??enie cu durata de 24 luni, prin împ?r?irea pe dou loturi, organizate dup cum urmeaz?: - lotul 1 - servicii de cur??enie pentru sediul central al Cur?ii de Conturi a României; - lotul 2 - servicii de cur??enie pentru sediile Camerelor de Conturi jude?ene. Acordul-cadru se va încheia cu un singur operator economic/lot, f?r reluarea competi?iei, cu o valabilitate de 24 de luni. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 15. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea 98/2016 si ale art. 27 din Anexa la HG 395/2016.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 779 727.49 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Servicii de cur??enie pentru sediile Camerelor de Conturi jude?ene
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90919200 Services de nettoyage de bureaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO ROMANIA Lieu principal d'exécution:
Sediile Camerelor de Conturi jude?ene.
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul acordului-cadru îl constituie achizi?ionarea de servicii de cur??enie necesare desf??ur?rii în condi?ii optime a activit??ii personalului de la sediile camerelor de conturi jude?ene, conform caietului de sarcini. Cantit??ile maxime ?i minime care fac obiectul acordului-cadru sunt urm?toarele: - lotul 2 - servicii de cur??enie pentru sediile Camerelor de Conturi jude?ene: -- suprafa?a maxim estimat?: 25 200 m2; -- suprafa?a minim estimat?: 12 600 m2. Valorile maxime ?i minime estimate ale acordului-cadru, ale celui mai mare contract subsecvent, respectiv ale celui mai mic contract subsecvent, sunt urm?toarele: - lotul 2 - servicii de cur??enie pentru sediile camerelor de conturi jude?ene: -- valoarea maxim estimat a acordului-cadru: 3 000 000 RON f?r TVA; -- valoarea minim estimat a acordului-cadru: 1 500 000 RON f?r TVA; -- valoarea celui mai mare contract subsecvent: 1 500 000 RON f?r TVA; -- valoarea celui mai mic contract subsecvent: 900 000 RON f?r TVA. Pe durata acordului-cadru se estimeaz încheierea a patru contracte subsecvente. Durata contractelor subsecvente va fi de maximum 12 luni. Atribuirea contractelor subsecvente se va face în func?ie de necesit??ile autorit??ii contractante ?i de fondurile bugetare ce vor fi alocate cu aceast destina?ie. Autoritatea contractant îsi rezerv dreptul, ca în situa?ia modific?rii num?rului de posturi de lucru ?i implicit suprafa?a sediilor, s încheie contracte subsecvente pentru noile suprafe?e.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnic?. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Servicii de cur??enie pentru sediul central al Cur?ii de Conturi a României
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90919200 Services de nettoyage de bureaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
Sediile din Bucure?ti ale Cur?ii de Conturi a României.
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul acordului-cadru îl constituie achizi?ionarea de servicii de cur??enie necesare desf??ur?rii în condi?ii optime a activit??ii personalului Cur?ii de Conturi a României de la sediul central, conform cerin?elor din caietul de sarcini. Cantit??ile maxime ?i minime care fac obiectul acordului-cadru sunt urm?toarele: - lotul 1 - servicii de cur??enie pentru sediul central al Cur?ii de Conturi a României: -- suprafa?a maxim estimat?: 12 000 m2; -- suprafa?a minim estimat?: 6 000 m2. Valorile maxime ?i minime estimate ale acordului-cadru, ale celui mai mare contract subsecvent, respectiv ale celui mai mic contract subsecvent, sunt urm?toarele: - lotul 1 - servicii de cur??enie pentru sediul central al Cur?ii de Conturi a României: -- valoarea maxim estimat a acordului-cadru: 1 000 000 RON f?r TVA; -- valoarea minim estimat a acordului-cadru: 500 000 RON f?r TVA; -- valoarea celui mai mare contract subsecvent: 500 000 RON f?r TVA; -- valoarea celui mai mic contract subsecvent: 100 000 RON f?r TVA. Pe durata acordului-cadru se estimeaz încheierea a patru contracte subsecvente. Durata contractelor subsecvente va fi de maximum 12 luni. Atribuirea contractelor subsecvente se va face în func?ie de necesit??ile autorit??ii contractante ?i de fondurile bugetare ce vor fi alocate cu aceast destina?ie. Autoritatea contractant îsi rezerv dreptul, ca în situa?ia modific?rii num?rului de posturi de lucru ?i implicit suprafa?a sediilor, s încheie contracte subsecvente pentru noile suprafe?e.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 249-618802
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 177
Lot nº: 1 Intitulé:
Servicii de cur??enie pentru sediul central al Cur?ii de Conturi a României
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
19/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: K1 TOT S.R.L.
