Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 18/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Services de réparation et d'entretien d'hélicoptères

2020/S 129-317325  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Roumanie-Bucarest: Services de réparation et d'entretien d'hélicoptères

2020/S 129-317325

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 120-292321)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Inspectoratul General de Avia?ie al MAI
Numéro national d'identification: 24367374
Adresse postale: Calea Ion Z?voi nr. 14
Ville: Bucure?ti
Code NUTS: RO321 Bucure?ti
Code postal: 013696
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Alina Albu
Courriel: achizitie.ia@mai.gov.ro
Téléphone: +40 213104399
Fax: +40 213113909 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.aviatie.mai.gov.ro/ Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

http://www.aviatie.mai.gov.ro/
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Prestare servicii de repara?ie capital ?i prelungirea resursei tehnice totale a elicopterelor tip Mi8/17

Numéro de référence: 24367374/2020/3

II.1.2)
Code CPV principal
50212000 Services de réparation et d'entretien d'hélicoptères

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Inspectoratul General de Avia?ie este componenta activit??ilor operative ?i de instruire a Ministerului Afacerilor Interne care îndepline?te, independent sau în cooperare, inclusiv cu alte structuri guvernamentale ?i non-guvernamentale din România sau din Uniunea European?, urm?toarele misiuni: cercetarea ?i supravegherea aerian?; c?utarea ?i salvarea persoanelor aflate în dificultate sau a c?ror via? este pus în pericol, pe uscat ?i pe ap?; sprijinul aerian al for?elor de interven?ie din cadrul tuturor structurilor MAI prin: debarcare, para?utare, coborâre rapid din elicopter ?i asigurare din aer a ac?iunilor; transport aerian; stingerea incendiilor; misiuni umanitare ?i transport aeromedical de urgen? în cooperare cu SMURD. Inspectoratul General de Avia?ie este o unitate militar ce integreaz mai multe unit??i teritoriale subordonate: Unitatea Special de Avia?ie Bucure?ti; Unitatea Special de Avia?ie Tulcea; Unitatea Special de Avia?ie Ia?i; Unitatea Special de Avia?ie Caransebe?; Unitatea Special de Avia?ie Cluj-Napoca. Acordurile-cadru ce fac obiectul prezentei proceduri de achizi?ie vor fi încheiate de c?tre Inspectoratul General de Avia?ie iar contractele subsecvente vor fi derulate de c?tre fiecare unitate special de avia?ie subordonat IGAv ce are în dotare elicoptere de tip Mi-8/17, în calitate de achizitor. La aceast dat?, resursa tehnic acordat între repara?iile capitale pentru cele cinci elicoptere de tip Mi-8/17 aflate în dotarea Inspectoratului General de Avia?ie se prezint astfel: - doua elicoptere au resursa tehnic expirat ?i sunt indisponibile; - resursa tehnic a doua elicoptere va expira la jum?tatea anului 2021; - resursa tehnic a celui de-al cincilea elicopter va expira în anul 2023. Prestarea serviciilor de repara?ii capital ?i prelungirea resursei tehnice totale a elicopterelor Mi-8/17 este necesar în vederea men?inerii în stare opera?ional a elicopterelor de tip Mi-8/17 pentru executarea misiunilor specifice Inspectoratului General de Avia?ie ?i îndeplinirea Planului Anual de alocare a resursei de avia?ie. Pentru îndeplinirea misiunilor din competen? prin asigurarea serviciilor de repara?ie capital ?i prelungirea resursei tehnice totale a elicopterelor Mi-8/17 este necesar încheierea a dou acorduri cadru, fiecare lot încheiat cu câte un operator economic, astfel: - lot I - servicii de repara?ie capital a elicopterelor tip Mi-8; - lot II - servicii de repara?ie capital a elicopterelor tip Mi-17. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19. AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 120-292321

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)

Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Descrierea achizi?iei publice

Au lieu de:

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 14 564 000,00 RON, respectiv 7 896 000,00 EUR.

Lire:

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 38 129 784,00 RON, respectiv 7 896 000,00 EUR.

Numéro de section: III.1.1)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale, inclusiv cerin?ele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale

Au lieu de:

Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evalu?rii ofertelor.

Lire:

Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I dup aplicarea criteriului de atribuire.

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
50212000 - Services de réparation et d'entretien d'hélicoptères