Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 07/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Services de réparation et d'entretien de matériel roulant

2020/S 124-304989  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Bucarest: Services de réparation et d'entretien de matériel roulant 2020/S 124-304989 Avis de marché - secteurs spéciaux Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SNTFC "CFR C?l?tori" S.A.
Numéro national d'identification: RO 11054545 Adresse postale: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Nina Botezatu Courriel: georgeta.manole@cfrcalatori.ro Téléphone: +40 725503815 Fax: +40 213151110 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.cfrcalatori.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.cfrcalatori.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098225 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Servicii de repara?ie planificat tip RTG, înlocuire ro?i monobloc, osii-ax, discuri de frân?, coroane discuri de frân uzate complet sau defecte la osiile montate, repara?ii/recondi?ion?ri/înlocuiri de subansamble/piese/materiale constatate pe fluxul de repara?ie ca necesar a fi efectuate la vagoane de c?l?tori seria 8376" Numéro de référence: SNTFCMR 5/2020, avand cod unic de identificare A1-RO11054545-2020-5237 (varianta 02.06.2020)
II.1.2) Code CPV principal 50222000 Services de réparation et d'entretien de matériel roulant
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
"Servicii de repara?ie planificat tip RTG, înlocuire ro?i monobloc, osii-ax, discuri de frân?, coroane discuri de frana uzate complet sau defecte la osiile montate, repara?ii/recondi?ion?ri/înlocuiri de subansamble/piese/materiale constatate pe fluxul de repara?ie ca necesar a fi efectuate la vagoane de calatori seria 8376". Durata contractului sectorial va fi de 6 (sase) luni de la data semn?rii acestuia si se va încheia dup finalizarea procedurii de atribuire a contractului sectorial. Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inaintea termenului-limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 882 202.32 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Bucure?ti Lieu principal d'exécution:
La sediul societatii reparatoare.
II.2.4) Description des prestations:
"Servicii de repara?ie planificat tip RTG, înlocuire ro?i monobloc, osii-ax, discuri de frân?, coroane discuri de frana uzate complet sau defecte la osiile montate, repara?ii/recondi?ion?ri/înlocuiri de subansamble/piese/materiale constatate pe fluxul de repara?ie ca necesar a fi efectuate la vagoane de calatori seria 8376". Cantitatea contractului sectorial de prestare ce urmeaza a se achizitiona este conform Anexei C, atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Acest factor de evaluare reprezinta ca pondere 10 % din totalul criteriului de atribuire. Conform prev. din caietul de sarcini, termenul de garan?ie al serv. prest. este de sase luni. Termenul de garan?ie al serviciilor prestate reprezint un factor de evaluare important, fiind dat de necesitatea efectu?rii serviciilor de repara?ii la un nivel calitativ care s corespund cerin?elor stipulate în caietul de sarcini, în scopul asigur?rii st?rii tehnice corespunz?toare a vagonului, în vederea ridic?rii niv. de confort ?i sig. pt. publicul c?l?tor. Un termen de garan?ie mai mare fa? de cel prev?zut în caietul de sarcini, asigur o efect a serv. de repara?ii la un nivel calitativ ridicat, nivel care se reflect în fiabilitatea ?i disponibilitatea materialului rulant în exploatare, pân la maximum 12 luni. Ofertele cu termen de garan?ie mai mic fa? de termenul de sase luni, prev?zut în caietul de sarcini conform OMT490/2000 ?i mai mari de 12 luni, vor fi considerate neconforme / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 6 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
   2.  Ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Odata cu depunerea DUAE se va depune o declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea 99/2016, conform Formularului 4 din sectiunea "Formulare". Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: - Dan Marian Costescu - director general; - Viorel Fabian - director vagoane; - Livia Ciurtin - director financiar-contabil; - Carmen Popescu - director achizitii; - Catalina Anghel - sef Serviciu modernizari vagoane; - Nina Botezatu - sef Serviciu achizitii material rulant; - Oana Gheorghita - expert achizitii publice - Serviciul achizitii material rulant. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: pentru indeplinirea cerintei de calificare privind situatia personala, ofertantii, terti sustinatori, subcontractantii propusi vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintelor de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitati contractante, de regula a documentelor solicitate Documentele solicitate vor fi valabile la momentul prezentarii. Aceste documente pot fi:
   1.  certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), valabile la momentul prezentarii;
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, valabile la momentul prezentarii;
   3.  dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
   4.  alte documente edificatoare, dupa caz. (a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului sectorial. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii documentului. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I; (b) Operatorii economici persoane juridice romane sau straine ce depun oferta trebuie s îndeplineasc cerin?ele OMT 635/2015, respectiv sa detina: - certificat pentru func?ia de efectuare a între?inerii conform OMT nr. 635/2015, art. 2 coroborat cu art. 2 ?i art. 3 din "Metodologia pentru acordarea certificatului de entitate responsabil cu între?inerea/certificatului pentru func?ii de între?inere a vehiculelor feroviare" acordat pentru serviciul de repara?ie planificat tip RTG la vagoane de c?l?tori seria 8376 - valabil la momentul prezentarii. Certificatul pentru func?ia de efectuare a între?inerii va fi înso?it de specificatia tehnic în baza c?reia a fost ob?inut, din care s reias capabilitatea efectu?rii serviciilor de repara?ie a aparatelor de rulare cu înlocuire de elemente. Ofertan?ii trebuie s prezinte o declara?ie scris prin care se angajeaz pentru men?inerea valabilit??ii certificatului precizat mai sus pe întreaga durat a derul?rii contractului, cât ?i faptul c acestea integreaz toate serviciile ce fac obiectul achizi?iei, respectiv pe perioada de garan?ie. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Specificati cifra de afaceri medie anuala. Informatii generale privind cifra medie de afaceri anuala pe ultimii trei ani (2016, 2017 si 2018). Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Conform art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta poate solicita ofertantilor sa depuna documente justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii cerintei de calificare, prin prezentarea, la solicitarea entitatii contractante, de regula a documentelor solicitate. Documentele justificative pot fi Formularul 20 - "Contul de profit si pierdere", rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau alte documente justificative.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
In cuantum de 8 822 RON [conform art. 41 alin. (3) lit. a) din HG nr. 394/2016], in RON sau echivalent RON/valuta la cursul stabilit de BNR inainte cu sase zile de data-limita stabilita pentru depunere a ofertelor, valabila trei luni de la termenul-limita de depunere a ofertelor. Va fi constituita prin: - virament bancar sau OP in cont RO24 BACX 0000 0000 7023 0310, deschis la Unicredit Bank - Sucursala Unicredit Bank Grigore Mora Bucuresti sau - printr-un instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, în condi?iile legii. Prin exceptie, garantia de participare se poate constitui prin depunerea la casieria entitatii contractante in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este mai mica de 5 000 RON. Avand in vedere dispozitiile art. 138 alin. (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicit clarific?ri, în termen de o zi lucr?toare de la data-limit de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordan?e referitoare la îndeplinirea condi?iilor de form a garan?iei de participare, precum ?i la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de trei zile pentru a r?spunde la solicitari. Tinand seama de dispozitiile art. 42 alin. (7) din HG 394/2016, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare este irevocabila. Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia, ofertantul pierzând astfel suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre urmatoarele situatii: - î?i retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; - oferta sa fiind stabilit câ?tig?toare, nu constituie garan?ia de bun execu?ie; - oferta sa fiind stabilit câ?tig?toare, refuz s semneze contractul sectorial. Restituirea garantiei se realizeaza potriv. art. 44 din HG nr. 394/2016, în baza cererii depuse conform Formularului 8 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 07/08/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 07/11/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 07/08/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Perioada de valabilitate a ofertei - trei luni de la term.-limita de depunere a ofertei. Note: (a) EC are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumst. exceptionale, inainte de expir. per. de valabi. a ofertei, prelungirea acestei perioade; (b) Ofertantul are oblig. de a comunica EC daca este sau nu este de acord cu prelungirea per. de valab. a ofertei; (c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valab. a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. Avand in vedere disp. art. 138 alin. (3) din HG 394/2016, comisia de evaluare solicit clarific?ri, în termen de o zi lucr. de la data-limit de depunere a of., privind ev. neconcordan?e ref. la îndeplinirea cond. de form a garan?iei de participare, precum ?i la cuantumul sau valab. acesteia, acordând ofertantului un termen trei zile pentru a r?spunde la solic. Ofertantul va mentiona instrumentul de garantare prin care se va constitui garantia de buna executie, precum si contul (cod IBAN) si banca în care se va restitui garantia de participare de catre entitatea contractanta. Toate certifi. si doc. emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea "Documentatie si clarificari" din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea "Intrebari". -Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea "Intrebari"), integral in sectiunea coresp. respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea "Intrebari") va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante in vederea completarii de catre operatorii economici interesati. Dupa deschiderea ofertelor comisia de evaluare va solicita eventualele clarificari si va continua cu analiza solicitarilor din documentatia de atribuire referitoare la documentele de calificare si oferta tehnica. Dupa finalizarea verificarilor documentelor de calificare si a propunerilor tehnice depuse de ofertanti, EC selecteaza in SEAP, ofertele care au fost declarate admisibile, precum si pe cele care au fost declarate inacceptabile sau neconforme. Conf. art. 205 alin. (1) din Legea nr. 99/2016, EC poate solicita ofertantilor sa depuna toate sau o parte dintre docum. justificative ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, în orice moment pe durata desfasurarii unei proceduri de atribuire, daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada indeplinirii criteriilor de calificare, prin prez., la solicitarea EC, de regula a doc. solicitate. Modif. contractului sectorial de prestari servicii poate fi facuta numai în scris în conf. cu prev. Cap. VI, sec?iunea a II-a - "Modificarea contractului sectorial/acordului-cadru" din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, cu modific?rile ?i complet?rile ult. ?i Instruc?iunea ANAP nr. 3/2017.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Oficiul Juridic al SNTFC "CFR C?l?tori" S.A.
Adresse postale: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Ville: Bucure?ti Code postal: 010873 Pays: Roumanie Téléphone: +40 213199528 / 122961 Adresse internet: www.cfrcalatori.ro www.cfrcalatori.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50222000 - Services de réparation et d'entretien de matériel roulant