Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 25/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Services de recherche

2020/S 147-361801  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
31/07/2020
S147
Roumanie-Bucarest: Services de recherche

2020/S 147-361801

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 137-337087)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Agen?ia Na?ional pentru Pescuit ?i Acvacultur
Numéro national d'identification: RO 17344491
Adresse postale: Str. Sf. Vineri nr. 29
Ville: Bucure?ti
Code NUTS: RO321 Bucure?ti
Code postal: 020921
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Aurelian Marin
Courriel: secretariat@anpa.ro
Téléphone: +40 374466139/40
Fax: +40 374466138 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.anpa.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

http://www.anpa.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Servicii pentru realizarea ?i implementarea Programului Na?ional pentru Colectarea Datelor din sectorul pesc?resc al României pentru anul 2021

Numéro de référence: 17344491/2021/3

II.1.2)
Code CPV principal
73110000 Services de recherche

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Agen?ia Na?ional pentru Pescuit ?i Acvacultur (ANPA) este institu?ia public de interes na?ional responsabil cu implementarea Programului Na?ional pentru Colectarea Datelor (PNCD) din sectorul pesc?resc al României pe perioada 2014-2020. Aceast obliga?ie revine statelor membre ale UE în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 199/2008 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 25.2.2008 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea, gestionarea ?i utilizarea datelor din sectorul pescuitului ?i sprijinirea consultan?ei ?tiin?ifice cu privire la politica comun în domeniul pescuitului privind conservarea, gestionarea ?i exploatarea resurselor acvatice vii din apele comunitare ?i necomunitare. Îndeplinirea obliga?iilor din regulamentul men?ionat au fost modificate prin Regulamentul (UE) 2017/1004 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2017 privind instituirea unui cadru al Uniunii pentru colectarea, gestionarea si utilizarea datelor din sectorul pescuitului i sprijinirea consultantei ?tiintifice cu privire la politica comuna în domeniul pescuitului si de reformare a Regulamentului (CE) nr. 199/2008 al Consiliului, coroborate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 15.5.2014 - privind Fondul European pentru pescuit ?i afaceri maritime (FEPAM) ?i de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) 861/2006, (CE) 1198/2006 ?i (CE) 791/2007 ale Consiliului ?i ale Regulamentului (UE) 1255/2011 al Parlamentului European ?i al Consiliului - care reglementeaz Programul Opera?ional pentru Pescuit ?i Afaceri Maritime. Obliga?ia Romaniei de a implementa PNCD pentru perioada de programare 2014-2020, este în vigoare inclusiv pentru viitoarea perioad de programare 2021-2027, motiv pentru care PNCD pentru anul 2021 a fost aprobat de catre CE. Aceast obliga?ie a României ca stat membru UE revine Agen?iei Na?ionale pentru Pescuit ?i Acvacultur?, în baza prevederilor POPAM. Aceast situa?ie este valabil ?i pentru perioada urm?toare, conform PNCD 2020-2021. Pentru realizarea Programului Uniunii statele membre se conformeaz deciziilor de punere în aplicare ale UE, prin care CE este împuternicit s implementeze acest program ?i s adopte hot?rârile necesare obligatorii pentru statele membre, ?i anume: (a) Decizia Delegat a Comisiei (UE) 2019/910, din 3 martie 2019 de adoptare a unui program multianual al Uniuniii pentru colectarea ?i gestionarea datelor biologice, de mediu, tehnice ?i datele socioeconomice din sectoarele pescuitului ?i acvaculturii; (b) Decizia implementare a Comisiei (UE) 2016/909, din 18 februarie 2019 de stabilire a listei obligatorii a expedi?iilor de cercetare pe mare ?i a pragurilor pentru scopurile programului multianual al uniunii de colectare ?i gestionare a datelor din sectoarele pescuitului ?i acvaculturii. Preciz?m c?, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014, România a transmis Comisiei Europene propunerea pentru programului na?ional de activitate pentru colectarea de date în sectoarele pescuitului ?i acvaculturii pentru panul 2021. Comisia European?, prin Comitetul ?tiin?ific, tehnic ?i economic pentru pescuit (CSTEP), prin Decizia de punere în aplicare nr. 2019/9474 (UE) din 19 decembrie 2019 ?i a anexelor acesteia, a aprobat programul de activitate transmis de România ?i a stabilit c a fost elaborat în conformitate cu programul multianual al Uniunii, îndepline?te cerin?ele articolului 6 din Regulamentul (UE) 2017/1004 ?i garanteaz pertinen?a ?tiin?ific a datelor vizate de programul na?ional de activitate ?i calitatea metodelor ?i a procedurilor propuse pentru colectarea datelor, astfel încât este necesar a fi derulate o serie de activit??i ?i un num?r de proiecte pilot în cadrul formatului adoptat de c?tre DGMARE, atât pentru programul anual de lucru, cât ?i pentru raportul anual (text ?i tabele), dup cum este prev?zut în caietu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

