Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption : 06/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Sous-station de transformation

2020/S 99-238208  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte Roumanie-Bucarest: Sous-station de transformation 2020/S 099-238208 Avis de marché - secteurs spéciaux Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania Na?ional de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. Numéro national d'identification: RO13328043 Adresse postale: Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Code postal: 010325 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Direc?ia comercial - Cristina Oprisa Courriel: nicoleta.popovici@transelectrica.ro Téléphone: +40 213035786 Fax: +40 213035670 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.transelctrica.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.transelctrica.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100095997 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Électricité
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Modernizare sta?ia electric 220/110/20 kV Arefu Numéro de référence: 13328043/2020/24271
II.1.2) Code CPV principal 45232221
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ia lucr?rilor de modernizare ce au drept scop modernizarea la nivelul tehnologiei actuale a sta?iei 220/110/20 kV Arefu pentru asigurarea cerin?elor de siguran? din sistem, a noilor norme de securitate a muncii ?i instala?iilor ?i a celor de protec?ie a mediului. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis în SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel: - in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si - in a 11-a zi clalendaristica inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin. (3) din HG 394/2016. http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 33 626 449.97 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 31600000 71323100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO321 Lieu principal d'exécution:
Statia Arefu.
II.2.4) Description des prestations:
Pentru realizarea obiectivului este necesar achizi?ia lucr?ilor de execu?ie printr-un contract care s prevad implementarea echipamentelor ?i materialelor puse la dispozi?ie de Transelectrica S.A. ?n cadrul contractului C216/2016 ?ncheiat cu acordul C964/2019. In afara lucr?ilor de executie preconizate se vor achizi?iona ?i o serie de servicii (proiectare: actualizare documenta?ie conform legisla?iei ?n vigoare, elaborare devize formular F1-F5, elaborare documenta?ie DE, AS BUILT, teste SAT, PIF sta?ie etc.), c?t ?i o serie de componente care nu s-au livrat ?n contractul C216/2016 (de ex.: cutii de conexiuni, dulapuri, servicii interne, fibr optic etc.). Valoarea estimata a contractului (care se va incheia prin prezenta procedura si in raport cu care se vor evalua ofertele) este de 33 626 449,97 RON (fara TVA). Achizitorul va pune la dispozitia executantului echipamente in valoare de 13 622 623 RON (fara TVA) si servicii in valoare de 741 217,9 RON (fara TVA), valoare care nu trebuie inclusa in propunerea financiara deoarece nu este supusa ofertarii. Valoarea estimata totala rezulta din: valoarea estimata a contractului (care se va incheia prin prezenta procedura si in raport cu care se vor evalua ofertele) plus valoarea echipamentelor puse la dispozitie de beneficiar si valoarea cheltuielilor efectuate anterior si este de: 33 626 449,97 RON + 741 217,9 RON + 13 622 623 RON = 47 990 290,87 RON (fara TVA). Propunerea financiara totala care va fi evaluata de autoritatea contractanta nu va cuprinde valoarea echipamentelor puse la dispozitie de catre achizitor.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica. / Pondération: 5 Prix - Pondération: 95
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 30 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta 1: ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc în situa?iile prev?zute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016. Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE si care urmeaz a fi prezentate, la solicitarea entit??ii contractante doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezent?rii; - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizi?iile publice; - alte documente edificatoare, dup caz. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/ter?ul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art. 177, 178 ?i 180, entitatea contractant are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac în ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Cerinta 2: persoanele cu func?ie de decizie din cadrul entit??ii contractante cu privire la organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt: - Nitu Catalin - presedinte directorat; - Grecia Ionut-Bogdan - membru directorat; - Stanciu Marius-Viorel - membru directorat; - Marcu Corneliu-Bogdan - membru directorat ; - Miu Andreea-Mihaela - membru directorat; - Dinu Ana-Iuliana - Director UEFA; - Stanciu Florin - manager DSFTM; - Zirnovan Cristiana - manager DBRM; - Pirvu Maria Beatrice - specialist-responsabil CFP; - Simoiu Mihaela-Nicoleta - specialist-responsabil CFP; - Lazarescu Dan