Numéro national d'identification: 32677449 Adresse postale: Str. Burdujeni nr. 1, sector 3 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032726 Pays: Roumanie Courriel: dumachita@yahoo.co.uk Téléphone: +40 216425328 Fax: +40 216425328 Adresse internet: www.k1tot.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 667 200.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 571.15 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 92333/295
Lot nº: 1 Intitulé:
Servicii de cur??enie pentru sediul central al Cur?ii de Conturi a României
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: K1 TOT S.R.L.
Numéro national d'identification: 32677449 Adresse postale: Str. Burdujeni nr. 1, sector 3 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032726 Pays: Roumanie Courriel: dumachita@yahoo.co.uk Téléphone: +40 216425328 Fax: +40 216425328 Adresse internet: www.k1tot.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 000 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 222 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 92322/3090
Lot nº: 2 Intitulé:
Servicii de cur??enie pentru sediile camerelor de conturi jude?ene
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fabi Total Grup S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15556234 Adresse postale: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041919 Pays: Roumanie Courriel: office@fabiclean.ro Téléphone: +40 723242172 Fax: +40 213195483 Adresse internet: www.fabiclean.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 000 000.00 RON Offre la plus basse: 2 862 409.92 RON / Offre la plus élevée: 2 862 409.92 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 92330/294
Lot nº: 1 Intitulé:
Servicii de cur??enie pentru sediul central al Cur?ii de Conturi a României
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: K1 TOT S.R.L.
Numéro national d'identification: 32677449 Adresse postale: Str. Burdujeni nr. 1, sector 3 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032726 Pays: Roumanie Courriel: dumachita@yahoo.co.uk Téléphone: +40 216425328 Fax: +40 216425328 Adresse internet: www.k1tot.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 000 000.00 RON Offre la plus basse: 667 200.00 RON / Offre la plus élevée: 667 200.00 RON prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 92323/3091
Lot nº: 2 Intitulé:
Servicii de cur??enie pentru sediile camerelor de conturi jude?ene
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fabi Total Grup S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15556234 Adresse postale: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041919 Pays: Roumanie Courriel: office@fabiclean.ro Téléphone: +40 723242172 Fax: +40 213195483 Adresse internet: www.fabiclean.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 000 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 954 136.64 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1008
Lot nº: 2 Intitulé:
Servicii de cur??enie pentru sediile camerelor de conturi jude?ene
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fabi Total Grup S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15556234 Adresse postale: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041919 Pays: Roumanie Courriel: office@fabiclean.ro Téléphone: +40 723242172 Fax: +40 213195483 Adresse internet: www.fabiclean.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 000 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 477 068.32 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1009
Lot nº: 1 Intitulé:
Servicii de cur??enie pentru sediul central al Cur?ii de Conturi a României
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
30/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: K1 TOT S.R.L.
Numéro national d'identification: 32677449 Adresse postale: Str. Burdujeni nr. 1, sector 3 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 032726 Pays: Roumanie Courriel: dumachita@yahoo.co.uk Téléphone: +40 216425328 Fax: +40 216425328 Adresse internet: www.k1tot.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 000 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 111 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 90658
Lot nº: 2 Intitulé:
Servicii de cur??enie pentru sediile camerelor de conturi jude?ene
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/01/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fabi Total Grup S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 15556234 Adresse postale: Str. Berceni nr. 104 H, sector 4 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041919 Pays: Roumanie Courriel: office@fabiclean.ro Téléphone: +40 723242172 Fax: +40 213195483 Adresse internet: www.fabiclean.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 862 409.92 RON Valeur totale du marché/du lot: 12 351.38 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Curtea de Conturi a României Adresse postale: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, sector 1 Ville: Bucure?ti Code postal: 011948 Pays: Roumanie Courriel: vali.hubati@rcc.ro Téléphone: +40 213078899 Adresse internet: www.curteadeconturi.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
23/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
90919200 - Services de nettoyage de bureaux