www.e-licitatie.ro
Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 137-337087

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale, inclusiv cerin?ele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale

Au lieu de:


   1.  Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz;
   2.  Declaratie privind neincadrarea in situatii de conflict de interese cf. art. 59-60 din Legea 98/2016, prin completarea formularului DUAE. Lista persoanelor cu functii de decizie, cf. art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016: persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica: - Marian Lixandru - presedinte; - Cojan Silviu - sef serviciu; - Pruteanu Ioan Andy - sef serviciu; - Balaci Kety - sef serviciu; - Sorin Predila - director; - Chiriac Marian - director; - Constantin Stroie - consilier superior; - Dinu Aurel - sef serviciu; - Predescu Marian-Valerian - consilier superior; - Tudor Mariana - consilier superior; - Ancuta Kazimirovicz - manager public principal; - Andrieas Victor-Andrei-Valentin - consilier juridic; - Aurelian Marin - consilier superior; - Puiu Petrica Gheorghe - consilier superior; - Brutaru Ofelia Carmen - consilier superior; - Mocean Dan Mihai - consilier superior; - Gheorghe Alexandru - consilier asistent; - Ion Lauren?iu - consilier asistent; - Andra Eleonora Pl?iniceanu - consilier juridic; - Vasiliu Octavian Mihai - consilier superior; - Octavian Dumitru - consilier asistent; - Costache Mihai - consilier principal; - Constantinescu Traian Narcis - consilier superior; - Bogdan Ciubotaru - expert cooptat; - Cr?ciun Marius Vlad - expert cooptat. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a solicita clarificari si/sau completari referitoare la aceasta declaratie oricand pe parcursul procedurii de atribuire, in cazul in care intervin modificari in lista de mai sus. DUAE poate fi accesat la adresa web: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=ro, unde operatorii vor incarca documentul xml disponibil in SICAP spre completare. Dupa completare, acesta va fi exportat si urcat in SICAP ca parte a ofertei sale. Documentul DUAE va fi completat de fiecare membru al asocierii, inclusiv terti sau subcontractanti. Pentru ofertan?ii str?ini se accept orice document considerat edificator în ?ara de origine sau în ?ara în care acesta este stabilit, cum ar fi declara?ii pe proprie r?spundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorit??ile competente din ?ara respectiv?, înso?it de traducere autorizat în limba român?. Not?: documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de c?tre fiecare asociat în parte în caz de ofert comun?, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât ?i de subcontractant/?i, iar în cazul ofertei sus?inute de ter?/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât ?i de ter?ul/ii sus?in?tor/i. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: A. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; B. Ofertantii vor prezenta declaratie/angajament ferm privind prezentarea pana cel tarziu 1 februarie 2021 a autorizatiei speciale de pescuit în scop ?tiintific, potrivit dispozi?iilor Ordinului MADR nr. 867/2016, privind condi?iile de acordare a autoriza?iei speciale de pescuit în scop ?tiintific, valabil în cadrul etapei de evaluare îndeplinire DUAE. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv declaratie/angajament ferm privind prezentarea pana cel tarziu 1 februarie 2021 a autoriza?iei speciale de pescuit în scop ?tiin?ific la solicitarea Autorit??ii Contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Ofertan?ii care de?in, la momentul depunerii ofertei, autoriza?ia special de pescuit în scop ?tiin?ific, vor completa DUAE, sec?iunea A "Capacitatea de a corespunde cerin?elor" cu num?r, serie ?i data autoriza?iei, iar ofertan?ii care nu de?in, la momentul depunerii ofertei, autorizatia special de pescuit în scop stiintific i?i vor asuma în DUAE, sec?iunea A "Capacitatea de a corespunde cerin?elor", c vor prezenta pana declaratia/angajamentul ferm de prezentare a acesteia cel tarziu la data de 1 februarie 2021, în cadrul etapei de evaluare îndeplinire DUAE, în cazul în care ofertantul a fost clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor; C. Permis de acces în Rezerva?ia Biosferei Delta Dun?rii, potrivit Ordinului nr. 610/2009 emis de Administra?ia Rezerva?iei Biosferei "Delta Dun?rii", potrivit prevederilor Ordonan?ei de Urgen? nr. 195/2005 privind protec?ia mediului, valabil în cadrul etapei de evaluare îndeplinire DUAE. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv C. Permis de acces emis de catre Rezerva?ia Biosferei Delta Dun?rii, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, respectiv declaratie/angajament ferm privind prezentarea pana cel tarziu 1 februarie 2021 a acestui permis, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Ofertan?ii care de?in, la momentul depunerii ofertei, Permisul de cercetare, vor completa DUAE, sec?iunea A "Capacitatea de a corespunde cerin?elor" cu num?rul ?i data permisului iar ofertan?ii care nu de?in, la momentul depunerii ofertei, Permisul de cercetare, î?i vor asuma în DUAE, sec?iunea A "Capacitatea de a corespunde cerin?elor", c îl vor prezenta la momentul solicit?rii autorit??ii contractante, în cadrul etapei de evaluare îndeplinire DUAE, în cazul în care ofertantul a fost clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În vederea respectarii principiului recunoa?terii reciproce, autoritatea contractant permite prezentarea de catre operatorii economici nerezidenti a certificarilor/autorizarilor corespunzatoare emise in tara de rezidenta care confirma posibilitatea prestarii activitatii in cauz?. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=ro
Lire:


   1.  Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz;
   2.  Declaratie privind neincadrarea in situatii de conflict de interese cf. art. 59-60 din Legea 98/2016, prin completarea formularului DUAE. Lista persoanelor cu functii de decizie, cf. art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016: persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica: - Marian Lixandru - presedinte; - Cojan Silviu - sef serviciu; - Pruteanu Ioan Andy - sef serviciu; - Balaci Kety - sef serviciu; - Sorin Predila - director; - Chiriac Marian - director; - Constantin Stroie - consilier superior; - Dinu Aurel - sef serviciu; - Predescu Marian-Valerian - consilier superior; - Tudor Mariana - consilier superior; - Ancuta Kazimirovicz - manager public principal; - Andrieas Victor-Andrei-Valentin - consilier juridic; - Aurelian Marin - consilier superior; - Puiu Petrica Gheorghe - consilier superior; - Brutaru Ofelia Carmen - consilier superior; - Mocean Dan Mihai - consilier superior; - Gheorghe Alexandru - consilier asistent; - Ion Lauren?iu - consilier asistent; - Andra Eleonora Pl?iniceanu - consilier juridic; - Vasiliu Octavian Mihai - consilier superior; - Octavian Dumitru - consilier asistent; - Costache Mihai - consilier principal; - Constantinescu Traian Narcis - consilier superior; - Bogdan Ciubotaru - expert cooptat; - Cr?ciun Marius Vlad - expert cooptat. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a solicita clarificari si/sau completari referitoare la aceasta declaratie oricand pe parcursul procedurii de atribuire, in cazul in care intervin modificari in lista de mai sus. DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de c?tre operatorii economici direct în SEAP, dup autentificare, ?inând cont de calitatea în care ace?tia particip la procedura de atribuire în discu?ie, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/subcontractant/ter sus?in?tor (conform ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de c?tre Agen?ia pentru Agenda Digital a României). Pentru ofertan?ii str?ini se accept orice document considerat edificator în ?ara de origine sau în ?ara în care acesta este stabilit, cum ar fi declara?ii pe proprie r?spundere, certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorit??ile competente din ?ara respectiv?, înso?it de traducere autorizat în limba român?. Not?: documentele justificative solicitate conform celor de mai sus se vor prezenta de c?tre fiecare asociat în parte în caz de ofert comun?, iar în caz de subcontractare atât de ofertant, cât ?i de subcontractant/?i, iar în cazul ofertei sus?inute de ter?/i documentele se vor prezenta atât de ofertant, cât ?i de ter?ul/ii sus?in?tor/i. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: A. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; B. Ofertantii vor prezenta declaratie/angajament ferm privind prezentarea pana cel tarziu 1 februarie 2021 a autorizatiei speciale de pescuit în scop ?tiintific, potrivit dispozi?iilor Ordinului MADR nr. 867/2016, privind condi?iile de acordare a autoriza?iei speciale de pescuit în scop ?tiintific, valabil în cadrul etapei de evaluare îndeplinire DUAE. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv declaratie/angajament ferm privind prezentarea pana cel tarziu 1 februarie 2021 a autoriza?iei speciale de pescuit în scop ?tiin?ific la solicitarea Autorit??ii Contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Ofertan?ii care de?in, la momentul depunerii ofertei, autoriza?ia special de pescuit în scop ?tiin?ific, vor completa DUAE, sec?iunea A "Capacitatea de a corespunde cerin?elor" cu num?r, serie ?i data autoriza?iei, iar ofertan?ii care nu de?in, la momentul depunerii ofertei, autorizatia special de pescuit în scop stiintific i?i vor asuma în DUAE, sec?iunea A "Capacitatea de a corespunde cerin?elor", c vor prezenta pana declaratia/angajamentul ferm de prezentare a acesteia cel tarziu la data de 1 februarie 2021, în cadrul etapei de evaluare îndeplinire DUAE, în cazul în care ofertantul a fost clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor; C. Permis de acces în Rezerva?ia Biosferei Delta Dun?rii, potrivit Ordinului nr. 610/2009 emis de Administra?ia Rezerva?iei Biosferei "Delta Dun?rii", potrivit prevederilor Ordonan?ei de Urgen? nr. 195/2005 privind protec?ia mediului, valabil în cadrul etapei de evaluare îndeplinire DUAE. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv C. Permis de acces emis de catre Rezerva?ia Biosferei Delta Dun?rii, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, respectiv declaratie/angajament ferm privind prezentarea pana cel tarziu 1 februarie 2021 a acestui permis, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Ofertan?ii care de?in, la momentul depunerii ofertei, Permisul de cercetare, vor completa DUAE, sec?iunea A "Capacitatea de a corespunde cerin?elor" cu num?rul ?i data permisului iar ofertan?ii care nu de?in, la momentul depunerii ofertei, Permisul de cercetare, î?i vor asuma în DUAE, sec?iunea A "Capacitatea de a corespunde cerin?elor", c îl vor prezenta la momentul solicit?rii autorit??ii contractante, în cadrul etapei de evaluare îndeplinire DUAE, în cazul în care ofertantul a fost clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În vederea respectarii principiului recunoa?terii reciproce, autoritatea contractant permite prezentarea de catre operatorii economici nerezidenti a certificarilor/autorizarilor corespunzatoare emise in tara de rezidenta care confirma posibilitatea prestarii activitatii in cauz?. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
Se elimin precizarea "DUAE poate fi accesat la adresa web: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=ro, unde operatorii vor incarca documentul xml disponibil in SICAP spre completare". Astfel, DUAE aferent procedurii de atribuire va fi completat de c?tre operatorii economici direct în SEAP, dup autentificare, ?inând cont de calitatea în care ace?tia particip la procedura de atribuire în discu?ie, respectiv de candidat/ofertant unic/asociere (lider/ofertant asociat)/subcontractant/ter sus?in?tor (conform ghidului de utilizare DUAE ofertant publicat de c?tre Agen?ia pentru Agenda Digital a României), având în vedere notificarea referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achizi?ii European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achizi?ii Publice (SEAP) ce poate fi regasita pe site-ul Agen?iei Na?ionale pentru Achizi?ii Publice la adresa: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/07/Notificare-referitoare-la-utilizarea-DUAE-integrat-in-SEAP.pdf

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=ro
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/07/Notificare-referitoare-la-utilizarea-DUAE-integrat-in-SEAP.pdf
 
 
C L A S S E    C P V
73110000 - Services de recherche