Cristian Filip - p/director djc. manager DGCRIR; - Straton Cristiadis Alina - manager DAJAR; - Nicolae Sorinela - consilier juridic; - Vlasceanu Aurelia - consilier juridic; - Langer Georgiana - consilier juridic; - Sandu Eugen Petru - sef Serviciul SSMASMI; - Smeeianu Ion - director DMIPCEIE; - Voronca Simona Louise - manager DICR; - Harhoiu Marius Serban - director Directia comerciala; - Ifrim Ionut Irinel - manager DAIMMSP; - Radescu Cerasela Aritina - manager DAMMMVBSA; - Popovici Nicoleta Raluca - sef SAI; - Oprisa Ioana Cristina - expert achizitii publice; - Constantin Mihaela - expert achizitii publice; - Catalin Camelia - expert achizitii publice; - Monac Cosmin-Mihai - p. director UMA; - Raducanu Florentina - director investitii; - Marciu Roxana - manager program; - Stoicescu Emilia - sef SATCIP DTEETN; - Boata Constantin - sef Serviciul investitii st. Pitesti; - Tanasescu Bogdan Gabriel - sef Serviciul SCPA st. Pitesti; - Ghemaru Cristian - sef Serviciul exploatare st. Pitesti; - Mihai Daniel Iulian - sef Serviciul CMSSM; - Ioneci Radu-Ion - sef Serviciul CTSI; - Paun Dragos George - inginer principal; - Ceausu Cristiana Ionela - inginer pr. sp.; - Stan Adriana Marieta - inginer; - Dinoci Cristian Mihaita - sef CE Bradu; - Nitescu George Ciprian - sef statie Arefu. Modalitatea de îndeplinire: operatorii economici (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, tert sus?in?tor) nu trebuie sa se regaseasca în situatia prevazuta la art. 73 conform L 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrat îndeplinirea preliminar a cerin?ei: fiecare operator economic va completa la nivelul DUAE informa?iile aferente situa?iei lor precum ?i Formularul 8 (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 conform L 99/2016.) pus la dispozi?ie de entitatea contractant în sectiunea "Formulare". Formularul se va prezenta odat cu DUAE. Entitatea contractanta are obliga?ia complet?rii formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achizi?ie public?. Cerinta 1: operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie public?/sectorial?. Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie sectorial cu informa?iile solicitate de c?tre entitatea contractant - informa?ii referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentul justificativ care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentul echivalent emis în ?ara de reziden??, tradus în limba român?, urmeaz s fie prezentat, la solicitarea entit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. In situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza. În procedurile de atribuire a contractelor de achizi?ie public?/sectorial de produse care cuprind ?i prestarea de servicii conexe, în cazul în care este necesar ca operatorii economici s de?in o autoriza?ie special sau s fie membri ai unei anumite organiza?ii pentru a putea presta serviciile în cauz în statul de origine sau s fie înscri?i în registre profesionale/entitatea contractant are dreptul de a solicita acestora s demonstreze c de?in o astfel de autoriza?ie/c sunt membri ai unei astfel de organiza?ii/sunt înscri?i în registre profesionale. Dac se impune avizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, aceasta trebuie s fie în rela?ie direct cu obiectul principal al contractului/relevant scopului urm?rit prin încheierea contractului de achizi?ie sectorial?. Cerinta 2: atestare ANRE tip E1 sau echivalent conform Ordinului ANRE nr. 45/2016 - proiectare de posturi de transformare, statii electrice si de instalatii apartinand partii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; atestare ANRE tip E2 sau echivalent conform Ordinului ANRE nr. 45/2016 - executare de posturi de transformare, statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate; atestatele ANRE tip E1 si E2 sunt in conformitate cu prevederile art. 8 din Ordin ANRE nr. 45/2016 si art. 93 alin. (1) punctul 2) din Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr. 123/2012. (informatii pe site ANRE: www.anre.ro). Conform Ordin ANRE nr. 45/2016, art. 4: (1) Operatorul economic, persoana juridica straina, înregistrata într-un stat membru UE/SEE/Elvetia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrari de proiectare, executare si verificare instalatii electrice în România, daca îndeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii: (a) detine un document echivalent cu un atestat emis potrivit prezentului regulament, corespunzator tipurilor de lucrari ce vor fi realizate, emis de o autoritate publica din tara de origine sau de orice alta entitate din tara de origine, îndreptatita sa emita un astfel de document; (b) transmite la ANRE o cerere redactata în limba româna, conform modelului din Anexa nr. 1, însotita de o traducere necertificata în limba româna a documentului prevazut la lit. a) si o declaratie pe propria raspundere, întocmita sau tradusa în limba româna conform modelului din Anexa nr. 2, semnata de reprezentantul legal al solicitantului, prin care acesta îsi asuma respectarea obligatiilor rezultate din calitatea de titular de atestat, precum si un document de înregistrare la autoritatile competente tara de origine, tradus în limba româna în forma