Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2021
Date de péremption : 20/07/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Bucarest: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels

2021/S 111-290429  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/06/2021 S111 Roumanie-Bucarest: Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 2021/S 111-290429 Avis de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerul Ap?r?rii - Unitatea Militar 02523 Numéro national d'identification: 4183253 Adresse postale: Str. Taberei nr. 7B Ville: Bucure?ti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 061352 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Robert Pirneci Courriel: ddi_achiz@mapn.ro Téléphone: +40 213195858/2844 Fax: +40 213198152 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.mapn.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d'achat
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100121710 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
705 Pite?ti - Lucr?ri de investi?ii ?i interven?ii în cazarma 705 Pite?ti, cod lucrare 2017 - C/I/RK - 705 Pite?ti Numéro de référence: 4183253_2021_PAAPD1304773
II.1.2) Code CPV principal 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Lucr?ri de investi?ii ?i interven?ii în cazarma 705 Pite?ti. Valoarea estimata a contractului de achizi?ie este de 82 449 305,75 RON fara TVA, din care: - servicii de proiectare: 2 858 985,05 RON fara TVA; - executie lucrari: 79 590 320,70 RON fara TVA.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 82 449 305.75 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO311 Arge Lieu principal d'exécution:
Pite?ti
II.2.4) Description des prestations:
Lucr?ri de investi?ii ?i interven?ii în cazarma 705 Pite?ti
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Experien?a personalului, concretizat în num?rul de proiecte similare în care respectivii au îndeplinit acela?i tip de activit??i ca cele pe care urmeaz s le îndeplineasc în viitorul contract. / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Demonstrarea unei metodologii corespunz?toare pentru ob?inerea asigur?rii c lucr?rile sunt realizate la parametrii calitativi solicita?i - Planul de management al calit??ii lucr?rilor executate. / Pondération: 40 Critère de qualité - Nom: Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investi?iei publice (durata, succesiunea activit??ilor ?i inter-rela?ionarea acestora, inclusiv drumul critic, identificarea punctelor cheie de control (jaloanelor)), resursele alocate pentru realizarea activit??ilor în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucr?rilor / Pondération: 10 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 68 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Vor fi exclusi din procedura de atribuire toti ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii care se afla in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; Cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din legea nr.98/2016 se adreseaza si tertilor sustinatori (conf. art. 183, alin 1 din Legea nr. 98/2016) si subcontractantilor (conf. art. 170, alin. 1 din Legea nr. 98/2016). Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Completarea DUAE de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire ofertant/tert sustinator/subcontractant cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii; b. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; c. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2),art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; d. alte documente edificatoare, dupa caz. Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestor documente. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal. Aceasta se va prezenta odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atriburire (ofertant/asociat/subcontractant / tert sustinator). Persoanele cu functii de decizie implicate in procesul achizitiei din cadrul autoritatii contractante sunt: general de brigada Gheorghe NISTOR - ?ef unitate, locotenent colonel Doriana Podaru - pentru contabil ?ef, locotenent colonel ing. Robert Nicolae Pirneci, locotenent Pop Marinel P.c.c. ec. Vi?an Mihaela, F.p. ec. Barbulescu Gabriela, F.p. ec. Gheorghiu Mihai, F.p. ing. Pan?îru Daniela, F.p. ec. Agavriloae ?tefan Documentele emise in alta limba decat limba romana, vor fi prezentate in copie scanata dupa original sau copie legalizata a documentelor originale, insotite obligatoriu de traducerea autorizata in limba romana a acestora. Nota: In cazul unei oferte depuse de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici:
   1.  Se va completa si prezenta Acordul de asociere si Anexa la Acordul de asociere continand lucrarile pe care urmeaza sa le execute fiecare asociat.
