Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 15/02/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Travaux de construction de bâtiments

2021/S 8-013082  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Roumanie-Bucarest: Travaux de construction de bâtiments 2021/S 008-013082 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Perspectives Constructions Invest Numéro national d'identification: RO30132178 Adresse postale: Str. Dr. Felix Iacob nr. 41 Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Point(s) de contact: Emilia Cristina Socol Courriel: perspectives.ebusim@gmail.com Téléphone: +40 743113321 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.perspectives.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100110904 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Alt tip
I.5) Activité principale Autre activité: 4110
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Execu?ie lucr?ri pentru investi?ia "Construire incubator afaceri - perspectives" Numéro de référence: 2020.1
II.1.2) Code CPV principal 45210000 Travaux de construction de bâtiments
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Lucrarile care fac obiectul prezentului contract sunt detaliate in cadrul caietului de sarcini si a PTH-ului atasat. In rezumat se propune realizarea unui incubator de afaceri cu urmatoarele detalii:
   1.  suprafa?a total a cl?dirilor: - Sc A1, A3 = 1 184,9 m2; - Sc A2 = 1 185,9 m2; - Sc B1 ?i B2 = 221 m2; - Sc total = 3 997,70 m2; - Sdc A1 ?i A3 = 2 369,8 m2; - Sdc A1, A2 ?i A3 = 2 367,2 m2; - Sdc B1 ?i B2 = 360,8 m2; - Sdc total = 7 995,40 m2, din care 162,4 m2 reprezinta supante, rezultand 7 833 m2; - Su A1 = 2 253,0 m2; - Su A2 = 2 264,9 m2; - Su A3 = 2 261,2 m2; - Su B1 = 323,7 m2; - Su B2 = 321,5 m2; - Su total = 7 424,3 m2. Ofertantii pot solicita clarificari cu 20 de zile inainte de termenul-limita e depunere a ofertelor. AC va oferi raspunsuri cu min. 11 zile iniante de termenul-limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 36 284 026.44 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO213 Ia?i Lieu principal d'exécution:
Parc Industrial Miroslava.
II.2.4) Description des prestations:
Lucrarile care fac obiectul prezentului contract sunt detaliate in cadrul caietului de sarcini si a PTH-ului atasat. In rezumat se propune realizarea unui incubator de afaceri cu urmatoarele detalii:
   1.  suprafa?a total a cl?dirilor: - Sc A1, A3 = 1 184,9 m2; - Sc A2 = 1 185,9 m2; - Sc B1 ?i B2 = 221 m2; - Sc total = 3 997,70 m2; - Sdc A1 ?i A3 = 2 369,8 m2; - Sdc A1, A2 ?i A3 = 2 367,2 m2; - Sdc B1 ?i B2 = 360,8 m2; - Sdc total = 7 995,40 m2, din care 162,4 m2 reprezinta supante, rezultand 7 833 m2; - Su A1 = 2 253,0 m2; - Su A2 = 2 264,9 m2; - Su A3 = 2 261,2 m2; - Su B1 = 323,7 m2; - Su B2 = 321,5 m2; - Su total = 7 424,3 m2. Ofertantii pot solicita clarificari cu 20 de zile inainte de termenul-limita e depunere a ofertelor. AC va oferi raspunsuri cu min. 11 zile iniante de termenul-limita de depunere a ofertelor.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Construire incubator afaceri - perspectives".
II.2.14) Informations complémentaires Bugetul proiectului "Construire incubator afaceri - perspectives" - Programul Opera?ional Regional 2014-2020. Axa prioritar 2 - "Îmbun?t??irea competitivit??ii întreprinderilor mici ?i mijlocii". Prioritatea de investi?ii
   2. 1 - "Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploa
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va complete DUAE de catre toti operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: (a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; (b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; (c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; (d) alte documente edificatoare, dupa caz. Pentru persoanele juridice straine - in cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la art. 168 alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens;
   2.  Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta o declaratie de neincadrare in prevederile art. 60. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila. Persoanele cu functie de decizie in cadrul AC in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: - Prigoana Honorius Adrian, asociat; - Constantinescu ?tefan, asociat; - Socol Emilia Cristina, administrator; - Vasilica Tugui, consultant achizitii, expert cooptat. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documentele echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractare. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Autoritatea contractanta solicita ofertantului/candidatului sa precizeze in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Subcontractantii nominalizati nu trebuie sa se regasesca in situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 in legatura cu subcontractantii propusi. Autoritatea contractanta nu stabileste cerinte de participare pentru subcontractantii propusi de ofertant/i in oferta, dar ia in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens. In cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat. Ofertantul trebuie s dovedeasc in cursul unei perioade care acoper cel mult ultimii cinci ani (raporta?i la data-limita de depunere a ofertei) cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau priva?i, înso?it de certific?ri/documente constatatoare sau echivalent din care sa rezulte faptul ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si duse la bun sfâr?it lucr?ri de construc?ii similare cu cele care formeaz obiectul procedurii de achizi?ie cu o valoare cumulata f?r TVA de minimum 36 284 000,00 RON, la nivelul unui contract. Prin lucr?ri similare se în?elege oricare dintre urm?toarele: lucr?ri (execu?ie pe baza proiectului tehnic elaborat de beneficiar sau proiectare proiect tehnic si detaliu si execu?ie de c?tre Antreprenor) noi ?i/sau reabilitare si/sau modernizare si/sau extindere si/sau repara?ii capitale a unor construc?ii civile de cel pu?in din categoria de importan? C, în conformitate cu prevederile Hot?rârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construc?ii, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. In cazul in care este depusa o oferta de catre operatori economici care participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor referitoare la experienta similara se realizeaza prin cumul. Ultimii cinci vor fi calcula?i pân la data-limita de depunere a ofertelor cu men?iunea c în situa?ia în care AC decaleaz data-limita de depunere a ofertelor cu un nou termen-limit?, publicând astfel un anun de tip erat?, limita inferioara a perioadei de cinic ani se extinde cu perioada de timp aferent decal?rii, urmând a fi considerat îndeplinit cerin?a pentru to?i operatorii economici care au prezentat dovada finaliz?rii contractului de experien?a similar în intervalul de timp nou rezultat. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va prezenta de catre toti ofertantii odata cu depunerea DUAE, daca este cazul si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin angajamente/acorduri urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire. Pentru fiecare subcontractant se va completa DUAE, iar odata cu DUAE se va depune: acordul de subcontractare; declara?ie privind evitarea conflictului de interese în sensul art. 59 ?i 60 din Legea 98/2016. Se va prezenta initial DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire. Operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile, face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara prin inscrisuri reprezentand certificari/documente constatatoare pentru acele lucrari/servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi: num?rul ?i data contractului/contractelor invocat/invocate drept experien? similar?; tipul/categoriile de lucr?ri executate; calitatea in care a participat la contract (ofertant unic, asociat sau subcontractant); ponderea si /sau activitatile pentru care a fost responsabil; data si numarul documentului de receptie; valoarea lucrarilor similare exprimata in lei fara TVA; data de incepere si data de incheiere a contractului; denumirea completa a beneficiarului lucrarii. Respectivele certificari vor trebui sa indice: (a) obiectul lucrarilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara; (b) beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati; (c) valoarea in lei fara TVA, inclusiv valoarea lucrarilor executate in perioada de referinta (ultimii cinci ani); (d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-au executat lucrarile; (e) locul executiei lucrarilor; (f) sa precizeze daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Note:
   1.  Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna executie procese-verbale de receptie/recomandari/documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara;
   2.  Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executarea mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt lucrarile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei;
   3.  Documentele edificatoare vor fi prezentate in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" insotite de traducere autorizata in limba romana;
   4.  Pentru calcul echivalentei, in cazul in care valoarea este exprimata in alta valuta, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 15/02/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 15/05/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 15/02/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli: - Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica); - Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea "Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fipublicate în SEAP la sectiunea "Documentatie, clarificari si decizii" din cadrul anuntului de participare simplificat; - Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operatori economici conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (sectiunea "Întrebari"); - Pentru îndeplinirea obliga?iei referitoare la modul de transmitere a DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedurile de atribuire, prev?zut la art. 60 alin. (1) ?i (4), art. 69 alin. (1) ?i (3), art. 123 alin. (2) ?i (3) din HG nr. 395/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ace?tia vor completa direct în SEAP în sec?iunea dedicat a procedurii de interes DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractant?. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat ?i analizat de c?tre autorit??ile contractante în sec?iunea dedicat acestuia; - Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare oferta din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. În urma finalizarii evaluarii autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant ce a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii. În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare prevazute mai sus, autoritatea contractanta va introduce în SEAP rezultatul admis/respins si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, acordând un termen de raspuns. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea "Întrebari"), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucrari. Nota: modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: dac dou sau mai multe oferte clasate pe primul loc ob?in acela?i punctaj, entitatea contractant va desemna câ?tig?tor pe acel ofertant care a prezentat pre?ul cel mai sc?zut. Dac exist dou sau mai multe oferte care prezint acela?i pre minim, entitatea contractant va desemna câ?tig?tor pe ofertantul care a obtinut cel mai bun puctaj la subcriteriul
   2. 1. "Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investi?iei publice [durata, succesiunea activit??ilor ?i inter-rela?ionarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)], resursele alocate pentru realizarea activit??ilor în cadrul contractului prin raportare la metodologia de executare a lucr?rilor". Dac punctajele sunt în continuare egale, entitatea contractant va solicita ofertan?ilor respectivi o nou propunere financiar?, iar contractul va fi atribuit ofertantului a c?rui nou propunere financiar are pre?ul cel mai sc?zut. www.elicitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
In conformitate cu prevederile si caile de atac din Legea 101/2016.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45210000 - Travaux de construction de bâtiments