necertificata; (c) detine o confirmare emisa de ANRE prin care se recunoaste acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România, întocmita conform modelului din Anexa nr. 3 si se confirma îndeplinirea cerintelor de la lit. a), b) si e); (d) respecta, pe durata desfasurarii activitatilor de proiectare, executare si verificare a instalatiilor electrice, obligatiile prevazute la art. 31, corespunzator tipurilor de lucrari realizate; (e) face dovada achitarii unui tarif egal cu tariful de emitere a unui atestat, conform art. 12, pentru tipul de atestat pentru care se solicita echivalarea competentelor [cf. art. 4 din Anexa la Ordinul ANRE 45/2016]; (2) Operatorul economic, persoana juridica straina, înregistrata într-o tara membra UE/SEE/Elvetia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere pentru realizarea de lucrari de proiectare, executare si verificare instalatii electrice în România, pe durata de valabilitate a documentului prevazut la alin. (1) lit. a); (3) Operatorul economic, persoana juridica straina înregistrata într-un alt stat decât Elvetia sau într-un st [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.anre.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Cifra de afaceri medie anuala - ofertantul (operator economic individual sau membrii asocierii impreuna) trebuie s dovedeasc o cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele trei exerci?ii financiare încheiate, respectiv 2017, 2018, 2019 de cel pu?in 25 000 000 RON. Echivalentul in alta valuta se calculeaza la cursul de schimb mediu anual valuta/RON stabilit de BNR pentru anii respectivi, publicat pe site-ul www.bnr.ro www.bnr.ro Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici (ofertan?i/ofertan?i asocia?i/ter?i sus?in?tori) participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public?/sectorial cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea/entitatea contractant?. Urm?toarele documente justificative care probeaz îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor: bilan?uri contabile sau extrase de bilan?, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirm nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic a resurselor financiare invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator. Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in cadrul art. 73 Legea nr. 99/2016 si în situatiile prevazute la art. 177 din Legea nr. 99/2016; art. 178 din Legea 99/2016 si art. 180 din Legea nr. 99/2016 si informatii aferente art. 188/Legea nr. 99/2016. Se va completa DUAE: toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament sa fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea entitatii contractante.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat - ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) dovede?te ca a realizat în mod corespunzator:
   1.  Prin experien? similar se în?elege îndeplinirea de activit??i de complexitate comparabil cu cele ale contractului ce urmeaz a fi atribuit, cu tensiunea de minim 110 kV, respectiv execu?ia lucr?rilor de construc?ii-montaj cu tensiunea de minim 110 kV ?i furnizarea de echipamente necesare pentru realizarea/modernizarea/retehnologizarea/extinderea de sta?ii electrice ?i/sau înlocuirea de echipamente în sta?ii electrice;
   2.  Pentru demonstrarea experien?ei similare în sensul men?ionat mai sus, ofertantul dovede?te, în baza a minimum un contract sau mai multor contracte, din care s rezulte c lucr?rile similare au fost executate în ultimii cinci ani, produsele similare au fost livrate în ultimii trei ani (calcula?i pân la data-limit de depunere a ofertelor), iar valoarea cumulat a lucr?rilor ?i furniz?rilor este de minimum 10 000 000 RON fara TVA. În cazul în care ofertan?ii vor prezenta, ca experien? similar?, documente/contracte realizate în sta?ii electrice de 110 kV/medie tensiune, se vor lua în considerare ?i lucr?rile executate la medie tensiune. In cazul in care valoarea acestora este exprimata in alta valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR. Proportia de subcontractare: ofertantul va mentiona pentru fiecare subcontractant partea din contract pe care acesta are intentia sa o subcontracteze (daca este cazul) - se vor indica activitatile subcontractate, cat si procentul subcontractat; subcontractarea se va face in conditiile capitolului VI - sectiunea I - "Subcontractarea" din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si cu respectarea conditiilor contractuale. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i ofertantul/candidatul se bazeaz pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare ?i selec?ie sunt considera?i ?i ter?i sus?in?tori, caz în care acordul de subcontractare reprezint?, în acela?i timp ?i angajamentul ferm. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile ce descriu nivelul lor de experien? prin raportare la contractele executate în trecut, corespunz?tor cerin?elor entit??ii contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi: num?rul ?i data contractului invocat drept experien? similar?, tipul/categoriile de produse/lucrari/servicii, perioada aferenta experientei similare, valoarea contractului/valoarea partiala a contractului indeplinita pana la data-limita de depunere a ofertelor, procentul aferent ofertantului, beneficiarul, data ?i num?rul documentului de recep?ie. DUAE va fi completat astfel incat sa rezulte clar indeplinirea criteriilor de calificare solicitate in anuntul de participare. In DUAE se vor completa clar toate informatiile necesare, astfel incat sa poata fi identificate partile din contract ce pot fi luate in considerare pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, asa cum s-a solicitat prin fisa de date. Urm?toarele documente justificative care probeaz îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor: procese-verbale de recep?ie, recomand?ri, contracte, acorduri de asociere, procese verbale de receptie a punerii in functiune (PIF), procese-verbale la terminarea lucr?rilor, procese-verbale de recep?ie final?, procese-verbale de recep?ie pe obiect si/sau alte documente relevante. Din documente va rezulta clar valoarea de contract executata de ofertant (inclusiv in cazul prezentarii unor contracte indeplinite in asociere (ca asociat sau subcontractant), categoriile de activitati pe care le-a asigurat in cadrul contractului/contractelor prezentate (proiectare, executie, furnizare). DUAE va fi completat astfel incat sa rezulte clar indeplinirea criteriilor de calificare solicitate in anuntul de participare. In DUAE se vor completa clar toate informatiile necesare, astfel incat sa poata fi identificate partile din contract ce pot fi luate in considerare pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara, asa cum s-a solicitat prin fisa de date. Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si cu Notificarea ANAP nr. 240/2016; odata cu depunerea DUAE se va depune si acordul de subcontractare, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumente in acorduri vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Cuantumul GP: Ofertantul trebuie sa constituie GP în cuantum de 250 000 RON. Perioada de valabilitate a GP, sase luni de la termenul-limita de primire a ofertelor. Garan?ia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, în condi?iile legii. Garan?ia de participare trebuie s fie irevocabil ?i s fie constituit în suma ?i pentru perioada de valabilitate prev?zute în documenta?ia de atribuire. Instrumentul de garantare sau ordinul de virament se transmite în SEAP împreun cu oferta ?i celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data ?i ora-limit de depunere a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie s prevad c plata garan?iei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a autorit??ii/entit??ii contractante, pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în RO54RNCB0072005800630001 deschis la BCR sector 1, Bucuresti (pentru RON); RO14BRDE410SV18545934100 deschis la BRD Academiei, Bucuresti (pentru EURO), SWIFT BRDEROBU. Documentul de plat va fi înc?rcat în SEAP, semnat cu semn?tur electronic?, pân la data-limit de depunere a ofertelor. Din cauza numarului limitat de caractere de la aceasta sectiune, informatiile complete privind garantia de participare se regasesc in anexa la fisa de date denumita: "Anexa instructiuni pentru ofertanti". Cuantumul garan?iei de bun execu?ie reprezint 10 % din pre?ul contractului (f?r TVA) ?i se va constitui în conformitate cu prevederile art. 46 din Anexa la HG nr. 394/2016.
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 06/07/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 06/01/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 06/07/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Vizita la amplasament: operatorul economic care î?i exprim în scris inten?ia de a vizita amplasamentul, poate participa la vizita organizat de entitatea contractant în cea de-a 15-a zi, a 16-a zi ?i a 17-a zi lucr?toare de la data public?rii anun?ului de participare, între orele 9-15. Pentru a participa la vizita amplasamentului, operatorul economic trebuie s remit EC o solicitare scris în acest sens. Solicitarea trebuie s fie primit de EC cu cel pu?in 6 zile înainte de data vizitei. Solicitarea const în transmiterea pe adresa de email: cristina.oprisa@transelectrica.ro a formularului pentru acces din Sectiunea II - "Formulare" (completat, ?tampilat ?i semnat de reprezentantul legal al societ??ii). În anexa la formularul de acces se va men?iona numele complet al persoanelor care vor participa la vizit?. De asemenea, se va remite împreun cu formularul de acces ?i o copie a actului de identitate (CI sau pa?aport) a persoanelor nominalizate în anex?. La vizitarea amplasamentului vor putea participa numai persoanele nominalizate în solicitarea men?ionat anterior. Costurile ocazionate de vizita la amplasament (transport, cazare etc.) pentru persoanele care vor participa din partea operatorului economic vor fi suportate de c?tre ace?tia. Pentru instruc?iuni suplimentare necesare ofertan?ilor, v rug?m s accesa?i "Anexa instructiuni pentru ofertanti" la prezentul anun?. cristina.oprisa@transelectrica.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
31600000 - Matériel électrique 
45232221 - Sous-station de transformation 
71323100 - Services de conception de réseaux d'énergie électrique