   2.  In cazul in care este declarata castigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia isi vor legaliza asocierea inainte de semnarea contractului. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Tertul sustinator/ Subcontractantul va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta. Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient. Ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Nota 3: In situatia in care Ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru Tertii sustinatori/ Subcontractantii declarati in DUAE. Nota 4: Pentru subcontractantii declarati in DUAE, obiectul de activitate inscris in Certificatul Constatator va fi in concordanta cu partea din contract pe care acestia o vor realiza.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Specificati cifra de afaceri medie anuala Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani (2020, 2019, 2018) sa fie cel putin egal cu 160.000.000 RON. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Ofertan?ii vor folosi, pentru transformarea mediei cifrei de afaceri globale, cursul mediu anual lei/alt valut comunicat de BNR pentru anul respectiv (2018/2019/2020). Pentru conversia în lei, dac situa?iile financiare sunt întocmite în alta moned?, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv. Se va completa DUAE cu valorile solicitate în spa?iul special destinat. La solicitarea autorit??ii contractante, ofertantul aflat pe locul 1 în clasamentul intermediar va prezenta urm?toarele documente: - Declara?ie pe proprie r?spundere - Fi? de informa?ii generale, ce cuprinde media cifrei de afaceri globale, care vizeaz activitatea pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) - autoritatea contractant va lua în considerare ?i data la care operatorul economic a fost înfiin?at sau ?i-a început activitatea comercial?, copie scanat semnat electronic dup originalul semnat de reprezentantul legal al ofertantului, ?tampilat ?i datat - a se vedea Formularul nr. 6, ?i/sau oricare alt document prin care operatorul economic face dovada c îndepline?te cerin?a de calificare referitoare la cifra de afaceri (bilan contabil, extras de bilan?, cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performan? al firmei, raport al cenzorilor, etc.) copie scanat dup original semnat electronic NOT?: În cazul în care ofertantul este o asociere, sau beneficiaz de sus?inerea acordata de unul sau mai mul?i ter?i sus?in?tori, cerin?a se consider îndeplinita prin însumarea cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii ?i/sau ter?ului/ter?ilor sus?in?tori financiari, dup caz, pentru anul respectiv.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat
   1.  Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfâr?it*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum dou contracte, lucr?ri de execu?ie construc?ii spitalice?ti a c?ror valoare cumulat a fost de minim 67.000.000,00 RON exclusiv T.V.A.
   2.  Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfâr?it*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum dou contracte, lucr?ri de consolid?ri c-?ii civile a c?ror valoare cumulat a fost de minim
   5. 000.000,00 RON exclusiv T.V.A.
   3.  Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfâr?it*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum dou contracte, lucr?ri de execu?ie re?ele electrice valoare cumulat a fost de minim
   1. 000.000,00 RON exclusiv T.V.A.
   4.  Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfâr?it*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum dou contracte, lucr?ri de execu?ie re?ele edilitare a c?ror valoare cumulat a fost de minim
   1. 000.000,00 RON exclusiv T.V.A.
   5.  Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfâr?it*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum dou contracte, lucr?ri de execu?ie re?ele gaze a c?ror valoare cumulat a fost de minim
   1. 000.000,00 RON exclusiv T.V.A.
   6.  Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfâr?it*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum dou contracte, lucr?ri de execu?ie instala?ie gaze medicale a c?ror valoare cumulat a fost de minim
   1. 000.000,00 RON exclusiv T.V.A.
   7.  Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfâr?it*, in ultimii 5 ani*, la nivelul a minim unul, maximum dou contracte, lucr?ri de execu?ie drumuri a c?ror valoare cumulat a fost de minim
   2. 300.000,00 RON exclusiv T.V.A.
   8.  Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfâr?it*, in ultimii 3 ani*, la nivelul a minim unul, maximum dou contracte, servicii de proiectare c-?ii spitalice?ti a c?ror valoare cumulat a fost de minim
   2. .. Pentru contractele de achizitie de lucrari: tehnicieni sau organisme tehnice pentru executarea lucrarilor Num?r minim de personal pe specialit??i pentru îndeplinirea în termen ?i în condi?ii de calitate a contractului
   1. Operatorii economici trebuie s prezinte Situa?ia cu persoanele specializate pentru execu?ia lucr?rilor care va cuprinde personalul disponibil, astfel:
   1. 1 Personal minim: Personal care execut lucr?ri: a) manager de contract - s aib studii superioare, implicarea într-un proiect la nivelul c?ruia a derulat activit??i similare; b) ?ef de ?antier - inginer specialitatea construc?ii CCIA sau CFDP, implicarea într-un proiect la nivelul c?ruia a derulat activit??i similare. c) minim un inginer coordonator lucr?ri instala?ii - inginer specialitatea instala?ii pentru construc?ii civile, implicarea într-un contract la nivelul c?ruia a derulat activit??i similare celor din cadrul proiectului d) minim un inginer specialitatea construc?ii CCIA - implicarea într-un contract la nivelul c?ruia a derulat activit??i similare celor din cadrul proiectului e) minim un inginer coordonator lucr?ri drumuri, c?i de acces, platforme - inginer specialitatea construc?ii CFDP, cu implicarea persoanei în cel pu?in un proiect la nivelul c?ruia s fi derulat activit??i similare activit??ilor ce urmeaz a fi desf??urate în cadrul acestui proiect. Personal care presteaz servicii de proiectare:: a) ?ef echip proiectare - arhitect cu drept de semn?tur conform Legii nr.184/2001, înregistrat O.A.R. b) minim 1 inginer specialitatea construc?ii CCIA - cu implicare într-un proiect la nivelul c?ruia a derulat activit??i similare activit??ilor ce urmeaz a fi desf??urate în cadrul acestui proiect. c) specialist elaborare devize - implicarea într-un proiect la nivelul c?ruia a derulat activit??i similare. d) minim 1 inginer specialitatea instala?ii pentru construc?ii - implicarea într-un proiect la nivelul c?ruia a derulat activit??i similare pentru instala?ii gaze medi... Diplome de studii si calificari profesionale Cerinta nr. 1 În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie s de?in?, în conformitate cu art. 1 din Ordinul pre?edintelui ANRE 45/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici, a atestatului de tip C1B - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominal superioar de cel mult 20 kV, sta?ii de medie tensiune ?i 110 kV, precum ?i partea electric de medie tensiune a sta?iilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV. Cerinta nr. 2 În conformitate cu art. 173 din Legea 98/2016, operatorul economic trebuie s de?in De?inerea de c?tre ofertant, în conformitate cu art. 1 din Ordinul pre?edintelui ANRE 45/2016, privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici, a atestatului de tip C2B - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 110 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominal superioar de cel mult 20 kV, sta?ii de medie tensiune ?i 110 kV, precum ?i partea electric de medie tensiune a sta?iilor cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV Cerinta nr. 3 Detinerea de c?tre ofertant, în conformitate cu art. 1 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 98/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici, a autorizatiei de tip PDIB pentru desf?surarea activit?tii de proiectare instalatii de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusa si joas presiune. Cerinta nr. 4 Detinerea de c?tre ofertant, în conformitate cu art. 1 din Ordinul presedintelui ANRE nr. 98/2015 privind modificarea si completarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici, a autorizatiei de tip EDIB pentru desf?surarea activit?tii si executie instalatii de utilizare a gazelor naturale având regimul de medie, redusa si joas presiune. Ce... Proportia de subcontractare Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze, precum si proportia din total contract Utilaje, instalatii si echipament tehnic Necesar minim de utilaje pentru îndeplinirea contractului: - sta?ie de preparare beton; - laborator de analize ?i încerc?ri în construc?ii grad II - profil minim BBABP, D, ANCFD, IAE, MD, GTF, MBM, MTZ, INM, AR, CO, IDM; - laborator autorizat conform PT CR6-2013 pentru efectuarea de Examinari Nedistructive - autolaborator mobil pentru verific?ri electrice - minim 1 buc.; - buldoexcavator - minim 2 buc; - compactor cu îndesare (tip picior de oaie) - minim 2 buc; - compactor vibrator - minim 2 buc; - autogreder - minim 2 buc; - autobasculante cu prelat - min 5 buc; Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
In vederea indeplinirii cerintei, Ofertantul/ Ofertantul asociat/Tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea "Capacitatea tehnica si profesionala", indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, Beneficiarul, tipul lucrarilor realizate, valoarea lucrarilor duse la bun sfarsit* in ultimii 5 ani**. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, certificate/ documente care atesta indeplinirea cerintei, si anume: copii contracte, documente/recomandari emise de beneficiarul lucrarilor si/sau Procese-verbale de receptie pe obiect si/sau Procese- verbale de receptie la terminarea lucrarilorsi/sau Procese verbale de receptie finala si/sau Documente constatatoare emise de autoritatile contractate si/sau Certificari de buna executie, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea "Capacitatea tehnica si profesionala". De asemenea, impreuna cu DUAE si cu oferta, se va incarca in SEAP si Acordul de Asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa. Nota 2: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/ unor tert/ terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art.48 din HG nr. 395/2016, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea "Capacitatea tehnica si profesionala", precum ?i Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii tehnice acordata de... Modalitatea de îndeplinire
   1.  Se va completa DUAE de c?tre ofertant/asociat/tert/subcontractant în conformitate cu Notificarea ANAP in spatiul destinat cu personalul respectiv
   2.  Ofertantul clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autorit??ii contractante, urm?toarele documente pentru personalul propus: - copia diplomei de studii; - C.V.; - copia contractului de munc?, sau extras Revisal, sau declara?ia de disponibilitate cu angajamentul de participare din partea acestuia. (Formularul nr. 7). - documente-suport relevante care atest experien?a specific confirmate de angajator/beneficiar pentru intocmirea punctajului tehnic conform algoritmului de calcul. Not?: - C.V.-urile prezentate vor fi datate ?i vor purta numele în clar ?i semn?tura în original a persoanelor respective; - personalul cheie nu poate cumula mai multe functii in cadrul proiectului Modalitatea de îndeplinire
   1.  Se va completa DUAE de c?tre ofertant/asociat/tert/subcontractant în spatiul destinat acestuia.
   2.  Ofertantul clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire va prezenta orice document prin care se sus?ine cerin?a ?i anume copia autoriza?iei/atestatului în termen de valabilitate. In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa DUAE, "Informatii referitoare la operatorul economic", sectiunea "Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza", si "Criteriile de selectie" - Sectiunea C "Capacitatea tehnica si profesionala", - propor?ia de subcontractare - cu indicarea explicita a valorii la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. De asemenea, fiecare Subcontractant va completa un formular DUAE separat Ofertantii vor incarca in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre Ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si sumele aferente, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului de achizitie publica. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/ partile subcontractate, optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofert...
   1.  Se va completa DUAE de c?tre ofertant/asociat/tert/subcontractant în conformitate cu Notificarea ANAP in spatiul destinat cu personalul respectiv
   2.  Ofertantul clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autorit??ii contractante, urm?toarele documente: -Declara?ie care con?ine informa?ii privind dot?rile specifice, instala?iile utilajele, echipamentul tehnic, mijloace fixe pe care ofertantul se angajeaz s le utilizeze pentru îndeplinirea corespunz?toare a contractului de lucr?ri (conform formularului nr. 8 ?i a Anexei la acesta) - documente relevante care s ateste de?inerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispozi?ie) a utilajelor, instala?iilor, echipamentelor tehnice ?i laboratoarelor implicate în realizarea contractului. Not?: în cazul în care ofertantul închiriaz?, sau beneficiaz prin orice alte forme de punere la dispozi?ie a utilajelor, instala?iilor, echipamentelor tehnice ?i laboratoarelor implicate în realizarea contractului, atunci se va transmite ?i dovada de proprietate a acestora de c?tre persoana comodant
III.2) Conditions liées au marché
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 20/07/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 20/10/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 20/07/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Reprezentantii ofertantantilor sau imputernicitii/delegatii.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Documentatia de atribuire este atasata in integralitatea sa la prezenta procedura. Documentele sunt semnate electronic in conformitate cu prevederile art. 22, alin (2) din HG 395/2016. Pentru fisierele arhiva multipla, se vor descarca, apoi acestea se vor decripta (se va inlatura semnatura electronica), abia apoi vor fi dezarhivate.
   2.  In cazul in care dou oferte au acelasi punctaj si se claseaza pe pozitiile 1-2, autoritatea contractanta va atribui contractul ofertantului cu punctajul tehnic mai mare.
   3.  Ofertantul va depune ?i o declara?ie prin care reprezentantul legal al ofertantului se angajeaz ferm s asigure urm?toarele: - disponibilitatea personalului propus pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu graficul de realizare a proiectului contractului, asumat prin ofert?, - p?strarea componen?ei echipei propuse pe toat perioada de derulare a contractului. Orice înlocuire/modificare a componen?ei echipei propuse se va face numai cu acordul prealabil al autorit??ii contractante.
   4.  Operatorii economici vor mentiona documentele de calificare, elementele ofertei tehnice si financiare depuse la dosarul achizitiei publice cu caracter confidential la care autoritatea contractanta nu trebuie sa permita accesul altor persoane in afara membrilor comisiei de evaluare.
   5.  In cazul in care exista discrepante intre informatiile prevazute in DUAE si cele prevazute in fisa de date, prevaleaza informatiile din fisa de date - conf. art. 20 alin. (7) din HG 395/2016.
   6.  La definirea sau descrierea specificatiilor tehnice prin indicarea unei anumite origini, surse, productii, a unui procedeu special ori marca de fabrica sau de comert, a unui brevet de inventie ori licenta de fabricatie se va lua in considerare si mentiunea "sau echivalent"
   7.  Contractul de achizitie publica poate fi modificat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, numai in situatiile prevazute la art.221 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Cf. art. 8 sau art. 49 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Unitatea Militar 02523 Bucure?ti - Biroul juridic Adresse postale: Drumul Taberei nr. 7B, sector 6 Ville: Bucure?ti Code postal: 061352 Pays: Roumanie Courriel: ddi@mapn.ro Téléphone: +40 213195858/2224 Fax: +40 213198152 Adresse internet: www.ddi.mapn.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/06/2021
 
 
C L A S S E    C P V
45211350 - Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection